Békés Megyei Népújság, 1983. szeptember (38. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-30 / 231. szám

1983. szeptember 30., péntek NÉPÚJSÁG Katonáknak is hegedült a fronton Emlékezés Dávid Ojsztrahra Pénteki beszélgetések Janikovszky Éva — Néhány éve Békéscsa­bán járt az egyik iskolában, Emlékszem, milyen gyorsan feloldotta a gyerekek fe­szültségét, s szinte pillana­tok alatt társukká vált... — Sok felnőtt kicsit fél a gyerekektől, kicsit elidege­nedett tőlük. Én egyenrangú partnereknek tekintem őket, sohasem okozott gondot a kapcsolatteremtés velük. — Lát-e valami különb­séget a mostani és a koráb­ban élt gyerekek között? — Nagyon sok a különb­ség, de sok a hasonlóság is. Ahogy az örök emberiről le­het beszélni, ugyanúgy lehet az örök gyermekiről is, hi­szen vannak olyan állandó tulajdonságai a gyerekeknek, ami 50 vagy akár 200 év­vel ezelőtt is sajátjuk volt. Ami különbség: a mai gye­rekek sokkal egyszerűbb mó­don jutnak sokkal több in­formációhoz, mint mi annak idején. Elmondhatatlanul tá­jékozottabbak, de úgy ér­zem, ez a rengeteg informá­ció közömbössé is teszi őket a világ dolgai iránt. — Mi hiányzik véleménye szerint gyermekeink életéből, ha egyáltalán hiányzik va­lami? — Persze hogy hiányzik! Nekünk sokkal több időnk volt beszélgetni egymással, a családdal. Ami a mai gye­rekeknél sajnálatosan be­szűkült — miközben a 'vi­lág mérhetetlenül kitágult számukra — az az emberi kapcsolat. — Paradox módon ponto­san a kommunikáció — az emberi — hiányzik életük­ből . . . — Igen. Nekünk annyira természetes volt az, hogy a barátnőm hazakísért, azután én vissza — s fordultunk vagy hatszor, mégsem fogy­tunk ki a mondanivalónk­ból. Kétségtelen sokkal több az elfoglaltságuk a mai gye­rekeknek, de én sajnálom azt, hogy a nagy gyermekko­ri barátságokat kevesen élik át ma. — Ügy tapasztaltam, hogy a gyerekek 6-7 éves koruk­ban elvesztik őszinteségüket, éppen a család és az iskola hatására. — Én egy kicsit későbbre teszem ezt az időt. Egy óriá­si váltásról van szó, ahogy iskolába kerül a gyerek, más igények, elvárások vannak velük szemben, nyilván más­ként kell viselkedniük is. Ez részben helyes is. Valamifé­le fegyelem nélkül elképzel­hetetlen volna a mi nagy létszámú osztályainkban a munka. Sokáig az volt a vé­leményem, hogy az óvodai programunk sokkal gyer- mekközpontúbb, mint az is­kolai. Az iskolai tantervek útkeresése immár évtizedek óta folyik, hol így, hol úgy. Egv biztos; ilyen gyereklét­számmal nehéz megoldani a legszebb elképzeléseket is. A másik ok a kettős nevelés, s természetesen a felnőtt mo­dellek utánzása. Egyébként csak muszáj arról leszoktat­ni őket, hogy mindent ki­mondjanak, már csak az em­beri tapintat miatt is. s vé­gül a társadalomba való be­illeszkedés is megkövetel egy csomó kompromisszumot, ami a nyitottság és őszinte­ség rovására megy. — Tizenhét könyve jelent meg, s 25 nyelven olvasha­tók művei. Ez utóbbi min­denképpen azt jelzi, írásai­ban jelen van az örök gyer­meki, hiszen nagyon külön­böző életmódú gyerekek is vallják sajátjuknak könyve­it. A műveit nézegetve úgy vélem, a legkisebbeknek ír legszívesebben. Vajon miért? — Ez így tulajdonképpen nem igaz. Tizenéveseknek kezdtem írni, a legkedvel­tebb saját könyvem is ti­nédzsereknek szól, a Kire ütött ez a gyerek? Az vi­szont tény, hogy a legtöbb könyvet a legkisebbeknek írtam. Amikor a képes­könyvsorozatot kezdtem írni — ezeket fordították le a legtöbb nyelvre —, olyan dol­gokkal próbáltam meg fog­lalkozni, ami érdekli őket, de ők semmiképpen nem tudják megfogalmazni még a kérdést sem. Miért dolgo­zik apuka, anyuka, miért nem tud velük játszani egész nap. miért fáradtak, stb. S azt igyekeztem be­mutatni. nemcsak azért van a munkára szükség, hogy legyen tej, kenyér. mach box, hanem, hogy munka nélkül semmi sem volna. Az összes képeskönyvemmel valamiféle beszélgetést sze­retnék kezdeményezni a gye­rekek és felnőttek között. — Min dolgozik most? — Nem szívesen beszélek még el nem készült dolgok­ról. Egy iker könyvem van készen, ami télen jelenik meg valószínűleg, ez felnőt­teknek szól, elsősorban jö­vendő anyukáknak, apukák­nak. — ön az IBBY (Interna­tional Board on Book Young People, az Ifjúsági Könyvek Nemzetközi Bizottsága) ma­gyar tagozatának elnöke. Mi a feladata ennek a szerve­zetnek? — Majd' 5Ö tagozata van, az a célja, hogy a népek, nemzetek közötti egyetértést a gyermekkönyveken keresz­tül már a legkisebbekben ki­fejlessze, ismerjék meg egy­más kultúráját, életmódját. Nekem az a vállalt felada­tom, hogy a magyar gyer­mek- és ifjúsági irodalmat próbáljam világszerte ismer­tebbé tenni. Pénzes Ferenc Nem sokkal a felszabadu­lás után Magyarországra is eljött hangversenyezni Da­vid Fjodorovics Ojsztrah, a XX. század zseniális hege­dűművésze, akit közönsé­günk addig csak a világ minden tájáról sűrűn érke­ző magasztaló bírálatok ré­vén ismerhetett. A vonó mestere 1908. szeptember 30- án született Ogyesszában. Többször járt hazánkban, s egyes koncertjei Ojsztrah- fesztiválnak számítottak. Szülővárosában Pjotr Sto- liarskij volt a mestere, öt­éves korától tanította hege­dülni és brácsázni. Utóbb Ojsztrah elvégezte a moszk­vai konzervatóriumot. Együtt tanult barátjával, Nathaniel Milsteinnel. Még növendék korában szólistája lett egy szimfonikus zenekarnak, 1927-ben már ünnepelték, sőt. Glazunov, a zeneszerző is felajánlotta neki néhány kompozícióját bemutatásra. Leningrádban 1928-ban, Moszkvában egy évvel ké­sőbb volt az első szólóestje. Sorra nyerte a zenei verse­nyeket. 1950-ben az ukraj­nait, 1935-ben az Adam Wieniawskiról elnevezett nemzetközi verseny II. dí­Szeghalom külterületén, a valahai Péter András föld­birtok közepe táján, a közép­kori Torda község templom­halmán csaknem 80 éve épült föl a „parasztnábob” kriptája. Ez a haladó gondolkodású közéleti férfiú vagyonának nagyobb részét egy Szeghal­mon létesítendő középiskola céljaira hagyományozta. Volt olyan elképzelése is, hogy a birtokot felparcelláztatja, és a földhöz juttatott nincste­lenek törlesztési összegéből építik föl a középiskolát. A települést Péter András-fal- vának nevezték volna, és a falu központjában állt volna az a mauzóleum, melyet 1906-ban emeltetett. Ez a romantikus terv azért nem valósult meg, mert vélemé­nye szerint így lassan gyűlt volna össze a középiskola alapításához szükséges ösz- szeg. Péter András 76 éves korában, 1916-ban halt meg, a gimnázium pedig 1926-ban nyílt meg, az általa felaján­lott birtok jövedelméből. A kripta környékét parkí­rozták-, s fenntartásáról vég­rendelt intézkedett. A felsza­badulás után a megváltozott tulajdonviszonyok közepette nem történt semmi gondos­kodás a kriptát illetően. Az állami gazdaságok szervezé­sével az épület gazdát talált, de nem fenntartót. Később történtek ugyan kísérletek a tulajdonjog rendezésére, a környezet alakítására és az ját (az elsőt Ginette Ne- veux kapta), s 1937-ben a brüsszeli Ysaye versenyben övé lett a pálma. Az utóbbi díj átvételétől indult el nemzetközi pályafutása, s az impresszáriók vetélkedtek szerződtetéséért. (A brüsszeli versenyről annak idején a magyar lapok is megemlé­keztek.) Amikor kitört a II. világ­háború, David Ojsztrah is jelentkezett szolgálatra. Igénybe is vették — mint előadóművészt. Erről Buda­pesten így nyilatkozott: — A fronton hegedültem a katonáknak, akik szívesen hallgatták a játékomat és lelkesen fogadtak. De ját­szottam sebesülteknek kö­tözőhelyeken és hadikórhá­zakban. Megrázó emlékeim vannak minderről. Koncer­teztem Leningrádban is ... az ostrom idején. Virtuóz volt, aki lágy tó­nusával, vagy férfias vonó­vezetésével egyaránt gyö­nyörködtette a hallgatóságát. Külön stílust képviselt a he- gedülésben. Barokk, roman­tikus és modern zenét, egyaránt egyéni színezésben tudott megszólaltatni. Kar­mesteri tevékenysége is min­épület állagának tartására. Majd a gazdaság az épületet és az elvadult parkot visz- szaadta a gimnáziumnak. Az elhanyagolt objektum hely­zete a községi vezetést is foglalkoztatta és keresték a megoldás lehetőségét. Változás akkor következett be, amikor az állami tűzol­tóság szeghalmi parancsnok­sága felajánlotta, hogy az épület helyreállítását társa­dalmi munkában megcsinál­dig sikerrel járt. Vezényel­te a Szovjetunió nagy zene­karait éppen úgy, mint a berlini, bécsi filharmoniku­sokat, vagy a London Sym- phony Orchestrát. Zenetör­téneti érdekességnek számí­tott az a hangverseny, ame­lyen 1945-ben Moszkvában, az első külföldi vendégmű­vésszel, Yehudi Menuhin- nal együtt, eljátszotta Bach kettős hegedűversenyét. Sok honfitárs-zeneszerző aján­lotta neki néhány szerzemé­nyét. Dimitrij Sosztakovics, Majakovszkij, Aram Hacsa- turján ... David Ojsztrah sok kitün­tetésben részesült. 1934-ben népművész lett, 1960-ban Le- nin-díjas. A római Accade- mia Nazionale di Santa Ce­cília tiszteletbeli tagjává vá­lasztotta, ahogy az angol Royal Academi of Music is. Budapesten díszdoktorrá avatták, ugyanígy a Cam­bridges egyetemen. Mint ta­nár is kiváló volt. ö oktat­ta a moszkvai konzervatóri­umban hozzá méltó tehetsé­gű fiát, Igor Davidovics Ojsztrahot. Magánember­ként főleg a sakkozás és az írás érdekelte. Számos ta­nulmánya jelent meg, és kiadta önéletrajzi jegyzeteit, ja. A tűzoltók társadalmilag vállalt közreműködése a járásszékhely történetében eléggé közismert. Épületek bontása, iskolai sportpálya és játszótér építése mellett a szeghalmi helytörténeti gyűj­temény tűzoltótárgyainak felújítása csaknem százezer forint értékben valósult meg. A jelenlegi munkájukat úgy csinálják, mint azok az ázsiai felszabadult népek. valamint „Beszélgetések Igor Ojsztrahhal” című kötetét. Stradivari hegedűn játszott. Péterfi István, a zenekritikus úgy jellemezte: „David Ojszt­rah hegedűjátékában benne van a szovjet embernek, a szovjet művésznek az a jel­lemzően nemes tulajdonsága, hogy nem törekszik hiú ön- fitogtatásra, külsőséges ha­tásvadászatra, hanem sallan­goktól mentesen, természetes közvetlenséggel muzsikál, s így érvényesíti saját egyé­niségét, felfogását is. 1974. október 24-én hunyt el Amszterdamban. Most lenne 75 esztendős. akik fegyverrel a hátukon dolgoznak a szántóföldön. Itt viszont a vakolókanál és más szerszámok mellett ott parkol két tűzoltóautó, mely­nek URH-rádója összekötte­tésben áll a központtal, s ha riadót jeleznek, leteszik a szerszámot és mennek a ve­szélyt elhárítani. A helyi tanács és a gim­názium pénzzel, az állami gazdaság és a Sárréti Tsz anyaggal és fuvarral járul hozzá, hogy Péter András emléke tovább éljen a szeg­halmiak szívében. Miklya Jenő Kristóf Károly Felújítják Péter András sírboltját Mai műsor KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Hétköznapi feladatok a fi­zikus szemével. 8.37: Robert Casadesus zongorá­zik. 9.30: Jó a dal. 10.05: Dominó — 2. 10.35: Zuglói búbos pacsirták. 10.40: Népzene. 11.00: Gondolat. 11.45: Operaáriák. 12.45: Hét végi panoráma. 14.02: Oktatásunk pótvizsgái. 14.22: Cseh fúvósmuzsika. 15.05: Révkalauz. 15.35: Kálmán imre operettjeiből. 16.00: Mit üzen a Rádió? 16.35: Bach: D-dúr szvit. 17.05: Fúvósötösök. 17.31: Ami a számok mögött van. 17.56: Az Állami Orosz Énekkar énekel. 19.15: Schubert: A-dúr szonáta. 19.34: Rádiószínház. 20.35: Operettkedvelőknek. 21.30: Egy hazában. 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 23.30: Észak-európai népek zené­jéből. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Tömegdalok. 8.35: Kocsár Miklós: Táncképek. 8.41: Slágermúzeum. 9.33: Emlékezés olaszm ódra. 10.00: Zenedélelőtt. II. 35: Tánczenei koktél. 13.15: Gyermekeknek. 14.00: A Petőfi rádió zenedél­utánja. 15.45: Jón és Vangelis felvételei­ből. 16.35: Jó utat! 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Popzene sztereóban. 19.40: Nótakedvelőknek. 20.35: Iránytű. 21.35: Barátság slágerexpressz. 22.05: Verbunkosok, katonadalok. 22.30: Arcok a tegnapból. 23.20: Olivér. (Zenés játék.) III. MŰSOR 9.00: A három Pinto. 10.11: Magyar zeneszerzők. 11.05: Mozart-művek. 12.19: Dvorák: Dumky trió. 13.07: Berg: Wozzeck. (Opera.) 14.39: Barokk zene. 16.26: Presser Gábor zenés játé­kaiból. 17.00: Népdalaink világa — X/9. 17.36: XIX. századi operákból. 18.30: Holnap közvetítjük. 18.50: Csathó Kálmán: Három regény. 19.05: Muzsikáló Magyarország. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Kb. 22.00: Operaegyüttesek és finá­lék. 22.40: Fiataloknak! SZOLNOKI STÚDIÓ 17.00: Műsorismertetés. Hírek. 17.05: Ritmusrodeó. Szerkesztő: Zentai Zoltán. 17.35: Tornaóra tornaterem nél­kül. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. 17.55: Ritmikus percek. 18.00—18.30: Alföldi krónika. TV, BUDAPEST, I. MŰSOR 8.00: Tévétorna, (ism.) 8.05: Iskolatévé. Fizika. 8.35: Deltácska. 8.55: Közlekedj okosan! 9.00: Osztályfőnöki óra. 9.25: Történelem. 9.55: A kisfilmek kedvelőinek. 10.40: Las Vegas. (Zenés film.) (ism.) 11.15: A repülő hollandi. (Rövid­film.) (ism.) 14.55: Közlekedj okosan! 15.00: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön. 15.35: Párhuzamok. 16.00: Korok művészete. 16.40: Természetbarát. 17.00: Horgásztízperc. 17.15: öt perc meteorológia. 17.20: Keresztkérdés. 18.00: Reflektormagazin. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az idő urai. (Animációs film.) 21.25: A hét műtárgya. 21.30: Pénteki randevú. 22.30: Tv-híradó 3. 22.40: Midzogucsi-sorozat: Jang Kuj-fej hercegnő. (Film.) II. MŰSOR 20.00: „Az embert csak tettei mi­nősítik igazán ...” 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Tévébörze. 21.25: A tengerpart hölgyei. (Té­véfilmsorozat.) V/5. 22.55: Pulzus. BUKAREST 15.25: Német nyelvű adás. 17.25: A volánnál. Autóvezetők­nek. 17.35: Nigériai képek. 17.50: A legkisebbeknek. 20.00: Tv-hiradó. 20.20: Gazdasági figyelő. 20.35: Dalok. 20.50: Gyerekek. Dokumentum­film. 21.00: Világhíradó. 21.25: A selyemút. Folytatásos tv-film, bef. rész. 22.30: Tv-híradó. BELGRAD, I. MŰSOR 16.40: Videooldalak. 16.50: Francia nyelv. 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.10: Az önök olvasmányából: Sime Vucetic. 17.40: Hírek. 17.45: Zenés-szórakoztató adás gyermekeknek. 18.15: Tv-naptár. 18.45: A zöld terv iskolája. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Filmsorozat. 20.55: Reklám. 21.00: Tánczene. 21.45: Tv-napló. 21.45: Tv-napló. 22.00: Paletta — kulturális maga­zin. 23.30: Hírek. II. MŰSOR 18.15: Művelődési adás. 18.45: Finommechanika és opti­ka — külföldi tudományos film. 19.00: Tudományos beszélgetések. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Hangversenytermekből — komolyzenei adás. 20.45: Zágrábi körkép. 21.00: Dokumentumadás. 21.45: Reklám. 21.50: A legjobb jugoszláv fil­mek: játékfilm. MOZI Békési Bástya: 4 és 6-kor: A ré­gi nyár, 8-kor: Kvartett. Békés­csabai Szabadság: de. 10, du. 6 és 8-kor: Az utolsó metró, 4-kor: Éretlenek. Békéscsabai Terv: fél 6-kor: Sértés, fél 8-kor: Az ötös számú vágóhíd. Gyulai Erkel: Eltűntnek nyilvá­nítva. Gyulai Petőfi: 4-kor: A két rodeós, 6 és 8-kor: Kémek a lokálban. Orosházi Béke: Ok­talan áldozatok I—II. Orosházi Partizán: fél 4-kor: Álmodozás, fél 6 és fél 8-kor: Britannia gyógyintézet. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom