Békés Megyei Népújság, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-11 / 8. szám

1988. január 11., hétfő NÉPÚJSÁG | SZERKESSZEN VELÜNK! „Érintsd meg a lelkem!” Karácsony a gimnáziumban Szokatlanul nagy volt a csend december 18-án, 12 órakor Békésen, a Szegedi Kis István Gimnáziumban. Pedig egész napon át vi­dámság jellemezte az iskola légkörét, hiszen a hagyomá­nyokhoz híven diákönkor­mányzat van az utolsó taní­tási napon. A díszterem világításának kikapcsolása után karácso­nyi hangulat uralkodott itt: díszgyertyák gyúltak, dal csendült fel. A halk szavú diák köszöntője után zenét hallgatott az egybegyűlt di­áksereg. „Egyedül vagyok, állj mellém!’’ — mennyire igaz ebben a rohanó világ­ban, s mindenki elgondol­kodott azon, hogy igazat mond a dal: „Jöjj, légy ve­lem és segíts nekem!” Egyetértettünk a költő szavaival: „Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendület­len, s ne csak így december- ban”. Talán ilyenkor, az ün­nepi hangulatban közelebb kerülünk egymáshoz! „Érintsd meg a lelkem!” — hallottuk és hallgattuk a harangszót, amely a csend, a nyugalom hirdetője. Téli versek szóltak hópihékről, csendről, szeretetről. A fel­díszített fenyőfán sorra kigyúltak a gyertyák, csil­lagszórók szórták szerte szét apró csillagként az üzene­tet: „Ha majd lépteink nyomát a hó lepi el, Maradjon a szívetekben számunkra hely, menjetek hát békével, amit mondtunk néktek, azt higgyétek el!” A műsor végén együtt éne­kelt tanár és diák arról) hogy: „A ' mindenségben ott lakik az egység, keressétek egymásban a békét, szeretetben őrizzétek fényét, most és mindörökké!” Majd elfújtuk a 25 szál gyertyát, újra csend lett. Utána felzúgott a taps, és a II. B osztály tanulói boldo­gan mentek haza, sikerült örömet szerezniük egy kö­zösségnek, amelynek ők is a tágjai. Molnárné Bányai Sára, a II. B osztályfőnöke, Békés Téli vakáció Mezőhegyesen A 3281-es Számú Petőfi Sándor Úttörőcsapat tanulói kedves élménnyel gazdagod­tak a téli szünet előtti utolsó tanítási nap reggelén. Gyö­nyörűen feldíszített fenyőfa fogadott bennünket érkezé­sünkkor az épület aulájában. Karácsonyi dekoráció min­denfelé. A diákszínpad tag­jai vidám irodalmi műsorral köszöntötték a megjelente­ket. Méltatták az ünnep je­lentőségét, beszéltek az aján­dékozás öröméről, a karácso­nyi szokásokról. Télről szóló. Télapót váró versek és dalok hangzottak el. Igazi ünnepi hangulat kerített hatalmába bennünket. Befejezésül közö­sen énekelgettünk Szabó Mi­hály népművelő vezényleté­vel. Tanítás után, a délutáni program vidám diszkóműsor volt. Ezt is nagy érdeklődés kísérte. A szervezésből a ti­niklub tagjai vették ki külö­nösen részüket. A téli szünetben folyama­tos programot kínált szá­munkra az úttörőcsapat ve­zetősége. Rendszeresen vetí­tettek videofilmeket. Min­dennap be lehetett járni az intézménybe asztaliteniszez­ni. A tornacsarnokban játé­kos sportvetélkedő volt. De­cember 28-án délután vidám szilveszteri mulatságot ren­deztek intézményünkben. Igyekeztünk méltóképpen el­búcsúztatni az óévet, megfe­lelő külsőségek közepette, jó hangulatban köszönteni az új évet. Köszönjük tanárainknak, a népművelőknek, az úttörőve­zetőknek azt, hogy igyekez­nek szabadidőnket tartalom­mal megtölteni. Kalcsú Tímea, 7. d osztályos tanuló. Mezőhegyes Hiányos Novotex Mivel külterületen lakunk, minden áruból nagyobb mennyiséget veszünk. Így volt• ez a Novotex betéttel is. Férjem vásárolt 5 doboz­zal, de már volt szó erről az újságban, ezért felbontottam mindet, mert kiváncsi vol­tam, hogy megvan-e az 50 darab. Két doboz le volt ra­gasztva, három nem. A kö­vetkező számok jöttek elő. A két beragasztott dobozban 41 és 52, a többi meg 37-37- 39. Kérdem én, nem sok ez egy kicsit? Miért nincs szi­gorúbb meózás ennél a gyár­nál? Ha valaki még nagyobb mennyiséget vásárol, akkor igen megkárosítják. Varga Sándorné, Gyomaendrőd Figyelmesség Az Orosházi Gázipari Gép­gyár dolgozói egy szabad szombatjukat feláldozták azért, hogy a befolyt össze­get a nyugdíjas dolgozók kö­zött szétosszák, karácsonyi ajándékképpen. Köszönetét szeretnék mondani minden nyugdíjas nevében. Hajdú Ferencné, Orosháza Visszhang A „Nincs kiottnadrág — plusz fekvőtámasz!” cimű cikkükre az alábbi kijelen­tést teszem: — amennyiben van keres­kedő cég, aki megrendeli tő­lem ezeket az ominózus ru­hadarabokat, akkor én le­gyártom őket. Nekem is van fiúgyerme­kem, tudom mit jelent tal­palni ilyen egyszerű torna­kellékért. Tehát a dolog azon múlik, hogy a keres­kedelem meddig „gatyázik” gatyaügyben! (Név és cím szerkesztősé­günkben.) Hétköznapok A tanulóknak pihenés, a tanárok egy részének a szel­lemi felkészülés időszaka volt a téli szünet két hete. Olvastuk, olvassuk a peda­gógiával foglalkozó cikke­ket. Hitet és meggyőződést szeretnénk gyűjteni. És mit olvasunk? „A társadalom átalakítása nem nevelési feladat. Az is­kola nem tehet egyebet, mint segít abban, hogy a dönté­sek elé kerülő egyén ne le­gyen felkészületlen.” Kritika, 12. szám — Takács Géza ta­nulmánya. „Áll valaki a katedrán. Zrínyiről beszél vagy a ter­modinamika fő tételéről, esetleg éppen Horatiusról, és azt érzi, senki nem érti, amit mond, nem is érdekel sen­kit, hatalmas távolság vá­BZ 34-59 Ritka, mint a fehér holló 1987. december 22-én reg­gel Békéscsabán, a 6.10-kor induló 10. sz. helyi járattal indultam a munkahelyemre. A „Felvonó” megállóban szálltam fel. Nem minden­napos, hogy milyen figyel­mes és udvarias gépkocsive­zetővel volt szerencséje an­nak, aki ezen a járaton köz­lekedett. Amikor felszáll­tunk, a következő hangzott el a mikrofonban: „Jó reggelt kívánok ked­ves utasaimnak, a Körös Vo­lán 10. sz. helyi járatán köz­lekednek.” S minden megál­ló előtt bemondta, hogy me­Kódorgó koca A kocatartást megkezdtem már 3 éve, de nem sok si­kerrel. Vagy egyet fialt, vagy a koca lett beteg. Már az állatorvos is mondogatja, „maguknak nincs szerencsé­jük a kocatartáshoz”. Ez most igazolódott a leg­jobban. Ugyanis nem min­dennapi dolog történt ve­lem. 28-ára virradóan üresen találtuk a vasajtós beton disznóólát. Az ajtaja volt nyitva. Gondolatunk szerint 6 óra körül mehetett el. Már hasas volt, és közel 3 mázsa. Akkor kilencen indultunk el a falu zegzugos útjait átku­lyik következik. Amikor a Szabadság térre érkezett az autóbusz, közölte: végállo­más. „Minden kedves uta­sunknak jó munkát, a vi­szont látásra”. A gépkocsi- vezető nevét nem tudjuk, de az autóbusz rendszámát feljegyeztük: BZ 34-59. Di­cséretet érdemel; figyelmes­ségből, udvariasságból, To­vábbi jó munkát kívánunk neki. Több ilyen gépkocsi- vezető kellene. Hudákné Dián Anna és utastársai, Békéscsaba tatni, de hiába. Sőt, nagyon sok embertől megkérdeztük, és a mai napig is keressük eredménytelenül. Voltak, akik látták, nem is olyan messze tőlünk. Úgy hogy meggyőződésünk, hogy nem ment messze. Mi még min­dig abban bízunk és re­ménykedünk, hogy vannak azért rendes emberek. És nem vesszük még most sem rossz néven, ha talán azzal keresnek fel bennünket, hogy eddig nem tudtak róla, hogy a mienk, és ezért zárták be, hogy meglegyen, ha valaki keresi. Hátha ez a cikk segít a megtalálásban. Kelemen László, Kötegyán. Hunyadi u. 8. lasztja el az előtte ülőket, és ezt a távolságot képtelen át­hidalni.” Magyar Ifjúság, 51. sz. — D. Magyari Imre. Le­hetne még idézni további cikkeket is. Kiábrándultság, pesszimizmus. Bontom az iskola napi pos­táját. Karácsonyi és új évi jókívánságok kerülnek elő a borítékokból. Díszesek, szé­pek ezek a lapok. Számon tartjuk, kinek jutott eszébe az iskola. Felbontom az utolsó levelet is. benne az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépis­kola igazgatójának újévi üd­vözlete: „Hinnünk kell a jövőt; Jövőnk a tudás, s az iskola —” Köszönjük. Január elején több hittel lépünk ismét a katedrára. Vaszkó Tamás igazgató, Szeghalom „Tavasz” a télben... Ezúttal csak képletesen, Békéscsabán, az Agrokerig közlekedő busz megafonjá- ból. A zorddá, borongóssá, ködössé változott városi utakon sűrű a megcsúszás, lábtörés, gépkocsikoccanás. A megállók, kanyarok előtt, kedves, mindenkit óvó hang figyelmezteti a leszálló uta­sokat: „Tessenek vigyázni a leszállásnál, nagyon csúsz­nak az utak, s mindenkit várnak odahaza.” Kanyarodás a Szerdahe­lyi út irányába, s szól is­mét a figyelmeztetés: „Le­gyenek kedvesek megka­paszkodni, fordulunk...” Szembe egy forró fejű mo­toros alig tudja balra for- I dítani a nagy lendülettel jö­vő kétkerekűjét, a buszos kissé erőteljesebben meg­rántja balra a kormányt, de az előtte felszólított utasok jól megkapaszkodva csu­pán kissé billennek meg a fordulat gyorsabb ütemétől, j — Ez a sofőr egészen biz- j tosan Pestről jött, mondja hálásan tekintve a fülke i belsejébe egy középkorú j asszony. Ott ilyen kedvesek a buszsofőrök. — Á, dehogy. Futa Gyu­lának hívják és idevalósi. Csak hát... neki ilyen a stílusa — feleli egy fiata­labb asszony, s hozzáteszi: — Jól is esik egy kis tavaszi hangulat ebben a zorddá váló időben... » Lakodalom az egész világ (1.) Bugyi-sztori: Ürményházátél Amerikáig A Bugyi fivérek együttesének megjele­nése valóságos forradalmat váltott ki a vajdasági könnyűzenében. Az értelmisé­giek, a közvélemény, a hozzáértők (vagy „a hozzáértők”), a kritika hadjáratot in­dított ellenük, a giccs netovábbját látta zenéjükben és megjelenésükben. Az egy­szerű nép a védelmükre állt, mert a 3+2 eltalálta a kívánságukat, az ízlésü­ket, olyan zenét játszott, amely mellett ki­kapcsolódhatnak. Lemezük a legkelen­dőbb áru lett, hónapokon át a legjöve­delmezőbb csempészcikk, amit a szomszé­dos Magyarországban többszörös áron le­hetett értékesíteni. Nem csak a vajdasági helyi rádióállomások kívánságnfüsorait uralták (egy-egy számukra 50-60 üdvözlet is érkezett), hanem Budapesten például minden előzetes reklám nélkül sikerült megtölteniük a majd tízezer főt befoga­dó sportcsarnokot. Ez pedig nem sikerült az óriási reklám ellenére sem olyan ne­veknek, mint James Brown vagy Tina Turner. A lakodalmasrock fogalommá vált. A 3+2-lemez a Jugoton legjobb ex­portcikke. Lemezeik eddig mintegy 600 ezer példányban keltek el. Olyan valami történt, amire senki sem gondolt, legke­vésbé az ürményházi születésű Bugyi fi­vérek. ' Róluk szól, a Bugyi fivérek és a 3+2 együttes útjáról folytatásos tárcaripor­tunk, amelyet az újvidéki Magyar Szóból vettünk át. Ürményháza. Falu Dél- Bánátban, Versec, Alibunar és Plandiste között. Ma­gyarlakta falu, az 1981. évi népszámlálás adatai szerint 1450 lelket számlált. Egy román és egy szlovák falu szomszédságában. A falu egyik érdekessége, hogy ürményházának sem­mi köze az örményekhez, teljesen tévesen (1921-ben) fordították le a falu nevét. Jermenovcira. Nevét egy bi­zonyos Ürményházi József­ről, temesvári kincstári jó­szágigazgatóról kapta, aki 1817 márciusában megalapí­totta a falut (Majsáról, Apátfalváról és Rákospusz­táról 62 római katolikus családot telepített oda). Ürményháza másik érde­kessége, hogy a falu minden férfia 18-tól 78 éves korig :— nagyon szeret óvodába járni. A falu asszonyai bi­zony elég rossz szemmel néznek a férfiak óvoda irán­ti vonzódására. Legyünk vi­lágosak: Urményházán a kocsma az óvoda épületé­ben van. Putriiknak hívják, azaz az utashoz van címez­ve. Ebben a kocsmában a főpincér az életének 60. évé­ben járó Bugyi János. S most odaértünk, amiről — nyugodtan állíthatjuk —, Ürményháza a legismertebb: a Bugyi családhoz. A 3+2- höz. A hírneves Bugyi fivé­rek innen indultak el, Ür- ményházáról. „Kicsiny falun, ott szület­tem én ...” éneklik egyik számukban a Bugyi testvé­rek. Ürményháza azonban nem . elmaradott falu, „ahol még lámpafény sincs”. Dél- Bánát egyik leggyorsabban fejlődő faluja volt az ’50-es években. A fekete arany­nak, a kőolaj-kitermelésnek köszönhetően. Vajdaságban először itt, Urményházán tört fel 1952. november 9- én a kőolaj. Vajdaság Texasa, mond­hatnánk némi túlzással. Lenne valami köze a kő­olajmezőknek a zenéhez? Kereshetnénk hasonlatossá­got abban, hogy az ameri­kai Texas állam az ottani népzene, a country-western egyik bölcsője, Ürményhá- zából pedig a vajdasági spe­cifikus country, a lakodal­masok első zenekara in­dult .. . Nem bonyolódunk bele. A 3+2 életútjának egyik fejezetében jelentős epizódszerepet játszik a kő­olaj-kitermelés, de erről majd a későbbiekben. Ürményháza tehát fejlett falu ahol már az ’50-es években korszerű lakásokat, a kőolaj-kitermelésben dol­gozó munkásoknak munkás- szállót és étkezdét építettek. Napjainkban a falu mind a nyolc utcájában a járda ki van betonozva, korszerű műút vezet a környező vá­rosokig. Szinte valamennyi ház szilárd anyagból épült, és minden ház udvarában van rózsa. Ebből a rózsás faluból indultak útjukra a Halvány őszi rózsát énekel­ve a Bugyi fivérek. Bugyi János kocsmájából. A fent említett, óvodából átalakított kocsma nem az igazi Bu­gyi-kocsma. A lakodalmas­rock (nemlétező) enciklopé­diája számára történelmi je­lentőségű Bugyi-kocsmának ma már csak a helye van meg. Az épület megrogy- gyant, majd lebontották. Az elektromos zene feszítőereje kezdte volna ki a falakat? Nem lehet tudni. De tény, hogy a Bugyi fivérek apjuk kocsmájában naponta órák hosszat gyakoroltak. Apjuk, Bugyi János szavai szerint: „Lett volna más dolog is a háznál, de ők állandóan csak muzsikáltak, gyakorol­tak. Nagyon szerették a ze­nét. Bevallom, hagytam, hadd csinálják ...” A Bugyi fivérek sikerük nagy részét kétségkívül ap­juknak, Bugyi Jánosnak kö­szönhetik. Annak, hogy Já­nos bácsi annyira szerette és szereti a zenét, és hitt ab­ban, hogy fiainak gyakorlá­sa nem haszontalan időpo- csékolás. S akkor sem esett kétségbe, amikor megtudta, hogy legfiatalabb fia, Zoli a szakközépiskolában (he­gesztői szakra járt) 154 iga­zolatlan órát szedett össze, hogy messze elkerülte az is­kolát, s az ürményházi autó- buszállomáson nem a ver­sed, hanem a Belgrád irá­nyába tartó autóbuszra szállt fel. Mert Zolit csak a zene érdekelte és semmi más. Legkevésbé a hegesz­tés. A Bugyi fivérek közül el­sőnek a legidősebb, Bugyi Gyula (1949-ben született, nős, jelenleg Üjvidéken él, két lánya van) kezdett ze­nével foglalkozni. Ürmény- házán tizennyolc éves korá­ban egy helybeli ifjúsági ze­nekarban játszott, ö egyike azoknak a régi rockereknek, akiket megmozgatott a ’60- as években vidékünkre is átcsapó rock- vagy ahogy akkor inkább nevezték: a beathullám. A Vajdaságban, mint másutt is a ’60-as évek közepe táján ennek a hul­lámnak a hatására gomba módra alakultak az együt­tesek. A luxemburgi rádió adásaiból vagy lemezekről szedték le a menő számokat, s azt gyakorolták éjjel-nap­pal. Mindenekelőtt a Beat­les-, a Rolling Stones-szá- mokat. Gyulát személyesen egy harmadik zenekar von­zotta legjobban: a Shadows. Húsz év után is a legszíve­sebben a Shadows-számokat hallgatja és hangszerén, a szólógitáron olyan tónust ke­resett, mint amilyen az em­lített zenekar számaiban hallható. Hogy ez mennyire sike­rült neki, mellékes, tény azonban, hogy a 3+2 együt­tes zenéjének egyik fő jel­legzetessége Bugyi Zoli hangja mellett Gyula gitár­jának a tónusa. Szóval 1967-ben Ürmény- házán kezdett el muzsikálni a helybeli zenekarban Bu­gyi Gyula. A zenekart az ürményházi iskola igazgató­jának fia, Pintér Károly vezette: ő tanította a zene­kar többi tagját muzsikál­ni. Nem sokáig gitározgatott Gyula Pintér Károly zene­karában, mert 1968-ban be kellett vonulnia. Nagyon jól jött neki, amit már megta­nult. A hadseregben (Petro- vac na Mlaviban töltötte ka­tonaidejét) beugorhatott a zenekarba. S a hadseregbeli zenésztársaitól még sokat megtanult. A hadsereg után Ürmény- házáról Üjvidékre költözött. Szülőfalujában nem talált munkát (építőipari szakmát végzett, csempézőnek ta­nult). Üjvidéken a lakás- karbantartó vállalatban (a mai Stanban) helyezkedett el. A zenére mind kevesebb idő jutott. De minden hét­végén hazautazott Ürmény- házára és legfiatalabb öcs- csével kettesben muzsikál- gattak. Csorba Zoltán (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom