Békés Megyei Népújság, 1987. május (42. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-01 / 102. szám

o 1987. május 1., péntek NÉPÚJSÁG Tanműhely-, kötöde- és étteremavató Dr. Marsi Gyula, a gyulai városi pártbizottság első titkára avatta fel a létesítményt Fotó: Szőke Margit Két éve adtak megbízást a Csomiterv tervezőjének, Kónya Imrének, hogy ter­vezze meg a Gyulai Kötő­ipari Vállalat tanműhelyét, kötödéjét és a melegítőkony­hás éttermet egy épület- komplexumban. Ezelőtt 18 hónappal hozzáláttak a Re­gionális Vízmű- és Vízgaz­dálkodási Vállalat gyulai szakemberei a munkákhoz, s idén április végére elkészült a háromféle célnak megfe­lelő épület. A kivitelezés, a felszere­lés mintegy 20 millió fo­rintjába van a vállalatnak, amihez a Művelődési Mi­nisztérium 8 millió forintot adott a Központi Szakmun­kásképző Alapból. S hogy erre ennyi pénzt áldoztak, annak az a praktikus ma­gyarázata, hogy szükség van szakmunkás-utánpótlásra a kötő-, a konfekció-, a gép­műszerész és a villanysze­relő szakmákban. Az idén 95 tanulót oktatnak itt az üzemben, valamint a Mun­kácsy Mihály Szakmunkás- képző és Szakközépiskolá­ban. A vállalat/ a könnyűipari szakma összes gondja-baja ellenére dinamikusan fej­leszt, bővíti a termékek el­adási piacait. Az elmúlt két esztendőben 3,8 millió fo­rintért lízingszerződés kere­tében 25 konfekciógépet ’ és egy bolyhozót állítottak munkába, majd további 12 varrógépet és két elektroni­kus körsíkkötőgépet vásárol­tak saját erőből. Tavaly újabb elektronikus körsík- kötőgép érkezett és azóta már még két kikészítőgép szolgálja a termelést. Az idén sem állnak meg a gé­pesítési programmal a fej­lesztésnek ezen a szintjén. Exportbővítő beruházás ke­retében újabb hat darab leg­modernebb kötőgépet állíta­nak munkába, s 11 konfek­cionáló berendezést. Tegnap délután, a május 1-ről való megemlékezéssel együtt avatták fel a tanmű­helyt, ami az épület első err eletén található, a föld­szinti kötőüzemet, ahol a harmadéves tanulók a ter­melésben, a gyakorlati ok­tatásban részesülnek, és a tetőtéri éttermet is birto­kukba vették a dolgozók. Ez az ünnepség adott lehetősé­get arra is, hogy két alapító tagot: Szigeti Lászlót és Farkas Józsefet köszöntsék, s meglepjék egy-egy emlék­plakettel, pénzjutalommal. Több dolgozó és szocialista brigád kapott munkájáért el­ismerést ez alkalommal. —ó —a n Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz oaromfifeldolgozás és -csomagolás munkaterületekre női segéd- és betanított munkásokat két műszakra. Munkaidő: heti 40 óra. Kereseti lehetőség: 26—30,— Ft/óra a teljesítménytől függően. Délutáni műszakra megemelt műszakpótlékot fizetünk. A vállalat a vidéki dolgozók részére utazási költségtérítést biztosít. Az alábbi útvonalakon munkásszállító autóbuszok szállítják be a dolgozókat: — Körösújfalu—Vésztő—Bél megy er—Tarhos — Csokmő—Szeghalom—Körösladány— Köröstarcsa—Mezőberény — Geszt—Mezőgyán—Nagygyanté—Doboz — Sarkad kereszt úr—Sarkad—Doboz — Dombegyház—Kisdombegyház— Magyardombegyház—Kunágota— Almáskamarás—Nagykamarás— Medgyesegyháza—Pusztaottlaka— Csabaszabadi — Dévaványa. Jelentkezni lehet: a vállalat felvételi irodájában, Békéscsaba, Orosházi út 16. ________ J Á tadták a SZOT-díjakat Gyula város kulcsa a diákoké Megnyílt a XIII. Erkel-diákiinnepek Tegnap a SZOT Szállóban ünnepélyesen kiosztották az idei SZOT-díjakat. A szak- szervezeti mozgalom e ki­tüntetéssel azoknak az írók­nak, művészeknek, tudósok­nak, a művelődésben tevé­kenykedőknek az alkotó munkáját ismeri el, akik a dolgozók művelődésének szolgálatában kiemelkedő si­kereket értek el. Az ünnep­ségen jelen volt Berecz Já­nos, az MSZMP KB titkára és Csehák Judit, a Minisz­tertanács elnökhelyettese is. SZOT-díjat kapott Deme László nyelvész, Gregor Jó­zsef operaénekes, Juhász Ju­dit rovatvezető-helyettes. Az Interpop-fesztiválon feltűnt egy csapat egy egyé­ni hangú énekesnővel és a volt Solaris együttes tagjai­val. Szerencsétlenségükre az itt előadott „Kérlek, ne félj” című dalt néhányan félreértelmezték, és a szö­vegben a háborút „üdvözítő" elemeket fedeztek fel. Mint később az együttes vezetője, Erdész Róbert elmondta egy interjúban: ők éppen a fegy­vertől való félelmüket kí­vánták kifejezni és nem for­dítva. A lényeg — azt hi­szem —, hogy a közönség nagy többsége rögtön helye­sen értelmezte a dalt, és nem csak ezt, hanem a töb­bit is, hiszen ma már arany­lemezzel büszkélkedhet a Napóleon bid. Békéscsabán április 29-én az ifjúsági és úttörőházban telt ház várta a koncertkez­dést. A ködbe burkolt szín­padon hamarosan megjelent a szőke énekesnő és fel­hangoztak az első nagylemez ismert és kevésbé népszerű számai. Néhányszor valóban úgy éreztem magam, mint­ha egy atomháború utáni, Koltai Róbert színművész, dr. Lehoczky György orvos, Rossa László zeneszerző, Szabó Bálint társadalomtu­dós, idős Szabó István szob­rászművész, Szőnyi G. Sán­dor vezető rendező, Tatay Sándor író, Tóth István nyu­galmazott főiskolai tanár, Tóth Valéria szobrászmű­vész és Vitézy László film­rendező. A kitüntetteket Kósáné dr. Kovács Magdolna, a SZOT titkára köszöntötte. A díjakat Gáspár Sándor, a SZOT elnöke adta át. A díjak átadása után a SZOT elnöksége fogadást adott a kitüntetettek tiszteletére. füstfelhős katlanban lennék, s csak Vincze Lilla olykor­olykor felhangzó démoni si­kolya tartana életben. Eze­ket a kicsit nyomasztó han­gulatú dalokat felváltotta néhány optimistább nóta. Ezek közé tartozott a „Lo­vat akarok rajzolni” című is, melynek szövege egész egy­szerűen nincs — így leg­alább nem lehet félremagya­rázni. A Napóleon bid. ze­néje gépi hangzású, de dal­lamos, dúdolható. Reperto­árjuk igen széles, hisz a líraibb, „Fogdd meg a ke­zem” mellett ott szerepel a pergőbb ritmusú „Burleszk" vagy az „Ember a vízben”. Az igazi sikerszámokat, így a „Szállj velem” címűt a közönség tapssal kísérte. A nézőtéren ülők egyelőre csak ismerkedtek a fiatal zene­kar sajátos hangzású muzsi­kájával, de a visszatapsolá­sokból arra következtethet­tünk, hogy a jelenlevőknek tetszett a zene, az énekesnő kellemes hangja és a szö­veget is megértették. Tegnap délután szinte ész­revétlenül öltött ünnepi ar­culatot Gyula, ahogy a nyá­rias melegben sorra érkez­tek a XIII. Erkel-diákünne- pekre a Baranya és Csong- rád megyei, illetve a buda­pesti középiskolások. Nem túlzás, a május 3-ig tartó fesztiválra nemcsak a szer­vezők, a KISZ-esek, fiata­lok, hanem az egész város készült, hogy a kétévenként megrendezésre kerülő diák­ünnep ezúttal is maradandó élményeket szerezzen a kö­zépiskolásoknak. A mintegy ezer résztvevő tegnap dél­után elfoglalta a szálláshe­lyét és a kora esti órákban gyülekeztek a fáklyás felvo­nuláshoz. A kollégiumok elől induló fáklyás „sere­gek” az Erkel-szobornál ta­lálkoztak, majd a várhoz in­Utcai programsoroló dúltak. Az ódon épülethez ér­kezőket Baranya megyei diá­kok pol-beat dalokkal üd­vözölték, majd az ünnepi hangulathoz méltóan meg­szólaltak a fanfárok. Már csak néhány perc volt hát­ra ahhoz, hogy a középisko­lások birtokukba vegyék a várost. Barta Edit, a városi diák­tanács elnöke köszöntötte a megnyitó ünnepély résztve­vőit, majd felkérte Szabados­áé Bécsi Katalint, a gyulai városi KISZ-bizottság titká­rát, hogy hivatalosan is nyissa meg a diákünnepeket. A folytatásban dr. Takács Lőrinc, a városi tanács el­nöke átadta a város jelké­pes kulcsát az EDÜ diákta­nácsa elnökének, Patyi And­rásnak. A város új „urai” ezzel visszavonhatatlanul a diákok lettek. Céljaikról, programjukról a diáktanács elnöke a következőket mond­ta: — A város kulcsával fel­nyithatjuk az EDÜ kincses­ládáját — szeretnénk, ha ez szellemi értéket rejtegetne, őrizne — és 4 napig vidám­ságot, nemes kulturális ver­sengést, fesztiválhangulatot varázsolhatunk Gyulára. Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát Gyulán és a búcsú után magatokkal vi­szitek Gyula város és az EDÜ jó hírét. Olyan prog­ramot állítottunk össze, amely véleményünk szerint megfelelő keretet ad a jó hangulathoz, a fesztivál cél­kitűzéseinek eléréséhez. Egyebek között lesz utcabál, bekapcsolódunk a május 1-i felvonulásba, fellép a KFT együttes, lesznek színpadok, ahol bárki bizonyíthatja te­hetségét és nem utolsósor­ban a három megye szer­kesztett műsorával tanúsít­hatja diákjainak félkészült­ségét. A diáktanács részéről megígérhetem, hogy a fesz­tiváldíj odaítélésekor körül­tekintően járunk el. Végül köszönetét mondok a városi tanácsnak és valamennyi támogató szervnek, hogy se­gítettek bennünket a XIII. EDÜ megszervezésében, ren­dezésében. A megnyitó ünnepség vé­gén az Erkel Ferenc Zene­iskola fúvósai eljátszották Erkel Ferenc Hunyadi-indu­lóját, majd utcabál követke­zett. A XIII. EDÜ ma reg­gel, a május 1-i felvonulás­sal folytatódik. L. S. (gajdács) A Napóleon bid. a békéscsabai Centrum Áruházban dedi­kált Fotó: Kovács Erzsébet II Napóleon boulevard Békéscsabán Fotó: Szőke Margit Jól halad a kukoricavetés Ha az időjárás miatt nem jön közbe kényszerpihenő, a jövő hét végére földbe kerül a kukoricavetőmag me­gyénkben. Jól halad ez a nagy munka megyeszerte. összesen több mint száz­tízezer hektár az idei kukorica vetésterülete. A mezőgazdasági nagyüzemek a kipusztult őszi kalászosok — zömében őszi árpa — he­lyébe is kukoricát, illetve részben szóját vetnek. Az átfogó megyei kép után lás­suk, mi újság konkrétan né­hány termelőszövetkezet­ben? Ezúttal a medgyesegy- házi Haladás, a mezőko­vácsházi Üj Alkotmány, a pusztaföldvári Lenin és a Szeghalmi Fehér Lajos Tsz-t kerestük meg ezzel a kérdéssel. Medgyesegyháza, Haladás Tsz, Harczi István főmező­gazdász: — 1500 hektár az idén a kukoricavetésünk, ennek hatvan százaléka van elvet­ve. Jól haladunk a munká­val, jó minőségű is a vetés, inkább a vegyszerezéssel van gond a szeles idő miatt. Ha semmi nem jön közbe, a jö­vő hét derekán befejezzük a kukoricavetést, dolgoznak a határban éjjel-nappal. Mezőkovácsháza, Üj Al­kotmány Tsz, Szántó Péter termelési elnökhelyettes: — A kipusztult őszi kalá­szosok helyébe is kukorica került, 1900—2000 hektár az összes kukoricavetés-terüle- tünk, és 1500 hektáron vé­geztük el eddig a mun­kát. Nem szünetel a munka az ünnepekben sem, és va­sárnap estig szeretnénk be­fejezni. Pusztaföldvár, Lenin Tsz, Dénesi Bálint főkönyvelő: — Ügy számoljuk, május 4—5-ére tudjuk elvetni a mintegy 1250 hektár kuko­ricát. Dolgozunk az ünnepek alatt is, ha az idő engedi. S ha már az időjárásnál tar­tunk; most optimális az idő a kukoricavetésre, és szépen kel a cukorrépánk is, bár a hét elején féltünk a fagytól. Az őszi árpánk kipusztult, helyette is kukoricát vetünk. — A tervezett vetőmagot be tudták szerezni? — Nincs gond a vetőmag­ellátással, viszont megdrá­gult. A Pioneer közép-te­nyészidejű például tavaly 60 forint volt kilónként, most pedig 90 forint. Igaz olcsóbb lett a műtrágya, de azért a vetőmag-áremelke­dés érzékenyen érint ben­nünket. Szeghalom, Fehér Lajos Tsz, Lázár Lajos elnök: — A talaj-előkészítés ná­lunk nem könnyű, egyelőre kihagyjuk a még nem mű­velhető területeket. 1280 hek­tár a vetnivaló kukoricánk, ebből 500 hektárt vetettünk el. Dolgozunk az ünnepek­ben is. Az őszi árpa mind a 350 hektár kipusztult, he­lyette tavaszi árpát terme­lünk. Egyébként mindent egybevetve meglepően jó ütemben haladunk, a le­maradásból két hetet be tudtunk már hozni. Nyúj­tót műszakban dolgozunk, éjjel nem tudnak menni a gépek, nem lehet látni a víz­foltokat. Feladja a leckét vi­szont a rizsvetés, az 500 hektárnak a felét vetettük el eddig, mert nehéz a ta­lajmunka a tavaszi sok csa­padék miatt. Fagyasztószekrények! Fagyasztóládák! A békéscsabai áfész kereskedelmi és vendéglátóipari szaküzletében 150—200—210—230—300 literes változatban, még a régi áron, OTP-hitelre is árusítunk! Cím: Békéscsaba, Hatház u. 2. Telefon: 25-750. T. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom