Békés Megyei Népújság, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-13 / 86. szám

Világ proletárjai, egvesüljetek! BÉKÉS MEGYEI N É PÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES B MEGYEI TBNACS LAPJA 1989. ÁPRILIS 13., CSÜTÖRTÖK Ara: 4,30 forint XLTV. ÉVFOLYAM, 86. SZÁM Mai számunkból: Forró hangulat a kazángyárban (3. oldal) Romantikus koncert (4. oldal) Nem vagyunk párton kívüli frakció! (5. oldal) Húszéves a Béköt sarkadi » konfekcióüzeme (5. oldal) Ezek a mai fiatalok! (6. oldal) Közlemény az MSZMP Központi Bizottságának április 12-i üléséről Döntés személyi kérdésekben rás, a Tungsram Rt. vezér- igazgatója, Gyuricsku Kál­mán, a Szabolcs—Szatmár Megyei Pártbizottság első titkára, Karvalits Ferenc, a Zala Megyei Pártbizottság első titkára, Kiss Péter, a Budapesti KISZ-bizottság első titkára, Kovács László külügyminiszter-helyettes, Lenkei Csaba, a Salgótarjá­ni Síküveggyár villanysze­relője, Major László, a KB irodavezetője, Mádlné Maár Ilona, a Dunaújvárosi PB első titkára, Vastagh Pál, a Csőn g rád Megyei Pártbi­zottság első titkára. A Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára ismét Grósz Károly. A Politikai Bizottság további tagjai : Hámori Csaba, Iványi Pál, Jassó Mihály, Németh Mik­lós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Tatai Ilona és Vas­tagh Pál. ■ A Központi Bizottság ülé­séről közleményt ad ki. (Szóvivői tájékoztató la­punk 3. oldalán) Az MSZMP Politikai Bizottságának új tagjai Jassó Mihály Vastagh Pál 1936. május 21-én született Budafokon. Eredeti foglalko­zása tanító. Csepelen általános iskolában dolgozott előbb ta­nítóként, majd igazgatóhelyettesként. 1964-től a XXI. kerü­leti tanács, később a kerületi pártbizottság munkatársa volt. A Szovjetunió Kommunista Pártja Pártfőiskolájának elvég­zése után a budapesti pártbizottságon dolgozott, 1974-ben osztályvezető-helyettesnek nevezték ki. Ezt követően a KB apparátusába került. 1979—1983-ig volt a XII. kerületi pb első titkára. 1983-ban a budapesti pb titkárává, 1988. június 27-én első titkárává választották meg. 1985-től 3 évig KEB- tag volt, 1988-ban a KB tagja lett. Nős, felesége nyugdíjas pedagógus, egy gyermekük van. 1946. szeptember 23-án született Nagyszénáson. A szegedi József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát. Később itt dolgozott tanársegéd­ként, adjunktusként, docensként, majd kari dékánként. A Szovjetunió Kommunista Pártja KB Társadalomtudományi Akadémiáján kandidátusi címet szerzett. 1973-tól a KISZ KB egyetemi és főiskolai tanácsának elnöke, 1976 és 1981 között a KISZ KB intézőbizottságának tagja volt. A párt­nak 1966 óta tagja. Vastagh Pált tavaly decemberben az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságár)ak első titkárává vá­lasztották. Nős, felesége nyelvtanár, két gyermekük van. Tapasztalatcsere népművelő hallgatóknak I KISZ KB titkára Békéscsabán Új politikai gyakorlatra van szükség A Békéscsabai Városi KISZ-bizottság tegnap, szer­dán a Kner Nyomdában egész napos titkári értekez­letet tartott. A délelőtt fo­lyamán a KISZ városi bi­zottsága testületi ülésen fog­lalkozott az ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásá­ról a benyújtott pályázatok alapján. Felvetődött egy vá­rosi s por t eszk ö zk öl c sön zó létrehozásának terve. Ezt követően Békés megye mint­egy harminc KlSZ-kong- resszusi küldöttének felké­szítését tartották meg. Bo­dor Tibor, a KISZ MB tit­kára bevezetőjében emlé­keztetett arra, jelentős ese­mény lesz a szervezet éle­tében a XII. kongresszus. Délután az elmúlt időszak munkájáról adott tájékozta­tást Achim Mihály, a váro­si KISZ-bizottság első tit­kára. Szólt az április 30-i kulturális programról és a május elsejei politikai ma­jális megrendezésének ál­lásáról. Bejelentette, hogy Békéscsabán napjainkig mintegy 4800-an csatlakoz­tok a KISZ platformjához. Május végén a zrenjanini if­júsági napok rendezvényso­rozatán várhatóan negyven­tagú békéscsabai delegáció képviseli a város ifjúságát. A délutáni fórum vendége volt Gyurcsány Ferenc, a KISZ KB titkára. Előadásá­ban rámutatott: nem a szo­cializmus, hanem az a több évtizedes gyakorlat jutott válságba, amelyet Közép- Kelet-Európában folytattak a szocialista államok. Meg­ítélése szerint a szocializmus olyan történelmi mozgalom, amely az esélyegyenlőség megteremtését tűzi zászla­jára. A jövőben egy ilyen típusú szocializmus kialakí­tását kell szolgálnia a KISZ- nek. Szólt a XII. KISZ- kongresszus feladatairól is, amelynek legfontosabb tö­rekvése egy önálló politikai mondanivaló megfogalmazá­sa lehet. Befejezésül a több­pártrendszer, a parlamenti demokrácia megteremtésé­nek feltételeiről fejtette ki véleményét. A KISZ KB titkára elő­adása után válaszolt a fia­talok kérdéseire. A megyei tanács és a megyei művelődési központ 1987-ben indított első ízben tanfolyamot olyan érettségi­vel rendelkező munkatár­saknak, akik bár megyénk közművelődésében dolgoz­nak, nincs szakképzettségük. A középfokú tanfolyam két­éves, a hallgatók félévente számot adnak tudásukról, szakdolgozatot készítenek, és államvizsgát tesznek. A kép­zés befejezése után egyes középfokú munkakörökben, például szervezőként, ügyin­tézőként munkájukat a ta­nultak alapján látják el, mint végzett szakemberek. Megyénkben Békéscsabán, a Téglia Közösségi Ház ad otthont a tanfolyam részt­vevőinek: a hallgatók ha­vonta két napot töltenek az intézményben. A tantárgyak előadói a témakörök felső­fokú végzettségű, gyakorló szakemberei. Nem Békés megye az egyetlen, ahol a szakember- hiány megszüntetésére kép­zést indítottak; több megye is próbálkozik hasonló kez­deményezéssel. Csongrád megyében Szegeden, a me­gyei művelődési központban ugyancsak létrehozták a tan­folyamot. Ott, és nálunk is mintegy harmincán része­sülnek középfokú oktatás­ban. A két megyei művelő­dési intézmény a hallgatók ismereteinek bővítésére ösz- szefogott, s április 13-ától háromnapos tapasztalatcse­re-látogatásra viszi a végző­söket. Többek között meg­nézik a kecskeméti, a szom­bathelyi megyei művelődési központokat, tanulmányoz­zák az intézményekben folyó munkát, találkoznak a Bács- Kiskun megyei és Vas me­gyei középfokú képzés hall­gatóival. A második nap úti­célja Graz — a program egy itteni népfőiskola tevé­kenységének megismerése. Az utolsó nap az őrségben telik, ahol az őriszentpéteri művelődési ház fogadja a csoport tagjait. Mint Pocsainé Fábián Magdolnától, a megyei mű­velődési központ osztályve­zetőjétől megtudtuk, me­gyénkben igen nagy igény mutatkozik a középfokú népművelőképzés iránt. Ezért tervezik, hogy szeptember­től ismét indítják a tanfo­lyamot. Szó van arról is, hogy a Szegedi Juhász Gyu­la Tanárképző Főiskolán a kétéves kurzust sikerrel be­fejezett Békés és Csongrád megyei hallgatóknak egy ön­álló évfolyamot indítanak, ahol a részvevők a felsőfo­kú képesítést is megszerez­hetik. Virágzik a napraforgó, az Iregszemcsci Takarmánytermcsz- tési Kutatóintézetben minden tavasszal — még vetés előtt — ellenőrzik a napraforgó-vetőmagok minőségét, s csak azokat használják fel, amelyek megfelelnek a kivánalmak­nak. Tavaly decemberben 13 különféle magvariációt vetet­tek el ellenőrzés és kiválasztás céljából a fóliaházakba. A most virágzó napraforgók magvait ültetik ki a földekre MTI-íotó: Gottvald Károly 30. húsfeldolgozó SZKT-verseny Eredményhirdetés és díjkiosztás Gyulán „Minden versenyző gazda­godott tudásban, tapasztala­tokat szerzett az elmúlt két nap során. Harmincöt kiváló fiatal szakembere lesz a jö­vőben a húsipari szakmá­nak” — egyebek között ezt hangsúlyozta bevezetőjében tegnap, szerdán Gyulán dr. Daka István, a gyulai Mo- hácsy Mátyás Kertészeti és Élelmiszer-ipari Szakközép- iskola és Szakmunkásképző Intézet igazgatója. Az ünnepélyes eredmény- hirdetésen megjelent Nagy László, MÉM-főosztályveze- tő és dr. Balogh Károlyné, az ÉDOSZ főtitkára. Szlovicsák Gábor, a ver­senybizottság elnöke érté­kelte a húsfeldolgozó Szak­ma Kiváló Tanulója orszá­gos verseny résztvevőinek teljesítményét. Rámutatott: az előző éveknél magasabb színvonalú versenyen dőlt el a helyezések sorsa. A gyu­laiak kitűnő házigazdának bizonyultak, jól szervezték meg a gyakorlati és az el­méleti versenyt. Bejelentet­te, a Mezőgazdasági Könyv­kiadó Vállalat minden ver­senyzőnek mintegy 500 fo­rintos könyvvásárlási lehe­tőséget adott. Emellett az első három helyezett tanuló iskolája a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem agrárszak­oktatási intézetének támo­gatásával a Mezőgazdasági Riadótól több ezer forintos könyvvásárlási lehetőséget kap. Ezt követően a legjobbak­nak átnyújtották az okleve­let, a tárgy- és pénzjutal­makat. A verseny első hat helyezettje megszerezte a szakmunkás-bizonyítványt. Emellett további különdíja- kat kaptok a legjobbak. Az első helyen Káré István (Kiskunfélegyháza) végzett, második lett Ördög Béla (Gyöngyös), míg harmadik Rudolf László (Szeged). Kü- löndíjat kapott a 8. helye­zett Csordás Gábor, a házi­gazda gyulai szakmunkás- képző iskola tanulója. Szína Gábor, a húsipari központ vezérigazgató-he­lyettese négy, több évtizede eredményesen dolgozó szak­oktatónak nyújtotta át a „Kiváló Dolgozó” elismerést. Moldvánné Görgei Ildikó, a MÉM szakoktatási főosz­tályának főelőadója felszóla­lásában emlékeztetett arra, hogy az idén 30. alkalommal rendezték meg a versenyt. Bár egyre nehezebb hely­zetben van a népgazdaság, a vállalatok, a MÉM és az ÉDOSZ közösen továbbra is vállalja a húsipari központ és vállalatai támogatásával e versenysorozat folytatását. Záróbeszédében Szína Gá­bor rámutatott, napjainkban a minőségi termelés került előtérbe a húsiparban. Ah­hoz, hogy megfeleljen a ha­zai élelmiszeripar a tőkés piaci követelményeknek, jól felkészült szakmunkásokra van szükség. A mostani ver­senyen szerepelt fiatalok be­bizonyították, hogy képesek lesznek átvenni a stafétabo­tot az idősebb nemzedéktől. Befejezésül Zdm András, a Gyulai Húskombinát vezér- igazgatója plakettet adott át az SZKT-versenyen részt ve­vő iskolák képviselőinek. v. I. Köröstarcsai hét ban BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Smiriné Kokauszki Erika talán maga sem gondolta, mit vállal fel, amikor a múlt év nyarán igent mondott a kérésre: legyen a művelődési ház tiszteletdíjas vezetője. Hogy a2óto milyen eredményeket ért el, s hogy milyen gondokkal küszködik? Ez érdekelt minket, mikor hétfőn délelőtt az általános iskolában — ott tanít főállásban — felkerestük. E találkozásról szól köröstarcsai riportunk lapunk 4. oldalán. V. I. Sz. M. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága április 12-én ülést tartott. A testület Gtósz Károlynak, az MSZMP fő­titkárának előterjesztésében megvitatta és elfogadta azt a jelentést, amelyet a párt vezető testületéi munkastí­lusának és -módszereinek tanulmányozására kiküldött bizottság készített. A mun­kabizottság a többi között megállapította, hogy a párt politikai, ideológiai és szer­vezeti gondokkal küzd, de már jelen vannak a kibon­takozást, a megújulást jelző folyamatok is. A Központi Bizottság sze­mélyi kérdésekről is határo­zott. A testület titkos sza­vazással tíz új taggal bőví­tette ki a Központi Bizott­ságot. Elfogadta a főtitkár 1 és a Politikai Bizottság le­mondását, majd ennek a testületnek a tagjairól is tit­kos szavazással határozott. A KB új tagjai: Barabás János, a Budapesti Pártbi­zottság titkára, Gábor And-

Next

/
Oldalképek
Tartalom