Békés Megyei Népújság, 1983. szeptember (38. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-30 / 231. szám

1983. szeptember 30., péntek Magyar—román vízügyi szemle A magyar—román vízügyi egyezményben előírtaknak megfelelően a magyar—ro­mán határzóna térségében ezekben a napokban tartják a közös érdekű vízügyi lé­tesítmények, védőtöltések, belvízcsatornák, szivattyúte­lepek, árvíztározók és víz­szabályozó műtárgyak felül­vizsgálatát. A közös szemlén az aradi és nagyváradi víz­ügyi szervek vezetői és a Körösvidéki Vízügyi Igazga­tóság szakemberei vesznek részt. A bizottság román terüle­ten szeptember 19. és 23. kö­zött tartotta, magyar terüle­ten szeptember 26. és 30. kö­zött végzi el a felülvizsgá­latokat, amelyek 30-án jegy­zőkönyv felvételével zárul­nak. Az idei szemlén külön hangsúlyt kapott a román tamásdai és a magyar mály- vádi árvízi szükségtározó üzemelésének összehangolása, valamint a fokozottabb hid- roológiai adatközlés fontos­sága. A bizottság valamennyi vízügyi létesítménynél vizs­gálja az előírásoknak meg­felelő karbantartási állapo­tot, hogy a védművek meg­felelő biztonságot nyújtsanak egy esetlegesen bekövetkező árvíz, vagy belvízhullám le­vezetésére. A szakemberek eddigi megállapításai szerint a vízügyi munkák a tervnek megfelelően, jó minőségben készültek el. II közlekedésnevelés lehetőségei A motorizáció és a váro­siasodás következtében vi­lágszerte megnőtt a közleke­dési balesetek száma. A sta­tisztikai adatokból kitűnik, különösen sok gyermek válik a közlekedési balesetek ál­dozatává. E negatív jelenség a közlekedési környezet megfelelő kialakításával és a közlekedésre neveléssel csökkenthető, visszafordítha­tó. A közlekedési környezet átalakítása, az átgondoltabb várostervezés, jobb forga­lomszervezés azonban igen hosszú és költséges folyamat. A közlekedésre nevelés rö- videbb idő alatt tehető ál­talánossá. Ezt ismerték fel hazánkban is, amikor az óvodákban, általános isko­lákban, középiskolákban, a pedagógusok feladatul kap­ták a közlekedési ismeretek oktatását. A közlekedésre nevelést valamennyi oktatási intéz­ményben a közlekedési szak­referensek irányítják. Az ő feladatuk, hogy figyelemmel kísérjék az osztályfőnökök, szaktanárok, úttörő-, illetve KISZ-vezetők, kollégiumi nevelők pedagógiai munká­jában a közlekedésre nevelés módszereit, feltárják a bal­esetveszélyes helyeket, s hogy az óvodába, iskolába járás balesetveszélyes útvo­nalait felmérjék. A közlekedésre nevelés feladatairól, fontosságáról esett szó azon a továbbkép­zésen is, amelyet szeptem­ber 28-, 29-én Békéscsabán szerveztek a Békés megyei Pedagógiai Intézetben. Ezen az óvodák, általános és kö­zépiskolák közlekedési szak- referensei vettek részt. A ta­pasztalatcsere jellegű és évente ismétlődő tanévindító képzésen a közlekedésneve­lés lehetőségeiről Tölgyes József, az Országos Oktatás- technikai Központ tudomá­nyos munkatársa tartott elő­adást. — nyes — Nagyobb igény, kevesebb pénz energiára Az energiatakarékosság idejét éljük, s bármilyen fur­csán is hangzik, minél drá­gább az energia, annál töb­ben igénylik. Hogy hogyan lehet például a villamos energiával hatékonyabban gazdálkodni, kevesebbet fel­használni és mégis kielégíte­ni a napról napra növekvő igényeket, ennek megvitatá­sára rendezik meg Gyulán október 5.- és 7. között a DÉMÁSZ-kirendeltségek ve­zetőinek továbbképző tanfo­lyamát. A DÉMÁSZ-székházban sorra kerülő eszmecserén a Dél-magyarországi Áram- szolgáltató Vállalathoz tarto­zó 33 kirendeltség vezetője, valamint a főosztály-, osz­tályvezetők vesznek részt. A háromnapos tanácskozáson gyakorlati bemutatókat és el­méleti vitákat is szerveznek. A résztvevők megtekintik Gyula elektromos hálózatát. Érdekesnek ígérkezik az a kerekasztal beszélgetés, ame­lyen Kovács Ferenc, a Ma­gyar Villamosművek Tröszt­jének hálózati igazgatója, va­lamint Vajda György, a DÉ- MÁSZ vezérigazgatója vá­laszol majd a feltett kérdé­sekre. Az előadásokon kívül konzultációkat is rendeznek. B. O. Emelők az Ikarusnak A miskolci MEZŐGÉP részt vállalva a háttéripari fejlesztési programból — alkatrészek és gépegységek gyártására szakoso­dott, főként a hidraulikus mun­kahengerek iránt megnövekedett kereslet teljes kielégítésére tö­rekedve. A feladat sikeres meg­oldására több éves programot dolgoztak ki, melynek alapvető célja az importáru pótlása. A hidraulikus munkahengerek gyártásához modern gépeket vá­sároltak, és ez a fejlesztés meg­hozta az első üzletet is: az Ika­rus Karosszéria- és Járműgyár a jövőben a miskolci MEZÖ- GÉP-től vásárolja valamennyi autóbuszának egyik fontos tar­tozékát, az öttonnás emelőt, amelyet a gépkocsivezetők a ke­rékcserénél használnak. A Hajdúsági Agráripari Egyesülés tangazdaságaiban talaj­művelő gépeket állítottak munkába. A BIG típusú önjáró gépek egyetlen művelettel 45 centi mélységben lazítják a ta­lajt, és beinjektálják a folyékony szerves, illetve műtrágyát az igények szerint 60—180 köbméternyit hektáronként. A gépek jelenleg az ebes! Vörös Csillag Mgtsz-ben az őszi búza vetése alá készítik elő a talajt (MTifotó — Oláh Tibor feiv. — KS) Sarkadkeresztúr, Egyetértés Tsz Belvíz után aszály A nagy szárazság miatt a szántás, a talaj-előkészítés a meg­szokottnál is több nehézséggel járt Fotó: Fazekas László Ha az utóbbi egy évtized- ben Sarkadkeresztúron, az Egyetértés Tsz-ben a gaz­dálkodás nehézségeiről esett szó, a belvizet sorolták az első helyre. Ami egyébként nem is csoda, hiszen a bel­vizek pusztításai miatt csak tavaly 12,6 millió forint kár érte a szövetkezetét. Igaz, az Állami Biztosító ebből 9,1 millió forintot „visszafize­tett”, de ez az összeg, és a biztosító korábbi térítései nem voltak elegendőek a termelés biztonságának nö­veléséhez, a fejlődés felté­teleinek megteremtéséhez. 0 Az utóbbi három év kivé­telével hosszú ideig vesztesé­ges közös gazdaságban az „áttörés” éve 1980 volt. Az egyedi rendezéssel a gazdál­kodás szinte valamennyi területén változások kezdőd­tek. Ebben kiemelkedő sze­repe volt a pénzügyi támo­gatásnak. A tsz hárommillió forintot kapott épületek fel­újítására, kétmilliót gépek vásárlására. A pénzintézetek is kedvezményt adtak a hite­lek visszafizetésére, s így pénzhiány sem akadályoz­hatta a kibontakozást. A szövetkezet feladata ek­kor az volt, hogy a kedvez­mények segítségéve^ megte­remtse az eredményes gaz­dálkodás alapjait... A ve­tésszerkezet egyszerűsítését határozták el. A 3 ezer 400 hektáros gazdaságban jelen­tősen — 1200 hektárra — növelték a búza vetésterüle­tét, a belvíztől legjobban veszélyeztetett területeken pedig 270 hektár gyepet te­lepítettek. Azóta az is kide­rült persze, a vetésforgó mi­att csökkenteni kell a búza vetésterületét, de ez nem járhat az erőforrások koráb­bihoz hasonló elaprózásával. Ebben az időszakban szün­tették meg a veszteséges te­héntartást is. A tsz-nek hosszú évekig nem volt pénze az ipari te­vékenység megalapozására. Most ezen a területen is új fejezet kezdődött. Két éve egymillió forintos pénzügyi támogatással vasipari üze­met alakítottak, amely a Szellőző Művek sarkadi gyá­rával és a Medgyesegyházi Vasipari Szövetkezettel áll kooperációs kapcsolatban. Valamennyi változás kö­zött azonban a legjelentő­sebb hatása a késve, csak Termelőeszköz-kereske­delmi, azaz — ahogy a köz­gazdász körökben rövidíteni szokták — tek-vállalatain- kat eredetileg azért hozták létre, hogy különféle gépek­kel, berendezésekkel lássák el a velük partnerkapcsolat­ban álló cégeket. Az Építő­ipari Gépesítő Vállalat is gé­peket ad el, darukat kölcsö­nöz az építőipari szerveze­teknek. Napjainkban már nem rit­ka, hogy az ilyen jellegű vállalatok a lakosság igé­nyeire is felfigyelnek. A már említett ÉGV még 1982 első hónapjaiban arra a felisme­résre jutott, hogy ha nem bővítik a hagyományos vál­lalati profilt, akkor — a mai, mérsékeltebb ütemű építkezések korában — nem lesz több az árbevételük, s nem számíthatnak arra, hogy növekvő nyereséghez jutnak a következő évben. TÍZ SZÁZALÉKKAL OLCSÓBBAN Minthogy a magánerős la­kásépítkezések súlya, rész­aránya állandóan nő, s az építkezőknek sokféle gépre van szükségük, maga az élet adta az ötletet: a vállalat is jól járna, ha építőipari kis­1983-ban kezdődött meliorá­ciónak lehet. Az átfogó víz­rendezéssel és talajjavítás­sal a legnagyobb ágazat, a növénytermesztés minden eddiginél kedvezőbb hely­zetbe kerülhet. Az állami tá­mogatásnak, a belső intéz­kedéseknek köszönhető, hogy az utóbbi három évben már nem volt veszteséges a gaz­daság, s erre az évre 3 és fél millió forint nyereséget terveztek. Mint eddig mindig, az el­képzelések, tervek készítése­kor 1983-ban is figyelembe vették a belvíz várható pusztításait, s amennyire le­hetett, felkészültek a men­tesítésre. De legutóbb már a téli hónapok is úgyszólván csapadék nélkül teltek el. És nemhogy belvizet nem lát­tak ezen a tavaszon, de még esőt is alig. A talaj nedves­ségtartalma ennek ellenére elég volt a növények fejlő­déséhez. A határszemle-bi- zottság április végén 3,8 tonnára becsülte a várható búzatermést. Kedvező időjárás esetén még több is lehet — fogal­mazták meg néhányan. De talán évtizedek óta nem kémlelték a mezőgazdászok olyan várakozással az eget, mint ezen a nyáron, mind­hiába. Kilencven napig nem esett számottevő csapadék. Először a borsó sínylette meg a szárazságot, a 140 hektárról egy tonnánál is kevesebb szemet takarítottak be, a veszteség kétmillió fo­rint volt. De ekkor már sej­teni lehetett, ez csak a kez­det ... A búza gyengén fizetett, pedig a tsz-ben nem saj­nálták a pénzt a jó fajtára, s időben végezték el a fej- trágyázást és a növényvé­delmi munkákat is. A kuko­rica csak egyhónapos késés­sel kelt ki, fűmagból a ter­vezett mennyiség felét taka­rították be. A szövetkezetét 9,1 millió forint kár érte. Csakhogy míg a belvíz pusz­tításáért az Állami Biztosító kártérítést fizetett, addig az aszálykárra a kockázatviselés nem terjed ki. 0 Így történhetett, hogy eb­ben az évben a gazdálkodás eredményességét veszélyez­tető okok közül az első gépeket kölcsönöz a lakos­ságnak. Az első gépkölcsön­ző boltot még tavaly június­ban nyitották meg Pester­zsébeten, majd Eger és Deb­recen következett. Sikeresnek bizonyult a kezdeményezés: kapósak let­tek a szerszámok, a kisgé­pek. A múlt év végére már 9 millió forint értékű for­galmat könyvelhettek el, az árukészlet is gyarapodott. Mintegy 27 millió forint ér­tékű buldózer, betonkeverő, láncfűrész állt a lakosság és a kölcsönzést a drágább be­szerzés helyett választó ki­sebb cégek rendelkezésére. Jól látták azonban az ÉGV-nél, hogy a magánépít­kezések tavaszi gyarapodá­sa idején a korábbi készlet­tel és csak három üzlettel aligha vethetik meg a lábu­kat az Iparcikk Kölcsönző Vállalat és a magánkölcsön­zők között felosztott piacon. Ám a terjeszkedéshez pénz kellett és nyereségből erre már nem futotta. A szigorú készletfinanszírozási szabá­lyok sem adtak módot a to­vábbi terjeszkedésre. Ebben a szakaszban kap­csolódott be a Magyar Nem­zeti Bank a vállalkozásba. Ez év áprilisában vállalkozá­si alapot hoztak létre, ami­ből ígéretes üzleteket finan­helyre a szárazság került. Korábban mindig a belvíz okozta veszteségek csökken­téséért dolgoztak, igyekez­tek tartalékaikat mozgósíta­ni, most pedig a szárazság következményeit kell mér­sékelni. A kérdés, hogyan? Az a gazdaság, amely a kibontakozás első lépéseit teszi, s alig több, mint há­rommillió forint nyereséget tervez, aligha képes önerő­ből 9 milliós veszteséget ki­gazdálkodni. A sarkadke- resztúri tsz sem tud egyedül megbirkózni ekkora feladat­tal. Az eddig kapott hétmil­lió forintos óvadék sem lesz elég többre, mint az üzemvi­teli kiadásokra, a gazdálko­dás folytatására. — Amikor tavasszal vég­re nem pusztított a belvíz, reménykedtünk. De azután gyorsan rá kellett ébred­nünk a valóságra, a megye leggyengébb földjétől — aranykorona értéke 13,1 — mit is várhattunk egy ilyen tartós szárazság után? Már a borsó betakarítását köve­tően számba vette a vezető­ség a tennivalókat, s meg­szíroznak. Megállapodtak ab­ban, hogy az átlagos árnál 10 százalékkal olcsóbban kí­nálják a cikkeiket. Bár még folytak a tárgyalások, a vál­lalat hozzálátott a leendő hálózat kialakításához. AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN További üzletek nyíltak Kecskeméten, Szombathe­lyen és Salgótarjánban, majd Győr is bekapcsolódott a még névtelen építőipari gépkölcsönző hálózatba. (A kecskeméti üzlet egyelőre még egyedülálló a maga ne­mében. Egy helyen ad taná­csot az építkezőknek a he­lyi épületkarbantartó és szolgáltató ipari szövetkezet, és ugyanott lehet egyben az ÉGV-től gépet kölcsönözni.) Az első félév eredményei is igazolták a várakozásokat, 11 milliós árbevételből mint­egy 3 millió gyarapította a vállalat nyereségét. Ezek után nem volt kétséges, hogy a banknak megéri támogat­ni ezt az üzletet, hiszen a nyereség továbbra is jócs­kán meghaladta az átlagos szintet. A szerződést csak a napokban írták alá, ám a pénznek már megtalálták a helyét, októberben ismét új üzletek nyílnak szerte ' az országban, s végre lehetőség határoztuk, kinek, mi lesz a feladata — magyarázza a szövetkezet elnöke, Torma József. Az intézkedések között az első helyen az anyag- és energiamegtakarítás állt. Be­mérték a traktorok üzem­anyagfogyasztását, a talaj­munkáknál több munkaesz­közt kapcsoltak egybe, mű­trágyázás! tervet készíttettek az Agrokémiai Állomással, s az alkatrészek cseréje he­lyett azok felújítása mellett döntöttek. A melléküzemág­ban hetek óta nyújtott mű­szakban dolgoznak. Az pedig már a korábbi évek előre­látásának köszönhető, hogy az idén az állattenyésztés két ágazata is több nyereséget ad a tervezettnél. — Az aszály ellenére sem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, mint 1980 előtt, amikor a veszteségek, a hi­telek és kamatok visszafize­tése miatt lehetetlenné vált a továbbfejlődés pénzügyi, műszaki megalapozása — mondja végezetül a téeszel- nök. Kepenyes János lesz a keresett import kis­gépek megvásárlására is, amelyeket azután hamarosan kölcsönözhetnek. Talán ennyi pénzt több, más társtól is kaphattak vol­na apránként, mondják a vállalatnál, de mindenkép­pen ez volt a legjobb megol­dás. Hiszen az MNB neve fémjelzi az üzletet. A legjobban persze a la­kosság járt, hiszen az olyan hagyományos kölcsönzési cikkek mellett, mint példá­ul a betonkeverőgép, Hilti ütve fúrógéphez, parkettcsi­szológéphez, csempevágó fel­szereléshez, tapétázógéphez is hozzájuthat. Napjainkban már nyolcvanhat-féle gépet kölcsönözhetnek ezekből az üzletekből. CSAK SZOLID ÁRAKKAL A jövő dönti el, hogy hosszabb távon is megőrzi-e versenyképességét a közös vállalkozás. Nem egy jónak ígérkező üzlet jutott a lassú elhalás szakaszába, mert a pezsgő kereslet hatására drasztikusan emelték az ára­kat. Az ÉGV-nél jelenleg csak — az első év tapaszta­latai nyomán — bizonyos kölcsönzési díjak korrekció­ját tervezik, de egyébként nem számolnak nagyarányú változásokkal. Mert a piac­ra lépésnél a régebbi cégek­kel szemben csak szolid árakkal nyerhet teret ma­gának egy új vállalkozó. Lakatos Mária Építőipari kisgépeket kölcsönöznek flz ÉGV és a bank a lakosságért

Next

/
Oldalképek
Tartalom