Békés Megyei Népújság, 1986. február (41. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. FEBRUÁR 1., SZOMBAT Ars: W* forint XLI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM fl Központi Statisztikai Hivatal jelentése a gazdaság és a társadalom fejlődéséről, a VI. ötéves tervidőszakban és 1985-ben A VI. ötéves tervidőszakban tovább erősödtek a szocialista társadalom műszaki és gazdasági alapjai, gyarapodott a nem­zeti vagyon. A lakosság jövedelme és fogyasztása emelke­dett. életkörülményei javultak. A népgazdaság egyensúlyi helyzete az időszak folyamán kedvezőbb lett, ezen belül a külgazdasági egyensúly lényegesen javult. A külkereskedel­mi mérleg az 1980. évi jelentős passzívummal szemben 1985- ben mind rubel-, mind nem rubelelszámolásokban aktívum­mal zárult. Ezt a társadalmi termelés hatékonyságának né­mi javulása, valamint a nemzeti jövedelem növekedése mel­lett a belföldi felhasználás visszafogása tette lehetővé. Az ötéves terv a nemzeti jövedelem 14—17 százalékos nö­velését irányozta elő. Az éves tervek, a külső és a belső fel­tételek változása miatt, mérsékeltebb növekedési ütemet tűz­tek ki célul. 1985-ben a nemzeti jövedelem kb. 840 milliárd forint volt, volumenben 7 százalékkal több az 1980. évinél és kb 1 százalékkal kevesebb, mint 1984-ben. Az előző évitől legnagyobb mértékben a mezőgazdaság és az építőipar ter­melése maradt el. A bruttó nemzeti termék volumene öt év alatt 9 százalékkal emelkedett. A külgazdasági egyensúlyt nehezebb körülmények között kellett javítani, mint amilyenek a terv jóváhagyásakor előre láthatók voltak. A tervidőszak folyamán eszközölt intézke­dések és a gazdálkodó szervek erőfeszítései eredményekép­pen 1982-től a külgazdasági kapcsolatok minden évben ki­viteli többlettel zárultak. Az 1985. évi kiviteli többlet a ter­vezettnél és az előző évinél is kisebb, mintegy 22 milliárd forint lett. A belföldi felhasználás, azaz a fogyasztás és felhalmozás együttes volumene 1985-ben mintegy 4 százalékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál és megközelítette az 1984. évi szintet. lóeszközök kihasználásának hatékonysága egészében romlott. Emellett egyes, főleg feldolgozóipari ágazatokban — pl. a gépiparban, a vegyiparban, a könnyűiparban — javult az eszközkihasználás. A tervidőszak elején a termelés anyaghányada csökkent. 1985-ben azonban elérte az 1980. évi szintet. Az anyagfel­használás alakulásában nagy szerepe volt az energia felhasz­nálásának. Az anyagi ágak energiafelhasználása 1985-ben 3,8 százalékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál, az egység­nyi termelésre jutó energiafelhasználás kb. 10 százalékkal csökkent. A népgazdaság összes energiafelhasználása, a lakosság, va­lamint a kommunális és egyéb, nem anyagi ágazatok fo­gyasztásának növekedése miatt emelkedett, öt év alatt 5.1 százalékkal. Az energiaforrásokon belül a hazai termelés aránya 1984-ig fokozódott, az importé csökkent. 1985-ben a rendkívül hideg tél miatt ismét nagyobb import vált szük­ségessé. A termelés importigényessége mérséklődött, a termelés 1 százalékos növekedésére jutó importnövekedés a VI. ötéves tervidőszakban kisebb volt, mint az előző öt évben. Az elmúlt öt évben a termelés szervezetében és a gazdál­kodó szervezetek tevékenységében jelentős átalakulás ment végbe a rugalmasabb alkalmazkodóképesség érdekében. A valós igények kielégítésére emelkedett a kisvállalatok és egyéb kisebb termelő szervezetek száma, részben a meglevő nagyvállalatok egyes részlegeinek önállósulása útján. Űj típusú gazdasági szervezetek is létrejöttek és növeke­dett a magánkisiparosok száma. Fzzel egyidejűleg a gazdál­kodó szervezetek tevékenysége sokrétűbbé vált. Főleg a me­zőgazdasági és az építőipari szervezetek végeztek növekvő arányban az alaptevékenység mellett más munkát. 1985-ben az egy lakosra jutó reáljövedelem 7-8 százalékkal volt magasabb az 1980. évinél. A reálbér csökkenése 1985- ben megállt és színvonala mintegy 5 százalékkal alacsonyabb volt az öt évvel korábbinál. A reáljövedelem emelkedése az egyéb munkajövedelmek és különösen a társadalmi juttatá­sok növekedéséből származott. A lakosság fogyasztása 1980- lól 1985.-ig kb. 7 százalékkal emelkedett. Mind a reáljöve­delem. mind a fogyasztás növekedése lényegében megfelelt a tervezettnek. A felhalmozás 1985 évben sem emelkedett, s így öt év alatt a nettó felhalmozás volumene jelentősen, a bruttó fel­halmozásé kisebb mértékben csökkent. A VI. ötéves terv időszakában az aktív keresők száma fo­lyamatosan csökkent, öt év alatt 2,7 százalékkal. Az anyagi ágakban ennél nagyobb. 4.9 százalék volt a létszámcsökke­nés. míg a nem anyagi ágakban 7,2 százalékkal nőtt a kere­sők száma. Ezenkívül mérsékelte a munkaidőalapot a törvé­nyes munkaidő csökkentése az ötnapos munkahétre, majd több ágazatban a 40 órás munkahétre való áttéréssel. A munkaidőalapot növelte viszont a kiegészítő tevékenység ter­jedése. A termelés növekedését a munkatermelékenység emelkedése biztosította, amely az anyagi ágakban öt év alatt mintegy 10 százalékkal nőtt. A beruházások csökkenése miatt a népgazdaság állóeszköz- állománya a nyolcvanas években évi átlagban mintegy 4 százalékkal nőtt, lassabban, mint az előző ötéves tervidőszak­ban. A termelés ennél mérsékeltebben növekedett, így az ál­lt gazdasági fejlődés főbb mutatói 1985. év 1985. év 1984. év %-ában 1980. év ° 0-ában Nemzeti jövedelem kb. 99 kb. 107 Belföldi felhasználás 99,5—100 96—97 Ipari termelés 101 112 Országos építési-szerelési tevékenység Mezőgazdasági termékek 95 88 termelése 94 112 a) Egy lakosra jutó reáljövedelem 101—101,5 107—108 Lakosság fogyasztása 101—101,5 107 1985. év 1981—1985. év összesen Szocialista szervek beruházása. milliárd Ft 190—191 kb. 935 Lakásépítés, 1000 db 72,5 370 a) 1981—1985. évek átlaga az 1976—1980. évek állagának százalékában. A népgazdaságban létrehozott összes jövedelem öt év alatt folyó áron több mint 40 százalékkal emelkedett. A jövede­lemnövekmény 4 5-e az árszínvonal emelkedéséből szárma­zott. A külkereskedelmi cserearányok romlása csökkentette a jövedelmeket. A bruttó munkajövedelmek növekedése egyenletesebb volt, mint a tiszta jövedelemé. A gazdasági szféra egészéből a költségvetésbe központosított jövedelem hányada emelkedett. Az állami költségvetés egyensúlya 1984- ig javult, ez azonban 1985-ben nem folytatódott. A tervidőszak folyamán az állami szektor aránya valame­lyest csökkent, a szövetkezeti szektoré emelkedett. Az idő­szak végén a nemzeti jövedelem 94—95 százalékát a szocia­lista szektor állította elő, ahol az aktív keresők mintegy 95 százaléka dolgozott. II termelés és a ráfordítások alakulása Az ipari termelés öt év alatt 12 százalékkal, az utolsó év­ben 1 százalékkal nőtt. A VI. ötéves terv 19—22 százalékos növekedést irányzott elő. Az ipar nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása öt év alatt a bruttó termelésnél valamivel gyorsabban nőtt, de 1985-ben ez a cél nem valósult meg. AZ ötéves terv céljainak megfelelően az ipari termékek értékesítésében emelkedett az export aránya. 1985-ben rubel- viszonylatba 38 százalékkal, nem rubelelszámolásokba 14 szá­zalékkal több ipari terméket exportáltak, mint 1980-ban 1985-ben azonban a rubelben elszámolt kivitel gyors növe­kedése mellett a konvertibilis valutákban elszámolt kivitel csökkent. Ebben jelentős szerepe volt az élelmiszeripariter- mék-kivitel visszaesésének. ‘ Belföldre az ipar öt év alatt 4 százalékkal növelte értéke­sítését. Ezen belül a lakosságnak eladott termékek mennyi­sége 11—12 százalékkal, a beruházási célú és a termelőfel­használást szolgáló értékesítés 4, illetve 1 százalékkal nőtt. Az ipar anyagellátása az ötéves tervidőszak folyamán — az egyensúlyi követelmények elsőbbsége miatt — változó volt. 1985-ben a fokozódó import a korábbiaknál jobb felté­teleket biztosított a termelők számára. Energiagondok a szo­katlanul hideg 1984 1985-ös tél folyamán akadályozták a ter­melést. Az egyes ipari ágazatok, szakágazatok fejlődése differen­ciált volt. Az ipari termelés kb. kétharmadát képviselő szak­ágazatok termelése öt év alatt kisebb-nagyobb mértékben bővült, egyharmaduké nem változott vagy csökkent. A köz­ponti fejlesztési programok által felölelt területek többségé­nél a termelés fejlődési üteme meghaladta az ipari átlagot. A terv előirányzatától eltérően a termékmegújítás lassú volt. Az iparban foglalkoztatottak száma öt év alatt több mint 100 000 fővel, 7 százalékkal csökkent. 1984-ben és 1985-ben a létszámcsökkenés, a korábbi évi 2—3 százalékról 0.5—0.6 szá­zalékra mérséklődött. A létszámcsökkenés lassulásában sze­repe volt a vállalati gazdasági munkaközösségek megjelené­sének. (Folytatás a 2. oldalon) Hz Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület a Miniszter- tanács előterjesztése alap­ján módosította a jogtaná­csosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. számú törvény- erejű rendeletet és szélesí­tette a jogtanácsosi tevé­kenység körét. A jövőben — az ügyvédi és a szabadalmi ügyvivői munkaközösségek mellett — jogtanácsosi mun­kaközösségek is végezhetnek gazdasági, vagy műszaki ku­tatással, fejlesztéssel, vala­mint iparjogvédelmi alkotá­sok hasznosításával kapcso­latos szervező tevékenysé­get. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta az 1985-ben elintézett állampolgársági ügyek ta­pasztalatait. Megállapította, hogy az ügyekben hozott döntéseket a belügyi; a ta­nácsi és külképviseleti szer­vek a törvényes rendelkezé­seknek és az állampolgárság­gal összefüggő nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően készítették elő. A megalapozott előterjeszté­sek elősegítették, hogy a döntésekben érvényre jussa­nak az egyéni, a köz- és az állami érdekek. Megtárgyalta a testület a múlt évben elintézett ke­gyelmi ügyek tapasztalatait. A döntések előkészítését az igazságügyi szervek körülte­kintően végezték. Érvénye­sült az az alapelv, hogy a bíróságok által kiszabott büntetést végre kell hajtani, így csak különös méltány­lást érdemlő, humánus okok­ból gyakoroltak kegyelmet. Az Elnöki Tanács a to­vábbiakban kinevezésekről határozott, bírákat mentett fel és választott meg. fl Lenini Komszomol kitüntetései A XII. világifjúsági és diáktalálkozó előkészítésében és lebonyolításában végzett kiemelkedő munka elismeréseként a Lenini Komszomol Központi Bizottságának kitüntetéseit adták át tegnap délután a KISZ KB székházában. A kitün­tetéseket Iván Pavlovics Aboimov, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének követtanácsosa nyújtotta át, Ernőd Péter, a KISZ Központi Bizottságának titkára jelenlétében. A Le­nini Komszomol Központi Bizottságának fcsztiválkitüntetését heten, oklevelét 14-en, köztük a Békés Megyei Népújság szer­kesztősége, emlékplakettjét ugyancsak 14-en kapták, köztük Lónyai László, lapunk munkatársa. Jó évet zárt a Gyulai Munkácsy Tsz Szabó Miklós hozzászólása — No, nem panaszkodha­tunk, látja, jó a hangulat is. jól megy a t.sz-nek. Szépen fizetett a gabona, pedig az időjárás nem nagyon járt a kedvünkben. Űgv tudom, 15 százalék körül lesz a része­sedés, amit a béren fölül kapnak a tagok! Barna Pista bácsi ugyan már nyugdíjas a feleségével együtt, de azért tudja, hogy s mint mennek a dolgok a közösben, vagyis a Gyulai Munkácsy Tsz-ben. Fényes az ünneplő csizmája, fényes a kedve is, hiszen éppen ma. január 31-én 65 éves, amikor a tsz — amelynek ő 1952 óta közgyűlés — a felszólalók között volt Szabó Miklós is. A szünet után többek között kitüntetések, jutalmak át­adására került sor. Sótyi János, a termelőszö­vetkezet elnöke bevezetőkép­pen a tsz gazdálkodásának feltételeiről, körülményeiről, s a vagyoni helyzetéről szólt, majd néhány jellemző ada­tot ismertetett. Eszerint 6400 hektár a Munkácsy tsz összes földterülete, s ebből 4 ezer hektár a szántó, a többi.rét. legelő és egyéb te­rület. A szántót évek óta növekvő szerves- és műtrá­gyázással. altalaj lazítással, A mikrofonnál Sótyi János elnök. Mellette, a képen jobbról: Szabó Miklós tagja — a zárszámadó köz­gyűlését tartja itt a városi művelődési központban. Valóban „jól megy” a Munkácsy tsz-nek, ez derült ki a vezetőség beszámolójá­ból is. amit Sótyi János el­nök ismertetett a közgyűlé­sen. A beszámoló előtt Kiss Mihály, a tsz pártvezetőségé- nek titkára köszöntötte a tagságot, a. meghívott ven­dégeket. közöttük Szabó Miklóst, az MSZMP Békés Megyei Bizottságának első titkárát. Gyula város or­szággyűlési képviselőjét. Ezt követte az elnöki beszámoló, majd a különböző bizottsá­gok vezetői adtak számot a testület munkájáról. Hozzá­szólásokkal folytatódott a évi 5—600 hektáron mesze- zéssel javítják, összesen 873 tagot számlál a közös gaz­daság, közülük 392 a dolgo­zó tag. a többi nyugdíjas, já­radékos. Az alaptevékenységek be­mutatását a növénytermesz­téssel kezdte az elnök. El­mondta, hogy az 1985-ös év­re a Debreceni Agrártudo­mányi Egyetemmel együtt készítették el az alaptevé­kenység szerkezetére vonat­kozó optimumszámításokat, melyek megerősítették, hogy a jelenlegi vetésszerkezeten belül a kukorica arányát még lehet növelni, a bizony­talanabb eredménnyel járó szója és lóbab terhére. így (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom