Békés Megyei Népújság, 1987. december (42. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

Világ proletárjai, egyesülj etek! N É PÚJSÁG n MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS 0 MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. DECEMBER 1., KEDD Ára: 1,80 forint XLII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Importirodák Hétfőn ülést tartott a Ke­reskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének Központi Vézetősége. A testület az il­letékes főhatóságok vezetői­nek tájékoztatói alapján megvitatta azokat a teendő­ket, amelyek a KPVDSZ- hez tartozó ágazatok gazda­sági feladataiból adódóan hárulnak a szakszervezetre. A belkereskedelem jövő évi céljairól Andrikó Miklós belkereskedelmi miniszté­riumi államtitkár elmondot­ta: a tervezők a belső fel- használás 1,5—2 százalékos csökkenésével számolnak, s a belkereskedelem várható­an 3-4 százalékkal kevesebb árut értékesít, mint az idén. Folyó áron a forgalomnöve­kedés 10 százalék körül ala­kul. Ám nemcsak az árak, az árarányok is változnak, s a kereslet alakulását ez nagymértékben befolyásolja. Nehéz felmérni a jövő évi igényeket az idei felvásár­lások miatt is. Ezért a ke­reskedelemnek fokozottab­ban figyelemmel kell kísér­nie a piaci mozgásokat, a kereslet alakulását, s az iparral szorosabbá kell ten­nie a közös érdekeken ala­puló kapcsolatot. Török István külkereske­delmi minisztériumi állam­titkár hangsúlyozta: a kül­kereskedelemnek jövőre a tervek szerint 4 százalékkal kell növelnie tőkés export­ját. Ennek megvalósítását segíti, hogy valamennyi jogi személy — termelő vállalat, szövetkezet — megkaphatja a külkereskedelmi jogot, s az is, hogy megnövekedett a külkereskedelmi vállalatok mozgástere. Cél a szocialista piacról származó import fo­kozása is, elsősorban a vál­lalatok közötti együttműkö­dések szélesítése révén. Vár­hatóan új módszereket is bevezetnek: a Külkereske­delmi Minisztérium import­irodák létesítését tervezi. Az államtitkár véleménye sze­rint a szakszervezeti szervek a külkereskedelmi felada­tok végrehajtását elsősorban a vállalati belső érdekeltségi rendszer kimunkálásában létesítését való közreműködésükkel se­gíthetik, valamint azzal, hogy támogatják a vállalatok gazdasági vezetésének költ­ségmegtakarítási törekvése­it. Felhívta a figyelmet: a szakszervezet is sokat tehet azért, hogy az új adórend­szerre való átállás admi­nisztratív teendői a vállala­toknál ne menjenek a kül­kereskedelmi munka rovásá­ra. Patkó András pénzügymi­niszter-helyettes hangsúlyoz­ta: jó eredményként köny­velhető el, hogy a bank- rendszer átalakítása — ami mintegy 15 ezer pénzügyi dolgozót érintett — zökke­nőmentesen ment végbe, s az új szervezetek jól mű­ködnek. A továbbiakban fontos feladat, hogy a ke­reskedelmi bankok a hite- . lezésben, a gazdaságtalan termelőtevékenységek fel­számolásában és a lakosság pénzeszközeinek célszerű felhasználásában aktívabban vállaljanak részt. Lényeges az is, hogy min­den területen kialakuljanak a nemzetközi bankkapcsola­tok. A szakszervezettől a pénzügyi kormányzat azt várja, hogy segítséget nyújt­son a pénzintézetek közötti kapcsolatok erősítésében, a szakemberképzésben, s a gazdasági vezetéssel együtt­működve a pénzintézetek technikai feltételeinek — a gépesítésnek és a munkakö­rülményeknek — a javításá­ban. Szilvasán Pál, a Szövosz főtitkárhelyettese elsősorban a kistelepülések ellátásával kapcsolatos kérdésekről szólt. Véleménye szerint fon­tos lenne, hogy a nagykeres­kedelmi vállalatok szállítá­saiknál a jövőben ne tegye­nek hátrányos megkülönböz­tetést a kistelepülések szö­vetkezeti üzleteinek rovásá­ra. Felhívta a figyelmet ar­ra is, hogy a gyermek- és diákétkeztetést, valamint a munkahelyi étkeztetést nem ösztönzik kellőképpen a szabályozók, ez a tevékeny­ség mind gazdaságtalanabbá válik a szövetkezetek szá­mára is. Egyesült a BAG és a Sarkadi Cukorgyár A Békéscsabai Állami Gazdaság megyénk egyik legdinamikusabban fejlődő nagyüzeme. Nemrég azzal lepték meg a közvéleményt, hogy megvették a megye- székhely Csaba Szállóját, melyet teljes felújítás után az idegenforgalom szolgála­tába állítanak. Még minden­ki nem is térhetett napi­rendre a dolog felett, s egy újabb meglepetéssel rukkolt ki a békéscsabai gazdaság, tegnap bejelentették — egy közös vállalati tanácsülés után —: egyesültek a nagy­múltú Sarkadi Cukorgyárral. A hír hallatán felhívtuk dr. Bacsó Vendelt, a BÁG igazgatóját, s megkérdeztük, mi indokolta az egyesülést? — Nem mi kezdeményez­tük az egyesülést, a sarka- diak kerestek meg minket még szeptemberben. A vál­lalati tanácsunk megtárgyal­ta a kérést, az egyesülés mellett foglalt állást. A sar- kadiak még két másik lehe­tőségen is gondolkodtak, mielőtt ez a tegnapi döntés megszületett. Ügy hiszem ,az egyesülés mindkét fél számára hasz­nos, hiszen a cukorgyár cse­kély nyereséget tudott elér­ni az utóbbi években, s a rekonstrukciója már elodáz­hatatlan. Mi pedig tőkeerős gazdaság lévén — éves nye­reségünk 100 millió forint körül van — rendelkezünk a beruházáshoz szükséges eszközökkel. A következő négy-öt év során 400-450 millió forintot költünk majd a cukorgyár rekonstrukció­jára, amitől azt várjuk, hogy az immár együttes munka eredményeként 3 év múlva nyereségünk megha­ladja a 200 millió forintot. S arról sem szabad megfe­ledkezni, hogy a jövőben együttesen hatékonyabban tevékenykedhetünk a vető­magtermesztéstől a termesz­tés koordinációján át a cu­korgyártásig, a mellékter­mékek hasznosításáig. P. F. Takarékszövetkezet a lakótelepen Csaknem 30 éve, hogy Kondoroson megalakult a takarékszövetkezet, mely később Kamuton és Két- sopronyban nyitott kiren­deltséget. 1985 januárjában a megyeszékhelyre is kiter­jesztette működési területét e pénzintézet, amikor is Ja- minában megnyitotta kiren­deltségét. Békéscsaba belvá­rosában, a Tanácsköztársa­ság útján, ezt követően pe­dig a megyeszékhely VII. kerületében, Mezőmegyeren hozott létre kirendeltséget a | Kondorosi Takarékszövetke- ’ zet. Ma, december 1-jén reg­gel 8 óra óta pedig a 15 ezer lakost számláló Lencsési la­kótelepnek is van takarék­szövetkezete — tájékoztatott Závogyán János, a szövet­kezet elnöke. Ez a kiren­deltség — melyet mindenfé­le ünnepség mellőzésével ad­tak át rendeltetésének — Békéscsabán a negyedik, és a Tölgyfa presszó szomszéd­ságában kapott helyet. A szövetkezetiek azt remélik, hogy a Kondorosi Takarék­szövetkezet új kirendeltsége e nagy létszámú Lencsési la­kótelepen is elnyeri az ott élő emberek bizalmát, annál is inkább, mivel a betét- gyűjtésen, a kölcsönfolyósí­táson kívül számos más pénzügyi szolgáltatást is nyújt. (balkus) A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság és a békés Megyei Népújság Kőröstáj Baráti Kör az MTA Soros Alapítvány támogatásával tegnap este 6 órakor irodalmi estet rendezett a békési városi könyvtárban. A vendégeket délután fogadta Gyulavári Pál, a Békés Megyei Tanács elnöke. Képünkön jobbról Gyurkovics Tibor költő, Kiss Dénes köl­tő, a társulat főtitkára, Büki Attila költő, Gyulavári iPál, mellette balról Eigei István fes­tőművész, a társulat alelnöke. A békési irodalmi estre szerdal számunkban visszatérünk Fotó: Veress Erzsi ADLER-márkabolt Az NSZK-beli ADLER céggel közös ruházati már­kaboltot nyitott hétfőn Bu­dapesten, az V. kerületi Kristóf tér 2. szám alatt a Skála-Tex Ruházati Keres­kedelmi Leányvállalat és az EKISZ Ruházati Szövetke­zet. Az avatón ott volt Hans-Joachim Hoffmann, a Saar-vidéki tartomány gaz­dasági minisztere és Spilák Ferenc belkereskedelmi mi­niszterhelyettes. A mintegy 300 négyzet- méteres üzletben évente csaknem 100 millió forint értékű női, férfi és bakfis felsőruházati termékeket árusítanak. A magas tech­nikai színvonalon készült ruhákat egyelőre még csak­nem kizárólag külföldről, az NSZK-ból és Svájcból hoz­zák. Az ADLER modelljei alapján négy magyar ipari szövetkezetben — a cég mi­nőségellenőrzése mellett — jövőre hazánkban is meg­kezdődik a gyártás. A ru­hák készítéséhez import és hazai anyagokat egyaránt felhasználnak. Még a múlt század utolsó éveiben terjedt el az a módszer a malomiparban, mely alapján napjainkban is végzik a lisztek szín szerinti meghatározását, osztályozását. A békés­csabai István malomban Gyebrovszki György lisztosztályozó száraz és vizes állapotban hasonlítja össze — pekározza *— az előzőleg gyártott szabványos liszt minőségével a pillanat­nyilag őrlés alatt lévőt Fotó: Veress Erzsi Kedvező a lakáshelyzet Gyulán Tegnap, hétfőn délután Gyulán, a SZOT gyógyüdü­lőjében együttes ülést tar­tott a szakszervezetek váro­si bizottsága és a városi ta­nács egészségügyi bizottsá­ga. Elsőként dr. Perjési Klára városi főorvos adott tájékoztatást az egészség- megőrzés átfogó városi prog­ramjáról, majd ezt követő­en dr. Tóth Ferenc, a váro­si tanács igazgatási osztá­lyának vezetője számolt be az idei lakáselosztási tervek teljesítéséről, valamint a jövő évi célkitűzésekről. A beszámoló alapján vi­szonylag kedvező a gyulai kép. Az idén 150 OTP és 26 tanácsi értékesítésű bérla­kást adtak át az új tulaj­donosoknak, ebből 96 fiatal házas, valamint két-, vagy többgyermekes család jutott otthonhoz. A városi tanács a lakásvásárlásokhoz 11 millió forint kölcsönnel já­rult hozzá, 6 családnak pe­dig csaknem 400 ezer forint vissza nem térítendő segélyt adott. A jövő évi tervekről szólva elhangzott, hogy az OTP várhatóan 165 lakást értékesít, ami százzal keve­sebb, mint a bentlévő igény. Tanácsi bérlakásra 64-en várnak, de várhatóan csak az igények felét tudják ki­elégíteni. Lakáscserére har­mincán várnak, akik közül tízen kisebbre szeretnék cserélni lakásukat. Sajnos, itt a legszorítóbb a gond, hiszen egyedülálló, idős em­berek és rokkantak szeret­nének akár félkomfortos, egyszobás lakáshoz jutni. A jövő évi tanácsi támo­gatás összege tízmillió fo­rint körül alakul. Szó volt még az ülésen a tanácsi szervek és a lakos­sági szolgáltatást végző vállalatok, intézmények ügyfélfogadásának tapasz­talatairól. B. O. Sokat javult a kistelepülések vízellátása Az országban működő mintegy négyszáz víziköz- mű-társulat beruházásainak idei előzetes mérlege szerint több mint hárommilliárd fo­rintot költöttek a víz- és csatornahálózat bővítésére. Ennek háromnegyed részét a vízellátás fejlesztésére for­dították. Állami, helyi, in­tézményi és lakossági erő­forrásokból 800 kilométer hosszú vízvezetéket és a fal­vakban száznál több új víz­müvet építettek. Ezekkel megközelítőleg százezer la­kost juttattak vezetéken egészséges ivóvízhez. A csatornamű-társulatok közreműködésével az idén december végéig várhatóan 70-80 kilométer hosszú új csatornaszakasz építése feje­ződik be. Ennek jelentős ré­sze a Balaton környéki csa­tornahálózat bővítését, a tó vizének védelmét szolgálja. A társulati mozgalom az utóbbi két évben kiterjesz­tette tevékenységét a telepü­lések belterületét időnként elöntő csapadékvíz biztonsá­gos elvezetéséhez szükséges nyitott vagy zárt csatorna- hálózat kiépítésére is. Be­rettyóújfalu, Csurgó, Mező­túr és a Hajdúhadházához csatolt Téglás után alig né­hány hete Siófokon alakult meg az ötödik, és egyúttal a legnagyobb ilyen csapa­dékvíz-elvezető társulat. Tervei szerint 1991-ig több mint 120 millió forintot for­dítanak a belterületi vízká­rokat megelőző hálózat ki­alakítására. A többi társu­lattal együtt a jelenlegi tervidőszakban csaknem 400 millió forintot költenek bel­területi vízelvezetésre. Az ország vízgazdálkodási feladatainak teljesítésében közreműködő társulatok mozgalma az idén har­mincéves. Ebben a három évtizedben — az ez évi vár­hatóval együtt — több mint 21 milliárd forint értékű víz­ellátási és 6,6 milliárd fo­rint értékű csatornázási beruházást valósítpttak meg. összesen 1600 társulat vett részt a munkákban, de az elkészült létesítmények át­adásával mintegy 1200 ilyen alkalmi egyesülés már be­fejezte tevékenységét. Egye­bek között 23 ezer kilomé­ter hosszú vízvezeték-háló­zatot, 1500 új vízmüvet és 120 csatornaművet építettek, ennek mintegy 90 százalé­kát a falvakban. Így 1960- tól napjainkig 8-ról 72-73 százalékra növekedett a fa­lusi lakosságnak közműves ivóvízzel való ellátási ará­nya. Az elmúlt három évti­zedben várossá nyilvánított településeknek is majdnem mindegyikében társulati úton építettek víz- és csator­naközműveket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom