Békés Megyei Népújság, 1983. március (38. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-27 / 73. szám

a 1983. március 27., vasárnap NÉPÚJSÁG BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Dévaványán Korszerűsödött üzlethálózat A négy uj ABC egyike, az Árpád utcai. Mindegyikben bő­séges a választék A Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ két település, Déva­ványa és Ecsegfalva 12 ezer lakosáról gondoskodik. A fo­gyasztási szövetkezet az utóbbi években sokat tett az üzlethálózat korszerűsítésé­ért. Somogyi Károlyné fő­könyvelőtől megtudtuk, hogy 1978-tól több mint 20 mil­lió forintot fordítottak a bol­tok korszerűsítésére. Koráb­ban, csaknem három évtize­den keresztül a két község­ben boltok nem épültek, a régi kereskedelmi egységek a hagyományos módszerrel üzemeltek. Az élet megkö­vetelte a lakosság ellátásá­nak javítását. Az utóbbi há­rom esztendőben négy új ABC-áruház épült, ebből három Dévaványán készült el. Az Árpád utcában 640 négyzetméteres, a Lenin ut­cában 470 négyzetméteres, a Hajós utcában pedig 370 négyzetméteres ABC-t vehe­tett birtokba a lakosság. Ecsegfalva egy 200 négyzet- méteres ABC-vel gazdago­dott. — A beruházásaink meg­valósítását több forrásból tudtuk finanszírozni. A sa­ját erőn kívül a MÉSZÖV kölcsönös fejlesztési alapjá­ból, a SZÖVOSZ kölcsönös támogatási alapjából, továb­bá más kölcsönökből és be­ruházási hitelekből fedeztük a költségeket. Elképzeléseink vannak a további fejleszté­sekre. Sajnos a pénzügyi le­hetőségek ennek bizonyos mértékben gátat szabnak. Dévaványán égetően szükség lenne még egy 3—400 négy­zetméteres ABC-re — foly­tatja a főkönyvelő, majd megtoldja még. — Korsze­rűsítésre vár még a cukrász­da, a vendéglő és a mező- gazdasági bolt is. Óriási gon­dot jelent a központi épüle­tünk rendbehozatala, ugyan­is az 1800-as években ké­szült épület pincéjében több mint húsz éve, idestova két és fél méteres víz áll. Persze az ÁFÉSZ nemcsak az élelmiszer, iparcikk és ru­házati cikkek ellátásáról gondoskodik. Jelentős részt vállalnak a nagyközségben épülő családi házak meg­valósításából is: az utóbbi tíz évben több mi»t ötszáz belvizes ház épült Dévavá­nyán, ehhez csaknem vala­mennyi anyagot sikerült idő­ben, megfelelő mennyiség­ben és minőségben biztosí­taniuk. Az ÁFÉSZ forgalmában jelentős a felvásárlás is. A négy szakcsoportjuk — te- nyésztojás-termelő, galamb, nyúl és méhész — az elmúlt évben több mint 5,5 millió forint értékű árut adott a fogyasztóknak, a népgazda­ságnak, vagyis a felvásár­lásnak mintegy felét. Az el­múlt évben a szakcsoport tagjainak az ÁFÉSZ 523 ezer forint kamatmentes elő­leget juttatott a termelés fel­keltésére. Ezt a törekvésüket az idén szeretnék tovább folytatni. n fiatalok hétvégeken hazajárnak Dévaványán több mint 1300 fiatal él. Közülük azon­ban csak 700-an dolgoznak a községben, zömmel a két he­lyi tsz-ben, az ÁFÉSZ-nél, a Csepel Autógyár kihelyezett telepén, a háziipari szövet­kezetben. A többiek pedig más településre, s a fővá­rosba járnak dolgozni. Ró­luk, életkörülményeikről, szórakozási lehetőségeikről beszélgettünk Lengyel Ilo­nával, a nagyközségi K1SZ- bizottság titkárával. — Annak, hogy nagyon sok fiatal elmegy innen dolgoz­ni, az lehet az oka, hogy ke­vés, illetve telített az itteni munkalehetőség. De csak­nem minden hétvégén lehet velük találkozni, hétről hét­re hazajárnak. Az itt élők, dolgozók nagy része pedig háztájival is foglalkozik a munkája mellett, malacot, tehenet nevel. Ez persze ren­geteg időt kíván. S bár így szabad idejük kevesebb ma­rad, az a tapasztalatunk, hogy sokan igénylik a szó­rakoztató, tartalmas kikap­csolódást nyújtó programo­kat. Az utóbbi hónapokban egyre szorosabb az összefo­gás a művelődési ház, a könyvtár és a KlSZ-bizott- ság között azért, hogy ezeket a programokat minél színvo­nalasabbá tudjuk tenni. Így irodalmi esteket, társastánc­tanfolyamot, író-olvasó ta­lálkozót, műsoros esteket, diszkót, kiállításokat, szín­házi előadásokat, gyermek­programokat szervezünk. Évről évre nő a KISZ-tagok létszáma, most 257-en tevé­kenykednek. Sokan családo­sok, emellett vállalják a többletmunkát. A most leg­fontosabb napi feladatunk a FIN lebonyolítása, szeret­nénk bevonni mindenkit, gyerekektől az idősebbekig. A tenni akaró KISZ-es fiatalok segítőkészségét pe- din mi sem bizonyítja job­ban, mint az, hogy tavaly társadalmi munkában — melyhez a tanács adta az anyagot, de sokat segítettek a tsz-ek vezetői is — rendbe hozták a 20 éve nem hasz­nált ' szabadtéri színpadot, már koncertet is tudtak ren­dezni. A további felújításra pedig pályázat útján 100 ezer forintot nyertek. a z első írásos okmá­nyok csak így emlí­tik: Ványa. Az 1800- as éveket megelőzően talál­ható utalás először a Déva szóra, ma pedig — noha ne­vezik még mindig Ványá- nak — Dévaványa. A szeg­halmi járás csaknem tízez­res nagyközsége sok vihart megért. A török kivonulása után alig 120—130 lakost re­gisztrálhattak, de volt olyan időszak, amikor a mainál harmadával-felével többet. Tartozott Szolnok megyéhez is, ma Békéi északi fertá­lyán található, mezőgazdasá­gi nagyközség, két termelő- szövetkezettel. A felszabadulást követően kezdett iparosodni a telepü­lés. Napjainkban már a Csepel Autó is munkát ad a déva-„ ványainaknak, de megtele­pedett a kosárfonó, a Gyo- maendrődi Háziipari Szövet­kezet, telepet hoztak létre a szarvasi vas-fémesek. A leg­régebbi üzem a téglagyár, és sorolhatnánk tovább. Vala­mennyi azzal az elképzelés­sel jött létre, hogy „megkös­se” az embereket, munkát adjon helyben, ne kelljen eljárniuk — ingázni. Persze, a három „saját gyermek” dominál Dévavá­nyán : a két tsz és az ÁFÉSZ. A legtöbb embert foglalkoz­tatják, s természetesen ezek az üzemek hozzák a legtöbb bevételt. No, és az sem ha­nyagolható el: a ványai em­berek szinte minden korban a földből éltek, s arról, va­lamint a becsületes munká­jukról voltak ismertek. Fenti felvételünk a nagyközség egyik új utcasoráról — a Május 1. utcáról — készült, ahol az elmúlt években sorra épültek az új családi házak. Persze nemcsak az iménti fel­vétel bizonyítja, hogy fejlődik a település, hi­szen még az idén előkészítik az új nyolctan­termes általános iskola területét, amelynek terveit már meg is rendelték. A Vörösmarty utcai leendő új épület alapozását úgy terve­zik, jövőre megkezdhetik, s az azt követő év őszére beköltözhetnek a diákok. Addig is a Kossuth utcai óvoda felújításán fáradoznak, ahol további két csoportszobával bővítik a legfiatalabbak intézményét. A tervek szerint ezt jövőre be is fejezik. S akkor még nem beszéltünk az egyik leg­nagyobb elképzelésről, a geotermikus energia kihasználásáról. Alig tíz esztendővel ezelőtt a kutatófúrások után meleg vízre találtak, s a kút percenként 1350 liter 89 Celsius-fokos vizet ad. A nagyközség vezetői úgy vélik, ki kell használni ezt a lehetőséget. Éppen ezért megbízták a Központi Bányaműszaki Fejlesz­tési Intézetet, hogy a forró viz hasznosítására tanulmánytervet készítsenek. Éppen egy esz­tendővel ezelőtt kötöttek szerződést. Ezt az energiaracionalizálási pályázatra kívánják be-' nyújtani, s ha az elbírálás kedvező, úgy vé­lik, a két mezőgazdasági termelőszövetkezet terményszárítójához vezetnék el a forró vi­zet. Természetesen mindezek mellett az Ár­pád utcai intézmények és üzemek, valamint az ottani lakóházak fűtését is ezzel oldanák meg. Árutermelés és szolgáltatás A Szarvasi Vas- és Fém­ipari Szövetkezet dévaványai részlegében mintegy 110-en dolgoznak, a létszám csak­nem 65 százaléka nő. Éven­te 50 millió forint termelési értéket állítanak elő. Az elektromos részleg ad­ja a termelésnek több mint kétharmadát, míg a többit a faipari állítja elő. Az elekt­romos részleg a különböző világítótestekhez, vasalók­hoz, csengőkhöz és egyéb szerelvényekhez az alkat­részt a központtól, vagy a kooperációs partnerektől kapja. A faipari részleg ter­melésével viszont egyedi megrendeléseket elégít ki. A részleg fő profilja a belső építészeti berendezések gyár­tása. Készítenek beépített és egyedi bútorokat, valamint laboratóriumi berendezése­ket és egyedi típusú nyílás­zárókat. Dévaványai asztalo­sok készítették egyebek kö­zött a sárospataki motel ét­termének és presszójának belső berendezéseit, a közel­jövőben kezdik meg a sze­gedi könyvtár, és levéltár belső építészeti munkálatait, majd a Magyar Tudományos Akadémia miskolci akadé­miai székház belső felújítá­sát. Az elmúlt egy-két évben sokat korszerűsödött a dé- vaványai telep. Auer Miklós telepvezető elmondta, hogy a felújításra, beruházásra öt­millió forintot fordítottak. Elkészült az új asztalosüzem, korszerűsítették a műhelye­ket, megvalósították a köz­ponti fűtést, s az idén az asztalosműhely porelszívó berendezéseinek szerelését is befejezik. A dévaványai részleg la­kossági szolgáltatásokat is végez, kezdve a kávédaráló­tól az automata mosógépen át a televízió javításáig. Szerződésben vannak a RA- VILL-el, a RAMOVILL-el és a GELKA-val. Vasas., szak­mákban a lakosságtól egye­di megrendeléseket is elfo­gadnak, épp úgy, mint az asztalos részleg, mely vál­lalja egyedi nyílászárók és egyedi bútorok készítését. Az új, korszerű asztalosműhelyben lámpaalkatrészek is ké­szülnek II kosarasok Tizennégy esztendővel ez­előtt hívták létre a kosár­üzemet a nagyközségben. Az Erdőgazdasági, Fűz- és Ko­sáripari Vállalat 5-ös számú dévaványai telephelyeként működik, s akkori létreho­zásának legfontosabb oka: munkalehetőség biztosítása a dévaványai asszonyoknak. Napjainkban mintegy 60-an tevékenykednek az egykori malomépületben, s nem is akárhogyan. Termékeik je­lentős hányada az úgyneve­zett karkosár, amelyeknek mintegy 90 százaléka a nyu­gat-európai — francia, NSZK-beli, angol, olasz, svéd, holland — piacokon talál gazdára. Mint Perva­nov József, a telep vezetője elmondta, az asszonyok meg­szerették az üzemet, jó a ke­reset, s hosszú távon bizto­sított működésük. Az anyag- alap-ellátás jó, s a tervfel­adatokat eddig minden év­ben teljesítették. Azt is hoz­záfűzte: — Két esztendővel ezelőtt tizenöten szereztek szakmunkás oklevelet a dé- vaványaiak közül. Nem vé­letlen, hogy tavaly már 11,5 millió forint értékű terme­lést produkált üzemünk. Egyébként a kosarak mi­lyenségétől is függően, napi 2—300 készül Dévaványán, amelyet majd mosásra, szá­rításra, lakkozásra Békésre szállítanak. A legügyesebb kezű asszonyok naponta 10—, 12-t is elkészítenek a ter­mékből, ami annyit jelent, hogy 45 percenként egyet... Újra birkózás Mindeddig négy szakosztály működött a Dévaványai ME* DOSZ égisze alatt. A közelmúlt­ban azonban újra életre keltet­ték —■ hiszen hajdan erős szak­osztályuk volt — a birkózók működését. így napjainkra öt szakosztályban folyik sporttevé­kenység az egyik legnépsze­rűbb sportágban, a lábdarúgás- ban azonban az utóbbi években nem a legfényesebben szerepel­nek, amit bizonyít, hogy a kör­zeti bajnokságba kaptak beso­rolást. Az 1981—32-es idényben a felnőttek a 8. helyen kötöt­tek ki, a mostani bajnokságban az őszi forduló után a 3. he­lyen állnak. A legfőbb célja a több mint 110 labdarúgót fog­lalkoztató szakosztálynak: visz- szajutni a megyei II. osztályba. A hajdan az NB II kapuit is döngető női kézilabda-szakosz­tály olyannyira vegetál, hogy az idei megyei bajnokságba már be sem nevezik őket, viszont némi szünet után újjá alakult a férfigárda. A ' sakkozók rit­kán hallatnak magukról, pedig rendszeresen rés/t vesznek a községen kívüli versenyeken is. Az asztaliteniszezők csupán fél­hivatalosan működtek, de a szervezetlenség és a vezetés hiá­nyában felfüggesztették tevé­kenységüket. Annál örömtelibb, hogy tavaly novemberben egy régen dédel­getett terv valóra vált: újra van birkózószakosztály. Természete­sen minden kezdet nehéz, itt is az első feladatként meg kellett szervezni a működésiig: szüksé­ges feltételeket. A nagy múltú Orosházi MTK birkózó szakosz­tályával vették fel a kapcsola­tot, ahonnan — ha csak hasz­nált is, de a kezdéshez kitűnő birkózószőnyeget kaptak. Így most már az általános iskolá­sok Szabó Péter pedagógus-ed­ző irányításával megbarátkoz­hatnak és megismerkedhetnek a sportág alapjaival. Az oldalt írták: Bielik Ágnes, Jávor Péter, Szekeres András. A fotókat Jávor Péter készítette. Naponta 200—300 kosár kerül ki az asszonyok keze alól, amelyek legnagyobb többsége a nyugat-európai piacokon talál gazdára

Next

/
Oldalképek
Tartalom