Békés Megyei Népújság, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-27 / 202. szám

1983. augusztus 27., szombat o CJH3SS3 Kovács Attila: Elugró bika Találkozás a természettel Barta Béla: Fiatal lapátos A színházgazdálkodás jövője Ismét az érdeklődés középpontjába került kulturális éle­tünk. A figyelmet az irányítás és a gazdálkodás korszerűsí­tése, idei reformja indokolja, amely a képzőművészetet, a kulturális külkereskedelmet, a filmgyártást, a múzeumi, a könyvtári munkát és a színházgazdálkodást egyaránt érinti. Színházi életünk megújulá­sa 1982 őszén kezdődött, ami­kor kísérleti gazdálkodási rendszert vezettek be a Vi­dám Színpadon. Lényegét Bodrogi Gyula úgy fogal­mazta meg: aki sokat és jól dolgozik, többet keres. Ez — kissé leegyszerűsítve — többek között azt jelenti: a színház nagyobb gazdasági önállóságot és cselekvési sza­badságot kapott, több bevé­tel esetén több lehetett a kiadásuk, tehát a bérjellegű kiadásuk is. A társulat tag­jai alapfizetésükön túl fel­lépésenként szerepkategó­riájuknak megfelelő plusz összeget kapnak. Államosí­tották a haknit: a'vidéki fel­lépésekért nemcsak a har­mincegy forint nápidíjat, hanem a szokásos gázsit is fizetik a színészeknek. A haszon nem a magánszerve­zők, hanem a színház kasz- szájába vándorol. Pándi Andrással, a Műve­lődési Minisztérium művé­szeti főosztályának vezető­jével a Bodrogi-féle vállal­kozásról, és a színházgazdál­kodás jövőjéről beszélget­tünk, — Hogyan értékeli a Vi­dám Színpad kísérletét? — A kísérlet bevezetését gazdasági szükségszerűség indokolta. Bármennyire lo­gikus és kézenfekvő is azonban valami új elindítása, sajnos, nem mondható álta­lánosnak az a bátor gondol­kodásmód és vállalkozókedv, ami Bodrogi Gyulát, és a színház gazdasági igazgatóját jellemzi, örülünk, hogy vál­lalták a járt út helyett a já­ratlant, s hogy igazolták: a művészi és a gazdasági szem­pontok nincsenek ellentét­ben egymással, s hogy a jó színházi vezetés valóban ha­talmas emberi és gazdasági erőket szabadít fel. Nagy segítségünkre voltak abban, hogy működés közben ta­nulmányozhassuk az új gaz­dálkodási rendszert. — Egyes vélemények sze­rint a Vidám Színpad sike­reinek az a titka, hogy ma nagy igény van a könnyű fajsúlyú szórakozásra. A Vi­dám Színpad igazgatója ugyanakkor abban bízik, hogy példájukat mások is követik. így történik-e? — Igen. Semmi akadályát nem látjuk annak, hogy a többi színház hasonló gaz­dálkodási rend mellett dönt­sön. Ezt a modellt azonban nem tesszük kötelezővé, hi­szen minden színházat más sajátosságok jellemeznek. A nagyobb intézmények bizo­nyára kötöttebb formát vá­lasztanak. — Mikor térnek, mikor térhetnek át a színházak a korszerűbb gazdálkodási for­mára? — A József Attila Színház és a Radnóti Miklós Színpad már korábban jelezte szán­dékát, és kidolgozta tervét: e két társulat az új évadot már új szellemben kezdi. Az általános irányelvek, az új jogszabályok kidolgozása, és a minisztériumok, a szak­mai, érdekképviseleti szer­vek közötti egyeztetés azon­ban alapos körültekintést igénylő, bonyolult feladat, hosszabb időre van hozzá szükség. A színházgazdálko­dás reformja minden bi­zonnyal 1984. január 1-től válhat általánossá. — A korszerűbben mű­ködő színházaktól milyen mértékben várható el. hogy gazdaságosak legyenek? — Nem célunk, hogy . a színházak önfenntartóak le­gyenek, az állami támogatás továbbra is megmarad. Tö­rekvésünk lényege az. hogy — miként gazdaságunk egé­sze — színházgazdálkodá­sunk is alkalmazkodjon a kor követelményeihez. S ez elsősorban nem bevétel- és nyereségcentrikusságot, ha­nem nagyobb önállóságot, rugalmasságot, az egyéni és az intézményi érdekek egy­máshoz való közelítését, erő­sítését jelenti. — Hogyan, mennyire érin­ti ez a fajta rugalmasabb gazdálkodás a megyeszékhe­lyek társulat nélküli teátru­mait? — A hatás egyértelműin pozitívnak ígérkezik. Mint­hogy e tájolás nem púp lesz a színész hátán, hanem szí­vesen vállalt feladat, köny- nyebb lesz megszerezni igé­nyes produkciókat. A táv­latokban azonban ez nem megoldás a társulat nélkü­li színházak számára. Igaz, a pillanatnyi gazdasági hely­zet korlátokat szab, még­sem szabad lemondanunk arról, hogy valamennyi me­gyeszékhelyünk önálló tár­sulattal rendelkezzék. A meglevők példája igazolja: az állandó társulat egy-egy megye közművelődésére igen jótékony hatással van. — Az új színházgazdálko­dási forma az anyagi érde­keltség erősítésén alapul. Nem vezet majd a kommersz uralmához? — Az olcsó siker lehető­sége valóban csábító. A fel­ügyeleti szervek azonban már a tervezéskor nagy fi­gyelmet fordítanak rá, s a szakma és a közvélemény kritikája is szigorú. A Mű­velődési Minisztérium úgy használja majd fel a ren­delkezésre álló anyagi erő­ket. hogy a kortárs magyar és a klasszikus szerzők mű­veit, továbbá a szocialista országok drámatermését to­vábbra is a megfelelő arány­ban lássuk a színpadokon. A rugalmasabb gazdálkodás nem járhat tartalmi szegé­nyedéssel. Alapelveink, mű­velődéspolitikai céljaink vál­tozatlanok. Csathó Barna Johanson-Bräck: Téli táj Bruce James: Szajkó Negyvennyolcas honvédeink csákója Vásári ajándékként, a far­sangi jelmezek kiegészítő darabjaiként még ma is fel­feltűnik a csákó, ez a jelleg­zetesen csúcsos, elöl szemel­lenzővel ellátott fejfedő, amely egykor előírásos hadi- viselete volt több ország ka­tonáinak. Mi, magyarok különös sze­retettel emlékezhetünk a csákóra, hiszen éppen akkor vált jelképesen szép viselet­té, amikor nemzeti történel­münk egyik legemlékezete­sebb korszaka érkezett el: nevezetesen az 1848—49-es forradalom és szabadságharc idején. A csákó a hegyes magyar parasztsüvegből alakult ki. Eredetileg nemezből vagy fe­kete posztóból készült, még­pedig két főbb formában. Egyrészt megtartotta össze­függő hengeres alakját, más­részt nyújtott háromszögletű anyagból sodorva varrták össze. Ez utóbbinak a csücs­ke vagy lecsüngött, vagy „csákósan” — ferdén — el­állt. Nos, eme „ferdeség” mi­att lett a csákó — csákó. Ismereteink szerint máraz 1700-as években csikót hord­tak többek között a Győrött állomásozó katonák, s azok a magyar példára megalakult huszárezredek is, amelyeket francia, svéd, hannoveri, po­rosz stb. zászlók alatt állí­tottak fel. A franciák shako néven is emlegették ezt a magyar származású hadi ru­hadarabot. Azt, hogy a csákóból a mai értelemben vett csákó lett, szintén a franciáknak köszönhetjük. Mégpedig azért, mert a korábban el­lenző nélkül használt hen­gerféleségre ők szerkesztet­tek először egy kis szemel­lenzőt. Pontosan azért, ami­ért az efféle kiegészítéseket máig alkalmazza a kalapos­mesterség meg a sapkaipar: védjenek az esőtől, takarják el a szemkápráztató napot. Az 1800-as évek elején még tovább egyszerűsödött a csá­kó. Leffentyűjét posztóból való testéhez szorították, a felső peremén pedig erős drótot futtattak körbe, hogy felfogja a kardcsapásokat. Homloki részére pedig kü­lönféle díszek kerültek — aszerint, hogy mely hadnem katonái számára készült. A Monarchia hadseregé­ben 1805-től rendelték el a csákó viselését, természete­sen úgy, hogy a hadnemek mindegyikében megkülön­böztető jelzést kapott. A hu­szárok például fekete-sárga rózsát raktak csákójuk csú­48-as huszárok. Benczúr Gyula festményrészlete csára, a fejfedő jobb olda­lán pedig díszes zsinór ló­gott le. Mindemellett még egy úgynevezett forgó is fel­magasodott a huszárcsákó legelején, amely ékes szép toliakból készült. Amikor 1848. március 15- én kitört a forradalom, a Habsburg-birodalomhoz tar­tozó népek katonáinak * túl­nyomó többsége már csákót hordott. A felkelő magyar seregbe tömörülő katonák is ezt hordták a fejükön. Igaz, nem egészen úgy, mint ko­rábban, mert előbb magyar címer lett a csákók ékessé­ge, később pedig egy babér- koszorún átszúrt kard. (Ak­kortól. hogy a császári csa­ládot megfosztották a ma­gyar tróntól.) A szabadságharc csákói aztán megannyi különféle díszt, megkülönböztető jel­zést kaptak. A nemzetőrök szemellenzője fölé például egy fölíratos bádogszalag került; a tüzérek szintén bá­dogszalaggal tudatták hova­tartozásukat. A huszárok — ezredeik szerint — más és más, különösen élénk színű csákókat hordtak. A csákó — ez a magyar származású, és a magyar történelem különösen szép napjaiban oly fontos szerepet játszó katonai viselet — ak­kor kezdett eltünedezni, ami­kor a toborzást felváltotta a sorozás. Az ékes fejrevaló ugyanis ekkor a hadi élet önkéntes vállalását jelképez­te. Aztán pedig jöttek a mind nagyobb és mind gyil­kosabb fegyverek, amelyek­nek a kezelőihez immár semmiképp sem illett a könnyed, legényes csákó. Az 1900-as évek elejétől Monar- chia-szerte kényszerű kato­nai ruházattá lett a sokat emlegetett csukaszürke. A tarka, mutatás csákók mú­zeumi tárgyakká nemesed­tek ... A. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom