Békés Megyei Népújság, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG a MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TflNACS LOPJA 1988. MÁRCIUS 1., KEDD Ara: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM A SZOT elnökségének 1988. február 26-i állásfoglalása a szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseiről Ez év február 19-én ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa. A közzétett állásfoglalás a beérkezett információk szerint széles körben alapvetően pozitív visszhangot váltott ki. Mindaz, ami az árakkal, a fog­lalkoztatási problémák kezelésével, érdekvédelmi mun­kánk erősítésével, a szakszervezetek tevékenységének tartalmi, szervezeti megújulásával kapcsolatban megfo­galmazódott, találkozik a tagság többségének helyeslé­sével. A tagság igényli és támo­gatja az ágazati szakszerve­zetek és a SZOT felelős ál­láspontját, fellépését a dol­gozók széles rétegeinek élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben, érdekei­nek határozott védelmében. Tudatában van annak, hogy a jelenlegi helyzetben az or­szág társadalmi-politikai té­nyezőinek közös erővel, együttes cselekvéssel kell hozzájárulni társadalmi- gazdasági problémáink meg­oldásához. A magyar szakszervezeti mozgalom történelmi útja, tagsága támogatásából szár­mazó politikai ereje bizo­nyítja, hogy a magyar szak- szervezeti mozgalom olyan társadalmi tényező, amely történelmi, politikai folya­matokat formált és formál. Ugyanakkor az is nyilván­való, hogy munkáját meg­határozott társadalmi-gazda­sági körülmények között végzi. ezért a realitásokkal mindenkor számolnia kell. Mindemellett arról sem mondiat le, hogy működé­sének korlátáit újra és újra legyőzve munkájához új fel­tételeket teremtsen, felelő­sen kinyilvánított szándékai, törekvései megvalósításához A gyermeki fantázia ki­fogyhatatlan. S hogy a leg­fiatalabbak hasznos ötletei ne vesszenek kárba, először három évvel ezelőtt hirdet­te meg a Magyar Kereske­delmi Kamara (1988. janu­ár 1-től Magyar Gazdasági Kamara) Ipari Formaterve­zési Tájékoztató Központja, valamint a Magyar Televí­zió Művelődési Főszerkesz­tősége számukra azt a pá­lyázatot, melynek a Tervez­zünk tárgyakat! nevet ad­ták. * * * A legutóbbi pályázaton minden eddiginél nagyobb sikert arattak a Békés me­gyei gyerekek. Szűkebb ha­zánkból érkezett az országos pályázatra a legtöbb neve­zés, s a különböző korcso­portokban hatan kaptak el­ismerő oklevelet, három pá­lyázó pedig értékes helyezést ért el. A díjakat, elismeré­seket az elmúlt hét végén vehették át Budapesten, a Magyar Gazdasági Kamara épületében. * * * Vollmuth Krisztián, a bé­késcsabai József Attila Ál­talános Iskola jelenleg hete­dikes tanulója első díjat ka­pott a 11—12 évesek kate­góriájában. Nagyon szeret festeni, s ez a hobbija sok­a tagság támogatásában rej­lő erőre támaszkodjék. A SZOT elnöksége tudja, hogy a szakszervezeti szer­vek munkájával szemben megerősödött a tagság jogos kritikája. Ennek a bírálat­nak az indokait részben a mozgalom tevékenységén kí­vüli okokban kell keresni. A szakszervezetek ismerik a tagság jogos igényeit és fá­radoznak a legtöbb áldoza­tot hozó munkások és értel­miségiek, pályakezdők, nagy- családosok, nyugdíjasok ter­heinek a könnyítésén, ha ennek anyagi feltételeit a stabilizáció nehézségeivel küzdő gazdaság nem is tud­ja biztosítani. Mindez nem jelenti és nem is jelentheti azt, hogy a szakszervezetek némák maradnának, hiszen ismerik a legalapvetőbb problémá­kat, feszültségeket és van véleményük azok lehetséges megoldásáról. Ez azonban számos terü­leten nem jár kielégítő ered­ménnyel, ezért teljes mérté­kig érthető, hogy tagságunk jelentős része keresi érdek­védelm i - érdek kép v iselet i munkánk javításához a mai­nál jobb szervezeti kerete­ket, feltételeket és számos szór okozott galibát: gyak­ran kiömlött a festékes víz­nek vagy tustartónak hasz­nált doboz tartalma. Gon­dolkodni kezdett, hogyan is lehetne ezt elkerülni? A Tustartó névvel illetett pá­lyamunkájának előnye az, hogy akár egy pad, vagy asztal elejére felszerelt sí­nen tetszés szerint elmoz­dítható a vizes-, festékes- edény, méghozzá úgy, hogy ezek nem borulhatnak fel. Ahogy a kis „feltaláló” mondta; ez már csak az asztallal együtt borulhat fel. Vollmuth Krisztián és alkotása területen változásokat sür­get. Emiatt keresik egyre erő­teljesebben több szakma, foglalkozás képviselői is szakmai érdekeik jobb kife­jezésének a szakszervezeti mozgalom keretein belüli le­hetőségeit. A SZOT elnöksé­ge ezeket a törekvéseket helyesli és támogatja; ebben a szellemben foglalt állást a szakszervezetek legutóbbi kongresszusa. Ezért ismétel­ten leszögezi álláspontját: nyitott minden jószándékú, a szakszervezetek munkájá­nak eredményességét javító szervezeti és a munka tar­talmát, felfogását jobbító törekvésre, és messzemenő­en támogatja az ágazati­iparági szakszervezetek ilyen irányú kezdeményezéseit is. Támogatja az egyes szak- szervezeteken belüli erőtel­jesebb szakmai-szakmacso­portos szerveződéseket, ta­gozatok, önálló szervezeti formák, keretek létrehozá­sát, illetve az erre irányuló szándékokat. Lehetségesnek tartja, hogy az egyes szak­mai-ágazati szakszervezetek keretében szerveződő tago­zatok, vagy más szervezeti formák egymással a szak­mai-ágazati kereteken túl­menő, szakmaközi érdek- képviseleti kapcsolatokat lé­tesítsenek. Az elnökség in­dokoltnak tartja, hogy az alapszervezeteken belül is legyen lehetőség az azonos érdekű csoportok törekvé­seinek szervezett kifejezésé­re. A legutóbbi időkben új jelenségekkel is találkoz­tunk, és ez tette szükségessé a SZOT elnöksége állásfog­A tustartó a zsűri vélemé­nye szerint alkalmas lehet arra is, hogy az iskolákban ilyenekkel szereljék fel a rajzasztalokat, s az sem le­hetetlen ;» hamarosan talál­kozhatunk is vele az isko­lákban. * * * Ugyanebben a kategóriá­ban második helyezést ért el Korcsog György, aki hatodi­kos tanuló a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskolában, öt az unokatest­vére késztette pályamunká­jának elkészítésére. Ugyanis a kis Szabina két és fél éves, s még nem éri el a villanykapcsolókat. Gyuri­nak egyik ötlet után a má­sik villant át az agyán, míg végül egy igen egyszerű, ugyanakkor nagyon prakti­kus megoldásra jutott.» Az viszont biztos, hogy a kap­csolóba beépített két lelógó. gyöngyökben végződő damil Fotó: Fazekas Ferenc lalásának megjelentetését. Egy szűk csoport, a szak- szervezetek egységének meg­bontására, a mozgalmon kí­vüli szervezetek létrehozá­sára irányuló szándékát fe­jezte ki. Egyes személyek, csopor­tok a kétségkívül fennálló problémákat — amelyek megoldása érdekében a szakszervezetek is több íz­ben felléptek — arra hasz­nálják ki, hogy sanda poli­tikai szándékoktól sem men­tes megfontolásból a gazda­ság, a politikai intézmény- rendszer működésében fel­lelhető valamennyi konflik­tus miatt a szakszervezete­ket ültessék a vádlottak padjára. A SZOT elnökségének meggyőződése, hogy a fen­tiekben kifejtett álláspont­ját a tagság túlnyomó több­sége támogatja. Ez a bizalom arra köte­lez, hogy a szakszervezeti mozgalom még felelősségtel­jesebben vegyen részt a gaz­dasági és a politikai intéz­ményrendszer gyorsabb üte­mű fejlesztésében, a tagság érdekeinek szolgálatában, s még határozottabban álljunk ki megteremtett értékeink lekicsinylése, semmibevéte­le ellen. Csak egy önmagát becsülő nemzet képes a gondokból kilábalni, jövőjét biztonság­gal kimunkálni. A SZOT el­nöksége hazánk jövőjéért érzett felelősséggel dolgozik, a mozgalom értékeinek meg­őrzéséért, az ország gyara­pításáért, a szervezett dol­gozók érdekeinek védelmé­ért. segítségével unokatestvére is nyugodtan, minden ne­hézség nélkül fel tudja gyúj­tani a villanyokat... * * * Gera Zoltán, az Orosházi 4. Számú Általános Iskola tanulója a feledékeny házi­asszonyoknak szerezhet örö­met, feltehetően hamarosan, hiszen elképzelése máris sok érdeklődött vonzott, ö a 13 —14 évesek kategóriájában kapott első díjat, valamint a Rubik-alapítvány különdíjá- val is jutalmazták. A Biz­tonságos vasaló, ez volt pá­lyázatának címe, melyhez saját kezűleg készített mű­szaki leírást is. Egy olyan vasalóról van szó, mely fek­vő helyzetben csak akkor fűt, ha azt fogja is valaki. Ha az ötlet megvalósul, ne­tán sorozatgyártása is meg­indul, akkor bizonyára ke­vesebb lakástűzről számol­hatunk be a jövőben ... * * * Az idén először pedagógu­sok, szakkörvezetők, nép­művelők jelentkezését vár­va, a kiírók tanári díjat is alapítottak, két témakörben várták pályázatukat. Prekop János, a Békéscsabai 9. Szá­mú Általános Iskola tanára a „legeredetibb tanári mun­kát” jutalmazó, Fehérvári József adományozta díjat nyerte el. Az ipari forma­tervezés módszertani lépé­seiről irt tanulmányáért, ugyanakkor az Építési és Városfejlesztési Minisztéri­um különdíját is megkapta a Készítsünk együtt szem­léltető eszközöket című mun­kájáért. Pénzes Ferenc Tervezzünk tárgyakat! ’88 Békés megyei sikerek az országos pályázaton A múlt hét elején gyújtották be az Orosházi Üveggyár szak­emberei a felújított hengereltsíküveg-huta kemencéjét, s tegnap délután fél kettőkor már meg is kezdték az első csa­polást. Az itt előállított hengerelt mintás és drótbetétes üveg nagy részét — a tervek szerint — a tőkés piacon kí­vánják eladni Fotó: Gál Edit Városi diákparlament Gyulán Gyulán a város öt közép­iskolájának küldöttei rész­letes beszámolót és intézke­dési tervet ismerhettek és vitathattak meg dr. Marsi Gyulánénak, a városi tanács művelődési osztályvezetőjé­nek előterjesztésében a teg­nap délutáni diákparlamen­ten. A 15—18 év közötti fia­talok mintegy 2500 diáktár­sukat képviselték, akik kö­zött nemcsak gyulaiak, ha­nem szép számmal környék­beliek, sőt távolabbról jöt­tek is élnek, tanulnak. Az 1990-ig szóló intézkedési ter­vet, amely meghatározza a művelődési osztály ifjúság- politikai céljainak végrehaj­tását, elfogadták a fiatalok. Eszerint az osztály az ok­tatási intézményekben tá­mogatja a számítástechnikai gyakorlat megszerzését, a nyelvtanulás lehetőségeinek bővítését, az öntevékeny di­ákkörök alakulását. Ösztön­zi a tanulmányi-szakmai verseny szervezését, a de­mokratikusabb iskolai lég­kör kialakítását, és a kollé­giumi ellátáson is igyekez­nek javítani. Ez utóbbi pont­hoz kapcsolódott a legtöbb észrevétel, gond, hiszen a tárgyi feltételek egyre több helyen romlanak. A kerté­szeti szakközépiskola, az egészségügyi szakiskola és a 613. sz. szakmunkásképző intézet küldöttei elmondták, hogy iskoláik, kollégiumaik felújításra szorulnak. Van, ahol a kollégisták lavórban mosakodnak, a tető beázik, a hálószobákban vödrökbe gyűjtik a vizet, az iskolák­ban nincs tornaterem és sok helyen kevés a tanterem. A felvetett hiányosságok ré­gen ismertek a város vezeté­se előtt — felújításra azon­ban ebben az időszakban sem jut elegendő pénz. Az egészségügyi szakiskola kor­szerű körülmények közé ke­rül, hiszen új épületbe köl­tözhetnek. az építkezés azon­ban anyagi feltételek hiá­nyában csak 1989-ben kez­dődhet meg. A hozzászólók ezzel kapcsolatban javasol­ták, hogy hangolják össze az iskolák közötti együtt­működési lehetőségeket: az egyes szakmák tanulói se­gíthetnék a felújítási mun­kálatokat. Dr. Marsi Gyuláné össze­foglalójában — mások véle­ményét is tolmácsolva — elmondta, hogy a diákok a városban és iskoláikban már eddig is sok társadalmi mun­kát végeztek, például a szakmunkásképző, de más iskolák állagának megóvá­sában is. A parlamenten szó volit még a városi KlSZ-bizott- ság diákmozgalmat segítő szerepéről, az 1984-ben ala­kult városi diáktanács mun­kájáról, valamint az olyan intézmények, mint a diákta­nya és a diákhotel működé­séről. Sz. M. Egyháztörténeti konferencia Pázmány Péterről Egyháztörténeti konferen­cia kezdődött tegnáp az EILTE aulájában Pázmány Péter, a katolikus egyház és a magyar művelődés nagy alakja, a nagyszombati egyetem — az ELTE elődje — megalapítója, író halálá­nak 350. és I. István halálá­nak 950. évfordulója alkal­mából. A háromnapos kon­ferencia megnyitóján részt vett Sarlós István, az Or­szággyűlés elnöke, a Szent István Emlékbizottság el­nöke. Fülöp József akadémikus, rektor köszöntőjében hang­súlyozta: az ülésszak előse­gíti az állam és az egyház, a világ és az egyházi törté­nészek párbeszédét, együtt­működését. Paskai László prímás, esztergomi érsek is köszöntötte a konferenciát. Michele Maccarrone pápai prelátus felolvasta II. János Pál pápa köszöntő táviratát. Köpeczi Béla művelődési miniszter Pázmány Péterről tartott előadásában hangsú­lyozta: alig van a magyar történelemnek olyan egyéni­sége, aki olyan nagy hatást gyakorolt volna a fejlődésre, mint ő. Politikai tevékeny­ségét ma is vitatják, kultu­rális-irodalmi nagyságát vi­szont szinte mindenki elis­meri — hangoztatta Köpeczi Béla. Pázmány országegyesítő politikáját, főpásztori, egy- házszervező tevékenységét, írói munkásságát, pedagógi­ai elveit szintén ismertetik a háromnapos konferencián.

Next

/
Oldalképek
Tartalom