Békés Megyei Népújság, 1988. augusztus (43. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1988. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ Ara: 1,80 forint XLIH. ÉVFOLYAM, 182. SZÁM BÉKÉS MEGYEI flz Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában tett látogatás után Grósz Károly hazaérkezett Kz MSZMP fütitkárának értékelése az elmúlt tizenegy nap tapasztalatairól A Ferihegy 2 repülőtéren a tárgyalóasztalnál Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Minisztertanács elnöke szombaton hazaérke­zett tizenegy napos hivatalos amerikai, illetve kanadai út­jairól. Kíséretében volt Ta­tai Ilona, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Magyar Gazdasági Kamara alélinöke, a Taurus vezér­igazgatója, Kapolyi László, a Minisztertanács kormánybiz­tosa, Bartha Ferenc állam­titkár, a Magyar . Nemzeti Bank elnöke, Kovács László külügyminiszter-helyet teá, valamint Házi Vencel, ha­zánk washingtoni nagyköve­te, aki állomáshelyén ma­radt. A kormány elnökét és a kíséretében lévő személyisé­geket a Ferihegyi repülőté­ren Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Medgyessy Péter mi­niszterelnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter külügymi­niszter és Kiss Elemér, a Minisztertanács Hivatalának elnökhelyettese fogadta. Je­len volt Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Robert L. Elliott, Kanada budapesti nagykö­vete. Grósz Károly a megérke­zést követően röviden össze­gezte útjának főbb tapaszta­latait a jelenlévő újságírók­nak. Elöljáróban utalt arra, hogy fárasztó napok állnak mögötte, hiszen több mint 50 szervezett programról gondoskodtak a vendéglátók. Az idegen közeg, az itthoni­tól eltérő körülmények nagy szellemi koncentrációt igé­nyeltek tőle, s a küldöttség tagjaitól is. Hozzátette: — arra számítottam, hogy na­gyobb lesz a munkamegosz­tás. Ügy alakult azonban, hogy a közös rendezvénye­ken mindenütt az én „sze­replésemet” várták a házi­gazdák. Természetesen az út során mindenki végezte a maga dolgát. Bartha Ferenc például több száz bankárral tárgyált. Tatai Ilona nagyon sok gazdasági vezetővel, gyárigazgatóval, Kovács László külügyi tisztviselők­kel, Kapolyi László pedig az energetikai, elektronikai ipar vezetőivel folytatott kétol­dalú megbeszéléseket. A látogatás eredményéről szólva a miniszterelnök megállapította: — Számos személyes élménnyel gazda­godva tértem haza. Az Egye­sült Államokban és Kana­dában is nagy figyelemmel fogadtak. Megbeszéléseinket is az őszinteség, a nyíltság jellemezte. Bevallom, meg­lépett, hogy mennyi lehető­ség kínálkozik a gazdasági kapcsolatok szövögetésére. Véleményem szerint a ha­zánk iránti érdeklődés oka, hogy sokan tájé­kozódtak már a készülő tár­sasági törvényről, amely részvényvásárlási lehetőséget biztosít, más országokban működő cégek részére. Je­lentős volumenű vállalko­zásra számíthatunk az ener­giatermelés területén is: komplett berendezéseket szállítanánk, illetve egy-egy beruházás jelentős hányadát magyar iparvállalatok ter­mékei alkotnák. Ugyancsak érdeklődés mutatkozik a mű­szeripari, elsősorban a csúcs­technológiai együttműködés iránt is. A Reagan elnökkel folytatott megbeszélésen megemlítettem: a COCOM- lista szűkítésében érdekeltek vagyunk, s amennyiben se­gíteni akarnak, bírálják fe­lül ezt a szigorú, s bizonyos szempontból túlhaladott lis­tát. Az amerikai elnökkel tör­tént találkozót méltatva a miniszterelnök elmondta: — A nyílt légkörű megbeszélé­seknek keretet adott az a gesztus — amelyet nagyra értékelek —, hogy főtitkár­rá választásom után Ameri­kában megerősítették a mi­niszterelnöknek szóló meg­hívást. Meglepődve tapasz­(Folytatás a 2. oldalon) Hét vége a határban A hét végi csapadék után némiképp lehűlt a levegő. Két állami gazdaságban ér­deklődtünk arról, milyen ha­tása volt az esőnek, milyen munkák folytak a hét vé­gén. A várható terméskilátá­sokról is érdeklődtünk a két nagyüzemben. Dr. Bacsa Vendel, a Békés­csabai Állami Gazdaság igazgatója a következőket mondotta: — Sajnos, a szombaton hullott csapadék mindössze 4-4 és fél milliméter volt. Csupán a klímát hűtötte le. Gazdaságunkban befejező­dött a búza, a lencse és a borsó betakarítása. Vasárnap csak a széna betakarításán dolgoztak szakembereink. A hét végére befejeződött a kalászosok utáni tarlóhán­tás. Pillanatnyilag még a Az Országos Béketanács kezdeményezésére augusztus 5. és 9. között — a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtá­madás évfordulóján — or­szágszerte megemlékezések, békemozgali akciók hívják fel a figyelmet az atomfegy­verkezés veszélyeire, a tö­megpusztító fegyverek fel­számolásának fontosságára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Augusztus 5-én Komárom­ban magyar—csehszlovák békemozgalmi határtalálko­zót szerveznek. Itt megemlé­keznek a Hirosimát ért maghozó cukorrépa alá fo­lyik a talajelőkészítés. A hibrid kukoricánál már lát­ható, hogy az igényesebb, érzékenyebb kétvonalasok termése jelentősen csökken, míg a háromvonalosok bír­ják az aszályt. Az árukukoricánál várha­tóan 10-15 százalékkal csök­ken a termés. Jó néhány táblát át kell minősíteni si­lóba. A napraforgó és a cu­korrépa még nincs veszély­ben, várják a további csa­padékot. A szóján bár érző­dik a hatása a szárazságnak, még nincs nagy kár. A Gyomaendrődi Körösi Állami Gazdaság igazgatója, dr. Dávid Imre azt újságol­ta, hogy négy-hat milliméter csapadék hullott a gazdaság földjeire. A kapásoknál aotmtámadásról, s előadás hangzik el a két ország hoz­zájárulásáról az európai biz­tonsági és együttműködési folyamatokhoz, és békeimát is tartanak. Az Országos Béketanács ifjúsági bizottsága augusztus 6-án Budapesten, a Vörös­marty téren rendez megem­lékezést, amelyhez a Deák téri evangélikus templomban békeima kapcsolódik. Este a két helyszínen megjelentek — emlékezésül — égő gyer­tyákat vivő papírhajókat eresztenek a Duna vizére. A fiatalok közösségei és a tár­mindez felüdülést hozott, emellett lehűlt a levegő, ami szintén kedvező. A gazdaság napraforgói veszélyben vol­tak, de a hét végi eső némi­leg javította a helyzetet. A Körösi Állami Gazdaságnak megfelelő öntözőkapacitása van, így a hibrid kukoricát, a cirkot és a paradicsomot öntözni tudják. Az 500 hek­tár takarmánykukoricából 200 hektárt folyamatosan ön­töznek. Az eddigi kieséseket várhatóan kompenzálja a 600 hektár rizs, amelynek állo­mánya szép képet mutat, emellett 200 hektáron lucer- namagfogásra készülnek. Vasárnap a szalmabetaka­rítást folytatták, valamint folyamatosan működtek az öntözőberendezések. össze­sen mintegy 18-25 dolgozó tevékenykedett a hét végén. A háztáji földeken is élénk munka folyt, hatvanan-het- venen dolgoztak. V. L. 5, sadalmi szervezetek e napon mintegy félszáz városban, faluban, nyilvános rendezvé­nyeken árnyalakokat feste­nek az utcákra, léggömböket és papírsárkányokat enged­nek fel, s gyertyát gyújtanak az atomhalált haltak emlé­kére, az atomfegyverek elle­ni tiltakozásul. Ilyen akciók lesznek többek közt Miskol­con, a Szabadság téren, Szarvason, a kempingben, Csongrádon, Szekszárdon, Gyékényesen, Kőszegen, Medgyesegyházán. Az egy­házi békemozgalmak több Megyés püspöki - beiktatás Szombaton Nyíregyházán ünnepélyes istentisztelet ke­retében beiktatták tisztségé­be Keresztes Szilárd hajdú­dorogi megyés püspököt, mis­kolci apostoli kormányzót. Az egyházi eseményen Pas- kai László bíboros, esztergo­mi érsek vezetésével jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, a szer­zetes rendek, a katolikus in­tézmények, valamint a ma­gyarországi testvéregyházak képviselői; A megyés püspöki beiktatáson részt vett Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, Gyúró Imre, a Szabolcs­Szatmár Megyei Tanács el­nökhelyettese és Soltészné Pádár Ilona, a Szábolcs- Szatmár megyei népfrontbi­zottság titkára. helyen tartanak templomi megemlékezéseket, számos kiállítás nyílik, s műsoros délutánokra, ifjúsági béke- nagygyűlésekre is sor kerül. Augusztus 9-re az MTESZ budapesti székházába az OBT tudományos és kultu­rális bizottsága, a Magyar orvosmozgalom a nukleáris háború megelőzéért, vala­mint a Mérnökök a békéért mozgalom tudományos kon­ferenciát hív össze az atom­fegyver-kísérletekről, azok betiltásáról, az atomfegyve­rek elterjedésének megaka­dályozásáról. E tanácskozás­ra az érdeklődők meghívót igényelhetnek az OBT-től. Országos akciósorozat az atomfegyverek ellen Rendkívül gyorsan népszerű és keresett lett a Békéscsabai Konzervgyár Tetra pack üdítőital-termékcsaládja. A 0,25 és 1 literes italok nem érdemtelenül kapták meg a Szegedi Ipari Vásár nagydíját Fotó: Béla Ottó Kiállítók — kapcsolatok Mezőhegyesi és orosházi partnerek — szomszédságban Tegnap zárta kapuit a Szegedi Ipari Vásár. Bizo­nyára értékes üzleti tapasz­talatokkal, gazdasági kap­csolatokkal tér haza Békés megye 16 kiállítója. Me­gyénk országos megismerte­tésében, „imázsunk” kialakí­tásában nagyon sokat segít­het egy ilyen bemutatkozás. Egy jellemző momentum: a szegedi városi televízió vá­sári riportműsorában pél­dául egy, a vásárlátogatók közül megszólított asszony elmondta, hogy itt? figyelt fel a Csaba-szőnyegekre, meg­kedvelte és azóta csak eze­ket keresi. ■ * * * Még a vásár egyik „me­leg napján” tértem be egy pár szóra a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát tárgyalójába. A MÉM és a SZOT tavalyi elismerő ok­levele után, érdékelt mosta­ni szereplésük. Erdélyi Ká­roly kereskedelmi osztályve­zetővel beszélgettem az ed­digi vásári tapasztalatokról1. A mezőhegyesiek hosszú évek óta — gyakorlatilag az alapítás óta — rendszeres, sikeres résztvevői a szegedi vásároknak. Két éve a „me­zőhegyesi parasztkolbász” vásárdíjat kapott. Most pe­dig a jó partneri kapcsola­tokról megemlékező oklevél kíséretében a szegedi Tisza Füszért különdíját nyerte el a kombinát cukorgyára ál­tal készített porcukor. Az idei vásáron a legfel­tűnőbb a hentesáruik „fel­vonulása”. Széles a válasz­ték a mezőhegyesi lángolt kolbásztól a göngyölt sült szalonnáig. A szegediek kü­lönben jól ismerik a gazdag „repertoárt”; a vásáron igen népszerű a Mezőhegyesi Húsmintabolt. (Nemrégen mutattuk be ezeken a hasá­bokon az üzletet mi is.) A vetőmagfélék között a korszerű hibridkukorica-ve­tőmag iránit mutatkozott ed­dig a legnagyobb érdeklő­dés. A kiállított anyag a legújabb hibrideket is tar­talmazza. Kuriózumnak szá­mítanak a tápok sorában be­mutatott sportló- és csifcó- tápfélieségek. A kiállítási anyag Mezőhegyes országo­san kiemelkedő és világvi­szonylatban is elismert ló- tenyésztését is prezentálta. A hagyományoknak megfe­lelően most is szerelteitek az állattenyésztéshez szüksé­ges kiegészítő felszerelések. Először vesznek részt az ipari vásáron cukorrépa-ve­tőmag bemutatásával. A leg­korszerűbb vetőmag-feldol­gozási technológiák közül ki­emelhető a drazsírozott és inkrusztált cukorrépa-vető­magvak szereplése is. * * * A mezőhegyesiek tárgya­lójában végig jelen volt még valaki, aki a beszélge­tés alatt többször közbeszólt; dicsérő megjegyzéseket tett a kombinát rangjáról, ered­ményeiről. Később kiderült, ami a bemutatkozásból nem derült ki, hogy nem ide tartozik. Vagyis, nem „a ma­ga lovát dicsérte” ... A partnerváiilalat képvise­letében jött át a pavilon túl­só sarkából egy szakmai be­szélgetésre Tánczos Imre, a Vetőmag-termeltető Vállalat orosházi területi központjá­nak kereskedelmi igazgató­helyettese. (Lám, magától mutatja magát az, amiért a vásárt járom: a gazdasági kapcsolat!) ^ Az igazgatóhelyettes több mint egy évtizede „tartja a kapcsolatot* a mezőhegyesi kombináttal. Azelőtt mint az IKR egységvezetője, most pedig a Vetőmag-termeltető Vállalat révén. Természete­sen ő lesz a kalauzom „saját portáján” is. A vetőmag- kollekció teljes választékét bemutatják a vásáron. Az orosházi területi központ, a vállalat szentesi kutatóköz­pontjával együtt rendezte be kiállítását. Az orosházi te­rületi központ Békés és Csongrád megyét látja él, összesen mintegy 270 bolton keresztül. Hálózatuk további bővítését iis tervezik, hogy a nagyüzemeken kívül, a kis­termelők, a hobbikért-tulaj­donosok” ia hozzájuthassa- mák a legkorszerűbb, leg­újabb fajtákhoz, és hibri­dekhez. A beszélgetésünk napján folyamatban voltak tárgya­lásaik jugoszláv vetőmag- forgalmazó vállalatokkal. * * * Reméljük, hogy sikerrel járták és vásárfiának szá­mos belföldi, határmenti és külföldi üzleti kapcsolat eredményével térnek haza kiállítóink. Jó lenne hallani miinél többet arról, hogy jó hírünket „szelesztették” a hazában és hoztak jó ötlete­ket — a jobb boldogulás­hoz! Pleskonics András

Next

/
Oldalképek
Tartalom