Békés Megyei Népújság, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG B MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS B MEGYEI TANÁCS LBPIB 1986. JÜXIUS 2., HÉTFŐ Ara: 1,80 forint XLI. ÉVFOLYAM, 128. SZÄM Kínai külügyminiszter látogatása hazánkban Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik Vu Hszüe- esien államtanácsos, a Kínai Népköztársaság külügyminisz­tere. (Vu Hszüe-csien életrajzát lapunk 2. oldalán közöljük. Gáspár Sándor Helsinkibe utazott Gáspár Sándor, a SZOT elnöke szakszervezeti kül­döttség élén vasárnap Hel­sinkibe utazott, ahol részt vesz a Finn Szakszervezetek Központi Szövetsége (SAK) június 2-a és 6-a közötti kongresszusán. A SZOT- küldöttség elutazásakor a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Arto Mansala, a Finn Köztársaság budapesti nagy­követe is. Magyar IPU-küldöttség Hazaérkezett vasárnap Bonnból az Interparlamen­táris Unió magyar csoportjá­nak küldöttsége, amely Barcs Sándor elnök vezetésével részt vett az IPU VI. európai együttműködési és biztonsá­gi konferenciáján. A tanács­kozáson arról folytattak esz­mecserét, hogy az európai országok törvényhozó testü­letéi hogyan járulhatnak hozzá a helsinki záróok­mányt aláíró államok közöt­ti bizalom erősítéséhez, együttműködésük fejlesztésé­hez. A magyar delegáció ve­zetőit fogadta Richard von Weizsäcker, a Német Szö­vetségi Köztársaság elnöke. Barcs Sándor, a küldöttség vezetője a Ferihegyi repülő­téren nyilatkozott Láng Ju­ditnak, az MTI munkatársá­nak. Elmondta, a bonni ta­nácskozás rendkívül jó lég­körben zajlott, a résztvevők megegyezésre törekedtek. A konferencia kifejezte kíván­ságát, hogy a Stockholmban megrendezett európai biza­lom- és biztonságerősítő, va­lamint leszerelési konferen­cia pozitív eredményekkel ér­jen véget, s egy olyan do­kumentum készüljön majd, amelyet a kormányok a no­vemberben Bécsben megtar­tandó európai biztonsági és együttműködési találkozó résztvevői elé terjeszthetnek. Az Interparlamentáris Unió tanácskozásán szorgalmaz­ták, hogy az Egyesült Álla­mok és a Szovjetunió vezetői keressék a megállapodás le­hetőségeit különösen a biz­tonság és-a leszerelés kérdé­seiben; annak érdekében, hogy csökkenjen a feszült­ség, s a fegyveres szemben­állás veszélye Európában és az egész világon. Hazaérkezett Mongóliából az MSZMP küldöttsége Vasárnap hazaérkezett Mongóliából az MSZMP kül­döttsége, amely Szabó Ist­vánnal, a Politikai Bizottság tagjával, a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsa elnökével az élen részt vett a Mongol Népi Forradalmi Párt XIX. kongresszusán. A delegációnak tagja volt Var­ga Gyula, a Szabolcs-Szat­már megyei pártbizottság el­ső titkára és Kádár László, hazánk ulánbátori nagy­követe. A küldöttség fogadá­sára a Ferihegyi repülőtéren megjelent Delgerdalajn Zsambazsancan, a Mongol Népköztársaság magyaror­szági nagykövetségének ide­iglenes ügyvivője. n KGST Postai és Távközlési államié Bizottságának ülése Hazatért Jugoszláviából Tóth Illés államtitkár, a Ma­gyar Posta elnöke által ve­zetett küldöttség. A delegáció a KGST Postai és Távközlé­si Állandó Bizottságának — Ohrid városában megtartott — 29. ülésén vett részt. A tanácskozáson a KGST- tagországok műszaki-tudo­mányos haladásának 2000-ig szóló komplex programjából eredő postai feladatokat te­kintették át. Többek között egyeztették a műholdas mű­sorszóró rendszerek létreho­zása és a műholdas távköz­lési rendszerek továbbfej­lesztése érdekében teendő intézkedéseket. A bizottság a postai és távközlési együtt­működés más aktuális kérdé­seivel kapcsolatban megvi­tatta a távközlési és posta- forgalmi berendezésekkel való ellátás javításával kap­csolatos kérdéseket és fel­adatokat is. Díjkiosztó ünnepség Az 1985/86. tanévi orszá­gos középiskolai és országos szakmai tanulmányi verse­nyek díjkiosztó ünnepségét szombaton a Budapesti Ker­tészeti Egyetemen rendezték meg. A versenyeken az idén több mint 30 ezer harmadik és negyedik osztályos közép- iskolás, a szakmai versenye­ken pedig 8500 szakközépis­kolás vett részt. A középis­kolások magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, földrajzból, fizikából, ké­miából, biológiából, matema­tikából és idegen nyelvekből — ezek között olasz és spa­nyol nyelvből először — mér­hették össze tudásukat, míg a szakmai versenyeket 11 kategóriában tartották meg. Mihail Gorbacsov baráti látogatásra érkezik Magyarországra Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. Nagy bonyolultságú digitális integrált áramkörök ellenőrzé­sére szolgáló mérőautomatát fejlesztett ki a Mikroelektroni­kai Vállalat. Gyorsaságára jellemző, hogy egy másodperc alatt tízmillió mérés elvégzésére képes. A termék vásárdíjat kapott (MTI-fotó, Balaton József felvétele — KS) Újra megindult a zöldségexport A szentesi koraizöldség- termesztési rendszer központ­jából szombaton ismét meg­indultak a primőrszállítmá­nyok a Xözös Piachoz tarto­zó országokba. Szombaton három vasúti vagont tölteni való paprikával, egyet pe­dig paradicsommal raktak meg, s valamennyit a Német Szövetségi Köztársaságba továbbították a Hungaro- fruct Külkereskedelmi Vál­lalat közreműködésével. Egy­hónapos kényszerszünet után ez volt az első közös piaci országba irányított zöldáru­szállítmány. A fólia- és üvegházakban nevelt papri­kát és paradicsomot a szen­tesi Árpád, a szentesi Fel- szabadulás, a fábiánsebes- tyéni Kinizsi és a Csongrádi Kossuth Termelőszövetkezet kertészetében szedték és cso­magolták tetszetős kartondo­bozokba. Gyermekmajális a Városligetben Ma: Szovjetunió—Magyarország Szombaton mexikói idő szerint 11, magyar idő szerint 19 órakor megkezdődött a XIII. Mundial — a megnyitóval. Az Azték stadion 112 ezres nézőserege, s a képernyő előtt ülő milliárdok megcsodálhatták a dallal, tánccal kezdődő kaval- kádot. A bevonulok után Joao Havelange, a FIFA elnöke kö­szöntötte a 24 ország résztvevőit, sok sikert kívánva a cá­pátoknak. Végezetül magyar idő szerint 19.49 perckor —j a mexikói köztársasági elnök hivatalosan is megnyitotta a 13. labdarúgó-világbajnokságot. Ezt követően kezdődött a játék, az Olaszország—Bulgária találkozóval, amely- nem törte meg a hagyományt, legalábbis az utóbbi időszakban legtöbbször megszokhattuk már, hogy pontosztozkodással ér véget a nyitó találkozó. Most sem volt másként: Olaszország—Bulgária 1—1 (1—0) A Magyar Úttörők Szövet­sége megalakulásának 40. évfordulóját köszöntő úttö­rőhét eseményekben gazdag, változatos programsorozatá­nak egyik kiemelkedő ese­ményén a budapesti Város­ligetben szombaton rende­zett gyermekmajálison 50— 60 ezer érdeklődő vett részt. A vendégek között szeretet­tel köszöntötték a gyerekek Grósz Károlyt, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ját, a Budapesti Pártbizott­ság első titkárát. Az egész napos vidám prog­ramra elsőként érkeztek azok a vidéki úttörők — mintegy hatezren —, akik úttörőcsa­patuk jutalmaként és a bu­dapesti kerületi pajtások vendégeként vehettek részt a jubileumi rendezvényen. Természetesen velük voltak a vendéglátók, a szülők, a barátok is. A majálison reg­geltől estig nyolc helyszínen megállás nélkül folytak a változatos programok. A Vá­rosligetben felállított négy színpadon úttörőegyüttesek, fúvószenekarok, művész- együttesek bemutatói mellett láthattak és hallhattak a gyerekek bohócokat, artistá­kat, bűvészeket, kaszkadő­röket, táncosokat is. Tapsol­hattak a Karsai Pantomim Rt., a Kaláka és a Bojtorján együttes, a Bergendy szalon- zenekar, Eszményi Viktória és Heilig Gábor, Linda és Szikora Róbert műsorának is. A színpadok melletti és kö­zötti szabad területeken sportprogramok adtak lehe­tőséget felüdítő mozgásra. Neves sportolókkal is talál­kozhattak a pajtások. Repü­lő- és autómodelleket, s lo­vasbemutatót nézhettek meg a gyerekek. A fegyveres erők és testületek bemutatóin is számos érdekesség várta a pajtásokat, a hídi vásáron pedig, ahol kézművesek mes­terségeivel ismerkedhettek, kézügyességüket is kipróbál­hatták a kisdobosok és az úttörők. Az egész napos szü­letésnapi majális a Dolly Roll együttes koncertjével fejeződött be. Mexikóváros, Azték stadi­on. V.; Fredriksson (svéd). G.: Altobelli a 44., Szirakov a 85. percben. Korántsem lehet ráfogni a mérkőzésre, hogy a legma­gasabb színvonalon zajlott le. Egy biztos: nagy küzdelmet hozott. A középpályák olyan sűrűk voltak, hogy nemigen maradt tér az igazi szerve­zésre. Az olaszok fokozato­san mezőny fölénybe, kerül­tek, mondhatni: érett a gól­juk — s Altobelli nem is hi­bázott egy átívelt szabadrú­gás után, Mihajlov kapujá­nak jobb oldalába helyezett. Egy kicsit ezzel el is kényel- mesedtek az olaszok, úgy tűnt, nem is törekszenek többre, már-már a bolgárok is föladták, amikor a lefú­jás előtt néhány perccel egy szép akció befejezéseként Szirakov mintegy 12 méter­ről a vetődő Galli mellett a bal alsó sarokba talált. Vagyis nem tért el a nyitó találkozó a szokványostól — mint már a legtöbbször, ez­úttal is döntetlen eredményt hozott a VB-rajt. Hétfőn magyar idő szerint 20.00 órakor a 30. világbaj­noki, egyben az 598. orszá­gok közötti mérkőzését játsz- sza a magyar labdarúgó-vá­logatott. A mundiálokon 14 győze­lem, 3 döntetlen, 12 vereség, 85—48-as gólkülönbség a mérleg, míg a csaknem 600 hivatalos találkozóból 319 a győzelmek, 125 a döntetle­nek és 153 a vereségek szá­ma, 1468 adott, 917 kapott góllal. A Szovjetunió ellen a 18. mérkőzés következik. Eddig négy magyar, nyolc szovjet győzelem és öt döntetlen született 17—25-ös gólkü­lönbséggel. A két csapat utoljára 1980-ban találkozott Budapesten, 4—1-es szovjet siker született. Az adatoknál maradva: a magyar válogatott általában jól (5 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség) rajtolt a VB-ken. Az eddigi 85 magyar világ- bajnoki gólból 34 született a VB nyitó 90 pierce alatt. A magyarok szombaton délelőtt egyórás edzést tar­tottak, vasárnap ugyanennyit gyakoroltak, helyi idő sze­rint 9 és 10 óra ^között Ira- puatóban, a hétfői mérkőzés színhelyén. Mezey György szövetségi kapitány még nem hirdette ki a kezdő tizenegyet, de a mexikói foglalkozások alap­ján aligha lehet sok kérdő­jel. A Brazília ellen nagysze­rű játékot nyújtott és világ­raszóló, 3—0-ás győzelmet aratott gárda tagjai közöl csak Hannich bajlódott sérü­léssel. Az akkor műtét miatt hiányzó Róth és Péter is már teljes értékű harcos. (Folytatás a 8. oldalon) Esős vasárnap a Margitszigeten Tegnap délelőtt 10 órakor a Margitszigeten úttörők ezrei vártak a békenap rendezvényeire. A programok elkezdődtek, de 11 óra után közbeszólt az eső. Először azt hittük, hogy hamarosan eláll és folytatódik a béke­nap. Beálltunk az öreg fák lombjai alá. Álltunk és vár­tunk, de az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Délután '3 körül feladtuk a reményt és ki'ki hazaindult. Búcsúzás előtt néhány Békés megyei úttörőt arról kérdeztünk, hogyan érezték eddig magukat, illetve milyen délutáni programot terveztek. Krész Attila, a Gyulai 5. Számú Általános Iskola hatodikos tanulója a következőket mondta: — Bár az eső nagyon rosszkor jött, de ez nem befo­lyásolja a jó hangulatunkat. Vendéglátómmal, Erdős Gyurival, a VI. kerületi Gábor Ignác Általános Iskola tanulójával már pénteken összebarátkoztunk. Megérke­zésünk után a szülei elvittek bennünket a várba, meg­néztük a történelmi városrész nevezetességeit. Tegnap a Városligetben legjobban Görbe Nóra és Szikora Ró­bert produkciója tetszett. Délután az Operaházzal és a bazilikával ismerkedtem meg. Erdős Gyuri megemlítette, hogy milyen kicsi is a vi­lág. Városnézés közben derült ki, hogy januárban egy turnusban voltak Attilával Zánkán az úttörőtáborban. Végül Attila a szüleinek a következőket üzente: „Na­gyon jól érzem magam Budapesten. Remélem, az úttörő­találkozó hátralevő idejében is jól alakulnak a dolgok. L. S. Mundiál-rajt — döntetlennel

Next

/
Oldalképek
Tartalom