Békés Megyei Népújság, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

NÉPÚJSÁG 1989. április 1., szombat „II föld napja” Zsidó tüntetők vonulnak fel a ..föld napján” szolidaritásu­kat kifejezve arab honfitársaik iránt. 1976-ban ezen a na­pon az izraeliek megöltek hat palesztint, akik akkor a föld­jük kisajátítása ellen tiltakoztak Palesztin és libanoni el­lenállók a „föld napja" al­kalmából péntekre virradó­an megtámadtak egy izraeli járőrt Dél-Libanonban — közölték Bejrutban. Jeru­zsálemben viszont úgy is­mertették az eseményt, hogy az izraeliták a palesztinok újabb behatolási kísérletét hiúsították meg. A George Habbas vezette Népi Front Palesztina Fel­szabadításáért (PFLP és a Libanoni Nemzeti Ellenál­lás azt jelentette be. hogy közös akciójuk során súlyos veszteségeket okoztak az el­lenségnek. tíz izraeli kato­nát megöltek, illetve meg­sebesítettek. Az úgynevezett ..ütközőövezet’' északi pere­mén végrehajtott akció so­rán életét vesztette a PFLP és a Libanoni KP egy-egy tagja. Jeruzsálemben meg­erősítették a két gerilla ha­lálát. de cáfolták, hogy az izraeliek veszteségeket szen­vedtek volna. Izraeli forrá­sok szerint a palesztin har­cosok az idén tíz alkalom­mal próbáltak sikertelenül behatolni Izraelbe, és az összecsapásokban 29 gerilla életét vesztette. Ami az izraeli földfogla­lások elleni 1976-os tünteté­sek évfordulóját jelző „föld napját” illeti, az izraeli rendőrség szerint „viszony­lag nyugodtan" telt el, és a megszállt területeken pénte­ken már részben fel is ol­dották a csütörtökre elren­delt korlátozásokat. A pa­lesztinok viszont azt közöl­ték, hogy a katonák a nap folyamán legalább három tüntetőt megöltek és negy­venet megsebesítettek. A megtorlás elleni tiltakozásul pénteken több helyütt sztrájkba lépett a lakosság. Trockij: a hadügyi népbiztos Négy év vérben és vasban 20. A közeljövőben jelenik meg Kun Miklós Lev Trockij életéről, munkásságáról szóló könyve, melyből — első­ként az országban — részleteket közlünk. Ezzel a tapasztalattal érkezett a más feladatok elé állító Keleti Frontra. Trockij szerint „Szmirnov a legkiforrottabb forradalmár típust testesítette meg, aki több mint harminc éve állt csatasorba, és azóta nem ismerte, de nem is keres­te a pihenést.” A legsötétebb reakció éveiben sem hagyott fel a földalatti járatok felkutatásával. Amikor ezek beom­lottak, soha nem hagyta el magát, újból nekilátott. Ivan Nyikityics számára mindig a kötelesség volt az első. Ezen a ponton a forradalmár találkozik a jó katonával, így válhat a forradalmárból kiváló katona. Ivan Nyikityics természe­téből fakadóan mindig a bátorság és a határozottság minta­példája volt, de ama brutalitás nélkül, amely gyakran kísé­rője ezeknek a jellemvonásoknak. A hadsereg legjobbjai las­san ehhez az etalonhoz igazodtak. „Senkit sem tiszteltek úgy, mint Ivan Nyikityicset — írta Larisza Reiszner Kazány ost­roma alatt. — Érezni lehetett, hogy a legválságosabb pilla­natban ő lesz a legerősebb és a legbátrabb.” Pedig Szmir- novban egy szemernyi kínos pedantéria sincs, közvetlen, életvidám, szellemes ember. Tekintélyének könnyen alá ve­tik magukat, mivel kevéssé szembeszökő és parancsoló, de megfellebbezhetetlen. Az. 5. hadsereg kommunistái Szmirnov köré csoportosult, afféle politikai családdá kovácsolódtak, amely még most, évekkel az 5. hadsereg feloszlatása után is szerepet játszik az. ország életében. Az „ötödik hadsereg volt katonája” kifejezésnek különleges jelentése van a forrada­lom szótárában : valódi forradalmárt, kötelességéhez hű és mindenekelőtt feddhetetlen embert jelent. A polgárháború befejezését követően a hadsereg volt katonái Ivan Nyiki- tviccsel együtt a gazdasági területen folytatták a hősies munkát és szinte kivétel nélkül ellenzékiek lettek. Szmirnov a hadiipart irányította, majd posta- és távközlésügyi nép­biztos volt. Jelenleg a Kaukázusban van száműzetésben. A börtönökben és Szibériában nem kevés hadseregbéli harcos­társával találkozhatnánk" — írta Trockij 1930-ban. 1918 szeptemberére tehát nagyrészt összeállt Trockij ve­zérkara a Keleti Fronton. A hadügyi népbiztos egyre bizto­sabb kézben tartotta az ügyeket: Lenin azonban, a távolból, nem mindig osztotta optimizmusát. Augusztus 18-i rejtjeles táviratában például szemrehányást tett Trockijnak, mert szerinte a vörös tüzérség túlságosan kímélte az ősi Kazány városát, Lenin egykori egyetemi tanulmányainak színhelyét. „Nem szabad a város iránti sajnálatból tovább halogatni a tüzérségi támadást. Könyörtelenül el kell pusztítani Ka­Exxon Valdez Részeg volt a kapitány A vizsgálat megállapítása szerint a katasztrófa pilla­natában ittas volt annak az amerikai óriás tartályhajó­nak a kapitánya, amely olaj­jal megrakodva zátonyra fu­tott Alaszka partjai előtt, Észak-Amerika eddigi tör­ténetének legsúlyosabb olaj­szennyeződését okozva. Nem­különben alkoholos befo­lyásoltság alatt volt abban az időben a parti őrség he­lyi radarfigyelő ügyeletese is — közölte az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal. A hatósági vizsgálat vezető­jének beszámolója szerint az Exxon Valdez hajó kapitá­nyának vérében a baleset után kilenc órával még 0,09, a radarügyeletesében 0,2 százaléknyi alkoholszintet állapítottak meg; a parti őr­ség előírása alapján már 0,04 százalékos véralkohol­szint ittasságnak számít. Az Exxon olajvállalat, a hajó névadója és tulajdonosa, a vizsgálati eredmény közzé­tétele után azonnal bejelen­tette, hogy elbocsátotta a zátonyra futott hajó kapitá- nvát. Két alaszkai halász — a jövőben veszteséget szenve­dő összes társa nevében — benyújtotta az első kárté­rítési keresetet az Exxon, valamint az alaszkai olaj­vezetéket üzemeltető helyi cég és az alaszkai környe­zetvédelmi hivatal ellen sú­lyos hanyagság címén. Szak­értők szerint a pereskedés évekig elhúzódhat. Hruscsov emlékiratai az flrgumenti i (aktiban Az „Argumenti i fakti” című szovjet hetilap e heti számában sorozatot indított Nyikita Hruscsov volt szov­jet vezető emlékiratainak részleteiből. Az SZKP KB egykori első titkára visszavonulása után írta meg emlékiratait. Ezek­ben egyebek között azokról a Sztálin által elkövetett törvénysértésekről számolt be. amelyeket a XX. kong­resszus előtt, 1953—55. kö­zött vizsgáltak ki. A memoárrészleteket Hruscsov fia, Szergej bocsá­totta a lap rendelkezésére. Takesila beismerése Takesita Noboru japán kor­mányfőt is elérte a Recruit botrány. A miniszterelnök pén­teken elismerte, hogy az or­szág belpolitikai életét alapjai­ban megrázó vesztegetési bot­rány okozója, a Recruit cég 20 millió jennel hozzájárult vá­lasztási kampányának fedezésé­hez 1987 májusában. A parla­ment felsöháza költségvetési bizottságának ülésén Sitoma Jutaka szocialista párti képvi­selő kérdésére válaszolva a kormányfő pénteken kijelentet­te. hogy igaz az Asahi Simbun című lap arról szóló jelentése, miszerint a Recruit cég 700 be­lépőjegyet vásárolt — egyen­ként 30 ezer jenért — arra a fogadásra, amelyet politikai adomány gyűjtése céljából ren­dezett. A távol-keleti országban a po­litikusok költségeinek fedezé­séhez és a pártkassza kiegészí­téséhez rendszeresen alkalmaz­zák ezt a módszert. Takesita annak idején a Liberális De­mokrata Párt főtitkáraként rendezte a fogadást, amelyre 13 ezer hívét hívta meg. akik be­lépőjegyek vásárlásával ösz- szesen 2 milliárd jennel (akko­ri árfolyamon számítva több, mint 15 millió dollárral) járul­tak hozzá a politikus kampá­nyának fedezéséhez. zányt. ha egyáltalán igaz. hogy vasgyűrübe fogtuk . . ." Más- kok pártolólag továbbította Trockijhoz Jegorov ezredes, a későbbi szovjet marsall tervezetét, amely a Legfelső Kato­nai Tanács megszüntetését, s egyszemélyi felelős kinevezé­sét javasolta a hadsereg élére; Lenin Vacetist találta a leg­alkalmasabbnak arra, hogy a Vörös Hadsereg íöpaiancsno- ka legyen. Válaszában Trockij leszögezte: „Alaptalan a feltételezés, hogy túlságosan könyörületes vagyok Kazány iiánt.... a számottevő túlerő révén most • már reménykedem a gyors kibontakozásban". Vacetis kinevezésével messzemenően egyetértett ugyan, de úgy vélte, meg kell várni, amíg a bal­oldali eszer lázadás alatt kitűnően helytállt egykori cári tiszt néhány látványos győzelmet arat a vörösök oldalán. Trockij várakozó álláspontját igazolni látszik, hogy nem sokkal ez­után Lenin nem Vacetis főparancsnoki kinevezését, hanem éppen . . . kivégzését javasolta egyik táviratában. A Népbiz­tosok Tanácsának elnöke ugyanis szabotázst sejtett Kazány elhúzódó bevétele mögött, és a parancsnoki állomány életét a francia forradalom mintájára a győzelem függvényévé akarta tenni. Trockij még meg sem tudta válaszolni az augusztus 30-i táviratot, amikor újabb rejtjeles híradás érkezett: „Azonnal jöjjön. Iljics megsebesült, nem tudni, mennyire súlyos. Őriz­ze meg nyugalmát. 1918.-augusztus 31. Szverdlov." A távira­tot Trockij megrendült hangon felolvasta a szvijazsszki frontszakasz pártmunkásai előtt, és különvonatán nyomban Moszkvába indult. Rövid fővárosi tartózkodása azonban megnyugtatta: Szverdlov biztosan kézben tartotta az. ország ügyeit, az első napon intézkedéseiről óránként informálta őt és Zinovjevet, telefonon egyeztetve velük lépéseit. A Keleti Fronton a hadügyi népbiztos távollétében két pé- tervári munkás. Vaszilij. Ka.jurov és Ivan Csugurin vette át a parancsnokságot. Fennmaradt emlékezéseik szerint az eszes Fanni Kaplan merénylete I.enin ellen — a politikus fejét, vállát és mellkasát ért három mérgezett revolvergo- lvó ütötte seb — nem félelmet ébresztett, inkább a megtor­lás vágyát keltette bennük Trockij \ iss/.aérkezéss után pe­dig az újabb, htA-es tüzérségi összecsapás után a fanatizált vörös csapatok szeptember 10-én bevonultak Kazányba. Ez­úttal a fehéreknek nem maradt annyi idejük, hogy elszál­lítsák a nehéztüzérséget és felgyújtsák az élelmiszerraktá­rakat. ahogyan az a szovjet polgárháborúban, a mérhetetlen értékpusztítás nyomán immár megszokott volt Lev Trockij, akinek végső soron a város bevétele volt a harci tűzke­resztsége, optimizmust sugárzó táviratot küldött a lábadozó Leninnek. „Most. amikor Kazány a kezünkre került^ és a városban kifogástalan rend uralkodik, kötelességemnek tar­tom újult erővel leszögezni azt, amit a kazányi hadművelet kezdetén jelentettem. A Vörös Hadsereg katonáinak túlnyo­mó többsége kitűnő harci alapanyagot jelent. Az elmúlt hó­napok sikertelenségei a megfelelő szervezet hiányából la­kadtak. Most, amikor a harcban kikovácsolódott a szerve­zet, csapataink nasonlíthatatlan hősiességgel küzdenek ... Szimbirszk, Jekatyeiinburg, Szamara sorsa meg van pecsé­telve.” Ezt a táviratot Lev Trockij már nem csak mint hadügyi népbiztos, hanem mint a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának elnöke írta alá. (Vége) Kun Miklós- I1R/3 KARDNYELËSBEN VILÁGCSÚCSOT ÁLLÍTOTT FEL egy csehszlovák fakir, Zde- nek Zahrádka. aki hat kar­dot nyelt egyszerre, és Így megdöntötte a nyugatnémet Rodolfo Guani tavalyi öt- kárdos rekordját. Zahrád- kának már volt egy világ­rekordja: neki sikerült le­nyelnie a leghosszabb —55 cm-es kardot. MEGKEZDŐDÖTT A FÖKAVADÄSZAT NORVÉGIÁBAN Norvégiában megkezdő­dött a fókavadászati idény, amely május 5-éig tart. A norvég hatóság az idén meg­tiltotta a vadászatot a fiatal fókák néhány fajtájára. Csak hat hajónak van engedélye összesen 38 500 felnőtt fóka elejtésére. Ezeken a hajókon felügyelők ellenőrzik a va­dászatot. Abban az övezet­ben, amelyben most a fóka­vadászat folyik, a szovjet hajók tavaly 65 000 fókát ej­tettek el, és a norvégek 30 ez­ret. A szovjet hatóság az idén csak 40 000 fóka elej­tését engedélyezi. GYÓGYSZER A SÉRÜLT MAJRA Amerikai tudósoknak si­került megtalálniuk a nyit­ját annak, hogyan nőhet meg a megsérült máj erede­ti nagyságra. Ennek nagy je­lentősége lesz a májátülte­tésben és a májbetegségek gyógyításában. Egv olyan ve­gyi anyagról van szó. amely ösztönzi a máj sejtjeinek szaporodását, egy másik ve­gyi anyag pedig megakadá­lyozza, hogy a máj túl nagy­ra nőjön. Ezeket az eredmé­nyeket Jelgon Fausto és Janet Mead érték el. s be­számollak róla az Amerikai Nemzeti Akadémia közlö­nyében. Kollégáik most a növekedést fékező anyagot próbálják ki patkányokon, vajon lefékezi-e a májtumor sejtjeinek növekedését. A KÖRNYEZET­SZENNYEZÉS a növény- és állatvilágot ve­szélyezteti Ausztriában. Az osztrák tudósok szerint az emlősök 46 százalékát és a madárfajok 60 százalékát fe­nyegeti közvetlen veszély. Az utóbbi években 18 ma­dárfaj. 25 lepkefaj, hét hal­faj. 34-féle rovar és 54 kü­lönböző gyógynövény pusz­tult ki. R Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat felvételt hirdet 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, Békéscsaba közigazgatási határain belül lakó női munkavállalók részére baromfifeldolgozás,-csomagolás munkakörbe, két műszakos munkarendbe. Kereseti lehetőség 40—48 Ft óra, munkakörtől függően. Ezen lúl a premizált munkakörökben további 5-6 Ft óra díjazást biztosítunk. A második műszakban emelt összegű műszakpótlékot fizetünk. A vállalat dolgozói magas színvonalú egészségügyi és szociális ellátásban részesülnek. Érdeklődni személyesen a vállalat felvételi irodáján lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom