Békés Megyei Népújság, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG B MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1989. ÁPRILIS 1.. SZOMBAT Ars: 4,30 forint XUT. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Mai számunkból: Jövő heti rádió- is tv-műsor <5-e. okúd Ki lesz a szép Cinka Panna lánya? <3. óid»» Tárlat előtti támadás... (3.oida>i Teszöv-elnökségi ülés Dombegyházán (3. o!da)l Száz áv után újra város! Ünnepi tanácsülés Sarkadon Jakó István tanácselnök átadja a város kulcsát Medgyessy Péternek • Fotó: Fazekas Ferenc „A várost olyan lakosok adják, akik avval, mi meg­van, élni tudnak.” (Alkaiosz) A fenti idézetet Sarkad várossá avatásának ünnepi meghívójáról' kölcsönöztük, jól tükrözi ugyanis, hogyan vélekednek a most elnyert címről a város vezetői: jó­zanul, lehetőségnek tekintik, mely kedvezőbb utat nyit­hat a további fejlődéshez. S hogy ez mennyire sikerül, az elsősorban az immár vá­rosi sarkadi polgárokon mú­lik, ahogy azt a városi párt- bizottság első titkára, Mo­csári Imre is hangsúlyozta a tegnapi tanácsülésen. Az ünneplő lakosság a Bartók Béla Művelődési Házban gyülekezett, ahol a. tanács elnöke, Jakó István köszöntötte őket és a meg­jelent vendégeket. Az ün­nepséget megnyitó Himnuszt az énekkarral együtt éne­kelték a résztvevők, majd Murányi Miklós, a megyei tanács elnöke ismertette a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának határoza­tát Sarkad várossá nyilvání­tásáról. Ezek után dr. Medgyessy Péter miniszterelnök-helyet­tes mondott ünnepi beszé­det, szólva Sarkad múltjá­ról és jövőjéről. — Sarkad az ország egyik legrégebbi települése — mondta a miniszterelnök-he­lyettes —, a vizek városa, ahogy az címerében is tük­röződik. Földrajzi fekvése kedvezett a település kiala­kulásának, már a honfogla­lás előtt lakott vidék volt itt. A történelem során aztán változó, virágzó és hanyat­ló időszakok követték egy­mást. Bocskay István feje­delem hajdúkkal erősítette meg a sarkadi földvárat. Majd a hajdúvárosból me­zőváros lett. Századokon át viselte a város nevet, míg­nem egy 1886-os rendelet megfosztotta ettől a címtől. Legutóbb öt esztendőn át harcolt, hogy ismét elnyerje a városi rangot, ami most, 102 éves szünet után sike­rült. A múlt után Medgyessy Péter a jelenről beszélt, ar­ról, hogy milyen lehetőségei vannak az elmaradott térsé­gekben, gyenge földeken gazdálkodóknak. Az új ag­rárpolitika javíthat helyze­tükön a nagyüzemi és kis­termelési formák hatéko­nyabb variációinak létreho­zásával, fejlettebb bérleti rendszer bevezetésével, a tulajdonlás változtatásával, a föld valódi vagyonná válá­sával, illetve forgalomképes­ségének megteremtésével. A miniszterelnök-helyet­tes röviden szólt országunk helyzetéről is, a hátrányok ledolgozásának esélyeiről, hangsúlyozva, hogy elsősor­ban magunkban kell bíz­nunk. Felhívta a figyelmet az értékek tiszteletére, ar­ra, hogy valós fejlődés csak valós értékrend alapján kép­zelhető el. Ezzel kapcsolat­ban Bibó István szavait idézte, miszerint a hazugság leginkább a politikában bosszulja meg magát. Az ünnepi beszédet követően Medgyessy Péter átadta a várossá alapítás okiratát a városi tanács elnökének. A régi-új várost az ünnepi tanácsülésen elsőként a leg­régebben — 36 esztendeje — tanácstag, Kiss Lajos kö­szöntötte, javasolva, hogy a várossá avatás napja legyen a jövőben Sarkad ünnepe. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták Voss Józsefné, országgyűlési képviselő hoz­zászólását, aki a bihari nép fiaihoz szólt, utalva arra, hogy ez a vidék egykoron Bihar megye része volt. — Csonka Biharban min­den csonka — idézte a tör­ténetírót —, határain túl ki­egészülő tájdarabok, derék­ba vágott utak, vasutak, fo­lyószakaszok, egymástól el­választott emberi sorsok al­kotják, olyan, mint egy hiá­nyos mozaikkép. így kellett tehát boldogul­nia a második világháború után Sarkadnak, s a kérdés ma az, hogyan lehet az éle­tet jobbá tenni. A képvise­lőnő után Varjú Józsefné, HNF-titkár beszélt arról, hogy az embereknek szüksé­gük van a tudatra, hogy a munkájuk eredményes, s ezt most a városi cím bizo­nyítja. Az ünnepi tanácsülést kö­vetően a résztvevők megte­kintették a művelődési ház mini kiállítását, melyen Sarkad két művész szülöt­te, Búza Barna szobrászmű­vész és Kesztyűs Ferenc fes­tőművész mutatta be alko­tásait. A továbbiakban, a délután folyamán a minisz­terelnök-helyettes Sarkad üzemeinek vezetőivel foly­tatott kötetlen beszélgetést, melyen — akárcsak a dél­előtti programon — részt vett Szabó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára és Murányi Miklós, a megyei tanács elnöke is. —szatmári— Szünet A művelődési ház előtti homokozóban nyolcéves kislány Ját­szik, Török Edit. A hangszóró klerősftl s házban mondottakat. — Figyeled, mit mond a bácsi? — Nem — válaszolja őszintén. — De, azt tudod, ml folyik Itt? — Igen, város lett Sarkad, és azt ünnepeljük. — És miért jó az, hogy város lett? — Hát — bizonytalankodik —, több helyre lehet majd menni, én moziba szeretek Járni legjobban. Nos, ha több mozi nem Is lesz, az ünnep azért ünnep, külö­nösen az Iskolásoknak, akik meg vannak győződve arról, hogy nekik azért tart a tavaszi szünet már hdsvét óta — míg a töb­bieknek csak most kezdődik —, mert várossá lettek. Nekik már ez megérte ... Újabb jegybanki kedvezmény A Magyar Nemzeti Bank április 1-jétől a váltó hasz­nálatának ösztönzésére újabb kedvezményt biztosit. A korábban meghirdetett váltó viszontleszámítolási kamatlábaknál — az eddig 1 százalék kamatkedvez­mény helyett — 3 százalék- ponttal alacsonyabb kamat­lábakat alkalmaz az olyan váltók esetében, amelyeket a leszámítolás előtt a váltó- birtokosok kétszer vagy többször átruháztak (forgat­tak). Feltétel az is, hogy a váltó kelte és leszámítolása között legalább harminc nap' teljen el. Jelenleg, ha a váltó vi- szontlaszámítolás és az ese­dékesség közötti idő hatvan napnál rövidebb, akkor évi 10.5 százalék, hatvan és ki­lencven nap között évi 11 százalék^ kilencven és száz- nyolcvan nap között évi 12 százalék, ha száznyolcvan napnál hosszabb, úgy évi 13.5 százalék az érvényes viszontleszámítolási kamat­láb. A feltételek együttes megléte esetén ezekhez a kamatlábakhoz képest csök­ken 3 százalékkal a viszont­leszámítolási kamatláb. Battonyán 1987-ben társulat alakult a már meglevő vízmű­telep és -hálózat rekonstrukciója érdekében. Azóta növelték a vízbázist, a tárolókapacitást, áll már a második víztorony, s több helyen új vezetéket építettek. Képünkön: vízvezeték- fektetési előkészítő munka a Hunyadi utcában Pártbizottsági ülés Orosházán Orosházán a közelmúltban tartotta soron következő ülését a városi pártbizott­ság. Az első napirendi pont keretében Sinkó József, a pártbizottság titkára — a témafelelős munkabizottság nevében — javaslatot tett az apparátus tevékenységé­nek és a pártbizottság mun­kastílusának, munkamódsze­rének továbbfejlesztésére. Hangsúlyozta, hogy a város párttagságának igénye: a pártbizottság munkájában áz operatív, hivatali jelleg helyett a koncepcionális, el­vi-politikai irányítás való­suljon meg. A pártdemokrá­cia szélesítésén belül igé­nyelni kell a felkészültebb szakemberek véleményét. Mindezek más típusú, tartal­mú és stílusú testületi mun­kát igényelnek minden egyes pártbizottsági tagtól. Ter­mészetesen az új pártbizott­ság ezután sem kíván meg­válni a régi, jól bevált mun­kamódszerektől, de ezek mellett helyet ad az újszerű kezdeményezéseknek is. Mi­után a hatásköri listára vo­natkozó javaslat is elhang­zott, több hozzászóló fejtet­te ki véleményét az első na­pirendi pont kapcsán. Ezt követően politikai ün­nepségekről, április 4-e mél­tó megünnepléséről esett szó. A pártbizottsági tagok — a város párttagságának többségi véleménye alap­ján — úgy döntöttek, hogy hazánk felszabadulásának évfordulóján a hagyomá­nyoknak megfelelően koszo- rúzási ünnepségeket rendez­nek a második világháború­ban elesett szovjet és ro­mán katonák emlékművé­nél. Ez alkalomból — az idén először — elhelyezik a kegyelet virágait a magyar katonák sírjainál is. Az ülés végén a pártbi­zottság megválasztotta a me­gyei pártértekezlet 42 kül­döttét, titkos szavazással döntött öt főnek a megyei pártbizottságba való delegá­lásáról. cs. I. Békésen Tegnap délután ülést tar­tott Békés város pártbizott­sága Bartyik János pártbi­zottsági tag vezetésével. A testület megválasztotta a megyei pártértekezlet 17 küldöttét és delegálta Pata­ki Istvánt, a pártbizottság első titkárát, valamint Ko- csor Lászlót, a párt-vb tag­ját a megyei pártbizottság­ba. Következő témaként dr. Haraszti János, a városi rendőrkapitányság vezetője adott tájékoztatást Békés vá­ros és környéke közbizton­sági helyzetéről. A város és környéke közrendje, közbiz­tonsága kiegyensúlyozott, az elkövetett bűncselekmények legnagyobb hányada vagyon ellen irányuló. Sajnálatos módon megnövekedett a fia­talkorúak és gyermekkorúak bűnelkövetéseinek száma. Ugyancsak több a balesetig. Ezt követően Papp István, a bűnmegelőzi tanács veze­tője ismertette munkájukat. Élénk vitát és igen sok hoz­zászólást váltottak ki Aía- koviczki Jánosnak, az ide­iglenes munkabizottság ve­zetőjének a munkaerő-fog­lalkoztatás helyzetéről szóló szavai. A termelő ágazatok? ban eddig jelentősebb szer­kezetváltás nem történt, a gazdasági szabályozók racio­nálisabb munkaerő-gazdál­kodásra késztették a válla­latokat, melyek létszám- csökkentéshez, fluktuációhoz vezettek, de munkanélküli­ség nincs a városban. Töb­ben aggodalmukat fejezték ki, hogy nehezül a fiatalok elhelyezkedési lehetősége, különösen a középiskolát végzettek körében. A jelentésben szereplő ja­vaslatokat elfogadta a tes­tület, s a kialakult foglal­koztatási és munkaerő-gaz­dálkodási állapot rosszabbo­dásának megakadályozására kérte a szakigazgatási szer­veket, gazdálkodó egysége­ket. Csendes Lívia Tanácskozott az MSZMP Központi Bizottságának nemzetközi, jogi és közigazgatáspolitikai bizottsága Az MSZMP KB nemzet­közi, jogi és közigazgatás­politikai bizottsága Grósz Károly főtitkár elnökletével pénteken tartotta soros ülé­sét. A bizottság áttekintette a munkásőrség helyzetét. Ki­emelte annak fontosságát, hogy a testület a törvényes előírások alapján eredmé­nyesen teljesíti hivatását. A bizottság a munkásőrség to­vábbi korszerűsítésére vo­natkozó javaslatait a Köz­ponti Bizottság egyik, so­ron következő ülése elé ter­jeszti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom