Békés Megyei Népújság, 1986. március (41. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG 0 MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS II MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. MÁRCIUS 1, SZOMBAT Ara: 2,20 forint XLI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Felszólalások az SZKP XXVII. kongresszusán Kádár lános találkozott Mihail Gorbacsowal Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az alkotmány 22. parag­rafusának (2) bek. alapján március 20-án, csütörtökön 10 órára összehívta az or­szággyűlést. A Minisztertanács indít­ványozza, hogy az országgyű­lés tűzze az ülésszak napi­rendjére a illetékekről, to­vábbá a sajtóról szóló tör­vényjavaslatokat, valamint a beszámolót az építő- és épí­tőanyag-ipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalombiz­tosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogsza­bály szigorítja az üzemi bal­eset megállapításának fel­tételeit. Nem tekinthető a jövőben üzeminek az olyan baleset, amely a sérült ittas­sága folytán, vagy a munka­helyi feladathoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka során következik be. A testület a szabálysértési felelősségrevonás gyorsítása és hatékonyabbá tétele cél­jából módosította a szabály- sértésekről szóló törvény el­járási szabályait, s felemel­te néhány — a társadalomra fokozottan veszélyes — sza­bálysértés esetén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a to­vábbiakban személyi kérdé­sekben határozott, bírákat mentett fel és választott meg. Nemzetiségi klubházat avattak Békéscsabán Lázár György beszéde Uljanovszkban Kádár János, az MSZMP főtitkára és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken Moszkvában baráti találko­zót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusának munkáját, azoknak a programdo­kumentumoknak alkotó vitáját, amelyek megerősítik a Szov­jetunió társadalmi-gazdasági fejlődése meggyorsításának, a párt vezető szerepe növelésének, a szovjet nép szocialista ön­igazgatása továbbfejlesztésének, a béke és a nemzetközi biz­tonság megszilárdításáért vívott harcnak irányvonalát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fontosnak nevezte a Var­sói Szerződés tagállamainak aktív, egyeztetett lépéseit, ame­lyek célja Európa és a világ helyzetének gyökeres megjaví­tása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év ja­nuár 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. Kije­lentették: Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra tö­rekszik, hogy a nemzetközi biztonság és a szilárd béke érde­kében erősödjék a szocialista közösség országainak egybe- forrottsága, valamennyi haladó és békeszerető erő együtt­működése. A magyar—szovjet kapcsolatok néhány kérdését áttekintve Kádár János és Mihail Gorbacsov megerősítette, hogy a marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveire támaszkodva mindkét részről tovább akarják fej­leszteni az MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjet­unió elvtársi együttműködését, aktívabbá akarják tenni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos-műszaki haladás kiemelt területein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellemző egység, szívélyes és testvéri barátság légkörében tartották meg. Jakab Róbertné ünnepi beszédét tartja Fotó: Gál Edit Moszkvában, a Kreml kongresszusi palotájában pénteken folytatta tanácsko­zását a Szovjetunió Kommu­A napirendek tárgyalása előtt Gyulavári Pál tájékoz­tatta a testületet a végrehaj­tó bizottság két tanácsülés közötti tevékenységéről, a fontosabb tanácskozásokról, beszámolt az átruházott ha­táskörök gyakorlásáról. A ta­nácsülés a tájékoztatót tudo­másul vette, az intézkedése­ket jóváhagyta. A napirendnek megfelelő­en ezután megkezdődött a megyében élő cigány lakos­ság élet- és munkakörülmé­nyeinek javítása érdekében hozott határozatok végre­hajtásának megvitatása. nista Pártjának XXVII. kongresszusa. Mint ismere­tes, a kongresszus első nap­ján úgy döntöttek, hogy az Mint az előterjesztett jelen­tés tartalmazza, Békés me­gyében a cigány lakosság létszáma valamivel több, mint 10 ezer, s ez a megye lakosságának 2,3—2,4 száza­léka. A megyében élő ci­gány lakosság fele beillesz­kedett, egynegyed része most halad a beilleszkedés nem könnyű útján, egynegyed ré­sze pedig keresi az utat a beilleszkedéshez. A cigány lakosság helyzetének javí­tásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1961. jú­niusi MSZMP PB-határozat óta eltelt időszak egyik leg­első három napirendi pont­ról — az SZKP KB beszá­molója és a párt feladatai, az SZKP programjának új szövegezése és az SZKP szervezeti szabályzatának módosítása — nem tartanak külön előadói beszédeket, ha­nem azok lényegét belefog­lalják az SZKP Központi Bi­zottságának politikai beszá­molójába, amelyet a KB fő­titkára, Mihail Gorbacsov február 25-én terjesztett elő. A pénteki napon az első felszólaló Viktor Csebrikov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Állam­biztonsági Bizottság elnöke volt. A Szovjetunió Állam­biztonsági Bizottsága, amely 1954-ben alakult, a szovjet társadalmat hivatott megvé­deni a külföldi hírszerző szolgálatok, különböző kül­földi szovjetellenes közpon­tok és egyéb ellenséges ele­mek aknamunkájával szem­ben. Mint emlékezetes, az nagyobb eredményét a tele­pek felszámolása terén érte el a megye. Ami a foglalkoztatást ille­ti, a cigány lakosság köré­ben 1980-hoz képest nőtt az állandó munkaviszonnyal rendelkezők száma; jelenleg a munkaképes korú férfiak 69,6, a nők 58,4 százalékának van állandó munkaviszonya. Szakmával viszont igen ke­vesen rendelkeznek. Az előbbrelépés szempontjából sarkalatos kérdés a cigány lakosság körében a közokta­tás, közművelődés. Sajnos, a cigány gyerekek« jelentős SZKP KB politikai beszá­molójában kemény bírálat hangzott el a közép-ázsiai Kirgizia pártvezetése címére. Abszamat Maszalijev, a Kirgiz KP KB első titkára péntek délelőtti felszólalásá­ban teljesen jogosnak ismer­te el a kritikát. Rámutatott, hogy a köztársasági párt Központi Bizottságának hi­bájából minimálisra zsugo­rodott a helyi pártszervek szerepe, hibákat követtek el a káderpolitikában, megsér­tették a kollektív vezetés el­veit. Az elkövetett hibákból levontuk a megfelelő tanul­ságokat — mondta Abszamat Maszalijev. Az uráli Udmurtijában van az IZS márkájú gépko­csikat gyártó hatalmas ter­melési egyesülés, amelynek párttitkára, Jurij Lobov el­sősorban új típusok gyártá­sa szükségességének szentel­te felszólalását. Az üzem re­(Folytatás a 2. oldalon) része csak egy évet jár óvo­dába, holott éppen hátrányos helyzetük miatt lenne szük­ség a folyamatos nevelésre. Évről évre több az iskola­éretlen gyermek, és emelke­dik az évismétlők aránya is. A cigány lakosságról való szociális gondoskodás főleg anyagi gondoskodásban nyil­vánul meg. örvendetes, hogy ha lassan is, de emelkedik a közelében részt vevők ará­nya. A politikai, társadalmi és tömegszervezetek rétegte­vékenységük révén közelebb kerültek a cigány lakosok­hoz. A témához a tanácsülésen heten szóltak hozzá. Dr. Fekete Mihály (Békés­csaba) egyebek között a ci­gány lakosság körében ta­pasztalható nagymértékű át- rétegződésről szólt, hangsú­lyozva, hogy a beilleszkedést keresők elől el kell hárítani minden akadályt, mindenek­előtt a káros előítéleteket. Lassítja az előítélet megszű­nését a cigány lakosság egy rétegének bűnöző életmódja. Domsik József né (Kever- mes) elmondta, hogy aggasz­tó a cigány gyermekek hely­zete, nem járatják őket böl­csődébe, és óvodába is csak minden harmadikat; ez a hátrány az iskolában több­szörösen megmutatkozik. (Folytatás a 3. oldalon) Tegnap, március 28-án délután vidám zene csalogat­ta a járókelőket Békéscsa­bán, a Békési út 15-ös szá­mú ház elé. A breznói fúvós- zenekar játszott, a városi nemzetiségi klubház átadási ünnepségének nyitányaként. A Békéscsabai Városi Ta­nács és a Békés Megyei Mű­velődési Központ délután 3 órai kezdettel rendezte meg a régen várt megnyitót, me­lyen Sasala János tanácsel­nök jelképes kulcsátadását és ünnepi szavait követően Jakab Róbertné, a Magyaror­szági Szlovákok Demokrati­kus Szövetségének főtitkára tartott ünnepi beszédet. Szólt Az ipari szövetkezeteknél kezelt kölcsönös fejlesztési alapok sok tekintetben évek óta hasznos kiegészítő for­rásai a szövetkezetek beru­házási, műszaki fejlesztési terveinek megvalósításában — állapította meg a Kiszöv elnöksége tegnap, február 28-i ülésén. Ennek bizony­ságául megemlítették, hogy az 1985. évi beruházásokban a KFA-nak milyen szerepe és jelentősége volt a Békési Start gyártástechnológiai fej­lesztésében, a Mezőberényi Műszaki Szövetkezet ener­giamegtakarításra irányuló beruházásaiban, az ugyan­csak berényi Mezőberényi Faipari Szövetkezet gyártás­technológiai fejlesztésében. A beruházási tervek folya­matos megvalósításához az 1985. évi és 1986-ra áthúzó­dó beruházási programok se­gítése is a kölcsönösen ke­zelt fejlesztési alapokból va­lósul meg. A kiadásra, fel- használásra javasolt összeg nagy része megközelíti a 83 millió forintot, melynek minden forintját a szövetke­többek közjött arról, hogy hazánkban Békéscsabán nyílt először szlovák nemzetiségi klubház, mely méltó ottho­na lesz a jövőben a nemze­tiségi kultúra ápolásának. Találkozzon itt több nemze­dék — mondta végül —, az idősebbek adják át elődeik hagyatékát: a nyelvet, a né­pi hagyományokat a fiata­loknak. A néprajzi kiállítás, s az épület megtekintését követő­en az ünnepség a Békés me­gyei könyvtárban folytató­dott, ahol a besztercebányai Hron kórus tartott hangver­senyt. zetek 1986. évi és a korábbi évek befizetései, illetve a KFÁ-támogatások megyei alapba történő visszafizeté­sei képezik. A bejelentések között még egy igen figyelemreméltó gondolat szerepelt. Ismere­tes, hogy a Gyulai Vasipari Szövetkezet Október 6. MHSZ szocialista brigádja 1985-re munkaversenyre hív­ta a megye ipari szövetke­zeteinek szocialista brigádja­it. Versenykihívásuk össze­függ hazánk felszabadulásá­nak 40. évfordulójával, a XIII. pártkongresszussal és az ipari szövetkezetek közelgő kongresszusával. A felhívás­hoz 23 szövetkezetből 130 szocialista brigád csatlako­zott. Munkateljesítményeik bizonyára hozzájárultak ah­hoz, hogy 1985. évi gazdasá­gi eredményeivel megyénk ipari szövetkezeteiből 17 tel­jesítette a Kiváló Szövetke­zeti cím elnyerésének köve­telményét. A 17-ből a Kiszöv elnöksége tízet terjesztett fel az Okiszhoz országos megmérésre. D. K. kádár János megtekinti Moszkvában a Kongresszusi Palota ■sarnokában rendezett kiállítást (Telefotó) Fontos társadalompolitikai téma a megyei tanács napirendjén Békés Megye Tanácsa Gyulavári Pál me­gyei tanácselnök vezetésével február 28-án, tegnap ülést tartott Békéscsabán, a megyei tanács nagytermében. Az elnökségben ott volt Szabó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Lázár Imre, a Közlekedési Minisztérium csoportvezetője, Páder János, az Országos Testnevelési és Sporthivatal el­nökhelyettese, valamint a társadalmi és tö­megszervezetek vezetői, a megyei tanács tisztségviselői. A napirend a következő volt: — Jelentés a megyében élő cigány lakos­ság élet- és munkakörülményeinek javí­tására hozott korábbi határozatok végrehaj­tásáról. — Békés megye testnevelésének és sport­jának hosszú távú koncepciója (előzetes tár­gyalásban). — A Körös Volán Vállalat tájékoztatója a megyében végzett tevékenységéről, különös tekintettel a helyi és helyközi tömegközleke­dési feladatok ellátására. — A tanács és bizottságai 1986. évi mun­katerve. — A megyei népi ellenőrzési bizottság 1986. évi munkaterve. — Bejelentések, interpellációk. Kölcsönös fejlesztési alap

Next

/
Oldalképek
Tartalom