Békés Megyei Népújság, 1990. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

BÉKÉS MEGYEI I HNZN MINDEN ÉLŐIT 1990. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Döntöttek a társadalombiztosításról, de nem fogadták el a földtörvény módosítását Több témában ma ismételnek, szavaznak Az Országgyűlés szerdán a napirendnek megfelelően 9 óraikor kezdte meg munká­ját. Az elnöklő Horváth La­jos bejelentette: módosítot­ták az eredeti elképzelések­hez képest az ülésszak na­pirendjének sorrendjét. Az alelnök ezután ismer­tette az Alkotmánybíróság határozatát, melynek értel­mében az országgyűlési kép­viselők választásáról szóló törvény 2. paragrafus 4. be­kezdésének az a része, amely szerint: a szavazásban aka­dályozott az, aki a szavazás napján külföldön tartózko­dik, alkotmányellenes. Ezért ezt a rendelkezést az Alkot­mánybíróság megsemmisí­tette. Ezután folytatódott az ok­tatási törvény feletti általá- nos és részletes vita. Végső döntés az oktatási törvény módosításáról ma várható. A képviselők ezután át­tértek a társadalombiztosí­tás irányításáról és szerve­zetéről szóló törvényjavaslat tárgyalására. A jogszabály- tervezethez a bizottság el­nöke, Szirtesné Tomsits Eri­ka fűzött szóbeli kiegészí­tést. Ezt követően Kulcsár Kál­mán a deregulációs törvény- javaslatot terjesztette a kép­viselők elé. Ezután a földről szóló 1987. évi I. törvény módosí­tó javaslatának tárgyalása következett. A mezőgazda- sági bizottság önálló indít­ványát Solymosi József ter­jesztette elő. Az Országgyűlés a módo­sító javaslat részletes vitára bocsátását leszavazta, így a földtörvény módosítájsa le­került a napirendről. A képviselők elfogadták Técsy Lászlónak (Szabolcs- Szatmár-Bereg m., 19. vk.), Eleki Jánosnak (Békés m., 7. vk.) és Kovács Sándornak (Tolna m., 8. vk.) a ma­gánszemélyek jövedelemadó­járól szóló törvény módosí­tására tett javaslatát, amely lényegében csak fogalmazá­si korrekciót tartalmazott. A képviselők újabb napi­rendi pontként a vagyonpo­litikai irányelveket vitatták meg, amelyeket Tömpe Ist­ván pénzügyminiszter-he­lyettes szeptember -végéig szólóan, ideiglenes jelleggel terjesztett elő. Ezután az Állami Vagyon­ügynökség ügyvezető igaz­gatójának megválasztásáról szóló törvényjavaslatot tár­gyalták meg. Szabó Kálmán, a jelölőbizottság elnöke elő­terjesztésében. Határozatot hoztak az Ál­lami Vagyonügynökség 1990. évi ideiglenes költségvetésé­ről és az ügyvezető igazgató illetményéről is. Űjabb napirendi pontként Bartha Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szá­molt be az intézmény pénz­ügyi helyzetéről. (Folytatás a 3. oldalon) Két kérdésről tájékozódtak a pedagógiai társaság tagjai Húsz év után ismét kongresszus? Két fontos kérdésről hall­gattak meg tájékoztatást a Magyar Pedagógiai Társaság Békés Megyei Tagozatának tagjai tegnapi, békéscsabai ülésükön. Először dr. Gáspár László professzor foglalta össze a sarkadi Ady Endre Gimná­ziumban folyó kísérleti te­vékenységek lényegét. (A nevéhez fűződő szentlőrinci általános iskolai kísértet kö­zépiskolai folytatásáról van szó — a szerk.) Az iskolá­ié) sztés egyik legfontosabb részének a diákönkormány­zatok kialakulását tartja. A társadalmi változások miatt szerencsésnek «látná, ha a különböző előjelű politikai szervezetek is megjelenné­nek az iskolában, hiszen így a kulturált vitához, az érve­lés művészetéhez időben hozzászoknának a gyerekek. Sajnos, mint elmondta, a kultúratörténet, az ember­ismeret, a társadalom élete — mind olyan témakörök, amelyek fontosak lennének, ám egyelőre fehér foltok az általános műveltség térké­pén. ök fejlesztési program­jukba ezt is beépítették. A tanácskozás második fe­lében dr. Kincses László, a pedagógiai társaság megyei tagozatának titkára bejelen­tette az országos elnökség határozott igényét a leg­utóbb húsz éve ülésezett kongresszus összehívására. — Akkor igen. szerényre sikerült az országos találko­zó — mondta —, ám most olyan mértékben változott a társadalom, a gazdaság, az erkölcs, hogy indokolt az ezekkel összefüggésben levő oktatási kérdések tisztázása is. A kongresszust várhatóan 1991 első félévében (talán éppen megyénkben) rendez­nék meg. —ria — Kiiktatja a régi módszereket? / Uj rendőrfőkapitány a megyében Fontos személyi döntése­ket jelentettek be tegnap délelőtt Békéscsabán, a me­gyei rendőr-főkapitányságon megtartott parancsnoki érte­kezleten. Az ünnepélyes hangulatú rendezvényen részt vett dr. Túrós András rendőr vezérőrnagy, belügy­miniszter-helyettes és Murá­nyi Miklós, a megyei tanács elnöke is. Az egész megyére kiható, leglényegesebb személyi vál­tozás az, hogy Mihalik György ezredes helyett — akit megromlott egészségi állapota miatt korengedmé­nyes nyugállományba he­lyeztek — dr. Gál László alezredes lett a főkapitány. Öt egyidejűleg ezredessé léptették elő. Dr. Gál László negyvenéves, jogi egyetemet és rendőrtiszt főiskolát vég­zett. Üj megbízatásáig a fő­kapitány közbiztonsági he­lyettese volt. Helyettesének dr. Sutka Sándor őrnagyot nevezték ki, akit egyidejű­leg alezredessé léptettek elő. Üj vezetője van március 1- jétől a békéscsabai rendőr­kapitányságnak is, dr. Hajdú Antal személyében, akit ezen alkalomból alezredessé ne­veztek ki. A bejelentések után a mi­niszterhelyettes a rendőri munka jelenlegi nehézséged­ről beszélt. Elmondta, hogy vezetői válság alakult ki, egyre többen kérik nyugdí­jaztatásukat. Ha az egzisz­tencia féltése, a létbizonyta­lanság eléri a beosztottakat is, katasztrofális helyzet ala­kulhat ki. Pedig a hatékony rendőri munkára éppen most lenne a legnagyobb szükség, hiszen tavaly az országban negyvenezerrel nőtt a bűn­esetek száma. Ugyanakkor a felderítési eredményesség 42 százalékról 36-ra csökkent. Gondot jelent, hogy a rend­őrök sokszor csak szemlélői az eseményeknek. Szólt ar­ról is, hogy a békés átmenet biztosításában és a körülmé­nyekhez képest elfogadható közbiztonság megteremtésé­ben ugyancsak nagy feladat hárul a rendőrségre. Az új főkapitány elmond­ta, hogy nem örömtől daga­dó kebellel vállalta a meg­bízatást, de nem kis felada­tainak legjobb tudása sze­rint próbál majd eleget ten­ni. A legfontosabb a köz­rend és a közbiztonság ja­vítása, amit a régi beidegző­désekkel nem lehet végre­hajtani. Éppen ezért felké­szültebb rendőrökre és új munkamódszerekre van szükség. Ny. L. Másodszori nekifutásra elfogadták a költségvetést Ülést tartott Békéscsaba Mint ismeretes, Békéscsa­ba város 1990. évi költségve­tésére vonatkozó módosított határozati javaslat a febru­ár 7-i, több szempontból is „emlékezetes” tanácsülésen nem -kapta meg a szükséges minősített többséget jelentő szavazati arányt. Akkor a művelődési ágazat jnűködé- si költségeinél is Tervezett 4 százalékos megtakarítás váltatta ki a legtöbb vitát. A városi tanács végrehajtó bizottsága által tegnapra összehívott tanácsülés fel­adata ezért elsősorban a ta­nács ez évi költségvetésének meghatározása volt. ötvenkét tanácstag jelen­létében Mázán Mátyás ta­nácselnök nyitotta meg az ülést, majd átadta a szót Kazár János társadalmi ta­nácselnök-helyettesnek. ö — a Népújság február 8-ai szá­mában megjelent tudósítás­ra célozva — elöljáróban kifejtette: az, hogy az új­ságíró bohózatba illő jelene­teket vélt felfedezni a há­rom héttel ezelőtti tanács­ülésen, szíve joga, de véle­ménye szerint megjegyzésé­vel inkább ártott, mint hasz­nált az ügynek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a ta­nács jelenlegi vezetése és végrehajtó bizottsága a ta­nács tagjainak megbízásából végzi felelősségteljes mun­káját, s amíg hivatalban vannak, soha nem fogják tanácsa felvenni a bohócruhát, és főleg kitűzni rá a papagáj- toliakat. A vitában elsőként fel­szólaló Szokolay Zoltán (MDF) azt fejtegette, hogy — több mint 1100 aláírással — nemrégiben eljuttatott a tanácshoz egy, az óvodák és iskolák fokozottabb támoga­tására felszólító levelet, ám vajmi kevés foganattal. Dr. Földházi Sándor tanácstag, még egyszer visszatérve a Népújság fentebb említett tudósítására, kijelentette: a tanácsnak nem cenzúrázás­képpen, hanem a publikáci­ók elősegítése és az „anyag- csonkítás” elkerülése végett ki kellene neveznie egy tár­sadalmi munkában dolgozó sajtószóvivőt. Hankó András tanácstag viszont azon vé­leményének adott hangot, hogy a legutóbbi tanácsülés kapcsán a sajtó részéről jo-» gos bírálat érte a tanács munkáját, mert a formai és tartalmi hibák együttesen akkor selejtes produkciót eredményeztek. (Álláspont­jával egyetértett Kesjár Má­tyás tanácstag is.) A „sajtóügy” lezárását kö­vetően a pártok részéről elő­ször Botyánszki György (Magyarországi Szociálde­mokrata Párt) lépett a mik­rofonhoz. Mindenekelőtt azt kifogásolta, hogy miért hi­(Folytatás a 3. oldalon) Egy kis rúzs még az ar­cokra, némi igaiítás a masz­kokon, majd rúdra kerülnek a Kókai Szabóné sütötte fánkok. Csöndben készülődik a csoport Gál Györgynek, a népművészet mesterének há­zában, a téltemető felvonu­lásra Kilenc óra előtt né­hány perccel megérkeznek a helyi téesz lovasai, kék szí­nű, bő gatyában és ingben, fekete álarcban. Csattannak az ostorok, indulhat a me­Következetes harc a rendszerváltásért! Beszélgetés ifi. Rajk Lászlóval Egy törtéhelmi név viselője — Ifj. Rajk László, a Sza­bad Demokraták Szövetsége ügyvivője — az elmúlt na­pokban pártja választási kampányának részeként {me­gyénk több településén találkozott a választópolgárokkal. Zsúfolt programja közepette nyilatkozott lapunknak. (Interjúnk az 5. oldalon.) Elindult az álarcos menet net. A kapu előtt bámészko­dó szomszédok szemében de­rű ... Kinn az utcán a két lovas élre rúgtat, a melegen öl­töztetett csacsi engedelme­sen húzni kezdi a szekeret, nyikorogva gördül a végé­hez erősített fakerék, me­lyen évek óta, ilyenkor, hús­hagyó kedden mindig ott ke­ring Hans és Krédl, a két rongybaba, a menyasszony és vőlegény, az új élet szim­bólumai. Megszólalnak a du­dák, a kereplők, a maszko­sok kurjongatnak. Bár február 27-ét muta­tott a naptár, az időjárás bi­zony megtréfálta a hagyo­mányt Eleken. Nem volt csi­korgó hideg, hó. — Inkább a jó időt temetjük — sóhaj­tottak a felvonulók, az eget kémlelve. Meg is érkezett hamarosan a hangulatot rontó eső ... különösebben. Az itteniek már napokkal korábban ér­deklődnek, ugye, lesz? ...A színpompás menet nem kis felfordulást okoz. Megállítják az autókait, bi­cikliket és a gyalogosokat, bekopognak a házakba: fán­kot kínálnak, tréfálkoznak, adományokat gyűjtenek, amelyből majd vacsorát ren­deznek számukra a műve­lődési házban. Megérdemlik, hisz szabadidejükből járják be a falut, hogy jókedvre derítsenek,. De előbb még, este, ismét ők szórakoztat­ják a bálban az elekieket Hogy miért csinálják? Mert vigyázni kell' a hagyomány­ra és szükség van egy ilyen bolondos napra is. Azt pe­dig, hogy a helybeliek mint fogadják a bevándorolt né­metek hozta szokást, nem is kellett megkérdezni. Látszott az arcokon. Sz. M. Nahát, ilyet még nem láttunk.. a szerző felvételei Esős téltemető Eleken Valahogy halványabbra si­keredett amúgy is az idei felvonulás. Kevesebben jöt­tek, nem hallottuk a farsan­got, a tavasz közeledtét él­tető rigmusokat. Talán vé­ge szakad ennek a szívekbe örömet lopó szokásnak? A maszkok mögül hangzó vá­laszok tagadónk: nem, mert a falubeliek várják ezt a napot. Mint Topa Sándorné, a művelődési ház vezetője mondja, szervezni sem kell Vajon melyik szomszéd, munkatárs, ismerős rejtőzik a masak mögött?

Next

/
Oldalképek
Tartalom