Békés Megyei Népújság, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-22 / 94. szám

'kÖRÖSTÁJ­SZÜLŐFÖLDÜNK 1989. április 22., szombat Még mindig szenzáció az orosházi kútmúzeum Az orosházi kútmúzeumot még mindig szenzációnak tartják az újabb és újabb felfedezők, pedig már hat éve, hogy a városi honisme­reti csoport újat akarás ürü­gyén létrehozta egy haszná­laton kívüli, elhagyott vízto­ronyból és környékéből. Két alkalommal bemutatták a tv-ben. Rádai Mihály, az Or­szágos Városvédő Egyesület alelnöke is felkereste egyik alföldi útja alkalmából. Ter­mészetesen más dolga is akadt a városban, de meglátogatta a kútmúzeumot is, ahol hosz- szasan elnézelődött, szótla­nul. A végén csak annyit mondott, hogy „ide vissza­jövök, tv-kamerával” ! Az újabb látogatásra ja­nuár 30-án került sor, mely alkalomból felvételeket ké­szítettek. Maga Ráday Mi­hály volt az operatőr. A mű­sort 17-én este láthattuk a televízióban. Elmondta a népszerű műsorvezető, hogy azért ragadta meg a figyel­mét ez a kis létesítmény, mert nagyon sok gazdátlan víztorony van az országban és ötletet szeretne adni azok hasznosításához. Kiemelte az orosházi honismereti csoport tagjainak nagyszerű elgon­dolását és önzetlen munká- ; ját. A népszerűvé vált kút- í múzeum — amely a kutak történetét dolgozza fel —, 1986-tól múzeumi működési engedéllyel rendelkezik, Víz­ellátás-történeti gyűjtemény ■ címen. Tavasztól őszig min­den hétfőn délután kinyit­ják a látogatók számára. Évenként több százan nézik meg, körtük vidéki kirán- ■ dűlők is gyakran felkeresik. , Kiss Horváth Sándor Részlet a kiállításból A kanadai fajtában gyomai vér csordogál? Újabb adatok Baross László (1865-1938) búzanemesítő munkásságáról A bánkúti uradalomban működő Baross László élet­művéről nyugodtan megál­lapíthatjuk, hogy viszony­lag kevés közlemény jelent meg. Különösen akkor tűnik ez kevésnek, ha az általa végzett búzamenesítő munka jelentőségét is felmértük. Hiszen a Baross László által nemesített búzafajták ne­gyedszázadon át a legjobbak voltak Magyarországon. Az ország búzavetés-területének nagyob részén az ő általa nemesített fajtákat termesz­tették, és még 1957-ben is a vetésterület 57 százalékán Bárkúti fajtákat vetettek. Baross László nagyon sze­rény ember volt. Szerénysé­gét az is bizonyítja, hogy saját magáról — a bevett szokásokkal ellentétben — nem nevezett el egyetlen ál­tala nemesített növényfajtát sem. Az 1930-as évek elején álmait látta beteljesülni. Itt­hon ellenzői is hallgatásba burkolóztak, amikor a kana­dai Reginában rendezett bú­za-világkiállításon, a Bán­kúti 1201-es fajtát jelölték a világ legjobb búzájának. Ba­ross aranyérmet és díszok­levelet kapott. Az életrajzi irodalma úgy tudja, hogy la­boratóriuma, felszerelései és feljegyzéseinek nagy része 1944-ben a háborús esemé­nyek alkalmával megsemmi­sült. Baross Lászlónak volt egy hűséges munkatársa, Tóth Pál (1898—1968), akinek fel­jegyzéseiből idézünk: „Leg­nagyobb sajnálattal közlöm, hogy semmiféle feljegyést sem tudok rendelkezésre bo­csátani, mert megboldogult Baross Lászlónak sem törzs­könyvei s úgyszólván sem­miféle más feljegyzései is alig voltak. Csak egyszerű kis noteszbe szokott feljegy­zéseket csinálni és tudomá­sommal ezeket sem őrizte Fajtaminősítési bizonylat 1952-ből meg, legfeljebb csak addig, amíg az anyagot elvetettük. Mikor 1938-ban elhunyt, utó­da Zechmeister Sándor meg akarta íratni a Bánkúti-bú- zák törzskönyvét és mert Baross után semmiféle fel­jegyzést nem találtak, az gn összegyűjtött megfigyelő könyveimet szedték össze és használták fel mint egyedüli támpontot.” A továbbiakban arról tu­dósít Tóth Pál bennünket, hogy az említett megfigyelő könyveket Alcsutra, a fő­hercegi uradalmak központ­jába szállították, és ott meg­semmisültek a háború alatt. Részletes leírást olvashatunk Tóth Pál feljegyzéseiben a Bánkúti búzák nemesítésé­ről. A szálkás kanadai Mar­quis búza ősziesítéséből szár­mazó anyatövekkel és az ak­kori idők legjobbnak szá­mító Tisza vidéki búzával, a Bánkúti 5-tel, valóban tör­téntek keresztezések, de eze­ket nem szaporították el, mert gyengébbnek bizonyul­tak az ősziesített törzsek­nél. Tehát az eddigi ismeretek­kel ellentétben a Bánkúti 1014, 1201, 1205-ös fajták nem a tiszavidéki Bánkúti 5-ös ősziesített Marquis tör­zsek keresztezéséből jöttek létre, hanem a szálkás Mar­quis búzák ősziesített tövei­nek kiválogatásából. A fel­jegyzésekből a módszerről kapunk részletes felvilágosí­tást. Tóth Pál végül is java­solja 1953-ban a leírt neme- sítési művelet újra elvégzé­sét, a fajták származásának végleges tisztázása érdeké- beii Ezúton is köszönjük Tóth Pál hozzátartozóinak, hogy az igen értékes anya­got rendelkezésünkre bocsá­tották. Egy újsághír hívta fel a figyelmemet arra. hogy a vi­lág gabonapiacát jelenleg is nagy részben uraló kanadai búzafajtákban gyomai búza ..vére csordogál”. A Körös­vidék című újság. 1936. jú­lius 26-i számában nagy betűvel szedett szalagcím hirdette: „A világhírű .Ma­nitoba’-búzát gyomai vető­magból nemesítették”. To­vábbiakban arról ' olvasha­tunk; .........hogy nem hiába o lyan kiváló a Tisza vidéki búza. hiszen Gvomáról ke­rült ki Amerikába az azóta világhírre és elsőrendű árra jutott Manitoba búza őse. Előkerült egy régi újság, amelyben olvassuk, hogy 1885 júliusának közepén 300 a gyomai búzát vittek ki Washingtonba, ahol ezért a kiváló. 85,50 kg-os, 100 szá­zalékos tisztaságú búzáért mázsánként 2 forint 50 fil­lér felárat fizették.” Kár, hogy az újság címére nem hivatkoztak, mert most ezt is kutatni kell. Ebből a „gyomai tájfajta” őszi búzá­ból itt „babusgatunk” egy íróasztalnyi területre vetett néhány száz tövet, a Gabo­namúzeum kiskertjében. Azért, hogy mindig a sze­mem előtt legyen. Az újságcikkben persze van némi túlzás is. Többek között a fogalmakat tisztá­zandó le kell írnunk, hogy a Manitoba név több Kana­dában termesztett búzafajtát takar. Ez ugyanolyan általá­nos gyűjtőnév, mint hazánk­ban a tiszavidéki elnevezés volt. Baross Lászlóra, Tóth Pálra emlékezve, egyúttal arról is hírt adtunk, hogy a Gabónamúzeumban a gabo­na tárolásának, feldolgozá­sának történeti kutatása mellett, a kenyéradó mag történetének feltárásával is foglalkozunk. Cs. Szabó István Hazai tájakon A kastélynak kápolnája és színházterme is volt Szobarészlet Bertleff András felvételei Nagycenk nevét az első írásos emlék 1243-ban említi, amikor IV. Béla királyunk Simon soproni ispánnak ado­mányozta a Chenke nevű birtokot, amely később a Kanizsai, majd a Nádasdy család tulajdona. Nádasdy Ferencet azonban 1671-ben kivégezték. Birtokát a csá­szár elkobozta, majd 1677- ben a Draskovicsoknak ado­mányozta. Zálogjogon azon­ban még ebben az évben Széchényi György kalocsai érsek tulajdona tett, aki Lő­rinc nevű öccsének engedte át. Széchényi Antal generális 1741-ben Szépiákról birtoká­nak központját Cenkre he­lyezte át, tulajdonképpen ő kezdett a kastélyegyüttes építéséhez. Halála után Szé­chényi Ferenc lett Cenk ura, aki a keszthelyi Georgikon alapítójának testvérével, Festetics Juliannával kötött házasságot, és Nagycenken gyűjtötte össze nagy értékű könyvtárát, és műtárgygyűj­teményét, amelyek később a Nemzeti Múzeum alapját ké­pezték. Széchenyi Istyán gróf Nagvcenket és Kiscenket édesapja halála előtt kapta meg, az ő 1860-ban bekövet­kezett halála után Béla fia örökölte. Széchenyi Antal idejében a kastélynak kápolnája és színházterme is volt. Hefele Menyhért 1791-ben készített tervet az épület kétemeletes­sé való átalakítására. A terv azonban mindörökre terv maradt, ugyanis 1799 tava­szán a soproni Ringer József kezdett az átépítéshez, s a kastélyegyüttes egységes klasszicista homlokzatot ka­pott. Széchenyi István Hild Ferdinand ugyancsak sopro­ni építésszel 1834. és 1840. között fsmét változtatott a kastélyon, amelyben fürdő­szobák, vízöblítéses WC, gáz­világítás szolgálták a család kényelmét. Széchenyi István kastélyának sorsa 1945 ele­ién, a II. világháború befeje­zése előtt teljesedett be. Né­hány cezaromániában szen­vedő lampaszos magyar had­fi a kastély vasrácsos kapu­jára tűzött sajtcédulán adta mindenkinek tudtára, hogy a legnagyobb magyar kastélyá­ban az egyik magyar hadse­reg parancsnoksága találha­tó. Másnap az angol és az amerikai bombázók pontosan céloztak. Most elvezetjük az olvasót abba a nagycenki Vörös kas­télyba, ahqí 1988. június el­seje óta — a hagyományok teijes tiszteletben tartásával — az ország egyik legszebb szállodája, étterme és kávé­háza működik. A Vörös kastély földszint­jén az egykori konyha bolto­zott terében kapott helyet a szállóvendégeket szolgáló 80 személyes étterem, kis kü­lönteremmel. Egyedi kialakí­tású, klasszicista ízlésű lép­csőház vezet az emeletre, a tetőterében kialakított 54 ágyas, 19 fürdőszobás szobá­val és két lakosztállyal ren­delkező, a hely szellemét su­gárzó szállórészbe. Minden szobában rádió, telefon és ITT márkájú színes tévéké­szülék -'szolgálja a vendégek kényelmét. Az egykori pom­pájában helyreállított dísz­ebédlő most tanácskozások, hangversenyek, kiállítások vagy fogadások megrendezé­sére egyaránt alkalmas. Na­gyobb tanácskozás esetén összekapcsolható a Széche- nyi-szárny tárgyalótermével is. Kávéházjáró hírlapíró lé­vén' irigykedve léptem a gondos munkával restaurált, öntöttvas szerkezetű virág­házba, ahol hangulatos ká­véház teraszaival együtt szol­gálja a vendégek kényelmét. Ebben a virágházban zajlott le 1840. augusztus 20-án a történelemből ismert István- napi ebéd, amikor a reform­kori Magyarország küldött­ségét fogadta Széchenyi Ist­ván. Az országgyűlés 60 ta­gú delegációját Deák Ferenc, Eötvös József, Klauzál Gá­bor vezette, tolmácsolva a nemzet megbecsülését. A szálló és a különterem falait Bozóky Mária festőművész akvarelljei díszítik, ihletőjük Széchenyi naplója volt. Né­hány atik csillár, tükör, régi berendezési tárgy adja meg a szálló, az étterem, a kávé­ház hangulatát. A teljes kastélyegyüttes helyreállítását mindvégig Kriszt György, az Országos Műemléki Felügyelőség fő­munkatársa irányította és vezette. A tervezés Varga István Ybl-díjas építész munkáját dicséri. A belső építész Vági Ervin volt. A kivitelező az OMF soproni kirendeltsége, az építtető pe­dig a Pegazus Tours Utazási» Iroda. Imre Béla Az egykori Vörös kastély, a mai szálló főbejárata

Next

/
Oldalképek
Tartalom