Békés Megyei Népújság, 1990. február (45. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG fl HUZfl MINDEN ELŐTT „Megkeresett két termelőszövetkezeti tagunk’ Kettéválik a Fehér Lajos 1990. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK POLITIKAI NAPILAP Ára: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM Estére ismét határozatképtelenné vált az ülésszak Az Országgyűlés januári ülésszakának szerdai munka­napján ismét félbeszakadt több téma tárgyalása, ugyanis a képviselők módo­sító indítványairól állást kel­llett foglalniuk az illetékes parlamenti bizottságoknak. A múlt héten megkezdett ülés­szak az országgyűlési képvi­selők jogállásáról szóló al- kotmányerejű törvény felet­ti határozathozatallal folyta­tódott. Kiemelést érdemel, hogy a jogi bizottság támo­gatta Eke Károly indítvá­nyát, miszerint a képvise­lőknek megválasztásukat kö­vetően, illetve mandátumuk lejártakor vagyonnyilatko­zatot kell tenniük az Or­szággyűlés elnökének. Bár a levezető elnök az első siker­telen kísérlet után ismételt szavazásra szólította fel a képviselőket, a döntés még­is elmaradt, mert a javaslat nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. Ha­sonló sorsra jutott a család­jogi törvény módosításáról szóló tervezet is. Élénk vita bontakozott ki Bánffy György és Horváth Jenő képviselők között. Utóbbi le­szögezte : az örökbefogadás­sal kapcsolatos törvény mó­dosításának érzelmi megkö­zelítése nem eredményezhet helyes megoldást. A jogi bi­zottság állásfoglalása sze­rint — amit az igazságügy­miniszter véleményével szemben nyilvánítottak ki — a családjogi törvény alkot­mányerejű, ezért az elnöklő Jakab Róbertné a kérdést kiadta az Alkotmánybíróság­nak, és elnapolta a határo­zathozatalt. Eredménnyel zárult vi­szont a sajtótörvény módosí­tásával kapcsolatos vita. A képviselők elfogadták a tör­vénytervezetnek azt a szö­vegbeli módosítását, hogy a sajtószabadság gyakorlása nem sértheti a közerkölcsöt. Az Országgyűlés elfogadta (Folytatás a 3. oldalon) II nemzet új napszámosai Egyik kezükkel számlálnak, a másikkal „kopogtatnak” Amíg az ajánlási szelvényekkel kapcso­latos szarvasi, kétegyházi és más eddigi — talán nem is jóhiszemű — bejelentések vaklármának bizonyultak, addig a taná­csi dolgozók felháborodása megalapozott­nak látszik. Az elkeseredett indulat okát az érintettek Kéry Jánosnak, az Állami Népességnyilvántartó Hivatal vezetőjének sajtóban megjelent nyilatkozatából szár­maztatják. Az ÁNH vezetője elmondta, hogy a „kopogtatócédulák” postai kikül­désére sem a kormánynak, sem a taná­csoknak nem volt 150 milliójuk, ezért ők — mármint az ÁNH — féláron, 75 millió forintból megoldották a feladatot. Ez a valóságban azt jelentette, hogy az évtizedek óta ható beidegződöttség, hiva­tali fegyelem alapján a tanácsi dolgozókat rávették: kézbesítsék ők a cédulákat. Olyan időpontban, amikor ugyanezek az emberek január 2-a és február 3-a kö­zött — szinte bagóért — amúgy is min­den szabadidejüket a népszámlálásra for­dítják. Hogy az értékek zűrzavara teljes­sé váljon: a postához képest félpénzűek lették, illetve a cédulák átadásánál jóval több időt és figyelmet követelő összeírás adatlapjainak kitöltéséért még ennyit sem kapnák. Ha pedig az ÁNH csúszik a ha­táridővel — márpedig ez bekövetkezett -, akkor az ebből eredő feszültségekért az irántuk érzett bizalom és maradék nyu­galmuk elvesztésével a tanácsiaknak kell megfizetniük. Kötelező-e erre vállalkozniuk? — ve­tődhet fel a kérdés. Formailag nem, hi­szen az ÁNH szerint minden közreműkö­dővel külön-külön vállalkozói szerződést kötöttek, így kettőn állt a vásár. Amíg azonban idáig jutottak, a sok évtizedes reflex zabolátlanul működött mindenki­ben. A megye 64 vb-titkára vállalta a ta­nácsiak megszervezését, a megyei tanács pedig ma is úgy tudja, hogy a munkába bevontak „jól fogadták” a feladatot. A dolgozók — ki tudja, már hányadjára — abból indultak ki, hogy ez is egyike kö­telességeiknek a sok közül. Nem tudni, mi történt volna, ha kerek-perec elutasítják az ÁNH koránt sem gáláns ajánlatát. Ugyanis a választójogi törvény — lássunk csodát — nem rendelkezik az értesítések, ajánlási szelvények kézbesítőjéről, marad tehát a tanácstörvény varázsszava: min­den, ami nem tartozik más szervezet ha­táskörébe, a tanács által oldassák meg. (S már el is oszlott a hanyag munka gya­núja a mindenkori jogszabályalkotók feje fölül.) Ám úgy tűnik, hogy a tanácsok alkal­mazottai lassan teljesítő- és tűrőképessé­gük határához érkeznek. Sokuk számára az infláció mértékének felét sem elérő fizetésemelés reménye is teljesen bizony­talan. Pedig vár rájuk a választás napja, esetleg egy második forduló, a köztársa­sági elnök megválasztásának hercehurcá­ja, és látóhatáron az önkormányzati vá­lasztás is. Sőt az elkövetkezendő hetekben a legtöbb helyen a tanácsiaknak ismét végig kell baktatniuk falun és városon: a tanácstagi beszámolók meghívóit teszik le kezünkbe. Az önmaguk dolgaiba feledkező pártok és pártoskodók figyelmébe ajánlom: a ta­nácsoknál dolgozó közigazgatási szakem­berek a közélet viharai ellenére is — csendben és szerényen — a jfnindennapi élet nem is olyan egyszerű fenntartásán fáradoznak, s veszik váUukra újmódi „hóbortjaink” lélekölő terheit. Mi pedig, nrntha lassan a nemzet jelenkori nap­számosaivá tennénk őket... Kiss A. János A pártok még „titkolóznak 99 Murányi Miklósnak, a Bé­kés Megyei Tanács elnöké­nek vezetésével a helyi ta­nácsok elnökei és vb-titká- rai tegnap továbbképzésen vettek részt Békéscsabán. Először dr. Becsei József emelkedett szólásra, hogy megismételje a Népújság hétfői számában is közzé­tett elhatározását, miszerint a személyét ért rágalmak miatt a legközelebbi megyei tanácsülésen kéri beosztásá­ból való felmentését. Az országgyűlési képviselő- választások előkészítésének helyi feladatairól ezt köve­tően dr. Molnár Margit, a megyei tanács szervezési és jogi osztályának vezetője tartott tájékoztatót. Mint el­mondta, fantasztikusan nagy érdeklődés nyilvánul meg a képviselői státuszok iránt — Békés megyében 18 párt il­letve szervezet indul harc­ba a mandátumokért. A népszavazáson szerzett tech­nikai jellegű tapasztalatokra rátérve kifejtette: továbbra is az akkor megválasztott szavazatszámláló bizottsá­gokra kell építkezni; ha pe­dig valaki ceruzával szavaz, akkor annak érvényességé­ről a szavazatok megszámlá­lása során kell dönteni. A megyei tanácsokhoz eddig egyébként még egyetlen jel­zés sem érkezett a pártok részéről arra vonatkozólag, hogy valamely jelöltjük is rendelkezne a szükséges 750 ajánlási szelvénnyel — je­gyezte meg. (dányi) Kettéválik a Szeghalmi Fehér Lajos Mezőgazdasági Termelőszövetkezet — kap­tuk a hírt egy helybeli la­kostól. A telefonáló arra kért bennünket, járjunk utá­na a dolognak. A legilleté­kesebbhez, Fehér László tsz-elnökhöz fordultunk fel­világosításért, aki a követke­zőkkel kezdte: — Személy szerint mind­össze annyit tudok gazdasá­gi egységünk állítólagos sza­kadásáról, hogy megkeresett két termelőszövetkezeti ta­gunk a közelmúltban, és fel­világosítást kértek a szétvá­lás lehetőségéről. Elsősorban az érdekelte őket, hogy mi­lyen jogi lehetőségek van­nak, illetve a gyakorlatban mi az útja-módja a válás­nak. — Az ön által említett két szövetkezeti tag önmaga, avagy mások nevében is be­szélt? — Csák annyit mondtak, hogy rajtuk kívül még töb­ben keresik a szétválás le­hetőségét. — Véleménye szerint mi­ért éppen kétfelé „kellene” a Fehér Lajos Tsz-t megbon­tani? — Talán azért, mert 1975- ben gazdasági egységünk a Rákóczi és a Petőfi Tsz egyesüléseként jött létre. A gondolat felvetői valószínű­leg ezt az állapotot szeret­nék visszaállítani. — Hogyan fogadta a tsz- tagok fölvetését? — Elmondtam nekik a szükséges tudnivalókat és azt, hogy a végső szót csak a közgyűlés mondhatja ki. Persze abban az esetben, ha tényleg a tagság szélesebb rétegében születne meg egy ilyen elhatározás. Egyébként január 30-án tartottunk egy úgynevezett szakember-ta­nácskozást az ágazatonkénti önelszámolás esetleges be­vezetéséről. Az eszmecserén kérdezett rá egyik kollégám, hogy igazak-e a városban itt-ott hallható híresztelések. Lényegében ugyanezeket a gondolatokat mondtam el ott is. De, ha a személyem ellen lenne kifogásuk, ak­kor természetesnek tartom, hogy a hétszáz tag egyiitt- maradása érdekében levon­jam a megfelelő következte­téseket. Ugyanakkor ezt a mentalitást más vezető tár­saimra nézve is kötelező ér­vényűnek tartom. De, még egyszer hangsúlyozom, nem ismerem a két ember valódi indítékait és lehet, hogy semmiféle személyhez kötő­dő motivációjuk nincs ... (lovász) Párbeszéd az egészségügyről Párbeszéd címmel előadás- sorozat kezdődött Békéscsa­bán, a megyei művelődési központ és a TIT szervezé­sében a különböző politikai szervezetek, pártok országos és helyi képviselőinek köz­reműködésével a főbb tár­sadalmi problémákat érintő kérdésekről. Kedden este az egészségügy és a szociálpo­litika került terítékre. A különböző pártok kép­viselői és az egyéni ér­deklődők előtt jelent meg az Egészségügyi Minisztérium reformtitkárságának helyet­tes vezetője, dr. Forgách András, dr. Sinkó Eszter közgazdász és dr. Rácz László megyei főorvos. A beszélgetést dr. Pap István, a művelődési központ igaz­gatója vezette. Elöljáróban Forgách And­rás az egészségügy neural­gikus'kérdéseit taglalta, töb­bek között a finanszírozás, az irányítás, a struktúra, az oktatás, képzés változásait. Több fórumon hallottunk már a társadalombiztosítás önállósodásáról, a reform- törekvésekről. Arról viszont máshol még nemigen, hogy elvileg hiába önállósodott tavaly év elején a TB, a be­tegbiztosítás rendszerét, a szakembergárda képzését, elveit még mindig nem dol­(Folytatás a 2. oldalon) Tőkés László: „aggódom, hogy ne kerüljek politikai harcok kereszttüzébe Magyarországon” Az elmúlt héten Tőkés László református lelkész visszatért meghurcoltatásának színhelyére temesvári la­kásába. Megszaporodott teendői közepette szakított időt, hogy lapunknak nyilatkozzék. — Több mint egy hónapos kényszerű távoliét után Te­mesvár népe újra otthoná­ban üdvözölheti Tőkés Lász­lót. Milyen érzés visszatérni gyülekezetébe? — Miután erőszakkal tá­volítottak el, az önkéntes visszajövetel önmagában is nagy örömet jelent. Ugyan­akkor nyugtalanító is, mert tengernyi probléma, eléggé zavaros temesvári helyzet várt. A tovább élő félélem körülményei fogadtak, saj­nos. Ezért legalább akkora az örömöm, mint a gondom. — A zűrzavaros helyzet egész Romániára jellemző. A kezdeti lelkesedés után mintha ismét éleződne a nemzetiségi kérdés is. Elő­kerültek a régi nacionalista jelszavak új köntösben. — A forradalom első sza­kaszának örömmámorában minden nemzet felülemelke­dett a nemzetiségi megosz­tottságain. Eljöttek azonban a hétköznapok és a kezdeti eufórikus hangulaton túljut­va a régi problémák újból megelevenedtek. Ráadásul egyes témák kísérteiként járnak vissza; am; magától értetődő. A nacionalista jel­szavak hangoztatása nem ke­serít el, nem lep meg, leg­feljebb azok vehemenciája ért meglepetésként. Ahogy azonban az enyhülés folya­mata is hosszú időt vett igénybe — pedig nem sok jövőt jósoltak neki —, hi­szem, hogy hosszú távon, különösen, ha folyamatában nézzük a dolgot, akkor ko­moly reményünk lehet ar­ra, hogy túljutunk ezeken az előítéletéken, és sikerül vég­re német—francia mintára megoldani ezt a kérdést. — A tények egyelőre mást mutatnak. — Ellentmondó hírek ér­keznek hozzám is Bukarest­ből. A napokban például le­váltották Pálifalvi Attilát a tanügyminiszter-helyettesá posztról, ami nagy pofoncsa­pás az erdélyi magyarság számára. Előtte pedig Ilies­cu elnök magyar szeparatis­ta törekvésekről beszélt. Mostanra azonban belátták a román vezetés tagjai — köztük Iliescu elnök és Petre Roman miniszterelnök —, hogy nem olyan egyér­telmű ez a dolog. Nem tud­tak például arról, hogy erő­teljes román propaganda fo­lyik a sajtóban a magyar is­koláik helyreállítása ellen. A szeparatizmus egyébként egy (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom