Békés Megyei Népújság, 1990. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-02 / 101. szám

BÉKÉS MEGYEI I HÍZD MINDEN ÉLŰIT NÉPÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1990. MÁJUS 2., SZERDA Ara: 4,M forint XLV. ÉVFOLYAM 101. SZÁM Felszabadult majális a századik májusi ünnepen Kedden délelőtt or­szágszerte folytatódtak a centenáriumi majális rendezvényei. Az ünne­pet Budapesten ezen a május 1-jén már nem ar' látványos tömegdemonst­rációk jelezték; a Ma­gyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetsége az Idén nem szervezett fel­vonulást, s elmaradtak a szokásos ünnepi be­szédek is. Ez a májusi ünnep tartalmában és formá­jában sokban különbö­zött az elmúlt évtizede­kétől megyénkben is. A választások utáni szusz- szanásnyi pihenőidőben az emberek szívesen szó­rakoznak, mulatnak, ját­szanak, majálisoznak. Hogy ezt a megye külön­böző pontjain hogyan tették, arról tudósítanak munkatársaink. Békéscsaba Az időjárás felelőse nem tudta, mit csináljon. Esőt zúdítson a földre (amire még mindig szükség lenne) vagy napsütésben fürdesse a diák­gála iközönségtoborzóit. így aztán Békéscsabán, vasárnap kora délután hol csöpörgött, hol kisütött a nap. A hideg szél meg dühöngve asszisz­tált. Rendőrautó kísérte a mókásan öltözött fiatalokat, akiket igazán nem zavart ez a szeszélyes április. Végig­vonultak a Korzó tértől a sportcsarnokig a közönség legnagyobb gyönyörűségére. Vidámságot, mosolyt loptak az utca emberének arcára. A sportcsarnok közönsége — zömében diákokból állt — gyéren szállingózott. Cso- komyak kend őben feszített egy fiú a színfalak mögött és kekszet rágcsált. Mellette két kislány álldigált. — Szereplők vagytok ne­tán? — Csak én! — válaszolt a srác és bemutatkozott: — Erdős László, a 635-ös szak- középiskola tanulója. — Egy paródiában szerepelek és természetesen örülnénk a Kukának... , Erdős Mónika húga Laci­nak, Szabó Ildikó, a közgé tanulója. — Izgulunk és drukkolunk Lacinak — mondták szinte egyszerre. (Folytatás a 3. oldalon) Nagy siker volt, hagyomány lesz a Coiors-Coop-nap a békéscsabai sportcsarnokban és környékén Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban tegnap meg­nyílt a 7. Országos Alkalmazott Grafikai Biennálé. A pá­lyázatra 86 művész 511 művét küldte el, s a válogatást vég­ző szakmai zsűri végül is 78 grafikus 351 alkotását ítélte al- , kalmasnak a tárlaton való bemutatásra, mely július 31-ig várja az érdeklődő közönséget fl legfontosabb teendő a párt sorainak megerősítése A független kisgazdapárt nagyválasztmányának rendkívüli ülése Vasárnap Budapesten, a MOM Szakasits Árpád Mű­velődési Központjában rend­kívüli ülést tartott a Füg­getlen Kisgazda-, Földmun­kás- és Polgári Párt nagy­választmánya. A több mint 500 küldött meghallgatta a vezetőség beszámolóját a legutóbbi ülés óta végzett munkáról, valámint a koalí­ciós tárgyalások eddigi ered­ményeiről. Az ülésen — ar­ra hivatkozva, hogy nem en­gedték be a tanácsterembe — nem vett részt Prepeli- czay István, a párt főtitká­ra. Az ülés a délutáni órákig zárt ajtók mögött, a sajtó munkatársainak kizárása mellett zajlott. Az újságíró­kat a tanácsteremben folyó eseményekről csak a szüne­tekben tájékoztatták. Nagy Ferenc, a párt al- elnöke és Bereczky Vilmos szóvivő is ily módon tájé­koztatta a sajtó képviselőit, késő délután. Nagy Ferenc elmondotta: a pártban ha­gyományosan augusztus 20- án tartandó, ám ezúttal elő­rehozott nagyválasztmányi ülés rendben, a küldöttek ak­tív részvételével zajlott. A vezetőség beszámolója ön­kritikus hangú volt, a tag­ság előtt elismerték, hogy a párt politikai tevékenysége az utóbbi időben nem volt mindenben megfelelő, gyak­ran csupán az elődök em­lékeiből éltek, amelyek nyo­mán a cselekvés nem volt egyértelműen következetes. Ebből a helyzetből nehéz ki­lábalniuk — hangoztatták—, óm, mivel a választások so­rán kedvező pozícióba ke­rültek, ezekben a napokban pedig a koalíciós tárgyalások miatt is a figyelem homlok­(Folytatás a 2. oldalon) Történelmi nap Szinte hihetetlen, de elérkezett ez a nap is. Magyarországon többpárti Parlament kezdi meg munkáját. Egy olyan Parla­ment, melynek képviselői szabad válasz­táson, a néptől nyerték el mandátumu­kat. Kétségtelen, ez a nap bekerül a tör­ténelemkönyvekbe. Erre a napra figyel az ország. Az elhangzott szavaknak súlya lesz. Nemcsak belföldön, hanem külföldön is. Meghatározza a mát és a holnapot. Ki­hat az állampolgárok hangulatára, gondol­kodására. Ami eddig történt — a pártál­lam folyamatos leépítése, a szabad vá­lasztások kiírása és lebonyolítása —, mind felkészülés volt erre a napra, amikor az ország népképviselete, mint a hatalom legfelsőbb letéteményese, megkezdi jogal­kotó munkáját, hogy meghatározza a te­endőket és megszabja a haladás irányát. Ez a Parlament legitim. Más, mint az előző volt 40 éven keresztül. Olyan képvi­selők ülnek az ország házának padsorai­ban, akik elutasították a korábbi ideoló­giát, gazdaságpolitikát, akik másként gon­dolkodtak, akik alternatívákat kerestek, akik reformokkal próbálkoztak, hogy megtalálják a válságból kivezető utat. Ez a Parlament egyöntetű lesz abban, hogy végleg felszámolja a pártállamstruk­túrát, és piacgazdaságot teremtsen. De ez a Parlament nem lesz szavazógép. Néze- k, érvek, elgondolások szembesítésével születnek meg a döntések. Üj fogalommal bővül a magyar politikai paletta. A patkó alakú ülésteremben a képviselők pártok szerint foglalnak helyet. Jobb oldalon a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Demokrata Fórum, középen a kisgazdák, baloldalt a Szabad Demokraták Szövetsé­ge, a Fidesz, az MSZP, a független, a kö­zös képviselők és egy agrárpárti. Ez az Országgyűlés a parlamenti demokrácia nyíltságával új módon dolgozik, és szelle­mével, gondolkodásmódjával éltetője lehet és kell hogy legyen a régóta sorvadó ha­zai közéietiségnek is. Egy korszak lezárult. Bárhogy is ala­kulnak az események belföldön és külföl­dön, a régi struktúrát már nem lehet fel­eleveníteni. Ma új lapot nyit a történe­lem. A rendszerváltoztatás azonban, amelyről oly sokat beszélünk nap mint nap, nem befejezett tény. Hátra vannak a helyhatósági választások, az intézmény- rendszer korszerűsítése, a gazdasági élet átalakítása, a privatizáció megvalósítása. Ugyanakkor meg kell birkózni azzal a sú­lyos teherrel, ami az országra nehezedik: az adósságállománnyal, a növekvő inflá­cióval, az életszínvonal csökkenésével, a munkanélküliséggel. Ez a Parlament hív­ja életre az új kormányt, mely a győztes pártok többségével rendelkező jobbközép kormánykoalíciója lesz, s valószínű, a ke­resztény, népi, nemzeti értékekre helyezi a hangsúlyt, ám ia gazdaság gyors és ra­dikális államtalanítása, s a piacgazdaság fokozatos megteremtése se várathat sokáig magára. A demokratikusan választott Par­lamentre nagy feladat és nagy felelősség hárul. Elsősorban abban, hogy az ország valóban a demokrácia felé haladjon, s a megkezdett ntat minél kevesebb zökke­nővel, békésen tegye meg. Megyénkből 13 képviselő foglal helyet a padsorokban. Választóiktól megkapták az útravalót. Az országos gondok megoldásával párhuza­mosan rájuk vár, hogy Békés megye visszanyerje rangját, s a rossz gazdasági és társadalmi szerkezetből származó fe­szültségek feloldódjanak. De talán az új Parlamentnek az lesz a legfontosabb teendője, hogy hitet és biz­tatást adjon az állampolgároknak, hogy a figyelmet a munkára és az alkotásra for­dítsa, hogy ismét érdem legyen igyekvő, szorgalmas, tisztességes embernek lenni Magyarországon, hogy aki itt él, az ma­gáénak érezze ezt a hazát. Serédi János Tavaly még újoncként, idén már címvédőként az EB-n Hétfő este utazott el Athénba a magyar női tornász­válogatott. A görög fővárosban az Ónodi (Henrietta, Mol­nár Andrea, Ábrahám Zsuzsa, öváry Eszter összetételű küldöttség a szombaton és vasárnap sorra kerülő Euró- pa-bajnokságon vesz részt. A csapat kiemelkedő egyé­nisége a békéscsabaiak 16 éves barcelonai olimpiai re­ménysége, ónodi Henrietta, aki a tavalyi brüsszeli kon­tinensbajnokságon újonc lé­tére megszerezte a magyar - női tornasport első Európa- hajnoki arany- és bronzér­mét. A felemáskorláton címvédő leány idén egészen más elvárásokkal indul az athéni eseményen, hiszen most már nem a tudását kell bizonyítania^ hanem ki­vívott nimbuszát illene meg­őriznie. Ennek esélyéről be­szélt az- elutazás előtt: — Nyugodt lélekkel te­kintek fellépésem elé, ugyanis — szerencsére — semmi sem akadályozott a felkészülésben. Jó formában érzem magam. Hogy aztán ez mire lesz elég, az na­gyon sok tényezőtől függ — jelentette ki a békéscsabai Európa-bajnoknő. Milyen újdonságokat tartalmaznak a szabadon vá­lasztott gyakorlatai? — Mind a négy szeren egy kicsit változtattunk a tava­lyi koreográfiákon, ami nem elsősorban anyagerősségben, hanem inkább az összekötő elemekben jelent újítást. Azt hiszem, az új gyakorlatokat már megfelelően elsajátítot­tam, bár azoknak még egy kicsit „érniük” kell. Talán a talajgyakorlatomat értékelik a legjobban a bírók. Ezt most egy Liszt-darab dzsesz- szes zenei feldolgozására mu­tatom be. Az egyik ugráso­mat — kézenátfordulás elő- reszaltó bicskamozdulattal — egy fél fordulattal nehezí­tettük, míg a gerendán a le- ugrásomat változtattuk meg triplacsavarra. A legsikere­sebb szeremen, a felemás- korláton csak apróbb eleme­ket módosítottunk. Hibátlan bemutatás esetén „mennyit érhetnek" ézek a gyakorlatok? — Soha nem szeretek he­lyezésre tippelni, mert az függ a bíróktól és az ellen­felek teljesítményétől. Az összetettben a hat között sze­retnék végezni, míg a sze­renként! döntőkben — hal­kan mondom... — két éremre elegendő a tudásom. Mindenesetre önmagámmal szemben mindig csak az az elvárás, hogy biztonságosan és hibátlanul tornázzam. Ami a vetélytársakat illeti: a szovjet trió akármelyik tagja a győzelemre esélyes, viszont a keletnémetek, és ahogyan azt az évközi nem­zetközi versenyeken tapasz­taltam, a románok is, mint­ha kissé visszaestek volna. Vélhetően felvidította az a tény, hogy közvetlenül az EB előtt, a HPR Consul­tants cégnek a Sport Plusz című újságban meghirdetett pályázatát megnyerte? — Kétségtelenül nagyon jólesett, hogy a japán cég magyar képviselete — Dar- nyi Tamással megosztva — nekem adományozta a díjat. A felajánlott 1,5 millió fo­rint egyharmada jutott ne­kem. Az összeg birtokában, amely személy szerint en­gem illet meg, sokkal bizto- sítottabbnak látom a felké­szülésemet, hiszen így olyan edzőtáborokba és versenyek­re is eljuthatok, amelyeket a szövetség a saját anyagi forrásaiból esetleg nem fi­nanszírozhatott volna. Az EB-cím és ez a jutalom is kötelez, és ennek szeretnék maximálisan eleget tenni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom