Békés Megyei Népújság, 1983. március (38. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-27 / 73. szám

NÉPÚJSÁG 1983. március 21., vasárnap Milyen a mezőgazdaságban dolgozók egészsége? Sok a technikai, kémiai ártalom Emlékszem — úgy hat év­vel ezelőtt lehetett — a Kis­kunsági Mezőgazdasági Szö­vetkezetek Szövetsége meg­állapodott a katonai kórház­zal abban, hogy ennek or­vosai a traktorostól a téesz- elnökig alapos egészségvizs­gálatnak vetik alá az erre jelentkezőket. Alkalmassági vizsgálatnak is nevezhetők egyszersmind e látleletek, éppen ezért még a legmakkegészségesebbek is ú'gy tértek be a kórház ti­tokzatos kapuján, hogy jócs­kán szorongtak: vajon nem derítik-e ki majd róluk, hogy immár nincs esélyük vállalt feladatuk folytatására? Summázatát a kórképek­nek megőriztem; nos, esze­rint 197 téesz-elnök, elnökhe­lyettes, párttitkár, főkönyve­lő, főmezőgazdász, főállatte- nvésztő, ágazatvezető közül 52-nek volt magas a vérnyo­mása, 18-nak volt májbeteg­sége, 9 találtatott neurózis­ban szenvedőnek, 6 cukorbe­tegnek és így tovább. Mond­hatnék: mi ebben a külö­nös? Hiszen bármely réteget helyeznének górcső alá, hi­vatalnokokét, vasmunkáso­két. vagy akár háziasszonyo­két, aligha kapnának az or­vosok a fölsoroltnál jobb arányokat.* S mégis, tagadhatatlan, hogy foglalkozási ártalmak dolgában elválaszthatók, megkülönböztethetők még az agrárberkekben foglalatosko- dók is. Íme az országos di­agnózis: a szív- és érrendsze­ri megbetegedésekben, neu­rózisban a téesz-elnökök „vi­szik el a pálmát*, magas vérnyomás rajtuk kívül a főkönyvelőket sújtja a leg­jobban. Hatvanöt traktoros­ból csak huszonöt bizonyult teljesen egészségesnek, — miként a mozdonyvezetők, úgy ők is öt évvel korábban érdemesülhetnek nyugdíjra. (Aminek megvalósulása ese­tén persze gondterheltek len­nének, netán újabb mened­zserbetegséget szereznének be a téesz-elnökök: ugyan miként helyettesíthetnék, pó­tolhatnák az országosan hat­vanezerre tehető traktorosok közül az 55 évesen nyugdíj­ba vonulókat?) Külön nagy témakör a nö­vényvédelmi szakmunkáso­ké, egyáltalán: a különféle vegyszerekkel, tehát így mér­gekkel dolgozóké. Az orvo­soknak olykor a halál torká­ból kell kimenteni — ha si­kerül — a vegyszerrel óvat­lanul, nem ritkán ittasan bá­nó növényvédőket. Időközben országossá vál­tak a szűrővizsgálatok, Bács- Kiskun megye Kiskőrösön külön téesz-rendelőt tart fönn. de van minisztertaná­csi határozat is — a 3058' 1982. számú — arra, hogy a rehabilitációs rendelkezése­ket ki kell terjeszteni a me­zőgazdasági szövetkezetekre, fejlesztendő az üzemegész­ségügyi hálózat, és így to­vább. Tavalyról még nincs statisztikái képünk, de 1981. summázata rendelkezésünkre áll a bejelentett foglalkozási betegségekről. Az Egészség- ügyi Minisztérium kimutatá­sa 415 esetet jegyez, ebből 327 a keresőképtelenné vál­tak száma. Egy-két példa: 82 esetben vibráció. 27 esetben gombák, 18 alkalommal ipa­ri gázok okozták a bajt — tehát a fizikai munkát meg­könnyítő gépek és vegyi anyagok bizony belejátsza­nak a megbetegedésekbe. Miként a tárca jelentéséből kitűnik, a téeszek táppénzes százaléka ugyan alatta van még a népgazdasági átlag­ának, de 1970—1980 között 4,5-ről 5,1 százalékra növe­kedett ez az arány. Jóllehet mind több téesz alkalmaz másodállásban orvost —• a csepeli Duna Tsz például ismereteim szerint már leg­alább egy—másfél évtizede, fennállásának húsz esztende­jéből —, ám faluhelyen az úgynevezett alapellátás még­is csak a körzeti orvosokra vár. Azokra, akiknek száma az ötödik ötéves terv folya­mán 2226-ról 2286-ra gyara­podott, s aminek következ­ményeként az egy orvosra jutó falusi lakosság átlagszá­ma 2366-ról 2182-re apad­hatott. Mindez nem módosítja még azt a megállapítást, amit a minisztérium említett jelentése így summáz: „A falusi lakosság egészségügyi alapellátása még nem érte el a szükséges és indokoltan igényelt színvonalat.” Továb­bá: „...szakmailag is in­dokolt, hogy a mezőgazda'sá- gi dolgozók általános egész­ségügyi ellátását magas szín­vonalon biztosítsuk, és a le­hetőségekkel összhangban fejlesszük tovább speciális üzemegészségügyi ellátásun­kat is.” Ez utóbbihoz a szak- rendelések minden megyé­ben kialakultak már, ezek részt vesznek a munkaalkal­masság orvosi véleményezé­sében éppen úgy, miként a megelőzésben, a rehabilitáció segítésében. (Bács-Kiskun, Borsod, Fejér, Heves volt a példa.) El kellene jutnunk oda, hogy az ipar és a mezőgaz­daság, a város és a falu egyenlővé váljék egészség- ügyi ellátás dolgában. Keresztényi Nándor Jól halad az iskolaépítés Szarvason A szarvasi iskola gondjai­ról lapunk hírt adott, beszá­moltunk arról is, hogy a la­kosság anyagi segítségével kezdődhetett meg a tizenkét tan-, szak- és tornateremmel, sportudvarral készülp általá­nos iskola kivitelezése. A napközi is ebben az épület- együttesben kap otthont. Az ötödik ötéves tervben gyermekintézmények építésé­re fordítható lakossági hoz­zájárulások ötmillió forintjá­nak felhasználásával kezdő­dött a munka 1980-ban. A városi tanács, -az intézmé­nyek, valamint a lakosság a VI. ötéves tervben is támo­gatja az iskola létrejöttét. A Körös-parti városban «levő üzemek a fejlesztési alap­jukból adnak hozzá, ugyan­akkor a dolgozók öt éven át, esztendőnként egynapi kere­setüket ajánlják fel erre az akcióra. A számítások szerint így a szarvasiak újabb 11 millió forintot tesznek hozzá gyer­mekeik második otthonának kialakításához. Az iskola­gond ennyiből még nem ol­dódhatott volna meg, az ál­lam 18 millió forint hozzá­járulást adott, s a költség- vetéshez hiányzó 8-9 millió forintot a városi tanács adja. Nagy várakozás előzte meg a szervezést, de még inkább a megvalósítást. A munkát a Szarvasi Állami Tangazdaság építő részlege vállalta, ed­dig tudják tartani a lépést, hogy pontosabban fogalmaz­zunk: a késve érkezett fö­démgerendák sem okoztak határidőcsúszást. A terület közművesítése elkészült, áll­nak az oktatási épület falai. A jövő, 1984 85-ös tanévre tervezik az iskola birtokba vételét a város vezetői, dol­gozói és a gyerekek. Ezzel azonban még nincs vége az oktatási építkezések­nek, mert tavaly megkezdték az 1-es számú általános is­kola — 13 millió forint ér­tékű — rekonstrukcióját, amit az idén szerétnének be­fejezni. Amíg a bontás, va­kolás, újra falazás és más munkák tartanak, a gyerekek a területi pártszervezetek, az MHSZ, az úttörőház termei­ben tanulnak. Ha ez az is­kola már rendben lesz, ak­kor veszik sorra a 2-es szá­mú intézményt, ahol a szén­kályhás fűtést szeretnék meg. szüntetni és egy tornatermet létrehozni. Kép, szöveg: Számadó Julianna A templom kertje lesz a gyerekek pihenőudvara, ha elkészül az új suli Kamuton, a Béke Tsz szolgáltatu részlegének bognárműhelyében nyárfából és akácból 16 önctetőt készítenek sertésólakba, a malacoknak Fotó: Bukovinszky István Nagyobb nyereség — több bér II keresetszabályozás új formája A mezőgazdaságban ebben az évben több, mint hetven ál­lami gazdaság, termelőszövetkezet kap lehetőséget az eddigi­től eltérő keresetszabályozási forma alkalmazására. Á fej­lesztés-fogyasztás arány tartásához kötött keresetszabályozást alkalmazhatja többek között a csorvási Lenin Tsz. A dolgozók körében természetesen sokan teszik fel a kér­dést: és ettől többet fizetnek majd? Erre, és még jó néhány, a fejlesztés-fogyasztás arányos keresetszabályozás bevezeté­sével kapcsolatos kérdésre kerestünk választ a csorvási Le­nin Tsz-ben. — Több bért, nagyobb ke­resetet csak akkor biztosít­hatunk, ha a jövőben javul a munka hatékonysága, na­gyobb lesz a nyereség, és ez­zel a fejlesztésre is több pénzt fordíthatunk. Az eddi­gi jövedelemszabályozási forma, ellentétben a mosta­nival, az elért többletnyere­ségből nem tette lehetővé az arányos keresetnövelést, ki- egyenlítésre alapozott jöve­delemszínvonal szemléletű volt — válaszol a kérdésre Kovács János, a tsz elnöke. — Ez a keresetszabályozás a tartalékok mozgósítására épül, és bevezetése sok ne­hézséggel járhat. Miért pá­lyázták meg mégis? — Az új forma előnyei mi­att. A korábbi bérszínvonal­gazdálkodás nem ösztönzött a hatékony bér- és munka­erő-gazdálkodásra. Éppen el­lenkezőleg, pazarláshoz ve­zetett. A bérszínvonal vé­delmét mindenütt alacsony keresetek alkalmazásával oldották meg az üzemek. Ez látszat-foglalkoztatáshoz ve­zetett, és érezhető differen­ciálásra sem adott igazán lehetőséget. ' — A közös gazdaság az utóbbi években kiváló ered­ményeket ért cl. Két eve pél­dául a hatékonyságot figye­lembe véve, az ország első öt szövetkezetének egyike volt a csorvási, de az egy évvel korábbi és a tavalyi ered­mények is átlagon felüliek lettek. Ugyanakkor a fej­lesztés-fogyasztás arányát ennek a három évnek az át­laga alapján állapították meg. Vagyis, ahhoz, hogy előrelépjenek, az eddigi ered­ményeket is túl kellene szár­nyalni. Nem túl nagy a koc­kázat? — Tisztában vagyunk üze­men belül lehetőségeinkkel, ezért is pályáztunk. Előzőleg azt vizsgáltuk, hogy mi se­gítené az eddig elért haté­konyság, eredményesség túl­lépését. Arra a megállapí­tásra jutotutnk, hogy sokkal jobb bér- és munkaerő-gaz­dálkodásra, ösztönzésre van szükség. így nem az volt az alapkérdés, hogyan lehetne több bért fizetni, hanem az, milyen módszerek alkalma­zása segítheti a nyereség nö­vekedését, a munka haté­konyságának fokozását. Az már az új keresetszabályozá­si forma következménye, hogy ezután a jövedelmek is a hatékonysággal összhang­ban dinamikusan emelked­hetnek. Egyébként a kockázat va­lóban nagy. Ha ugyanis a fejlesztés fogyasztás arányán belül csak a fogyasztás nő, akkor az aránynövekedésnek megfelelő összeg első száza­léka után 100, a második százaléka után 200, és min­den további százaléka után 500 százalék további kereseti adót kell a már adózott nye­reségből fizetni. Fontos te­hát, hogy a dolgozók is ért­sék, miről van szó, tisztában legyenek vele: a fizetés, a jövedelemnövekedés nem a vezető akaratán, hanem a le­hetőségeken, a nyereségter­melésen múlik­— Több nyereség — na­gyobb jövedelem. A képlet egyetlen tőmondatban túlsá­gosan is egyszerűnek tűnik. Vannak-e irányelvek, aján­lások az alkalmazásra? — Nincsenek, ezért a he­lyi döntések alaposságán mú­lik, milyen eredményekkel jár majd az új keresetsza­bályozási forma. Ügy dön­töttünk, hogy 1983-ban fo­kozatosan megteremtjük az áttérés feltételeit. Nincs ér­telme a kapkodásnak. Még az idén felmérjük, mennyi munkaerőre van feltétlenül szükségük az ágazatoknak, hol rendelkeznek tartalékok­kal. Az esetleg hiányzó mun­kaerőt átcsoportosítással akarjuk biztosítani. Felülvizsgáljuk az ágaza­tok szervezeti rendszerét is. A korábban, a bérszínvonal­gazdálkodásnál előnyös fel­állás az új formában elve­szíti mozgósító, ösztönző jel­legét. Ezért érdekeltségi ala­pon történő átrendezésre lesz szükség. Az üzemeltető gé­pes ágazat és a gépjavító ágazat közös érdekeltsége például eddig áttételeken ke­resztül jutott kifejezésre. A traktorvezetők és -javítók közös érdekeltsége ugyanak­kor a gépek, berendezések hatékony üzemelésének kulcskérdése. — Ezek ‘szerint a közvet­len érdekeltség megteremté­se az új keresetszabályozás fontos eleme? — Legalábbis ezt szeret­nénk elérni. Több elképzelés kimunkálásán dolgozunk. Az egyik, hogy a jövőben az ágazatoknál is a nyereség kerüljön az érdekeltség kö­zéppontjába. A szövetkezet nyereségterve ugyanis mint cél, az érdekeltséget vizsgál­va „távol” volt a tsz-tagok- tól. A dolgozó a végered­ménytől függetlenül, évköz­ben úgy is megkapta a fi­zetését. Ezentúl az ágazati nyereség alakulásával pár­huzamosan a kereseti lehe­tőségek is változnak. Ezek­ben az esetekben a vezető­nek, mint gazdálkodónak kell jelen lennie. A másik kimunkálás alatt álló elképzelés, a munka­utalványozás, amikor is elő­re tisztáznánk egy-egy nö­vény betakarításáért, vagy egy-egy gép javításáért járó munkadíjat. A munka iga­zolt elvégzése után pedig azonnal fizetnénk. Ez a mód­szer lehetőséget ad arra, hogy ott és akkor ismerjék el a teljesítményt, ahol és amikor az megszületett. További elképzelés, az úgy­nevezett progresszív bérezés. Lényege, hogy a kereset a teljesítménynél — egy pon­ton túl — gyorsabban nő­jön. Vegyünk egy egyszerű példát. Mondjuk, 100 hektár felszántásáért 10 forint jár hektáronként. De, ha egy­ségnyi idő alatt ennél töb­bet szánt fel a traktoros, már 15 forintot kaphat. Valamennyi módszer beve­zetésének feltétele azonban, hogy elkészüljenek az ága­zati bérszabályzatok, ame­lyekben meghatározzuk majd a munkák elismerésének mértékét. És csak ezután derül ki, hogy hol, melyik elképzelés megvalósítására vállalkozunk. Feltétlenül szem előtt kell azonban tar­tanunk, hogy ezt a szocia­lista nagyüzem keretein be­lül, a nagyüzemi gazdálko­dás alapvető elveinek és elő­nyének sérelme nélkül old­juk meg. A siker azon mú­lik, hogyan tudjuk az anya­gi ösztönzésnek azt a rend­szerét kialakítani. — Az első hallásra úgy tűnik, a felsorolt módszerek sajátossága, hogy többlet- munkára ösztönöznek. Ez munkaerő- és bérmegtakarí­táshoz vezethet... — A fejlesztés fogyasztási arány tartásához kötött ke­resetszabályozás végül is a bértömeg-gazdálkodás egyik formája. Ezért ha ugyanazt a munkát kevesebben vég­zik el, megkaphatják a több­letbér nagyobb részét... — Előfordulhat, hogy az eddiginél kevesebb munkás­kézre lesz szükség? — Egy-egy területen min­den bizonnyal. Ezért is ha­tároztuk el, hogy csak rend­kívüli indokolt esetben ve­szünk fel új tagokat. Inkább belső munkaerőmozgásra szá­mítunk. Több tsz-tagot, al­kalmazottat szeretnénk fog­lalkoztatni a nyereségterme­lő ágazatokban, de ott is csak az ésszerűség határáig. Ügy gondolom, az -új bé­rezési forma gyakorlati, min­den területen történő beve­zetése 1984 után belső fe­szültségekkel jár majd. Em­berséges megoldásra törek­szünk, de a gazdasági tör­vényszerűségeket sem sze­retnénk figyelmen kívül hagyni. A látszatfoglalkoz­tatások ideje mindenesetre lejárt. Kepenyes János

Next

/
Oldalképek
Tartalom