Békés Megyei Népújság, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

1986. szeptember 1., hétfő NÉPÚJSÁG Befejeződtek a magyar—kubai gazdasági tárgyalások Szombaton Havannában befejeződött a magyar—ku­bai gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési bizottság elnökeinek talál­kozója. A küldöttségeket Marjai József és Jósé Há­mon Fernandez miniszterel­nök-helyettesek vezették. A tárgyalásokon értékelték a bizottság 1986. januári ülésszaka óta végzett mun­kát, a magyar—kubai gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos kapcsolatok, az 1986. évi árucsere-forgalom, az 1986—1989-es évekre a terv­koordinációs munkák hely­zetét, egyeztették a soron le­vő közös teendőket. Havannai tartózkodása so­rán Marjai József minisz­terelnök-helyettes megbe­széléseket folytatott Carlos Rafael Rodriguezzel, az ku­bai állam- és miniszterta­nács elnökhelyettesével, Jó­sé Lopez Moreno miniszter­elnök-helyettessel, a kubai központi tervhivatal elnöké­vel, Antonio Esquivel mi­niszterelnök-helyettessel és Ricardo Cabrisas Ruiz kül­kereskedelmi miniszterrel. A tárgyalásokon Vészt vett Németh József, hazánk havannai nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Euclides Vázquez Candela, a Kubai Köztársaság budapes­ti nagykövete. Marjai József miniszterel­nök-helyettes, a magyar*- kubai gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési bizottság magyar tagozatá­nak elnöke vasárnap hazaér­kezett Budapestre. Pugwash-konferencia „Mivel egy jövőbeni világ­háborúban bizonyosan hasz­nálni fognak nukleáris fegy­vereket, s ez az emberiség létét fenyegetné, szorgal­mazzuk, hogy a kormányok és a világ népei ismerjék fel és nyilvánosan erősítsék meg: céljaikat nem mozdít­hatja elő világháború, s arra ösztönözzük őket, találjanak békés megoldást a közöttük felmerült valamennyi vitás kérdés rendezésére." íme, egy részlet annak a kiált­ványnak a szövegéből, ame­lyet világhírű tudósok 1955. július 9-én hoztak nyilvá­nosságra Londonban. A ja­vasolt határozat tizenegy aláírója között olyan nevek találhatók, mint Albert Einstein, Bertrand Russel, Frederic Joliot-Curie, Max Born és Hideki Yukawa. Kezdeményezésük, hogy a világ természettudósai közö­sen tiltakozzanak az atom­energia háborús célokra való felhasználása ellen, nem ma­radt pusztába kiáltott szó. Két évvel a kiáltvány alá­írását követően egy ameri­kai iparmágnás és közéleti személyiség, Cyrus Eaton egy Pugwash nevű kanadai halászfaluba birtokára hívta össze a tudósokat. Itt tartot­ták az első konferenciát, 25 tudós részvételével 1957. jú­lius 7—10. között. A mozga­lom névadója a kanadai ha­lászfalu lett. A Pugwash- konferenciák azóta évről év­re felhívják a figyelmet a békevédelem, a leszerelés, illetve a tudományos ered­mények békés felhasználásá­nak kérdéseire. II tudósok szava Bár az Eaton-birtokon ta­nácskozó tudósok mindössze tíz állam és kizárólag a természettudományok kép­viselőiként tartották meg mozgalomindító konferen­ciájukat, az elmúlt 29 év­ben a szervezet tevékenysé­ge nagymértékben kiszélese­dett. Mind több ország egyre több polgára tanúsított ér­deklődést a londoni székhe­lyű szervezet munkája iránt, a természettudósokhoz tár­sadalomtudománnyal foglal­kozó szakemberek és politi­kusok is csatlakoztak. Ti­zenöt évvel ezelőtt a sinaiai 21. Pugwash-konfertncián már 31 országból csaknem száz — a legkülönfélébb tu­dományágakkal foglalkozó — tudós volt jelen, a következő, az oxfordi konferencián pe­dig 210 tekintélyes szakem­ber képviselt 44 országot. A szeptember 1—6. között Bu­dapesten zajló 36. Pugwash- kongresszusra ugyancsak népes nemzetközi tudósgár­da érkezett, köztük Velihov és Bogomolov szovjet akadé­mikusok, Richard Garwin, Lester Thurow és Herbert York amerikai tudósok, va­lamint Knut Ipsén nyugat­német, Alain Joxe francia és Joseph Rotblat angol professzor. Szerződések, egyezmények A lexikonbeli meghatáro­zás szerint a Pugwash-kon- ferenciák nem működnek szervezetként, a személyes véleményüket képviselő tu­dósok fórumait jelentik, mégis számos esetben voltak kedvező hatással a nemzet­közi légkörre. Például az ötvenes évek végétől részle­tes viták folytak a Pugwash keretében a légköri és a föld alatti nukleáris robban­tások kérdéseiről, és ezek­nek a megállapításait mind az 1963-ban megkötött rész­leges atomcsend-egyezmény- hez, mind pedig az 1974-es, a föld alatti nukleáris fegy­verkísérleteket korlátozó szovjet—amerikai szerződés­hez felhasználták. Ugyan­csak a Pugwash 1958-tól kezdődően az atomfegyverek elterjedésének problémájáról folytatott vitát, amelynek következtetéseit az 1968-ban aláírt atomsorompó-egyez- mény tükrözi. De szerepet játszott a Pugwash a raké­taelhárító védelmi rendsze­rek korlátozására vonatkozó szovjet—amerikai (ABM) szerződés megkötésében épp­úgy, mint a vietnami hábo­rú befejezésében Pesti program A Pugwash jelenlegi elnö­ke: a kémiai Nobel-díjjal ki­tüntetett angol Dorothy Hodgkin, főtitkára: a Svájc­ban élő Martin M. Kaplan. Az MTA irányításával mű­ködő magyar Pugwash-bi- zottság elnöke a Debreceni Atommagkutató Intézet igazgatója, Berényi Dénes akadémikus, titkára pedig Valki László, az ELTE Ál­lam- és Jogtudományi Kara nemzetközi jogi tanszékének vezetője. A Pugwash mun­káját 24-tagú tanács irányít­ja. E testület határozata sze­rint a szeptember eleji bu­dapesti kongresszus a követ­kező öt szekcióban munkál­kodik: a nukleáris fegyver­kezési verseny helyzete; az európai biztonság problémái; az atomfegyverrel nem ren­delkező államok szerepe a nukleáris háború veszélyé­nek csökkentésében; a ke­let-nyugati feszültség csök­kentésének nem katonai le­hetőségei, végül pedig; mi­ként függ össze a nemzetkö­zi gazdasági kapcsolatok ala­kulása a békével és az eny­hüléssel. Elmondhatjuk tehát; na­gyon fontos kongresszust kö­szöntünk fővárosunkban ma kezdődő nemzetközi tanács­kozásban. • „ ¥ Szovjet küldöttség utazott Líbiába Szovjet küldöttség érkezett szombaton Tripoliba, hogy részt vegyen a líbiai szep­temberi forradalom tizenhe­tedik évfordulójának meg­ünneplésén. A delegációt Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének első elnökhe­lyettese vezeti. Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének első elnökhelyet­tese vasárnap Moamer el- Kadhafi líbiai államfővel ta­lálkozott — jelentette a lí­biai Jana hírügynökség és a tripoli rádió. Az évforduló előestéjén, vaásrnap Kadhafi televíziós beszédet mondott. A forra­dalom óta eltelt események körvonalazása során a líbiai vezető hangoztatta, hogy az áprilisban végrehajtott ame­rikai támadás nem félemlí­tette meg országának lakóit, hanem fokozta a líbiai nép forradalmi eltökéltségét. Közben vasárnap horgonyt vetett Nápolyban a Forrestal nevű amerikai repülőgép­hordozó, amelyet a líbiai partok közelében tartott amerikai—egyiptomi had­gyakorlat után váratlanul vezényeltek az olasz város­ba. Be nem jelentett atomfegyver-kísérletek Az Egyesült Államok a szovjet nukleáris kísérletek felfüggesztése óta az általa bejelentett 15 robbantáson túlmenően még három föld­alatti nukleáris robbantást hajtott végre — emlékezte­tett Vitalij Kotjuzsanszkij ezredes a washingtoni szov­jet nagykövetségen megtar­tott sajtókonferenciáján. A három robbantás alacsony hatóerejű töltettel történt, minden bizonnyal részint az űrfegyverkezéssel kapcsolatos eszközök, ^észben a fegyver- kísérletek ellenőrzésére szol­gáló eszközök kipróbálására szolgált. A Szovjetunió saját nemzeti eszközei azonban ezeknek a kis hatóerejű rob­bantásoknak az észlelésére is elegendőek voltak. A szovjet szakértő rámu­tatott: ez a tény is azt bi­zonyítja, hogy az ellenőrzés ma már nemzeti eszközökkel is lehetséges. A Szovjetunió azonban kész az ellenőrzés bármi fajtájának alkalmazá­sára, ha létrejön a megál­lapodás a nukleáris fegyver- kísérletek teljes tilalmáról. A szovjet fél még a kísér­letek eltiltásáról folytatott háromoldalú tárgyalások ide­jén hozzájárult részben helyszíni ellenőrző állomá­sok létesítéséhez, részben a tilalom helyszíni ellenőrzésé­hez, s álláspontja ma is ez. A hat el nem kötelezett or­szág ajánlata — amelyet a szovjet vezetés elfogadott — még inkább megkönnyítené nemzetközi ellenőrzési rend­szer kialakítását, olyan nem­zetközi megfigyelő közpon­tok kialakítását, amelyek a helyszínre telepített berende­zések és hírközlési mestersé­ges holdak hálózatára tá­maszkod nanák. Kotjuzsanszkij aláhúzta: az ellenőrzés problémái ezek után nem akadályozhatják meg a gyors megállapodást a nukleáris fegyverkísérletek eltiltásáról. Az Egyesült Ál­lamok azonban folytatni kí­vánja az ilyen földalatti nukleáris kísérleteket, min­denekelőtt azért, mert új fegyverfajtákat akar kifej­leszteni A három be nem jelentett amerikai kísérlet közül az elsőt közvetlenül a szovjet moratórium kezdete után, a másodikat a múlt év őszén, a harmadikat pedig ez év áprilisában hajtották végre. Oleg Szokolov követtaná­csos a sajtókonferencián utalt arra, hogy a fegyver- kísérletek eltiltásáról a szov­jet megítélés szerint akár már az esetleges következő csúcskonferencián meg le­hetne állapodni. Szovjet részről úgy tapasztalják hogy a jelenlegi kétoldalú tárgyalásokon egyelőre nincs érdemi előrehaladás. Fülöp-szigeti kommunisták Pártot alapítanak a Fü- löp-szigeteki kommunisták. Az új politikai szervezet Néppárt néven alakul meg, mivel a kommunista párt továbbra is törvényen kívül van. A szervezők szombaton kétnapos kongresszust kezd­tek Manilában, ahová 13 tar­tományból ezer küldött ér­kezett. A megnyitót Jósé Maria Sison, a KP alapító tagja és volt elnöke, a Néppárt elő­készítő bizottságának elnöke tartotta. Kijelentette, hogy a Néppárt támogatni fogja az Aquino-kormányzat demok­ratikus politikáját, de bírálja és elítéli, ha megsérti a nép érdekeit. A párt programja célul tűzte ki az országban lévő amerikai katonai bázi­sok felszámolását, földre­form végrehajtását, a gaz­daság modernizálását és a külföldtől való függőségének felszámolását. Kekkonen halálára Dr. Urho Kaleva Kekkonen személyében olyan ember távozott az élők sorából, aki egész életét hazája felemel­kedésének és a világ békéjének szentelte. Az a békepoli­tika, amelyet Finnország hosszú évtizedek óta követ, és amelynek elismeréseként éppen Helsinkiben írták alá az európai biztonsági és együttműködési értekezlet zárónyi­latkozatát, szorosan összefonódott Kekkonen politikusi te­vékenységével. Az ugyancsak legendás hírű Paasikivi ol­dalán részt vett annak a külpolitikának a kidolgozásában, amelynek alapja a Szovjetunióval való jószomszédi vi­szony kialakítása. Később, amikor ő lett Finnország állam­fője, sokat tett ennek továbbfejlesztéséért. Érthető hát, hogy ezt a politikát világszerte Paasikivi—Kekkonen-vo- nalnak nevezik, és a békés együttélés példaképeként be­csülik. Nem sokkal 80. születésnapja előtt „Tamminiemi” című könyvében, amelyet politikai végrendeletének is tekinthe­tünk, Kekkonen élesen elítélte azokat a nyugati hangokat, amelyek „finnesítés” címszóval megpróbálnak bizalmat­lanságot kelteni ezzel a politikával szemben. Kiemelte: „több mint 30 év gazdagon bizonyította, hogy együttműkö­désünk a Szovjetunióval nemcsak lehetséges, de előnyös is számunkra. Az a kölcsönös bizalmon alapuló barátsági és együttműködési szerződés, amely bennünket összeköt, nem korlátozza önállóságunkat, ellenkezőleg, megerősíti nemzetközi helyzetünket és függetlenségünket”. A jószomszédságon alapuló finn külpolitika egyben ak­tív békepolitika is. Kekkonen erről így írt.: „az atomfegy­ver ma nem erősíti a biztonságot. Jobb és hatékonyabb fegyverre van szükség: az államok békés együttműködésé­re. Ez az egyetlen lehetőség a béke biztosítására”. A Kek­konen nevével fémjelzett finn békepolitika széles nemzeti egységre támaszkodott: a kommunisták, szociáldemokraták és haladó polgári politikusok együttműködésére. Elnöki tisztségétől — megromlott egészségi állapota miatt — 1981 őszén vált meg. Helsinkiben azóta is hangoztatják, hogy a finn külpolitika folyamatossága nemcsak Észak- Európa, de egész Európa fontos, stabilizáló tényezője is. Urho Kekkonenben a magyar nép őszinte, nagy barát­ját is tisztelhettük. Több mint öt évtizede, mint válogatott sportoló járt nálunk először, s azóta többször is felkereste hazánkat. Látogatásai* során elismerőleg nyilatkozott elért eredményeinkről. Kádár János 1973-ban, Finnországban tett látogatása során Kekkonen pohárköszöntőjében han­goztatta: „ezt az építőmunkét és Magyarország tekintélyé­nek folyamatos megerősödését itt, Finnországban jól is­merjük, és őszintén örülünk neki”. A magyar nép iránti rckonszenvét jelezte, hogy jól ismerte a magyar irodalmat és zenét, és társelnöke volt a testvérvárosi kapcsolatok keretében háromévenként megvalósuló barátsági hét ren­dezvénysorozatnak. A magyar nép mély együttérzéssel osztozik a finn test­vérnép gyászában és bízik abban, hogy barátságunk és együttműködésünk — Kekkonen szellemében — tovább ilytatódik és erősödik. Amerikai hadihajók Péntek óta újabb négy amerikai hadihajó — egy romboló és három fregatt — tartózkodik spanyolországi kikötőkben. Az Egyesült Ál­lamoknak így összesen 14 különféle hadihajója tölti fel készleteit ezekben a napok­ban az ibériai állam part­jainál. Madridi megfigyelők szerint az Egyesült Államok azért vont össze jelentős ka­tonai erőt a Földközi-tenge­ren, hogy ily módon adjon nyomatékot at Líbia-ellenes amerikai fenyegetéseknek. Mint ismeretes, ma a spa­nyol fővárosba érkezik Ver­non Walters tábornok, az Egyesült Államok ENSZ- képviselője, aki Reagan el­nök személyes megbízottja­ként Líbia-ellenes lépésekre próbálja meg rávenni a madridi kormányt. Az Orosházi Baromfifeldolgozó Vállalat felvételre keres: — vizsgázott gépészt — női segédmunkásokat — anyagraktárost (1 fő férfi) — számlázét Dinamikusan fejlődő vállalatunk jó kereseti lehetőséggel, kiemelkedő szociálpolitikai ellátással (üzemi étkeztetés, gyermekek óvodai elhelyezése, munkásszállítás) várja a munkára jelentkezőket. Érdeklődni részletes felvilágosítás iránt a vállalat igazgatási és munkaügyi osztályán lehet. Orosháza, Október 6. u. 8. sz. Telefon: 46/125-ös mellék. Orosháza

Next

/
Oldalképek
Tartalom