Békés Megyei Népújság, 1984. október (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS II MEGYEI TANÁCS LAPJA 1984. OKTÓBER 2., KEDD Ara: 1,40 forint XXXIX ÉVFOLYAM, 231. SZÁM , Környezetvédelmi ' értekezlet Országgyűlési tisztségviselők Teljes a termékskála Fotó: Fazekas László Gyulán megnyílt a kereskedők áruháza r Tegnap országos értekezle­tet tartottak Budapesten, a f Jókai klubban a megyei kör- f nyezetvédelmi titkárok, va- . lamint a környezetvédelmi 'elügyelőségek és a nemzeti parkok igazgatói. Abrahám Kálmán állam­titkár, az Országos Környe­zet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke bevezető be­szédében elmondta: a ta­nácskozás egyik célja, hogy közösen felmérjék milyen E intézkedések születtek az utóbbi időben a környezet védelme érdekében, számba t vegyék a legégetőbb gondo- r kát, valamint az ezek meg- I szüntetéséhez tennivalókat, c Hangsúlyozta: ma már egy- t re erősebb az igény a kör­nyezet értékeinek megvédé- sére, ám az intézkedéseknek ,' körültekintőeknek kell len­niük, a helyi előnyökön, ér- t dekeken kívül számolni kell az esetleg máshol jelentke­ző káros mellékhatásokkal [ is. Felhívta a megyei kör­nyezetvédelmi szakemberek figyelmét arra, hogy a kör- |ftsyezet védelmi beruházások ^sürgetésekor tekintetbe kell venniük a reális lehetősége­ket. A drága beruházásokon kívül sokat lehet tenni a t környezet megóvásáért jobb r- szervezéssel, körültekintés- - sei, a károkozás elkerülésé­vel. Mint mondotta, egyre fc. fontosabb lenne már a ter- i vezés stádiumában érvénye­síteni a környezetvédelmi szempontokat, hiszen ez­zel mentesülni lehet I a többletköltségektől. Ugyan- f- csak fontosnak mon- i dotta az eddiginél követke- : zetesebb felelősségre vonást, , mert még mindig sokan okoznak 'kárt gondatlanság, hanyagság, a szabályok tu­datos megszegése miatt. ¥ A megyék környezetvédel­mi képviselői felszólalásaik­ban elismerték, hogy sok erőfeszítés történt már ed­dig is a tisztább, egészsége­sebb környezet kialakításá­ért, de még mindig vannak olyan hiányosságök, ame­lyek következtében egyes te­rületeken az elfogadhatónál rosszabb az ivóvíz, szennye- zettebb a levegő, kopárabb a vidék. Somogy megyében például úgy érzékelik, hogy nincs kellőképpen egyeztet­ve a mezőgazdaság és a kör­nyezetvédelem érdeke. Erről szólt Tarján Lászlóné felve­tése. Elmondotta a megyei környezetvédelmi titkár, hogy a meliorációs tanul­mányterv elkészítésénél a mostaninál határozottabban kellene figyelembe venni a balatoni üdülőkörzet kör­nyezetvédelmi szempontjait. Tolna megyében a rendele­tek, utasítások megtartásá­val van még baj, sokan in­kább vállalják a bírság ki­fizetését, mint a hatásos in­tézkedések megtételét. Szol­nok megye környezetvédelmi képviselője ehhez hozzá­fűzte, hogy sokszor nincs is meg a vállalatok anyagi le­hetősége a szükséges beren­dezések megvásárlására. A Békés megyei Boros László azt nehezményezte, hogy gyakran a környezet- védelmi titkárok nem kap­nak elégséges és megbízható információkat a szennyezés­mérésekkel megbízott külön­böző szervektől, s javasol­ta, hogy a környezetvédelmi bírságokból befolyt összeg egy részét fordítsák mérő­eszközök beszerzésére. El­mondta azt is, hogy a tilal­mak ellenére igen nagyará­nyú volt az idén a tarlóége­tés. Többen is felvetették, hogy a hatékonyabb megyei munka érdekében jobb in­formációáramlásra lenne szükség a hivatal és a me­gyei környezetvédelmi szak­emberek között. tanácskozása A Parlamentben tegnap tanácskozást tartottak az országgyűlés tisztségviselői, • a megyei képviselőcsoportok és az állandó bizottságok ve­zetői. A képviselőket Apró Antal, az országgyűlés elnö­ke tájékoztatta a soron kö­vetkező, őszi ülésszakkal kapcsolatos tudnivalókról. Az október 18-án kezdődő plénum várhatólag megvi­tatja a tisztességtelen gaz­dasági tevékenység tilalmá­ról szóló törvényjavaslatot; a külügyminiszter beszá­molóját kormányunk nem­A Műszaki és Természet­tudományi Egyesületek Szö­vetsége Békés megyei Szer­vezetének Végrehajtó Bi­zottsága ülést tartott október 1-én, tegnap Békéscsabán, a Technika Házában. A ta­nácskozás első napirendi pontjában Gál István, a MTESZ megyei titkára a szervezet második íélévi munkarendjére tett javas­latot. Ezt követően a szá­mítástechnika alkalmazása és a számítógép-állomány fejlődése volt napirenden. A titkár elmondta, hogy az év első felében létrehoztak egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy tekint­se át a számítástechnika fej­lődésének elmúlt tíz eszten­dejét Békés megyében. A bizottság többek között zetközi tevékenységéről, va­lamint a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatala elnökének tá­jékoztatóját a tanácstörvény végrehajtásáról. E témákat dr. Markója Imre igazság­ügyminiszter, Nagy János külügyminisztériumi állam­titkár és Papp Lajos állam­titkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke ismertette, majd Markója Imre tájékoztatást adott a gazdaságirányítási rendszer korszerűsítésével összefüggő jogszabály-előkészítő mun­káról. megállapította, hogy me­gyénkben a kis- és közép­gépek száma háromszorosá­ra nőtt, a mini- és mikrogé- pek száma viszont megsok­szorozódott. A számítógép­állomány ilyen arányú nö­vekedése megegyezik az or­szágos helyzettel. Kialakult egy megfelelő szaktudással rendelkező műszaki gárda, amely magja lehet a tovább­fejlődésnek. A harmadik napirendi pontban az Építőipari Tu­dományos Egyesület megyei szervezetének tájékoztatója hangzott el. Az írásos anyaghoz Nagy Sándor fű­zött szóbeli kiegészítést. Ez­után a MTESZ gyulai in­téző bizottságának mun­káját tekintették át. L. S. Brit pártküldöttség látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására szeptember 25—30. között hazánkban tartózkodott Nagy-Britannia Kommunista Pártjának kül­döttsége, élén Ron Halver- sonnal, a' Politikai Bizottság tagjával. A küldöttség is­merkedett az MSZMP bél­és külpolitikai tevékenysé­gével, a XIII. kongresszus előkészületeivel; tanulmá­nyozta a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésé­nek kérdéseit, valamint a szakszervezetek szerepét. A küldöttséget fogadta Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára és Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára. A brit vendégek megbeszélést folytattak Baranyai Tiborral, a KB párt- és tömegszerve­zetek osztályának vezetőjé­vel. Látogatást tettek Veszprémben, ahol találkoz­tak Pap Jánossal, a Központi Bizottság tagjával, az MSZMP Veszprém megyei bizottságának első titkárá­val, valamint ipari és me­zőgazdasági üzemeket tekin­tettek meg. A küldöttség vasárnap elutazott hazánk­ból. Tegnap, hétfőn délelőtt ünnepélyes keretek között megnyílt Gyulán a Zrínyi Miklós téren a kereskedők áruháza, melyben a Buda­pesti Harisnyagyár Vállalat összes terméke kapható. A megnyitón részt vett a nagy- vállalat vezérigazgatója, Szu- rovecz Béláné is. A gyulai harisnyagyár ál­tal üzemeltetett áruház — mint arról lapunkban már beszámoltunk — a kereske­dők, a viszonteladók részé­re jött létre, abban csak nagy tételek megvásárlására van mód. Elsősorban — legénysége Sikeresen végrehajtotta valamennyi kutatási felada­tát, és ma visszatér a föld­re Leonyid Kizim, Vlagyi­mir Szolovjov és Oleg Aty- kov. A három szovjet kozmo­nauta töltötte eddig a leg­több időt a világűrben — leszállásukra útjuk 237. napján kerül sor. Az utóbbi napokban az űrhajósok minden idejét a visszatérésre való felkészülés kötötte le. A Szojuz T—11 űrhajó leszállóegységébe át­szállították a február óta végzett kísérletek eredmé­nyeit tartalmazó tartályokat. Mivel a szovjet űrhajózás­ban már hagyománynak szá­mít, hogy a távozó expedí­Október 24—26-án tartják Budapesten a XIII. országos egészségnevelési konferen­ciát. Dr. Bágyoni Attila, az Országos Egészségnevelési Intézet igazgatója tegnap a sajtó képviselőinek elmon­dotta: intézetük az Egész­ségnevelési Szövetséggel együtt szervezi ezt a ta­nácskozást, amelyen szak­orvosok, egészségügyi szak­dolgozók, termelő, szolgálta­tó és kereskedelmi, vala­mint társadalmi szervezetek képviselői együttesen vitat­ják meg: a körzetekben — az alapellátás területén — miként lehetne hatéko­nyabb az egészségnevelés, hogyan lehet megelőzni az egészséges életmódra szok­tatással az egészséget veszé­lyeztető kockázati tényező­ket. Ezen a konferencián — amely az egészségkultúra hó­napjának nyitánya is egy­ben — körzeti általános és szakorvosok, gyermek-, is­kola és üzemorvosok, gyógy­szerészek, egészségügyi szak­dolgozók ismertetik nevelési módszereiket, ezek alkalma­ahogy megnyitó beszédében Vidó Miklós, a gyulai gyár igazgatója is hangsúlyozta — a belföldi piac, ezen be­lül a környék jobb ellátása a cél. Az áruház üzemelteté­sének legjelentősebb előnye a gyár szempontjából a piaci igények közvetlen ér­zékelése, a piacérzékenység növekedése. Ennek jótékony hatással kell lennie a ter­melésre és a gyártmányfej­lesztésre. Az áruház jelen­leg mintegy négy és fél mil­lió forintos készlettel, telje­sen „feltöltve” várja a ke­reskedőket. í ciók tökéletesen tisztán hagyják maguk mögött az űrállomást, kitakarították a Szaljut—7-et is. A műszere­ket, az állomáson maradó berendezéseket szekrények­be rakták, a kutatómunka során használt, s a további­akban felesleges berende­zéseket pedig átvitték a Szojuz—T űrhajó orbitális és műszeres egységébe, amelyek a föld légkörébe visszatérve elégnek. A telemetrikus mérések és a személyzet beszámoló­ja szerint a Szaljut—7—Szo­juz—T—11 orbitális komp­lexum rendeltetésszerűen működik, a leszállásra ké­szülő három űrhajós egész­ségi állapota és közérzete jó. zásának tapasztalatait. Azt, hogy a mindennapi gyógyító és betegség-megelőző mun­kájuk közben miként segít­hetnek formálni az egészsé­ges táplálkozási szokásokat, életmódot. Az élelmiszer- ipar és a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglá­tóipari vállalatok, intézmé­nyek segítségére számítanak annak érdekében, hogy az üzletek, étkezdék, éttermek áru-, illetve ételválasztéká­ból ne hiányozzanak az orvos ajánlotta élelmiszerek és ételek, a kis- és nagyte­lepüléseken egyaránt meg­teremtsék a rendszeres test­edzés feltételeit. A művelő­dési intézményeket, társa­dalmi szervezeteket arra biztatják: ismeretterjesztő előadásokkal és bemutatók­kal segítsenek meggyőzni, főleg a fiatalokat: időben óvják egészségüket, szakít­sanak az ártalmas étkezési, ivási szokásokkal, a káros szenvedélyekkel. Azon mun­kálkodnak, hogy az egész­ségnevelés ne csupán kam­pány, hanem folyamatos, ál­landó, szervezett tevékeny­ség legyen. Őszi szállítás — vasúton Javában benne vagyunk az őszben, meg­kezdődött a mezőgazdasági munkák dan­dárja. Ezek a hónapok, vagyis az év utol­só negyede a vasúti szállításban is a csúcs- időszakot jelenti. A szántóföldi termékek ■ tömeges fuvarozása, a lakossági ellátást szolgáló ezernyi cikk, a vállalatok export­küldeményeinek továbbítása óriási erőpró­bát jelent a fuvarozóknak és a megrende­lőknek. Az elmúlt hónapokban országosan is gyengébben alakultak a szállítási teljesít­mények, a MÁV mintegy 2,5 millió tonna áruval szállított kevesebbet, mint egy esz­tendővel ezelőtt, s mint amennyire képes lett volna. Tavasszal az előszállítások nem hozták a várt eredményeket. Ezek az ered­mények Békés megyére is vonatkoznak, noha megyénk jobban áll az átlagnál. Az év első felében igen nagy mennyiségű ömlesztett tömegárut, követ, homokos ka­vicsot, tüzelőszert, cementet és betonele­met fogadott Békés megye 26 vasútállo­mása. A helyi, pontosabban 100 kilométeres körzetben a szállítási igények a két esz­tendeje bevezetett tarifamódosítást köve­tően átrendeződtek. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok árut közútról vasútra „terel­tek”, ami most ősszel a tömegáruk szállí­tásában eleve többletfeladat. Aztán a me­gyén kívül termelt termékek, a belföldi és exportküldemények is vasúti kocsikat igé­nyelnek. Ezekben a napokban a cukorré­pa fuvarozása az egyik nagy munka: Szol­nokra, Mezőhegyesre, Sarkadra és Kabára szállítják feldolgozásra a Békésben ter­melt nyersanyagot. A feladások mellett árut is fogadnak a vasútállomások. Nyers- | anyag, késztermék érkezik kis és nagy té­telben. Az előbb említettek csak töredékét je­lentik a vasút munkájának. A MÁV érzi a feszültségeket, s a gondok enyhítésére már jó előre felkészültek, irány- és forda­vonatokat állítottak be, több mozdonyt he­lyeztek üzembe, az árukezelési helyeket sűrítetten igyekeznek kiszolgálni. A szállí­tást illetően az idei ősz sem ígérkezik zökkenőmentesnek. A roppant tömegű áru fuvarozása jelentős szervezést igényel, mind a megrendelő, mind a szállító ré­széről. Az előre elkészített programokat gondos egyeztetés után a kölcsönös előnyök fi­gyelembevételével lehet csak megvalósíta­ni. S ehhez óriási segítséget adhatnak, ad­hatnának a megrendelők árufogadó kész­ségükkel, a hétvégi és ünnepnapi rakodá­sok megszervezésével. Csak így válhat fo­lyamatossá és egyenletessé a vasúti szál­lítás. Mert mi tagadás: egy-két helytől elte­kintve a hétvégi rakodás megyénkben sincs megszervezve, gyakran a péntek dél­ben beállított rakott vagon a hétfői mun­kakezdésig kiürítetlenül vesztegel. Pedig ki lehetne rakni. S mindez gyakran is­métlődik, sok helyen még több vagont ki­vonva a forgalomból. Ez a drága! Már­mint a népgazdaságnak. Mert a vállalat, a szövetkezet kifizeti ugyan a borsos kocsi­álláspénzt, még akkor is, ha ez a nyere­ségét csökkenti. Ezzel a maga részéről le­tudja a gondot. Arra viszont már keve­sen gondolnak, hogy amelyik vagon egyik helyen rakottan, vagy üresen vesztegel, arra a másik helyen égetően szükség len­ne. Pedig csak egy kis odafigyelés, szer­vezés kellene, s máris zökkenő- és kapko­dásmentessé válhatna a vasúti fuvarozás. — szekeres — Értékelték a számítástechnika megyei helyzetét Ma visszatér a maratoni űrutazás Egészségnevelési konferencia előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom