Békés Megyei Népújság, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TBNACS LAPJA 1982. DECEMBER 1., SZERDA Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi dasági terv és állami költségvetés irányelvei- Bizottságának ülését december 1-re összehív- ről készült előterjesztés megvitatását javasol­ták. ja a Központi Bizottságnak. (MTI) A Politikai Bizottság az 1983. évi népgaz­Ülésezett a Magyar—Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége Penza megyei és békéscsabai művészek találkozása A Parlament vadásztermé- ben tegnap ülést tartott a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság Országos Elnöksége. A tanácskozást Apró Antal, az MSZBT elnöke nyitotta meg, majd a Szovjetunió megala­kulása 60. évfordulójára em­lékezve méltatta a szovjet állam létrejöttének történel­mi jelentőségét. Hangsúlyoz­ta: hat évtizede annak, hogy a forradalom győzelme után öt esztendővel a Nagy Októ­ber logikus folytatásaként államszövetségre léptek a győztes forradalom egyes köztársaságai. December 30- án jött létre, szerveződött ál­lamszövetségbe a világ első, soknemzetiségű, egységes munkás-paraszt szocialista állama. A soknemzetiségű szovjet állam létrejötte a lenini nemzetiségi politika gyakor­lati megtestesülése — mon­dotta Apró Antal. Az MSZBT elnöke emlé­keztetett rá: a soknemzetisé­gű szovjet állam ma egysé­gesebb, összeforrottabb tár­sadalmi, politikai, eszmei, ideológiai szempontból, mint a világ bármelyik egynem- zetiségű állama. A megnyitót követően György Sándor, a társaság titkára összegezte az MSZBT- nek az ifjúságnak a szocia­lista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelé­se területén elért eredmé­A termelőszövetkezetek­ben a szőlő- és gyümölcster­melési ágazatok évente mintegy tízmilliárd forint értéket állítanak elő. A kö­zös gazdaságok az országos termelőterületnek mintegy kétharmadát művelik, fel­dolgozó üzemeik teljesítmé­nye azonban az országos ka­pacitásnak csak negyedét teszi ki, és az összes tá­rolótérnek mindössze 13 szá­zalékát adja. A szőlő- és gyümölcsetermelés, illetve a feldolgozás és a tárolás kö­zött mutatkozó aránytalan­ság felszámolásáért a követ­kező időszakban az eddiginél többet kell tenni, ezzel ugyanis javítani lehet ezek­nek az ágazatoknak a jöve­delmezőségén — állapította meg a TOT elnöksége ked­di budapesti ülésén, ame­lyen Szabó István elnökleté­vel a termelőszövetkezeti szőlő- és gyümölcstermelés helyzetét és a fejlesztés le­hetőségeit vitatták meg. A tanácskozáson felvetet­ték, hogy a rendelkezések nyeit, körvonalazta a további teendőket. Egyebek között hangsúlyozta: speciális és fontos teendői, vannak e té­ren a társadalmi szerveze- zeteknek, közöttük a Magyar Szovjet Baráti Társaságnak is. Az MSZBT, mint az egész társadalmat átfogó tömeg- mozgalom sokat tesz azért, hogy népünk, ifjúságunk megismerje a Szovjetuniót, az SZKP politikáját, a ma­gyar—szovjet együttműködés múltját és jelenét, távlatait, hozzájárulva a magyar ifjú­ságnak a szocialista hazafi- ság és proletár internaciona­lizmus szellemében történő neveléséhez. György Sándor hangsúlyozta: a magyar— szovjet barátsági mozgalom­nak különös figyelmet kell fordítania a munkahelyi, is­kolai, nevelési lehetőségek kihasználására. A barátsági mozgalom arra ösztönöz, hogy az iskolákban és mun­kahelyeken mind több ma­gyar—szovjet barátsági klub alakuljon. A vitában felszólaló Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bizottságának titkára hang­súlyozta: az ifjúságnak a tár­sadalomban elfoglalt helyé­ből, szerepéből, hivatásából fakad, hogy nagy fontosságot kell tulajdonítani annak, mi­ként gondolkodnak a fiata­lok a nemzet, a haza, a nemzetköziség kérdéséről. Mindez ma különösen indo­kolttá teszi a hazafias és egyelőre még külön választ­ják a szőlő- és gyümölcste­lepítést, továbbá a tárolást és a feldolgozást, a borász­kodást, holott végül is egy­séges folyamatról van szó. Ahhoz, hogy a feldolgozás viszonylagos elmaradottsá­gát felszámolhassák, a jö­vőben mintegy százezer hek­toliter teljesítményű borá­szati üzemet és tárolót kell létesíteni a szőlőtermelő vi­dékeken. A beruházásokhoz szükséges összeg egy részét tsz-tagi kölcsönökből lehet­ne fedezni. Részben azonos gondok mutatkoznak a ter­melőszövetkezeti almater­mesztésben is, szűkösek a tárolók. Legalább 250 ezer tonnás raktárfejlesztésre lenne szükség ahhoz, hogy a felkínált téli almát megfele­lő módon óvhassák az őszi, téli időszakban. Az elnökség megvitatta a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek anyagi érdekelt­ségének új vonásairól szóló előterjesztést. internacionalista nevelő mun­ka tudatos fejlesztését. Ki kell elégíteni a fiatalok nagyfokú érdeklődését a szo­cializmus és hazánk törté­nelme iránt. A magyar szakszervezetek munkájuk szerves részének tekintik a dolgozó fiatalok hazafias-internacionalista ne­velését, mondotta többek kö­zött Timmer József, a SZOT titkára. A munkahelyeken a szakszervezeti bizottságok és tisztségviselők arra töreksze­nek, hogy érzékeltessék a fiatalokkal a mai cselekvő hazafiság valódi tartalmát: a munkában való mindennapos helytállást, a feladatok idő­ben és jó minőségben való megoldásának fontosságát. A falusi fiatalok nevelésé­ben tapasztalható hiányos­ságokról, a szülők felelőssé­géről szólt Mártonná Homok Erzsébet. Grósz Károly, a Borsod- Abaúj-Zerhlén megyei párt- bizottság első titkára hang­súlyozta: senki sem születik szocialista hazafinak és el­kötelezett internacionalistá­nak. Az ehhez vezető út min­den korszakban, minden ge­neráció számára más és más nehézségekkel van tele. Még inkább szükséges elmélyíteni a fiatalokban a becsületes munka iránti szeretetek a nem látványos, de semmivel sem pótolható aprómunka te­kintélyét. Tej, hús, zöldség, gyümölcs Háztájiban - ház körül Napjainkban gyakran esik szó a háztáji és kisegítő gaz­daságokról, s nem véletle­nül, hiszen közismert, hogy. a mezőgazdaság termelésé­nek tekintélyes hányada ezekből a kisgazdaságokból kerül ki. A népgazdaságban betöltött szerepük tehát fon­tos, jól egészíti ki a nagy­üzemi termelést, s egyúttal jó jövedelmi forrás ma már nem csupán a mezőgazda­ságban, hanem más terüle­ten dolgozók számára is. Ott, ahol a háztáji terme­lés valóban kiegészíti a nagyüzemét — s az esetek túlnyomó többségében ez így van — támogatni és ösz­tönözni érdemes ezt a törek­vést. A termelőszövetkezetek gazdasági helyzetükhöz, kö­rülményeikhez mérten a leg­több helyen sokoldalúan tá­mogatják a háztáji termelés­sel, jószágtartással foglalko­zó tagjaikat, sőt, azokat is, akik az adott településen Megyénkbe látogatott az OKISZ elnökhelyettese Kétnapos munkalátoga­tásra tegnap, kedden me­gyénkben érkezett Mészáros Vilmos, az OKISZ elnökhe­lyettese. Csatári Bélával, a megyei pártbizottság titká­rával folytatott megbeszélés után Orosházán a Kazán­gyártó és Építő Ipari Szö­vetkezetét látogatta meg, ahol a termeléssel és a gaz­dasági munkaközösségek te­vékenységével 'ismerkedett meg. A mai nap Gyulán és Szarvason több szövetkezet felkeresése szerepelt a prog­ramban, és jut idő több, mű­szaki fejlesztéssel kapcsola­tos kérdés megtárgyalására is. Megkezdődött a Képújság adása Tegnap megkezdődött- ha­zánkban a Képújság rend­szeres kísérleti adása, mely a Magyar Televízió, a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Posta új szolgáltatá­sa. A Képújság új, önálló elektronikus tömegtájékoz­tatási eszköz, mely a bel- és a külpolitika," a világgazda­ság és a sport legfrissebb hírei mellett közhasznú tud­nivalókat, információkat, programajánlatokat közöl. A Képújság adásai azokon a távirányítós színes tele­víziókészülékeken nézhetők, amelyeket az erre a célra szolgáló berendezéssel (de- kóderrel) felszereltek. Az Orionnál elmondták, hogy jövőre a Képújság vé­telére alkalmas készülékek gyártása mellett megkezdik a külön dekóderek gyártását is, amelyek a' már forga­lomban levő Helios márká­jú, távvezérelt színes televí­ziókészülékekbe beépíthe­tők. A Videoton úgy tervezi, hogy a már sorozatban ké­szülő Infracolor típuscsalád új, dekóderrel ellátott ké­szülékét szintén a jövő év­ben hozza forgalomba. Eb­ből a kereskedelem eddig ötezret rendelt. kisegítő gazdaságban állíta­nak elő árut, de nem„tsz-la- gok. A következőben lássunk néhány példát arra, hogy megyénkben milyen a ház­táji és kisegítő gazdaságok helye, szerepe. (Tudósítónktól) A KAMUTI BÉKE TSZ és a háztáji kisgazdaságok együttműködése évről évre dinamikusan fejlődő. A tsz sokrétű támogatást ad a háztáji gazdaságokban ne­velt állatállomány és a ház­tájiban termelt növények ér­tékesítéséhez. Jelenleg a háztáji földe­ken 8-9-fajta növényt ter­mesztenek a szövetkezeti ta­gok. Például hibrid kukori­ca, mák, gyökérzöldség, hagyma stb. Ezen növények eladását a termelőszövetke­zet szervezi a különböző vál­lalatokkal, így a tsz tagjai biztonságos termelést foly­tathatnak. (Folytatás az 5. oldalon) A testvérkapcsolatok je­gyében megyénkbe látogató Penza megyei festőművész szövetség tagozatának kétta­gú küldöttsége — Ligyia Szkorobogatova elnök és Vla­gyimir Pavlikov — a tegna­pi nap ellátogattak a Mun­kácsy Mihály Múzeumba, majd az esti órákban talál­koztak Takács Győző kera­mikusművész , műtermében Tóth Ernő festőművésszel, Varga Géza szobrásszal és Mészáros Sándor textilter­vezővel. A baráti hangulatú összejövetelen a megye) kép­zőművészek diafilmeken mu­tatták be alkotásaikat, majd ellátogattak Takács Győző Síp utcai műtermébe, ahol Ligyia Szkorobogatova kera­mikusművész különös érdek­lődéssel tekintette meg a Az év végén jelentős állo­máshoz érkezik a vezetékes gázszolgáltatás; fogyasztói­nak száma országosan eléri az egymilliót. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt gázszolgáltató vállalatai már teljesítették az idei vezeték­hálózat-bővítési tervüket, s így az év végéig az előirány­zott 18 ezernél jóval többet, összesen 25—26 ezer új fo­gyasztót — elsősorban ház­tartást — kapcsolnak be vi­déken a vezetékes gázellá­tásba. Kétharmaduk nem­csak főz, hanem fűt is a gázzal, mintegy harmad ré­szükben a jóval drágább energiahordozóval, a háztar­tási tüzelőolajjal működő kályhát váitották fel föld­gázfűtésre. Budapesten a Fő­városi Gázművek is várha­tóan szintén teljesíti, sőt, né­miképpen megtetézi az idei előirányzatát, s összesen 14 200 új lakást és egyéb új fogyasztót juttat vezetékes gázhoz. Különösen jelentős, hogy az előirányzott hétezer helyett 12 800 lakásban a koksz- és az olajtüzelést he­lyettesítik a jóval gazdasá­gosabb energiahordozóval, a gázzal. A vidéki gázellátás fej­lesztéséhez jelentősen hozzá­járult, hogy Bács-Kiskun és Csongrád megyében, a Dél­magyarországi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat körzeté­ben a lakosság is aktívan bekapcsolódott a földgáz­program megvalósításába. Társadalmi munkával segí­tették a vezeték földárkai­nak kiásását, s anyagilag is hozzájárulnak a hálózat bő­vítéséhez. A terven felüli szakipari munkákat a szol­gáltató vállalat gazdasági munkaközössége végzi el, kezdve a tervezéstől a kivi­telezés befejezéséig. Az ipa­ri és mezőgazdasági üzemek, valamint más intézmények is részt vesznek ebben a prog­művész műtermében készü­lő alkotások technikai eljá­rásait. A tegnapi találkozó baráti hangulatban zajlott, és alkalmat teremtett a két me­gye képzőművészeinek szak­mai eszmecseréjére. A Penza megyei vendégek ma ellátogatnak Szarvasra, ahol találkoznak a város párt- és állami vezetőivel, majd megtekintik Ruzicskay György emlékházát, valamint az arborétumot. Délután a megyei tanács és a megyei pártbizottság képviselői elbúcsúztatják a kedves vendégeket. Képünk Takács Győző mű­teremlakásában készült, ahol a megye jeles képzőművészei alkotásaikról beszéltek a Penza megyei vendégeknek. Fotó: Fazekas László ramban. A tanácsokkal kö­zösen úgy jelölik ki az új vezetékek nyomvonalát, hogy a későbbiekben továb­bi lehetőséget nyújthassanak a közületeknek és a lakos­ságnak is a földgáz haszná­latára. Az energiagazdálkodás fej­lesztését szolgálja az is, hogy a drága városi gázt fokoza­tosan földgázzal váltják föl. Budapesten az idén 14 ezer lakás városigáz-ellátását ál­lították át földgázfogyasztás­ra, ami sok helyen együtt járt a régi vezetékek kicse­rélésével is. Vidéken már csak két településen, Pécsett és Sopronban használnak ki­zárólag városi gázt. Pécsen azonban megkezd­ték már az átállítás előké­születeit, s így a jövő év el­ső negyedében a városi gáz egyik legnagyobb fogyasztó­ja, a Zsolnay Gyár áttérhet a földgáz fogadására. A több éves korszerűsítési program a városban 1985-re fejeződik be, s ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a földgázzal éven­te 20 ezer tonna — a városi gáz előállításához szükséges — benzint takarítsanak meg. A tervezettnél gyorsabban bővült az idén a propán-bu­tán gázt használó háztartá­sok köre is. Az előzetes adatok szerint a tervezett 56 000 helyett 70 000 háztartásban nyílt le­hetőség pb-palackos gázellá­tásra. Az OKGT gázszolgál­tató vállalatai már a múlt évben is megtetézték az elő­irányzatot, így a VI. ötéves terv első két évében 37 000- rel több, összesen 153 000 fo­gyasztóval gyarapodott a pb- palackos háztartások száma, s a teljes állomány már meghaladja a 2,3 milliót.,. Az ország lakásállományá­nak túlnyomó többségében a lakók kényelmét már a ve­zetékes vagy palackos gáz­ellátás szolgálja. Tanácskozott a TOT elnöksége A tervezettnél több háztartást láttak el gázzal

Next

/
Oldalképek
Tartalom