Békés Megyei Népújság, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-20 / 222. szám

lENiUMM 1986. szeptember 20., szombat o SZÜLŐFÖLDÜNK Helységneveink nyomában Hazai tájakon fl másodszor született város A település nevének Tarcsa utótagja puszta személynév­ből (Tarsa, vagy Tarcha) ke­letkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló sze­mélynév a magyar tar (tar­ka) melléknévből származik -sa, illetve -csa kicsinyítő képző hozzáadásával. Szabó Károly történész, a község szülötte az 1850. évi múzeumi füzetekben más magyarázattal szolgál: „az alföldön ez a főnév: tarts, ha ritkán, de mégis előfor­dul és használtatik, jelentvén oly helyet, mely magas, me­redek partú, melyre kapasz­kodni, magát mintegy tar­tani kell, hogy arra az em­ber feljusson, vagy róla le­jöhessen, péld., ezen hátnak nagy tartsa van, azaz: e hát olyan, mely a kocsit mere­deksége miatt feltartja, melyről lemenve a kocsit, lovat tartani kell, hogy ve­szély ne érje. Miután pedig Tartsa az egyesült fehér és fekete Körös mellett épen ily partos, meredek, lovat, kocsit feltartó helyen fek­szik, annál valószínűbb, hogy a község a „tarts” gyöktől vette nevét, mint­hogy a többi ily nevű he­lyek is mind hasonló par­tos helyen feküsznek pld. Értartsa, stb." Karácsonyi János a Békés­vármegye története című munkájában Szabó Károlytól is eltérő módon vezeti le Tarcsa nevét: „A Terecha szóból alakult Tarcsa ó-szláv nyelven ken- deráztatót, vagy olyan he­lyet jelent, hol a halak ív­nak." A település nevének Körös előtagja a folyó melletti fek­vésre utal. Köröstarcsa igen régi tele­pülés. Már a 13. századi írá­sos emlékekben is megtalál­ható neve. A 16—17. század­ban kétszer is elpusztult, de mindig újratelepült. Fényes Elek pedig 1851-ben megje­lent Magyarország geograp- hiai szótára című könyvében már mint virágzó helyről ír: „Van itt... szép ref. temp­lom és oskola, csinos paraszt épületek, de az utczán sáros időben alig lehet járni. Ha­tára lapályos fekete föld. nyugotra dombosabb, a hon­nan a szállások, és szántó­földek itt vannak, egyébiránt ezek felette gazdagon terem­nek mindenféle gabonát. A lapályos részt a Körös és Büngösd vizei gyakran elön­tik, Az uraság sok szép se­lyembirkát, és szép szarvas marhát tenyészt, valamint a lakosok is jó fajta birkákat, szarvasmarhákat, lovakat tartanak, és sertéseket nagy bőséggel. Szőlője bőven ter­mő, de bora ennek sem ál­landó', a gyümölcsnemesítés­sel nem gondolnak. A Körös­ben csak novemberben kezdvén a halászatot, ennél fogva igen sok halat fognak, kivált potykát, harcsát, sül­lőt és kevés tokot." A múlt század végi lexi­konok már posta- és távíró­hivatalról, posta-takarék­pénztárról és két gőzmalom­ról is említést tesznek Kö- 1 röstarcsa címszava alatt. A települést, 1851-ben 3446-an, 1891-ben pedig már 5396-an lakták. Az 1984. ja­nuár 1-i lélekszáma 3021 volt.. Köröstarcsán született töb­bek között Szakái Lajos (1816—1875) költő, Petőfi kortársa, Budai Sándor (1891 —1973) festőművész, neves portréfestő, és Szabó Károly (1824—1890) történész, aka­démikus. a régi magyar iro­dalom kiemelkedő kutatója. Totó: Szőke Margit A hazánkba látogató tu­rista, de még jó néhány ha­zánkfia is gyakran gondol­ja, hogy Magyarország Bu­dapestet meg a Balatont jelenti, holott naég mennyi természeti, művészeti szép­ség, történelmi emlék vár­ja a látogatót máshol! Fe­dezzük fel: ezúttal Nyírbá­tort. Mióta múzeuma negyed­századdal ezelőtt a régi mi­norita rendházban megnyílt, majd ezután rendezvényei, zenei hetei, alkotótáborai messze földön híressé tették, felfedezni se nagyon kell a „másodszor született várost”, mely műemlékeivel és isko­láival igazi kis kultúrköz- pont lett ismét, hazánk ke­leti határának közelében. A város központja: a két templom és a múzeum. Mindkét templom a hazai késő-gótika remekbe készült alkotása; az 1480-as évek­ben épültek, de a címere­ken, sírköveken a reneszánsz díszítmények azt bizonyít­ják, hogy eljutott ide az ak­kori idők legfrissebb művé­szeti stílusa is. Fényes fő­úri udvar volt itt valaha, az Itáliától Krakkóig áramló olasz reneszánsz áramkörébe tartozó kis darab Európa a távoli végeken. Nevezetes család volt a Báthoriaké, hagytak maguk után jó, s rossz emléket. „Azok a rossz hírű Báthori- ak” — ezzel a címmel jelent meg nemrégiben Nagy Lász­ló könyve, mely mondák és pletykák ködéből próbálja kifejteni, mi is az igazság Báthori Erzsébet szadizmusa, Báthori Zsigmond zsarnoksá­ga, Báthori Gábor hebehur­gya nagyratörése és Báthori Anna boszorkányos varázsa körül? A másik oldalon vi­szont ott van Báthori István lengyel király és erdélyi fe­jedelem, akiben a lengyelek egyik legnagyobb uralkodó­jukat tisztelik: s ama másik, korábbi István, a kenyérme­zei törökverő, aki ezt a két templomot építtette, egyiket a kolostor számára, a mási­kat a családjának szánva, sírtemplomnak. Ez a sír­templom lett a szebb, a mű­vészibb. Az épület református templommá lett a XVI. szá­zadban, s így megmeneke- dett attól, hogy lenyűgöző ha­tását bármilyen ciráda, dí­szítés megzavarja. A szemben levő ferences templom építkezése egysze­rűbb, bár méreteiben nem látszik kisebbnek. A temp­lom legszebb ékessége a Krucsay oltár. A helyi ha­gyomány szerint felesége emlékére állíttatta Krucsay János birtokos nemes, mi­után megtudta, hogy ártatla­nul fejeztette le hűtlenség vádjával. A 300 éves Báthori ura­lomnak (1330-ban Róbert Károly király adta meg a mezővárosi kiváltságokat a településnek és a birtokló családnak) Bethlen Gábor vetett véget. Miután elte­mette ott elődjét, Báthori Gábort, maga lett Nyírbátor ura, kiváltságainak megújí- tója és kiterjesztője. Miután történelmi meg­próbáltatás ellenére Nyírbá­tor viszonylag védett helyze­tét sokáig biztosította a fő­úri udvar, s az egymást met­sző utak találkozásából ere­dő kereskedelem, vásározás. Az ásatások nyomán ren­geteg tárgy, használati esz­köz, kályhacsempe, címerkő került elő. A múzeumban őr­zik a város múltjának emlé­keit a céhládák, mestermu- kák, páncélok, fegyverek, ru­hák, levelek, iratok. Itt lát­ható Bethlen Gábor kardja, Brandenburgi Katalin levele, Báthori István adományleve­le, de még Madách Imre író­asztala is. A Báthori család sokféle emléke mellett gazdag nép­rajzi kiállítás szól az ősök életmódjáról. Nélkülözhetet­len forrás ez a múzeum Ke- let-Magyarország történeté­nek kutatásához, és a múze­umról szólva nem szabad el­feledkeznünk dr. Szalontai Barnabás, állami díjas múze­umigazgatóról, aki egysze- mélyben volt etnográfus, tör­ténész, gyűjtő, szervező, aki megalkotta ezt a múzeumot. Mert a hajdani fényét ve­szített város most, az utóbbi két évtizedben kezd újjászü­letni. Az erdélyi fejedelem­ség megszűntével Nyírbátor csillaga is lehanyatlott, oly­annyira, hogy 1886-ban öt­száz éves városi jogállását is elvesztette. 1973 óta ismét vá­ros. Régi emlékei, a körül­vevő táj szelíd szépsége, la­kóinak lokálpatriotizmusa vonzóvá teszik. Nyírbátorban jól érzi magát a látogató, és hiszi: visszajön még. Bozóky Éva A református templom belseje Római vízvezetékek Pannóniában Az ókori világhatalom, Róma légiói i. e. 33—9 kö­zött hódították meg a mai Ausztria és a Dunántúl te­rületét, s Pannónia néven sorolták tartományaik közé. A hódítás a Duna (Danubi­us) vonalán állt meg. Part­ján táborhelyek sorát léte­sítették, amelyek egyike- másika katonavárossá nőtte ki magát. Ha ez kereske­delmi útvonalba esett, ha­mar kiépült mellette á pol­gárváros is, mint Budapest északi mesgyéjén, Aquin­cum esetében. A kezdeti ne­hézségek után a Dunántú­lon lakó törzsek számára a római uralom több szem­pontból volt előnyös. Az egymássá] hadakozó népcso­portok egységes vezetés alatt, magas színvonalú gaz­dasági rendszerbe kénysze­rültek. A katonai megszál­lást követő évtizedekben Pannónia egyes részein gyors építőmunka kezdő­dött. Űj városok, piache­lyek, falvak és majorságok létesültek. E települések életszínvonala az I. század végén elérte az itáliait. La­kosai egyre igényesebbekké váltak, és sürgették a köz­művesítést, azaz a folyóvíz bevezetését, és a főbb utcák csatornázását. A közművesí­tésre azonban csak akkor kerülhetett sor. ha n város kellő anyagi alappal, szak­képzett iparosokkal és jól szervezett hivatalokkal ren­delkezett, hogy a műszaki létesítményeket fenn tudja tartani. A vízvezeték építé­séhez és működtetéséhez ugyanis ácsok, kőművesek, kőfaragók, téglavetők, faze­kasok, bronzművesek és ólomöntők kellettek. Külön csoport végezte a vezetékek tisztítását, karbantartását. Vízügyi szakemberek mérték a fogyasztást és szedték be a vízdíjat. A vízvezeték — aquaeduc- tus — szerkezete szerint le­hetett föld alatti vezeték, felszíni építmény és bolt­íves falazat. A vizet mind­egyiknél vezethették falazott körcsatornában, ólomcsőben vagy agyagcsőben. Pannó­niában boltíves, falazott ma­gasvezetéket (Aquincum) és föld alatti vezetéket talál­tak (Aquincum-Öbuda, Sa- varia-Szombathely, Scarban- tia-Sopron. Brigetio-Öszőny). Feltárták továbbá a kutat Gorsiumban (Tác) és Aqqin. cumban, továbbá a vízgyűj­tő és szennyvízelvezető csa­tornákat Aquincumban. Gorsiumban, Savariában, valamint Sopianaeban (Pécs) egy közfürdő termeit és víz­vezető csatornáit. Vízveze­ték-hálózatának felkutatása folyamatban van. A leghosszabb a Savariába vezető aqueductus vonala (26 km). A rohonci (ma Ausztria) völgy fölötti for­ráscsoportból táplálkozott. Föld alatti boltíves csatorná­jában egy ember kényelme­sen végigsétálhatott. A víz­vezeték a bozsoki négytor- nyú várkastély kertjéből in­dult. A kastély helyén vala­mikor római castrum állt. Az aquaeductus kiinduló­pontja és végpontja (a Ba­golyvár) között 135 méter a szintkülönbség. Scarbantia lakossága ré­szére az ivóvizet a Bánfalva határában fakadó források­ból szállították. A vízveze­ték közel 7 kilométer hosszú volt. A vezeték béléséül használt téglák bélyegei sze­rint a XV. Apollinaris légió idejében épült, tehát Traia- nus császár uralkodása (97— 117) előtt. Traianus ugyanis ezt a légiót Daciába vezé­nyelte. A vízvezeték még a IV. század végén is műkö­dött. Az aquincumi vízvezeték pilléreket áthidaló boltíves falazattal készült, amelynek tetején kőcsatornába vezet­ték 4,5 kilométer hosszan a folyóvizet. Romjai még ma is jól láthatóak a főváros­ból Szentendrére vezető osz­tott pályás út bal oldalán. Brigetióban, a légió Duna- parti táborának déli kapuja előtt, még nem is olyan ré­gen, látható volt a vízveze­ték vonalának romja. Sok ólomcsövet szedtek ki innen, és széthordták. Nem csupán katonai tábo­rok és városok kaptak víz­vezetéket, hanem elsősorban a császári villák és a na­gyobb birtokközpontok is, mint a Balaton melléki Ba- lácpuszta, a Fertő-tó part­ján fekvő Balf, a Veszprém megyei Kádárta épületei. Később a falvak közkútjai- ba is már csővezetéken át juttatták a folyóvizet (Bé­kásmegyer). Itt említjük meg, hogy a kérdést részle­tesen tárgyalja dr. Póczy Klára Közművek a római kori Magyarországon című kitűnő és alapos könyve. A vízvezeték építése víz­forrás keresésével kezdődött. A forrásfoglaláskor föléje kis kútházat ácsoltak. A forrás torkolatába csonka­kúp alakú terrakotta szer­kezetet bocsátottak le. Ezt körüldöngölték agyaggal, így a víz csak a foglalatban törhetett elő. A felszökő vi­zet még a kútházban, a ká- dacskán át vezették a kő­csatornába. A különböző forrásokból — Aquincumban 14 forrásból táplálták a víz­vezetéket — téglával fedett, falazott kőcsatornába, az ún. főágba jutott a víz. Az utolsó csatlakozási pontnál víztoronyba hajtották fel a vizet, s innen már boltíves építményen csurgott az eny­hén lejtő csatornában a városba (Aquincum). A tég­lát és a terrakotta szerkeze­teket az itt állomásozó légió készítette. A Dunántúlon előkerült emlékek alapján arra kell következtetnünk, hogy az aquincumi katonai műhely nemcsak saját váro­sát, hanem a provincia egyéb településeit is ellátta kerámiafajtákkal, kerámia alkatrészekkel, amint azt a „légió II. adiutrix” láb ala­kú bélyegzője bizonyítja. Az I. századi nagyszabású közművesítési program ide­jén .támogatták a magánvál­lalkozásokat. Ekkor vált szokássá, hogy a vállalkozó a saját nevével bélyegezte a vezeték ólom­csöveit, mint a Brigetióban előkerült ólomcsöveken: Claudius Valentinus fecit (ti. készítette). Később a lé­giók bélyegeit olvashatjuk vízvezetékek alkatrészein, mint pl. a tatai Fényes-for- rásbó] Brigetióba érkező ve­zeték ólomcsövein: „leg. I. adi.”, tehát a bélyegek az első légió műszaki alakula­tától származnak. Hegyről érkező folyóvíz esetében a felhajtóerő kérdé­se bizonyos mértékig megol­dódott. Ha azonban sík te­repen szállították a vizet, valamilyen gépet kellett al­kalmazni: bonyolultabb szer­kezetként a dugattyús szi­vattyút. egyszerűbb esetben a vízkereket használták. A vizet egy alagsori tartály­ból öszvér forgatta kerékkel hajtották fel az emeletnyi magas, vastag falú vízto­ronyba, mint például Aquin­cumban, a helytartói palo­tában. Dr. Csonkaréti Károly Az aquincumi vízvezeték pillérei MTI-fOtó — KS

Next

/
Oldalképek
Tartalom