Békés Megyei Népújság, 1983. június (38. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG g MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES n MEGYEI IBNOCS L0PIB 1983. JÚNIUS 1., SZERDA Ara: 1,40 forint XXXVni. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Folytatódott az IPU-konferencia Napirenden a bíróságok munkája Plenáris ülésen, az elfoga­dott napirendnek megfelelő­en általános vitával folytató­dott tegnap az Országház­ban az Interparlamentáris Unió V. európai együttmű­ködési és biztonsági konfe­renciája. A 28 országból ér­kezett mintegy 200 parla­menti képviselő elsősorban az európai biztonságot érin­tő kérdéseket elemezte, s — más-más szempontból — az együttműködés szorosab­bá tételének lehetőségeit kereste. Az általános vita résztve­vői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testüle­teknek fontos szerepük van a jelenlegi, kiélezett nem­zetközi problémák megoldá­sának elősegítésében. Bár az európai és a világhelyzet megromlásának okairól a vélemények természetesen eltértek, közös volt az az álláspont, hogy a budapesti tanácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konferenciáinak — hozzá kell járulnia az európai lég­kör megjavításához, a fegy­verkezési verseny megállí­tásához, a leszereléshez. A felszólalók részletesen fog­lalkoztak a helsinki záróok­mány alapelveinek megvaló­sulásával, a biztonsági kon­ferencia résztvevőinek mad­ridi tanácskozásával. Szá­mos kérdésben, így a hu­manitárius témák, az em­beri jogok problémái terén nemegyszer egymásnak el­lentmondó nézetek hangzot­tak el. Több, a NATO-or- szágokból érkező képviselő például az Atlanti Szövetség közismert álláspontjának adott hangot, egyetértés mu­tatkozott azonban abban, hogy következetesen meg kell valósítani a záróok­mány rendelkezéseit, s Mad­ridban haladék nélkül meg­felelő, kölcsönösen elfogad­ható megállapodásra kell jutni. Hasonlóképpen ellent­mondó vélemények ütköztek a vitában a fegyverkezés, az eurorakéták tárgyalásánál, de közös volt az óhaj, hogy vessenek véget a fegyver­kezési versenynek, amely súlyos veszélyt jelent Euró­pa népeinek. A plenáris ülés végezetül megválasztotta az elnökeit azoknak a bizottságoknak, amelyekben szerdától foly­tatják tanácskozásukat a képviselők, mégpedig a biz­tonság és a leszerelés, a gaz­dasági együttműködés, vala­mint a humanitárius kérdé­sek témaköreinek áttekinté­sével. Este a konferencia részt­vevői Szentendrére látogat­tak: a művelődési központ­ban részt vettek a Magyar Rádió gyermekkórusa és a Budapest táncegyüttes kon­certjén. Az MSZMP XII. kongresz- szusa óta végzett munkáról, az elkövetkező időszak fel­adatairól tartottak tegnap, kedden összbírói értekezle­tet Gyulán a megyei bíró­ságon. A tanácskozáson meg­jelent a megye bíróságainál dolgozó bírókat, közjegyző­ket és fogalmazókat dr. Ver­mes Vilmos, a megyei bíró­ság elnökhelyettese üdvözöl­te. Az elnökségben foglalt helyet dr. Szigeti Gábor, a megyei pártbizottság osztály- vezetője, dr. Jakucs Tamás, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, dr. Fekete Antal megyei főügyész és dr. Bereczki Lajos, az ügyvé­di kamara elnöke. Dr. Szikora István, a me­gyei bíróság elnöke előter­jesztésében értékelte a XII. pártkongresszus óta eltelt időszak bírósági tevékenysé­gét. Megállapította, hogy a bíróságok ítélkezési gyakor­lata megfelel a törvények­nek és a jogpolitikai köve­telményeknek, majd arról szólt, hogy megyénkben je­lenleg valamennyi bírói állás betöltött, mindez jó alapul szolgál az eredményes mun­kához. A bírák több mint fe­le nő. Békés megyében a bí­róságok munkájának idősze­rűsége példás, a jogpolitikai irányelvek érvényesülése biz­tosított. A továbbiakban a megyei bíróság elnöke hang­súlyozta: az utóbbi időben némiképp emelkedett a va­gyon elleni bűncselekmények száma. A jövőben szigorúbb felelősségrevonást kell alkal­mazni a társadalmi tulajdon megkárosítóival szemben, összességében megállapítha­tó: megyénkben biztosított a törvényesség, jellemző a jog- biztonság. A munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlata ki­egyensúlyozott. Befejezésül a megyei bíróság elnöke el­mondotta, hogy a jövőben az egész apparátus nagyobb ösz- szefogására van szükség a munka hatékonyságának ja­vítása, a növekvő követelmé­nyek teljesítése végett. Dr. Szigeti Gábor hozzá­szólásában arról beszélt, hogy az MSZMP KB április 12—13. határozatának és a kiadott jogpolitikai irányel­veknek megfelelően folytas­sák munkájukat a bíróságok dolgozói. Dr. Jakucs Tamás az áprilisi miniszteri orszá­gos értekezlet főbb megálla­pításairól beszélt, majd ar­ról szólt: megyénkben ki­emelkedően jó az időszerűség a bíróságok munkájában, s a személyi feltételek bizto­sítottak. V. L. Delegáció Budrióból Olasz mezőgazdasági szakemberek tapasztalatcserén Gyulán Több mint két évtizedes múltra tekint vissza Gyula és az olaszországi Budrió város testvéri kapcsolata. A két település között rendsze­res a város vezetőinek és különböző delegációknak a cseréje. Két évvel ezelőtt gyulai szövetkezeti szakem­berek jártak Budrióban, en­nek viszonzásaként most az olaszok látogattak el Gyulá­ra. Hétfőn este érkeztek a vendégek, több mint ezer kilométeres út után. Teg­nap, kedden délelőtt a váro­si tanács vb-termében fo­gadta a delegációt dr. Takács Lőrinc, a városi tanács elnö­ke, Kovács Lajos, az MSZMP városi bizottságá­nak titkára, dr. Szávai Ist­ván, a városi tanács vb-tit- kára. Elsőként dr. Takács Lőrinc üdvözölte a delegáció vezetőjét, Giancarlo Te- deshcit, Budrió város ta­nácsi itkárság-vezető j ét, va­lamint tagjait. A húszfőnyi delegációban a városba ér­kezett dr. Umberto Lunati, az Emília Romagna tarto­mány mezőgazdasági ter­melésének szervezője, dr. Rizzi Ettore, Bologna me­gye mezőgazdasági termelé­sének szervezője, dr. Ponti Sgargi, Bologna mezőgazda- sági szövetségének képvise­lője. A városról szóló tájékoz­tatás után a küldöttség megtekintette a megyéről és Gyuláról készült filmet, majd felkeresték a Kohán- képtárat, és megismerkedtek a város nevezetességeivel. Ma, szerdán a húskombiná­tot keresik fel, majd dél­után a Munkácsy Termelő- szövetkezet vendégei lesz­nek. Csütörtökön ellátogat­nak a Mezőhegyesi Mező- gazdasági Kombinátba, ahol többek között lovasbemuta­tót rendeznek tiszteletükre. Pénteken a Körös-völgy ter­mészeti szépségeit tekintik meg, majd este a Körös táncegyüttes műsorát nézik meg, és szombaton búcsúz­nak a várostól. Kép, szöveg: Béla Ottó Idegenforgalmi értekezlet Szezonnyitó idegenforgal­mi értekezletet tartott teg­nap, kedden délután a Bé­kés megyei Tanács kereske­delmi osztálya Gyulán, a Várfürdőben. Ott voltak az eseményen a megyei utazási irodák, az idegenforgalmi hivatal, az érdekelt vendég­látóipari és kereskedelmi vállalatok, szövetkezetek, a tanácsok képviselői. Először Frőhner Béla, a megyei tanács kereskedelmi osztályának helyettes veze­tője tájékoztatta a résztve­vőket az ország, megyénk elmúlt évi idegenforgalmá­ról, és 1983 első negyed­évének tapasztalatairól. El­mondotta többek között, hogy tavaly kevesebb turista ke­reste fel hazánkat, mint egy évvel korábban, a bevétel azonban 10 százalékkal nőtt. Békés megye kereskedelmi szálláshelyein mintegy 101 ezer ember fordult meg, kö­zülük 16 ezer volt a külföl­di. Megemlítette: különböző idegenforgalmi társulások jöttek létre szűkebb hazánk­ban is, elsősorban a belföldi turizmus fellendítésére. A jövőben mindenképpen ja­vítani kell az ellátás színvo­nalát, hiszen az elmúlt esz­tendőben zökkenők voltak. Ezenkívül jobbá szükséges tenni a hétvégi üdülőterüle­tek kereskedelmét, vendég­látását. Konkrétan: Szana­zug, Békésszentandrás, Gyo- ma térségéről van szó. Ezután az idegenforgalom­mal, a kereskedelemmel, a vendéglátással foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket, javaslataikat. S. S. Dr. Takács Lőrinc tájékoztatta a vendégeket a város életéről Hangulatos kis cukrászdát nyitott májusban Mezőkovácshá- zán a cukrászüzem épületében az ÁFÉSZ. Az üzemben ké­szülő friss süteményeken és fagylalton kívül házias készíté­sű finomságok — foszlós kalács, hájaskifli — is vásárolhatók a hétvégeken Fotó: Veress Erzsi Lázár György látogatása a VII. kerületben A főváros egyik legkisebb, de legsűrűbben lakott vá­rosrésze a VII. kerület, köz­ismert nevén az Erzsébetvá­ros — ide látogatott tegnap Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke. Elkísérte Király Andrásné, a Budapesti Pártbizottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a kerü­leti pártbizottság székházá­ban, ahol a kerület életéről, a lakosság közérzetéről, a munkában elért eredmé­nyekről és tennivalókról tá­jékoztatták a kormány elnö­két. Nádasdi József, a párt- bizottság első titkára el­mondta, hogy itt is fokozott várakozással tekintettek a Központi Bizottság áprilisi ülése elé, amelynek határo­zata kedvező fogadtatásra talált. Az állásfoglalás — vélekednek az emberek, a köz dolgai iránt felelősség­gel viseltető pártonkívüliek is — megnyugtatóan fejezi ki bevált politikánk folyta­tását, reálisan megerősíti a kitűzött célokat, és fokozza a cselekvőkészséget. Német Péter, a VII. kerü­leti Tanács elnöke a 47 vál­lalat és 36 szövetkezet mun­kájával is fémjelzett kerü­let gyarapodásáról tájékoz­tatta a Minisztertanács el­nökét. Lázár György átadta Er­zsébetváros vezetőinek és lakosságának az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács üdvözletét, további sikereket kívánva a munkában, a közösségi és az egyéni boldogulásban. Rövid séta következett: a Dohány utcából a megszé­pült környezetű Almássy térre, a — teljes nevén — úttörő- és ifjúsági ház, sza­badidő-központba. Ezután a VII. kerületi in­gatlankezelő vállalatnál tett látogatást a Minisztertanács elnöke. Az 1982. évi ered­ményeiért Kiváló Vállalat címmel kitüntetett dolgozói kollektíva feladatairól Pus László igazgató és Solyom István, a pártvezetőség tit­kár adott tájékoztatást. Az Állatorvostudományi Egye­tem volt a kerületlátogatás utolsó állomása, ahol Lázár Györgyöt Kardeván Andor rektor és Rajai Pál párttit­kár ismertette meg az okta­tó-, nevelő- és kutatómunká­val, az egyetem politikai, mozgalmi életével. A kerületi program a ké­ső délutáni órákban zárult. fitadták a tejtermelési verseny dijait A nagyszénási Október 6. Termelőszövetkezet központ­jában rendezték meg tegnap, május 31-én az elmúlt évi tejtermelési verseny megyei díjkiosztó ünnepségét. A megjelenteket a házigazdák nevében Apáti Nagy Gábor, az MSZMP KB tagja, a ter­melőszövetkezet elnökhelyet­tese köszöntötte. Az ünnep­ségen részt vett Kácsor And­rás, a megyei tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályának csoportvezetője. Ezt követően Timkó Ru­dolf, a Békéscsabai Állat- tenyésztő Állomás vezetője mondott rövid beszédet. Ki­emelte: tavaly megyénkből a versenyhez hét állami gazda­ság, 48 termelőszövetkezet és 33 településről 218 kisterme­lő csatlakozott. Megyénkből az országos értékelés alapján a magyartarka tehénállo­mánnyal rendelkező üzemek kategóriájában második he­lyezést ért el a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát, ugyanebben a kategóriában a Szeghalmi Állami Gazda­ság érte el a harmadik he­lyet. Az európai feketetarka la­pály tehénállománnyal ren­delkező üzemek versenyében a Békéscsabai Állami Gazda­ság bizonyult a legjobbnak. A Hidasháti Állami Gazda­ság 1981. évi árutej-értéke- sítését 32 százalékkal növel­ve érte el e kategória máso­dik helyét. Hagyomány már, hogy évek óta a kistermelők versenyében kiemelkedő eredményt érnek el me­gyénk termelői. Az idén Brhlik András békéscsabai kistermelő szerezte meg az első helyet az összes árutej- értékesítés alapján ebben a kategóriában. A gyomaend- rődi Timár Sándor lett e ka­tegória második helyezettje. A megyei versenyben az egy fejt tehénre jutó leg­több tejet termelő nagyüze­mek kategóriájában a ma­gyartarka állományok ver­senyében a nagyszénási Ok­tóber 6. Tsz, a tiszta vérű Holstein állományok verse­nyében a gyulai Munkácsy Tsz, a keresztezett Holstein állományok versenyében a Körösi Állami Gazdaság bi­zonyult a legjobbnak. Az eu­rópai lapály állományok ka­tegóriájában az orosházi Pe­tőfi Tsz érte el az első he­lyet. A 100 hektár mezőgazda- sági területre jutó árutejter­melésben az első helyezést a szarvasi Dózsa Termelőszö­vetkezet nyerte el. Az előző évihez képest árutejtermelés növelésében a legjobb ered­ményt megyénkben a med- gyesegyházi Haladás Terme­lőszövetkezet érte el. A legtöbb árutejet értéke­sítő kistermelő tavaly a kö- rösladányi Hegedűs Károly volt. Az egy tehénre eső leg­több árutejet termelő kister­melő a méhkeréki Rúzsa Ti­vadar volt az elmúlt eszten­dőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom