Békés Megyei Népújság, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-01 / 235. szám

1988, október 1„ szombat Felére csökkentik a KB-apparátus létszámát Sajtótájékoztató az SZKP KB üléséről Tegnap ülést tartott az SZKP Központi Bizottsága. A tanács­kozáson eleget tettek több vezető párttisztségviselő felmentési ké­relmének, tekintettel nyugdíjba vonulásukra. Ennek értelmében felmentették politikai bizottsági tagsága alól Andrej Gromikót 'és Mihail Szolomencevet, a PB póttagsága alól Pjotr Gyemicsevet, a KB-titkári tisztségéből Vlagyimir Dolgihot és Anatolij Dobrinyint. A KB-ülésen a Politikai Bizottság tagjává választották Vagyim Medvegyevet, a KB titkárát. Viktor Csebrikovot, a PB tagját, a Központi Bizottság titkárává választották. Alekszandr Vlaszovot, továbbá Alekszandra Birjukovát és Anatolij Lukjanovot a Poli­tikai Bizottság póttagjává választották. Birjukovát és Lukjanovot egyidejűleg felmentették KB-tltkári tisztségükből. Mihail Szolomencevet felmentették a pártellenőrzési bizottság elnöki tisztéből Is. E tisztségre. megválasztották Borisz 'Pugót, a Lett KB első titkárát. Mindössze egy óráin át tar­tott aiz SZKP KB pénteki ■ülllélse, amely a pártapparátus átszervezéséről és kádierkér- désielkről hozott döntéseket — közölte Vagyim Medve- gyev, a Politikád Bizottság tagja, a KB titkára az ülés utáni nemzetközi sajtóéirte- kezilabán. — Ez a tény, va- lüaimiint az egyhangúlag ho­zott döntések is 'kifejezik, hogy — ellentétben a ple­num ellőtt lábra kapott ta- IMllgiaitátsokkali — a párt ve­zetése egységes — mutatott rá Medivegyev. Az ülésen hoizott hatáino- zatok — Medvegyev értéke­lése szerint — komoly előre­lépést jelentenek a párt 19. országos értekezletén hozott határozatok megvalósítása fellé, s a nyugati sajtószervek • állításaival ellentétben nem következett be hanyatlás a partikonferencia után a KB munkájában. Az ülésen először Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára szólalt fel, aki beje­lentette: Andrej Gromiko, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke Bízzál a kéréssel fordult a KB-hoz, hogy fogadja el! fel­mentési és nyugdíjazási ké­relmét. Gorbacsov meleg szavakkal méltatta Gromiko érdemeit, és jókívánságait fejezte ki az idős politikus­nak. A Központi Bizottság teljesítet te Gromiko kérését. A KB ezután határozott a központi pártapparátus át- Sizervezéséről. Létrehozta a Központi Bizottság hat bi- zottsiágát. Mlint Vagyim Medvegyev kifejtette: a KB osztályait, egész struktúráját alapvető­en ezeknek a bizottságoknak rendelik alá és jelentősen, mintegy feierte csökkentik a KB-apparátus létszámát, va­lamint a megmaradó osztá­lyok számát. A hat új bi­zottságot részben korábbi osztályok összevonása útján hozták létre, de sok osztályt — főleg a népgazdaság kü­lönböző ágazatait irányítókat — megszüntettek, hatáskö­rüket és teendőiket tanácsi szerveknek adták át — mondta Medvegyev. A KB-üliés megbízta a Po­litikai Bizottságot: tegyen gyakorlati lépéseket annak érdiekében, hogy a pártszer­vek megváltozott feladatai­val összhangban a KB-ap- parátus és a helyi pártszer­vek megfelelő átalakuláson, módszerbeli megújuláson menjenek keresztül, A lé­nyeg: ennek a folyamatnak nem szabad mechanikusan végbemennie, hanem való­ban a pártszervek jobb munkáját kéül eredményez­nie — hangsúlyozta Medve­gyev. Egy kérdésre válaszolva Medvegyev siem megerősíte­ni* sem cáfolni nem volt haj­landó azt a feltételezést, hogy a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnöksége el­nökének Gromiko nyugdíjba vonulásával megüresedő posztjára Mihail Gorbacso- vot javasolták. A Legfelsőbb Tanács saronkívülli üléssza­kéit szombatra hívták ösz- sze. Ugyanígy kitért annak megválaszolása elől is, hogy Viktor Csebrikov, az újon­nan létrehozott Jogpolitikai Bizottság elnöke megőrzi-e tisztségét laz ÁMambiztonsá- gi Bizottság (KGB) élén. Mivel kormányrnegbízatásróí van szó, abban a KB nem illetékes, és nem is foglal­kozott ezzel a kérdéssel — mondta Medvegyev, egyúttal azt is bejelentve,, hogy hét­főn siononkívüli ülést tart az OSZSZSZK Legfelsőbb Ta­nácsa. Egy kérdésre válaszolva kö­zölte: az ülésen nem volt vita Jegor Ligacsov személyével, illetve az Agiráirpoliiltilkaii Bi­zottság. élére történő megvá­lasztásával kapcsolatban, Li- igacsov számára a mostani megbízatás semmiképpen nem jelenít ismeretlen mun­katerületet, hiszen koráb­ban 'is foglalkozott már a mezőgazdaság problémáival — mutatott rá Medvegyev. Egy másik kérdésre rea­gálva megerősítette: a Poli­tikai Bizottság ülésein ha­gyományosan a KB főtitká­ra elnököl, tó valóiéban pe­dig az elnöki teendők ellá­tására felkérik valamelyik PB-tagot. A KB-titkári ülé­seken — amint erről Liga­csov egy évvel ezelőtt maga nyiiliátkozoitt a Le Monde cí­mű francia lapnak — ed­dig valóban Ligacsov elnö­kölni -T- mondta immár múltíidő't használva Medve­gyev . Hozzá t ette: tanú Írná - nyozásra szarul a titkárság munkájának átszervezése, korszerűsítése, ez azonban a pénteki plenum napirendjén niem szerepelt. Közölte azt is, hogy a pén­teki KB-ülést megelőzően a Politikai Bizottság aiz alkot­mány módosításáról és az új választási törvényről tár­gyalt. Novemberben — mondta' Medvegyev — a Legfelsőbb Tanács ds meg­tárgyalja és várhatóan elfo­gadja az ezekről szóló ter­vezeteket. Végezetül megállapította: a pénteki plenum törvény­szerű és szükséges lépés volt a 19. pártértekezliet határo­zatainak megvalósítása felé. Az ülésen világosan meg- nyifflvánult a pártvezetés po­litikai egysége, összeforrott- sága — hangoztatta Vagyim Medvegyev. Az SZKP KB bizottságai Az SZKP . KB pénteki ülésén áttekintették <a pártappará­tus átszervezésével kapcsolatos kérdéseket. Határozatot hoz­tak arról, ihogy a Központi Bizottság keretében alapvető kül- és belpolitikai kérdésekért felelős bizottságokat hoznak létre. Az ülésen az alábbi bizottságok megalakítását tartották cél­szerűnek : — pártépítési és káderpolitikai bizottság, Georgij Razu- movszkij vezetésével; — az SZKP KB ideológiai kérdésekkel foglalkozó ’bizottsá­ga, melynek elnöke Vagyim Medvegyev; — társadalmi és gazdaságpolitikai bizottság — elnöke: Nyi- kolaj Szljunykov; — agrárpolitikai bizottság, amelynek elnökévé Jegor Liga- csovot választották; — a nemzetközi politika kérdéseivel foglalkozó bizottság — vezetője: Alekszandr Jakovlev; — jogpolitikai bizottság — elnöke: Viktor Csebrikov. Az ülés felhatalmazta a Politikai Bizottságot arra, hogy gyakorlati intézkedéseket foganatosítson az apparátusok új struktúrájának kialakítására, a KB-ban és a helyi pártszerve­zetek szintjén, figyelembe véve a pártszervezetek megválto­zott feladatait az átalakítás elmélyítésének és a politikai re­formok végrehajtásának időszakában. Barschel-iigy Mégis gyilkosság? A rágalmazás! botrányba ke­veredett néhai Uwe Barschel volt schleswig-holsteini keresz­ténydemokrata (CDU) minisz­terelnök egy évvel ezelőtt nem önkezével vetett véget életének, hanem mások keze által halt meg. Ezt a régi gyanút eleve­níti fel most az az új gyilkossá­gi elmélet, amelyet a „Ham­burger Morgenpost” című lap próbál bizonyítani pénteken megkezdett cikksorozatában. A szociáldemokrata párthoz (SPD) közelálló tekintélyes új­ság közlése nagy figyelmet kel­tett az NSZK-ban, a rádióállo­mások is széles körben ismer­tették, mivel a lap riporterei és Igazságügyi szakértői egyéves kutatásuk-nyomozásuk eredmé­nyét dolgozták fel. Barschel — a nyugatnémet ha­tóságok eddigi ismeretei sze­rint — genfi szállodai szobájá­ban elkeseredésében azért vált meg az élettől, mivel leleplez­ték: a tartományi választások előtt rágalmak terjesztésével akarta lejáratni politikai ellen­fele, Björn Engholm SPD-poli- tlkust, a jelenlegi tartományi miniszterelnököt. A Hamburger Morgenpost leg­újabb jelentése szerint az annak idején fürdőkádban fellelt holt­testen olyan kifejlett hullafol­tokat találtak, amelyek nem alakulhattak volna ki a vízzel telt kádban, Barschelt tehát a feltételezett gyilkos vagy gyil­kosok megtévesztés céljából, utólag tették a vízbe. Hasonló­képpen erőszakos bűncselek­ményre utal az az újabb ada­lék, miszerint erős külső nyo­más hagyott észlelhető nyomo­kat Barschel arcán. A nyomo­zók emellett a szállodai szobá­ban rögzített ujjlenyomatok kö­zött nem találták meg sem Bar­schel ujjlenyomatait, sem a sze­mélyzet tagjaiét, sem pedig a Stem című hetilap riporteréét, aki annak idején rábukkant a halott politikusra. DER SPIEGEL Űj erőre kapott a legősibb mesterség Prostitúció Kfnában % A fiatal nők mozik, vendéglők és sziállillodók előtt várakoz­nak a férfiakra Pekinigben, Sanghajban, és Kantomban; a prostitúció azonban nemcsak a nagyvárosokban és a turisz­tikái központokban virágzik, hanem a part menti tartomá­nyokban is. Akárcsak a régi társadalomban, panaszkodik egy pekingi' párttag. Mao Ce-tung, a nagy 'kínai pártvezér is igyekezett minél előbb leszámolni a dicstelen múllt maradi- ványaival, így a prostitúcióval ts, amelyet a szerencsejáté­kokkal és az ópiumszívással együtt a régi feudális rendszer következményének és ezáltal a dekadencia jelképének nyil­vánítottak. A kommunista hatalomátvétel1 után prostituáltak százez­reinek kellett átmevelő tanfolyamokon részt venniük, a mintegy 800 Sanghaj i „vinágpavi Ilont” pedig az ország ren­geteg többi bordélyházával együtt bezárták. Az ötvenes években úgy vélték, hogy a világ legősibb mesterségét „gyö­kerestül kiirtották”. A jelenség azonban a puritán maoisták idején sem tűnt el teljesen: Sanghaj híres parti sétányán például a hatvanas években egy lezseren nyitva hagyott bliúzgomib jelezte, hogy viselője kész pénzért áruba bocsáta­ni bájait. Mióta azonban' a Kínai Népköztársaságot Teng Hsziao-ping reformokért síkraszáLló államapparátusa irányítja, a prosti­túció, úgy látszik, új erőre kapx>tt. A több millió devizás tu­ristát és a több minit 200 ezer külföldi tengerészt nemcsak illegális pénzváltás céljából1 szólítják le, gyakran „masz- százst” iá felajánlanak nekik. A prostitúció nemcsak a szocialista felépítmény erköl­csét veszélyeztetve látó forradaltnil veteránokat aggasztja, hanem már a Politikai Bizottság frakciói között is okozott szóváltásokat. A párt konzervatív irányzata a jelenséget „rassz szélnek” nevezi, meljy a „nyitott ajtón” jutott be Kí­nába, és ezzel Teng reformpolitikájának egészét diszkredi- tállni kívánják. „Még az olyan gonosz és rossz dolgok is, minit a pormagiráif videók árusítása és bemutatása a nők prostitúcióra való csábítása is felmerült”, panaszkodik Csen Jün konzervatív politikai bizottsági tag. A nemi betegségiek:, melyeket 1964-ben, hivatalosan túlha­lad,ottnak nyilvánítottak, ismét elszaporodtak. Egy tavalyi tanácskozáson elhangzott: 1984 és 1985 'között a tízszeresére nőtt az esetek száma. Ezért 16 orvosi felügyelőhivaitalit lé­tesítették, melyeknek feladata a nemi betegségek terjedésé­nek. ellenőrzése. Eközben 68, a párt és a nőszövétség által1 fenntartott központban próbálják az erény útjára téríteni az „elltévellyedétt” lányokat. Sanghajban 1984 óta létezik egy ilyen, éltoeivélő otthon. 770 prostituált vett részt egyéves átnevelő tanfolyamokon. A közbiztonsági miniszter helyettese márciusban kijelentet­te, hogy „a ,résztvevők 74 százaléka új életet kezdett”. Kevés nőt késztet az anyagi szükség testének áruba bo­csátáséra. Egy Fuosien tartományi razzia alkalmával a le­tartóztatott 51 örömlány közül csak 11-en voltak szegény parasztlányok vagy fogiálkozásnélkülilék; 21 lány állami al­kalmazottként dolgozott, 5 tanulmányait folytatta, 4 nő piádig magántevékenységet űzött. Egy hévizes fürdő szállodájának 15. emeletén levő átrium­ban szökőkút csobog, kellemes, hiallk zene szól, és jókedvű japán üzletemberek csevegnek — eklkor lép színre Liu, a strici, aki asztaltól1 asztalig járva a keze aillaitt lévő lányokat dicséri: „Ott, az a piros ruhás — csak 17 éves”. Mutató- és középső ujjúval! jelzi, hogy az egyszeri akitus 200 jüanba, az egész éjjeli szánakozás pedig 300 jüanba kertit'. A nő persze csak közvetítőn keresztül kapja a pénzt, mivel ellenkező esetben, minden érdiekéit .elveszítené az arcát”, ahogy a Távol-Kéleten a szégyenkezést jelölik. A Hot Soring Hotel előcsarnokában Vang és barátnője, Csen nem úgy néz ki, mint a „kínai nők 'Söpredéke” (a Demokrácia és Jogrendszer folyóirat kifejezése). Mindkét húszéves lány siet a riporter tudtára adni, hogy nem „hivatásosak”. „Nem vagyunk olya­nok, mint a bárban ülő, kisminkelt lányok", mondja Vang ellvtársnő, aki napi 8 órán ót jegyekét árusít egy tolóablak­nál. Kolléganője megszégyenítve helyesel. Szülei nem tud­nak lányuk kettős éllettéről (egyébként párttagok): „Ha meg­tudná az anyám, mit csinálok” — mondja a bájos Cseng —, „megölne”. NEM MERCEDESEKET OSZTOGATTAK, HANEM... Mercedeseket New York­ban sem osztogatnak. Még 50 dollárért sem. Ezt most már biztosan megjegyzik maguknak azok a szemfüles újságolvasók, akik megje­lentek a tekintélyes The New York Times egyik hir­detésében megjelölt helyen, •hogy végkiárusításon Audi- kat, Mercedeseket és egyéb luxusautókat vegyenek, po­tom 50 és 700 dollár közöt­ti áron, készpénzért. * Hamar kiderült ugyanis, hogy nincs ott semmiféle ki­árusítás; lóvá tette őket egy ismeretlen, tréfás kedvű hir­detésfeladó. Akinek a hamis hirdetés feladása 403 dollár­jába került volna, ha a számlát nem egy hamis cím­re küldette volna. FAGYHALÄL Tragikus fagyhalált szen­vedett egy kisgyermek az ohiói Clevelandben: a nyolc­éves Joseph Kroggra dél­tájban rázárult a kamra nagyságú családi fagyasztó­gép ajtaja, míg a gyermek fagylalt után kutatott ben­ne. Édesapja hat óra múl­va találta meg, amikor va­csorakészítés közben kinyi­totta a hűtőszekrényt. A kisfiú segélykiáltásait szülei nem hallhatták, mert a gép a garázsban állt. Mire este­felé rábukkantak eltűnt kis­fiúkra, szívműködése leállt, s testhőmérséklete 21 C-fok- ra csökkent. Az orvosok a kisfiút ugyan rövid időre életre keltették, de végül mégis elragadta a halál. AllatdoppingolAs A holland hatóság eljárást in­dított 29 ember ellen, mert a jószágot köhögés elleni szerrel doppingolták. A vádlottak a Clenbuterol nevű gyógyszert használták erre a célra, me­lyet egy hónappal ezelőtt még recept nélkül árusítottak. Most már csak receptre adják. Ész­revették ugyanis, hogy az ál­latorvosok ezt a szert ajánlják az állattenyésztőknek, hogy a jószág húsa jobb minőségű le­gyen. Eddig nem állapították meg, hogy ez az orvosság ká­ros lenne az ember egészségé­re, de már elemeznek több hús­mintát. A vizsgálatot akkor In­dították el, amikor a nyugat­német felügyelők azt a meg­jegyzést tették, hogy a behoza­tali holland hús doppingolva volt. BOMBAHÍR Egy 11 éves angol fiú, Thomas Gregory sikeresen átúszta a La Manche-csator­nát. Ö a legfiatalabb, aki ezt a hőstettet véghezvitte. Üszni hároméves korában tanult meg, és hétéves ko­rától kezdve készült átúszni a csatornát. TITOKZATOS PÉNZOSZTOGATÓ Az elmúlt időkben Detro- itban, az amerikai városban egy titokzatos ember jelent meg, aki a járókelőknek 50 dolláros bankjegyeket oszto­gat. A város különböző ré­szeiben bukkan fel, fehér ruhában száll ki autójából, két fekete ruhás kísérője van, megáll az autó mellett és 50 dollárosokat ad az em­bereknek. Még nem sikerült megtudni, hogy milyen cél­ja van a pénzosztogatásnak. AZ APA SE DOHÁNYOZZON! A dohányzó kismamák több­nyire kisebb testsúlyú csecsemő­ket hoznak a világra, mint a nem dohányzók. De ha az apa vagy az anyával egy fedél alatt élő más személy dohányzik, a gyermek — átlagosan — ekkor is kisebb súllyal születik a szo­kásosnál. A The Lancet című angol orvosi szaklap arról ad hírt, hogy ötszáz dán nő élet- körülményeit fölmérve kiderült: a dohányos környezetben ki­hordott újszülöttek átlagos sú­lya ugyanúgy egyharmaddal ki­sebb, mint azoké, akiknek az anyja maga dohányzik. Nagy átlagban ahány csomag cigaret­tát szív el naponta az apa, annyi 120 grammal kisebb test­súllyal jön világra a gyermek. NYITVA VOLT A GYÉMÁNT TÁRLÓJÁNOK AJTAJA A washingtoni természet- rajzi múzeumban négy na­pig vált nyitva egy 44 ka­rátos gyémánt tárlójának ajtaja. Nem ravasz tolvaj törte fel, hanem az automa­tikus zár mondta fel a szol­gálatot. Senki sem vette ész­re a dolgot. VEREKEDOSEK az ausztrál férfiak Paul Wilson ausztráliai bűn­ügyi szakértő azt állítja, hogy Ausztráliában többen verik a feleségüket, mint Nagy-Britan- niában és Amerikában. Szerinte ez a nemzet egyik legsúlyosabb problémája. Nemzeti kampányt akar indítani „az igazi férfi nem veri a feleségét” jelszóval. Egyes korábbi felmérések alap­ján megállapították, hogy az ausztráliai nőket nem aggaszt­ja a férfiak erőszakossága. NEMESFÉMEK A RÁK GYÓGYÍTÁSÁBAN A titánt, ezt a pehely­könnyű nemesfémet, amit eddig főleg repülők gyártá­sára- használtak, a jövőben a rák gyógyításában is al­kalmazni fogják — jelentet­te be dr. Peter Sadler bio­kémikus, londoni egyetemi tanár a tudományos kuta­tók brit egyesületének évi közgyűlésén. Az új gyógy­szert, amelynek a titán az alapja, egy NSZK-beli kli­nikán próbálják ki vastag­bélrákban szenvedő betege­ken, Sadler beszámolt arról is, hogy a platina felhaszná­lása is elősegítette a gerinc­velő- és a herezacskórák gyógyítását. Megállapították, hogy az aranynak is jó ha­tása van. Egyelőre azonban nem alkalmazzák a kísérleti klinikákon sem, kifejezetten mérgező mellékhatása mi­att. DOHÁNYZOTT — NEM UTAZOTT TOVÁBB Két nyugatnémet lánytest­vér, akik Honoluluból Dort- mundba utaztak, nem kap­tak helyet a repülőgépnek azon az osztályán, ahol do­hányozni lehet. A 15 órás út alatt nem bírták ki, rá­gyújtottak és magukra > ha­ragították egész környezetü­ket. Végül már műanyag po­harakkal és tányérokkal is megdobálták a testvéreket. Amikor a repülőgép leszállt Anchor age-ban, a pilóta meg­parancsolta az engedetlen testvérpárnak, hogy szánja­nak ki. Hiába könyörögték, a gép nélkülük repült to­vább, a két lány kénytelen volt a hideg Alaszkán hét napot tölteni, amíg rokonaik nem küldtek nekik pénzt egy újabb repülőjegyre. LESZ-E BELGRADBAN METRO? A kérdés már 15 éve aktuális, akkor készültek el a földalatti tervei. A pálya első szakaszá­nak megnyitását 1985-re tervez­ték, de más, fontosabb beruhá­zások háttérbe szorították a földalatti építésének megkezdé­sét. Az idén a metró létesítésé­ben érdekelt vállalatok konzor­ciumot hoztak létre. Minden jel arra vall, hogy a legfontosabb kérdés eldöntése után — hogy ki finanszírozza a munkálato­kat — 1992-ben sor kerül a belgrádi metró építésére. INKÁBB A HALÁL, MINT EGY ÖREG FÉRJ Egy szaúd-arábiai kiskorú lány öngyilkosságot kísérelt meg, mert nem akart férj­hez menni ahhoz a 70 éves emberhez, akit apja válasz­tott ki számára. Szerencsére, az öngyilkosság nem sike­rült. A lány szöget és kö­vet evett, de az orvosának sikerült sebészeti beavatko­zás nélkül megmenteni éle­tét. Egy különleges diétát irt fel részére, amely csak ke­nyérből és banánból áll. A diéta segítségével a szögek és a kövek eltávoztak a lány szervezetéből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom