Békés Megyei Népújság, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

1982. december 1., szerda Mit tervez a nukleáris tervező csoport? Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter és Joseph Luns NATO-f'ötitkár a nukleáris tervezőcsoport ülésére tar­tanak (Telefotó) vizsgálja, Weinberger igye­HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • BUKAREST Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KB titkára és Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára november 29—30-án a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására látogatást tett Bu­karestben. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára fogadta Aezél Györgyöt és Várkonyi Pétert. Az MSZMP Központi Bizottságának titkárai meg­beszélést folytattak Petru Enacheval és Miu Dobrescu- val, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjaival, a KB titkárai­val. Megállapodtak abban, hogy a nyitott kérdések ren­dezése érdekében megbeszé­léseiket Budapesten folytat­ják. Aczél György és Várko­nyi Péter kedden este haza­érkezett Budapestre. • GENF Kedden Genfben teljes ülést tartott az európai kö­zepes hatótávolságú nukleá­ris fegyverek korlátozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség. Ezzel lezárult a megbeszélések jelenlegi sza­kasza. A felek megállapod­tak abban, hogy a tárgyalá­sokat 1983. január 27-től is­mét folytatják. • RÓMA Amintore Fanfani kedden hivatalosan bejelentette Per­tini államfőnek, hogy készen áll négypárti koalíciós kor­mányának megalakítására. A miniszterek névsorát várha­tóan szerdára állítja össze, s előreláthatólag a jövő héten bizalmi szavazást kér a par­lamentben. Fanfani ezzel a bejelentésével gyakorlatilag véget vetett a tizenhét nap­ja tartó politikai válságnak. A kormányalakítással meg­bízott politikus négy párt képviselőiből alakít középbal koalíciót, mivel a köztársa­sági párt — Spadolini lekö­szönt miniszterelnök pártja — hétfőn úgy döntött, hogy nem kíván részt venni az új koalícióban. Fanfani a ke­reszténydemokraták, a szo­cialisták, a szociáldemokra­ták és a liberálisok képvise­lőiből állítja össze az új ka­binetet. • VARSÓ A lengyel parlament al­kotmányjogi felelősséget vizs­gáló bizottságának felkéré­sére a lengyel belügyminisz­ter engedélyezte, hogy Piotr Jaroszewicz, egykori minisz­terelnök, Tadeusz Pyka, volt miniszterelnök-helyettes, Jan Szydlak, az időközben fel­oszlatott lengyel szakszerve­zeti szövetség elnökségének volt elnöke, valamint Tade­usz Wrzaszczyk, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB Po­litikai Bizottságának volt tagja ideiglenesen elhagyhas­sák internálási helyüket. Az intézkedés célja, hogy az egykor felelős tisztséget be­töltött - politikusok a szejm- bizottság előtt tanúvallomást tehessenek az ügyükben foly­tatott vizsgálatban. • KOBLENZ Helmut Kohl megszemlélte ;i Bundeswehr hadgyakorlatát Koblenzben. A képen: a nyu­gatnémet kancellár egy Leopárd tank tornyában látható (Telefotó) Egy évvel a genfi eurora- kéta-tárgyalások megkezdése után, és egy évvel a terve­zett rakétatelepítések előtt a NATO hadügyminiszterei az atlanti szövetség atomstra- tégiájáró] tanácskoztak ked­den a nukleáris tervező cso­port ülésén. Várhatóan meg­erősítik az 572 közép-ható­távolságú új nukleáris csa­pásmérő eszköz Nyíjgat-Eu- rópába telepítésére vonatko­zó korábbi határozatokat, amely az európai katonai egyensúly felborulásával fe­nyeget. A testület, amely évente kétszer ülésezik, az atom­fegyverekre vonatkozó dön­tések fóruma a NATO-ban. Résztvevői az egyesített ka­tonai szervezethez tartozó országok (tehát 13 tagország, Franciaország, Izland és Spanyolország kivételével) hadügyminiszterei. Caspar Weinberger ameri­kai hadügyminiszter tájékoz­tatta kollégáit az MX hadá­szati rakéták telepítésének módjáról múlt héten szüle­tett washingtoni döntésről, valamint a hadászati fegy­verekbe és az eurorakétákra vonatkozó genfi szovjet— amerikai tárgyalások, állásá­ról. Miután a nyáron nyu­gat-európai körökben meg­lehetősen nagy riadalmat keltettek azok a Washing­tonban kiszivárgott értesülé­sek, amelyek szerint a Pen­tagon tartósan elhúzódó atomháború megvívásának lehetőségeit és körülményeit Kedden, hosszabb szünet után. ismét magasba emel­kedett az amerikai elnök különgépe. Utasait Közép- és Dél-Amerikába repítette. Ronald Reagan Shultz kül­ügyminiszter és néhány ka­tonai-gazdasági szakértő tár­saságában Brazíliába. Ko­lumbiába, Costa Ricába és Hondurasba indult. Öt nap alatt négy ország­ban hat államfővel tárgyal az elnök. Mi tagadás, sűrű program. Okkal vonják két­ségbe Washingtonban a ta­nácskozások érdemi jellegét. Ilyen rövid idő aligha alkal­mas az Egyesült Államok és az érintett országok, vala­mint a térség valamennyi problémájának tüzetes át­tekintésére. Az elnöki vil­lámvizit legföljebb arra jó, hogy kifejezésre juttassa az USÁ érdekeltségét, alkalmat adjon az elnöknek a wa­shingtoni törekvések kifej­tésére. Félő viszont — vé­lik a tárgyilagos elemzők —, hogy Reagan idejéből nem futja majd az ellenérvek mérlegelésére, a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező problémák orvoslására. Ügy tűnik, ez nem is cél­ja az ötnapos körútnak. Sokkal inkább az amerikai kezett „eloszlatni az e körül támadt félreértéseket” is. Azt erősítgette, hogy nincs változás a NATO és az Egyesült Államok atomstra- tégiájában. Kijelentései azonban közvetve megerősí­tették: a Pentagonban való­ban készülnek tervek arra, milyen intézkedéseket igé­nyelne, ha olyan atomhábo­rú robbanna ki, amely több­szöri csapásváltásokkal eset­leg több hónapig is elhúzód­nék. Az eurorakétákra vonatko­zóan a nyugat-európai had­ügyminiszterek beszámoltak a telepítés eddigi előkészüle­teiről (amelyek Belgiumban és Hollandiában is elkez­dődtek, annak ellenére, hogy e két ország kormánya még nem hozott politikai döntést a robot repülőgépek befoga­dására). Weinberger pedig arról tájékoztatott, hogy ho­gyan állnak a kísérletek a tervek szerint egy év -múlva rendszerbe állítandó új esz­közökkel. NATO-körökben szerzett értesülések szerint nem várható semmiféle vál­tozás a genfi tárgyalási ma­gatartást illetően: a NATO változatlanul a „nulla-meg­oldást" tekinti egyedüli tár­gyalási alapnak, tehát az összes szovjet közép-hatótá­volságú szárazföldi rakéta leszerelését kéri cseréfoe azért, hogy lemondjon az 1983 végére tervezett tele­pítésekről. értelmezésű demokrácia ter­jesztése Közép- és Dél-Ame- rikában. Hogy miféle de­mokráciáról van szó, arra vonatkozóan nem lehetnek kétségeink. Washington ugyanis eleve szembefordul minden olyan folyamattal, amely a térség valamely or­szágában az Amerika-barát katonai juntát veszélyezteti. Salvadorban. Hondurasban. s egy sor más országban rendkívül elnéző az emberi jogok megsértésével szem­ben, viszont „a nemzetközi terrorizmus elleni harc” je­gyében mindent elkövet Ni­caragua haladó rendszeré­nek megdöntésére. Valószínű, hogy éppen a Managua elleni föllépés ösz- szehangolása és a salvadori hazafiak elleni harcban az amerikai támogatás megsok­szorozása lesz a legfőbb té­ma Reagan és Magana sal­vadori, illetve Rios Montt guatemalai elnök tárgyalá­sán. Jellemző, hogy ezekre a megbeszélésekre Costa Rica és Honduras fővárosában ke­rül sor, miután a salvadori. illetve a guatemalai látoga­tásról biztonsági okokból le­beszélték az elnököt. Kétségtelen. hogy az Egyesült Államok „hátsó ud­Plenáris ülés Madridban Hogyan folytatódjék a zá­ródokumentum szerkesztése, milyen megközelítéssel kel­lene feloldani a fennálló né­zetkülönbségeket, hogyan válhat fontos állomásává Madrid az .európai politikai légkör enyhítésének? Ezek a témák foglalkoztatták ' az európai béke és, biztonság kérdéseivel" foglalkozó mad­ridi találkozó keddi plenáris ülését. A 35 ország részvételével folyó találkozón nagy figyel­met keltett Igor Andropov- nak, a szovjet küldöttség tag­jának elsőként elhangzott be­széde. A szovjet delegátus főként annak elemzésével foglalkozott, hogy a találkozó eredményes befejezése érde­kében hogyan lehetne a munkát meggyorsítani. Ki­tért arra, hogy a siker útjá­ba újabb és újabb akadályo­kat' gördítő nyugati küldött­ségek néhány, nemrégiben beterjesztett módosító javas­lata olyan töltetet hordoz. amely felrobbanthatja a ta­lálkozó kiegyensúlyozott me­netét. Az amerikai delegáció ve­zetője. Max Kampelman ugyan azt a reményét fejez­te ki. hogy a meglevő né­zetkülönbségek ellenére a mostani találkozó a kelet— nyugati párbeszéd nélkülöz­hetetlen fóruma marad, azon­ban védelmébe vette a szo­cialista országok által kifo­gásolt nyugati módosító ja­vaslatokat. Felszólította a Szovjetuniót, hogy „konst­ruktívabban reagáljon” ezek­re. A madridi találkozó ma a szerkesztő csoport ülésével folytatja munkáját. Készülődés a visszatérésre Anatolij Berezovoj és Valen- tyin Lebegyev, akik több mint 200 napot töltöttek az űrben, és ezzel megdöntötték a világűr­ben való tartózkodás időtartam- rekordját, most — miközben folytatják feladataik végrehajtá­sát — megkezdték az előkészü­leteket arra, hogy visszatérjenek a földre — írja a TASZSZ'szov­jet hírügynökség. A két űrhajós kedden felöl­tötte azt a vákuumos ürruhát, amely a földi nehézkedést imi­tálja. A 202. nap feladatai közé tar­tozott az elhasznált berendezé­sek egy részének az űrállomás­ról a teherszállító űrhajóba való átrakása, a súlytalanság körül­ményei közötti növénytermesz­téssel kapcsolatos kísérletek el­végzése és televíziós beszélgetés az irányító központtal. Az orvosi ellenőrzés eredmé­nye szerint Anatolij Berezovoj és Valentyin Lebegyev egészsé­ge és közérzete jó. A Szaljut—7— Szojuz T—7— Progressz—16 tudományos kuta­tó komplexum repülése rend­ben folytatódik — írja a szovjet hírügynökség. varának” tartott . Közép- Amerikával még szorosabb kapcsolatokra törekszik Wa­shington. Ebből a szempont­ból jelentősnek számít Rea­gan San Jose-i eszmecseréje Costa Rica vezetőivel. Brazí­liában valószínűleg a gazda­sági kapcsolatok témája kap majd elsőbbséget a tárgya­láson, míg Kolumbiában aligha hagyja szó nélkül Reagan azt a politikai irány­vonalat, amelyet Belisarin Betancurt elnök folytat, megbékélést hirdetve a bal­oldali gerillákkal szemben. Ami a rövid körút vala­mennyi állomásán bizonyára szóba kerül; az az Egyesült Államok szerepe a falklandi válságban. Washington an­nak idején az angolszász szolidaritás jegyében Lon­don mellett állt ki. s a bri­teknek nyújtott erkölcsi és műszaki támogatás hatalmas visszatetszést keltett az Ar­gentínával rokonszenvező kontinensen. Latin-Amerika alighanem máig sem feledte ezt, ami azóta is beárnyé­kolja Washington és a tér­ség kapcsolatát. Ronald Reagan útitervé­ből éppen ezért hiányzik Argentína. Buenos Aires egyszerűen nem hajlandó fátylat borítani a múltra. Gyapay Dénes MA: ELZA NAPJA A Nap kél 7.11 — nyugszik 15.53 órakor A Hold kél 16.34 — nyugszik 7.22 órakor ÉVFORDULÓ Kilencven evvel ezelőtt, 1892. december 1-én szüle­tett, és 52 éves korában, 1944. november 4-én halt mártírhalált Sopronban Pa­taki Ferenc, a magyár és a nemzetközi munkásmozga­lom kiváló harcosa. (Cik­künk a 3. oldalon.) — FOGADÓÓRA. Dr. Mol­nár Margit, a Békés megyei Tanács munkaügyi osztályá­nak vezetője december 3-án, pénteken délelőtt 9—12 órá­ig hivatali helyiségében (Bé­késcsaba. Felső Körös sor, irodaház, magasföldszint 38.) ügyfélfogadást tart. — A BÉKÉSI 3. számú Ál­talános Iskolában nagyon jól sikerültek a fogászati és testápolási hónap rendezvé­nyei. Különösen nagy érdek­lődést váltott ki az iskola fo­lyosóján megrendezett kiál­lítás, plakátrajzok, fogászati és testápolási eszközök, az iskola konyhája által készí­tett gyümölcstálak. A film­vetítéseken. vetélkedőkön több százan vettek részt. — HATVANHAT. A műsor- változás miatt három hete elmaradt fórum, a Hatvan­hat, ma este 20.55 órakor jelentkezik a képernyőn. A szavazógépes stúdió vendé­ge Szabó Imre ipari mi­niszterhelyettes. a könnyű­ipari ágazat vezetője. A mű­sorban megvitatásra kerül a cipők minősége, a konfekció választéka, ára,. — A BÉKÉSCSABAI Gyo­pár Klub decemberi első foglalkozását 2-án. csütörtö­kön este 7 órától tartja. A dzsesszklub keretében Szi­geti Péter tart előadást Art Ensemble of Chicago cím­mel. — A PÓDIUMSZÍNHAZ so­rozat keretében december 8-án este 8 órakor mutatja be a szolnoki Szigligeti Szín­ház Kari Sterheim: Kazetta című vígjátékát a békéscsa­bai ifjúsági és úttöröházban. A délutáni előadás techni­kai okok miatt elmarad, az arra váltott jegyek az esti előadásra érvényesek, (bse) Borult idő Várható időjárás az ország te­rületén ma estis: eleinte túlnyo­móan borult idő- várható, több­féle — főként délen és nyuga­ton — esővel, záporral. Később fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen való­színű eső. Éjszaka és hajnalban többfelé várható köd, amelynek egy része még délelőtt feloszlik. Az északkeleti, majd keleti szél gyakran megélénkül, időnként megerösödik. A várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet —i és plusz 4, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 4 és 9 fok között ala­kul. — ELHUNYT DR. VARGA JÓZSEF. Dr. Varga József, a Minisztertanács Titkársá­gának vezetője, életépek 49. évében tragikus körülmé­nyek között, váratlanul el­hunyt. Temetéséről később intézkednek. — BÉKÉSCSABÁN, a Ma­gyar Közgazdasági Társaság Békés megyei szervezetének klubhelyiségében november 29-én, hétfőn könyvankétot rendeztek Barta Györgyi— Enyedi György: Iparosodás és a falu átalakulása című könyve alapján. A könyv- ankéton részt vettek a szer­zők is. és beszélgetést foly­tattak a téma kapcsán. — KÉKESI KILÁTÓ. De­cember 1-én, szerdán dél­előtt 10 órakor megnyitják a kékesi tv-torony nyitott és zárt kilátóját. Ez a követ­kezőkben egész évben láto­gatható lesz, naponta — hétfő kivételével — reggel 9 órától délután 3 óráig. — A GYULAI Erkel Ferenc Zeneiskola december 2-án. csütörtökön este 6 órakor hangversenyt rendez. Az. is­kola növendékei többek kö­zött Mozart, Beethoven. Vi­valdi műveit adják elő. — JAPÁN KÓRUS BUDA­PESTEN. Az európai kon- certkörúton levő japán Oka- ya vegyes kórus december 2-án, csütörtökön este 8 órakor ingyenes hangver­senyt ad a Mátyás templom­ban. Műsorán Brahms. Ko­dály és mai japán zeneszer­zők művei szerepelnek. — HAI.ALOS BALESET. Novem­ber 29-én, hétfőn 16.50 órakor a Békéscsaba—Doboz közötti út­szakaszon történt súlyos köz­lekedési baleset. Ungor Béla (35 éves békéscsabai lakos) sze­mélygépkocsijával elütötte a ve­le azonos irányban kerékpárján haladó vagy azt toló Papp Sán­dort (60 éves dobozi lakost), akinek kerékpárja nem volt ki­világítva. A baleset következté­ben Papp Sándor súlyos sérülé­seket szenvedett, és a helyszí­nen meghalt. A felelősség meg­állapítására a rendőrség szakér­tők bevonásával vizsgálatot in­dított. Időjárás-előrejelzés a Tiszántúlra A következő egyhetes időszakban fokozatos hűtésre szá­míthatunk. Az időszak legelején még felhős idő várható, ki­sebb esők főleg a déli, délnyugati országrészben előfordul­hatnak. Majd csökken a felhőzet. A reggeli, délelőtti órákban párásság, köd többfelé kialakul. Tartós ködre azonban csak néhány helyen kell számítani, elsősorban az északkeleti or­szágrészben. A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte plusz 3. plusz 8 fok között valószínű, majd csak kevéssel ü lök fölött várható á maximum. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte még 0, plusz 5 fok között, majd —5 fok körül várható. Egyes szélvédett helyen ennél erősebb fagy is kialakulhat. Villámvizit a „hátsó udvarban”

Next

/
Oldalképek
Tartalom