Békés Megyei Népújság, 1982. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

NÉPÚJSÁG 1982, július 1., csütörtök VI. békés-tarhosi zenei napok Eredményhirdetés a zongoraversenyen Kocsis Zoltán nagysikerű koncertje után kedden dél" előtt a zeneművészeti szak­középiskolások zongoraver­senyével folytatódtak a VI. békés-tarhosi zenei napok. A zongoraversenyen 25 ifjú pianista vett részt, a legjob­bak — tizenöten — a. szerdai döntőben szerepeltek. A zsűri délután értékelte a versenyt, és rangsorolta a résztvevő­ket. A II. országos tarhosi zongoraversenyt és a Gulyás György által alapított „Tar- hosi-díj"-at a vele járó 7 ezer forintos jutalommal Ki­rály Csaba, a budapesti ze­neművészeti szakközépisko­la harmadéves hallgatója nyerte, tanára Halmágyi Ka­talin. A versenyzők három korcsoportban mérték össze tudásukat. A zsűri az első korcsoportban az első díjat nem adta ki, második díjat Krausr Adrienne miskolci szakközépiskolás kapott. A második korcsoportban két, teljes értékű első díjat ado­mányoztak, ezeket Nagy Er­vin győri és Oberfrank Pé­ter budapesti versenyző nyerte el. A harmadik kor­csoport első díját a budapes­ti zeneművészeti szakközép- iskola hallgatója, Soós Ad­rienne érdemelte ki. A szerdai programot ünnepélyes díjki­osztás és a győztesek hang­versenye zárta. Kedden este a békési re­formátus műemlék templom­ban hangversenyezett a deb­receni Kodály kórus, Gulyás György vezényletével, vala­mint Sirák Péter orgonamű­vész. (Felső képünk 1 Kocsis Zoltán a hétfő esti zongora­esten, lent: Sirák Péter az orgonánál.) (—n) Fotó: Juhos János Gyorslista az 1982. június 29-én megtar­tott június havi lottó jutalom- sorsolásról, melyen a 26. heti szelvények vettek részt. A gyors­listában az alábbi rövidítéseket használtuk: A vásárlási utalv. (1000 Ft) B Wartburg Limousine tip. személygépkocsira utalvány. C Skoda 120 L tip. személygép­kocsira utalvány. D Polski Fi­at 126 P tip. személygépkocsira utalvány. E Orion Hi-Fi-torony. (42 300 Ft) F Videoton Hi-Fi- torony. (35 900 Ft). G színes te­levízió. (30 000 Ft) H szerencse- utalv. (30 000 Ft) I otthon lak- berendezési utalv. (25 000 Ft) J iparcikkutalv. (25 000 Ft) K ze- nesarok-utalv. (20 000 Ft) L au­tomata mosógép. (12 900 Ft) M televízió. (10 000 Ft) N vásár­lási utalv. (10 000 Ft) O vásár­lási utalv. (9000 Ft) P vásárlási utalv. (7000 Ft) R vásárlási utalv. (5000 Ft) S vásárlási utalv. (4000 Ft) T vásárlási utalv. (3000 Ft) U vásárlási utalv. (2000 Ft). HÁROMMILLIÓ 296 67a G 308 301 N 314 114 O 331 553 N 337 366 T 354 805 K 360 618 G 372 244 N 378 057 O 395 496 O 407 122 j; 412 935 L 430 374 G 436 187 T 465 252 u 471 065 H 476 878 p 482 691 R 488 504 K 494 317 H 500 130 L 511 756 G 523 382 N 529 195 S 535 008 L 540 821 K 546 634 G 552 447 P 569 «86 J 575 699 N 581 512 N 587 325 N 598 951 S 604 764 R 610 577 R 616 390 R 628 016 R 633 829 i I 639 642 M 645 455 R 651 268 L 657 081 S 662 894 S 668 707 T 680 333 U 686 146 N 691 959 M 703 585 N 709 398 O 715 211 O 721 024 u 726 837 O 732 650 u 738 463 u 744 276 u 750 089 H 755 902 u 761 715 i I 767 528 J 773 341 U 779 154 u 784 967 u 790 780 U 802 406 U 814 032 M 819 845 o 825 658 U 831 471 F 837 284 G 843 097 R 848 910 S 883 788 S 889 601 S 895 414 Ü 901 227 T 912 853 u 930 292 O 965 170 T 976 796 I NEGYVENNÉGY­MILLIÓ 667 796 S 673 609 U 679 422 G 685 235 M 691 048 O 900 316 U 911 942 O ÖTVENÖTMILLIÓ 671 805 P 677 618 T HETVENNYOLC­MILLIÓ 011 164 N 016 977 R 034 416 S 046 042 M 063 481 T 069 294 N 075 107 G 080 920 J 086 733 N 092 546 N 098 359 P 104 172 R 127 424 U 133 237 O 109 985 T 121 611 I 150 676 L 162 302 M 139 050 U 144 863 : I 168 115 P 173 928 T 179 741 L 185 554 S 191 367 R 197 180 T 202 993 T 208 806 T 214 619 U 220 432 G 232 058 K 237 871 P 243 684 U 255 310 H 261 123 U 266 936 I 278 562 L 284 375 P 290 188 P 296 001 R 301 814 U 342 505 T 354 131 I 359 944 O 377 383 M 383 196 T 389 009 O 394 822 R 406\448 P 412 261 S 418 074 T 423 887 U 429 700 U 464 578 P 482 017 K 487 830 R 497 643 R 505 269 A 511 082 S 534 334 N 540 147 I 545 960 K 557 586 N ­563 399 P 569 212 S 575 025 T 580 838 U 392 464 H 598 277 U NYOLCVANEGY­MILLIÓ 487 337 K 493 151 O 504 777 G 510 590 T 516 4Q3 R 522 216 U 528 029 U 533 842 U 557 094 M 562 907 s 568 720 G 574 533 L A nyertes szelvényeket 1982. július 25-ig keli a totó-lottó ki- rendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Sportfogadá­si és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista (amelyben a me­gyénkben vásárolt nyertes szel­vények számát közöljük) köz­vetlenül a sorsolás után készült, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Tanácsülésről jelentjük Szarvas A gyermek- és ifjúságvé­delemről, a komplex csa­ládgondozás feladatairól tár­gyalt — más témák mellett — Szarvas város Tanácsa jú­nius 30-án, tegnap délután, Juhász Sándor tanácselnök- helyettes vezetésével meg­tartott ülésén. A gyermek- és ifjúságvédelem célja — miként a testület elé ter­jesztett beszámoló is megfo­galmazza —, hogy elősegít­se és támogassa a kiskorú­ak gondozását, nevelését, ok­tatását, testi, értelmi és er­kölcsi fejlődését, egyéb ér­dekeinek védelmét, különö­sen ha ezt a családi környe­zet nem biztosítja. A taná­csi szakigazgatási szervek gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a jogszabályok egyértelműen meghatározzák. Az ilyen jellegű hatósági fel­adatok zömét Szarvason az igazgatási osztályon belül a gyámhatóság végzi. Tevé­kenységük alapelve a meg­előzés — mindenekelőtt! A legösszetettebb munkát a veszélyeztetett gyermekek felderítése és a veszélyhely­zet megszüntetése jelenti. A gyámhatóság egészségügyi dolgozóktól, gyermekintéz­ményektől, ' gyermekvédelmi megbízottaktól és igazság­ügyi szervektől kér és kap jelzéseket a veszélyeztetett kiskorúakról. A városban az 1981-es adatok szerint 92 ksikorú él veszélyeztetett környezetben. Gyors és hat­hatós intézkedésekkel igyek­szik megelőzni a tanács azt, hogy ezek a gyerekek sza­bálysértővé, bűnözővé vál­janak. A fiatalokra károsan ható tényezők közül első a közvetlen környezet, a rossz családi, baráti kör. Az alko­holizmus és a rossz lakás- helyzet is a veszélyeztető okok között szerepel. Ha eredménytelenek a védő, óvó intézkedések, a gyámhatóság elrendeli az állami gondozás­ba vételt, vagy a kiskorú in­tézeti elhelyezését. A tanács egészségügyi osztálya főként az egészséges életmódra ne­veléssel, az alkoholizmus el­leni küzdelemmel vállal részt a családvédelmi munkából. Ami a feladatokat illeti, kiemeli a beszámoló többek között a hatóság kezdemé­nyező szerepét. Ez azért fon­tos, mert amíg a különböző ellátásokat többnyire kére­lem alapján biztosítják, le­het, hogy éppen azok marad­nak támasz nélkül, akik tá­jékozatlanságból, vagy szé­gyellve helyzetüket nem ké­rik a tanács segítségét. T. I. Tanácskozott a MÉSZÖV elnöksége A Békés megyei MÉ­SZÖV elnöksége június 30- án, tegnap ülést tartott Bé­késcsabán a szövetség ta­nácskozó termében. Sarkadi István, a MÉSZÖV elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Salka László ter­jesztette elő a Békés megyei lakásszövetkezetek szerepé­ről készített beszámolót. Az ülés második napirendi pont­jában Bagi Sándor, „A me­gyei ÁFÉSZ-ek gazdálkodá­sában levő differenciáltság okairól, és az azok csökken­tésére teendő javaslatokról” című anyaghoz fűzött kiegé­szítéseket. A felszólalók ja­vasolták, hogy az ÁFÉSZ- titkárság szakemberei ennek alapján bizonyos idő eltelté­vel konzultáljanak a helyi szakemberekkel. A tanácskozás második ré­szében először Orosz Sándor az iskolai szövetkezeti cso­portok működésének tapasz­talatairól és fejlesztésük le­hetőségeiről beszélt. Ezután határozatot hoztak a MÉ­SZÖV testületi szerveinek a második félévi munkatervé­re. L. S. NEB-vizsgálat a vízgazdálkodásról A Dél-Békés megyei Víz­gazdálkodási Társulat tevé­kenységét és a mezőgazda- sági üzemekkel kialakított együttműködését vizsgálta a közelmúltban a mezőkovács­házi járási Népi Ellenőrzési Bizottság és az orosházi vá­rosi NEB. A mezőkovácshá­zi járási Népi Ellenőrzési Bizottság június 30-án, teg­nap tárgyalta a vizsgálat ta­pasztalatait. Az orosházi vá­rosi NEB már korábban, jú­nius elején elemezte a vizs­gálatról készült összefoglaló jelentést. Az Orosházi Vízgazdálko­dási Társulat 1979. óta mint­egy 70 ezer 430 hektáron folytatott belvízrendezést. Az 19íil-ig épült üzemközi mű­vek több mint 55 ezer hek­tár belvíztelenítését oldják meg. Ez év végéig, az Oros­háza—medgyesbodzási csa­torna kivitelezését követően, újabb 15 ezer hektáron nyí­lik lehetőség a belvíz elve­zetésére. Az összefoglaló jelentés megállapításai szerint a vizs­gált termelőszövetkezeteknek csak egy része rendelkezik üzemi csatornákkal. Míg ezek karbantartása megtör­tént, addig a vízgazdálkodási társulat kezelésében e tér­ségben levő üzemközi csator­nák tisztítása, felújítása csak részben valósult meg. A vizsgálatból kitűnik, hogy a termelőszövetkezetek­ben a belvízvédekezéshez, a csatornák készítéséhez, kai - bantartásához szükséges sze­mélyi és tárgyi feltételek csak részben vagy egyáltalán nem biztosítottak. Ennek is tulajdonítható, hogy a hat tsz-ben a belvízkárok össze­ge eléri az árbevételek 4—6 százalékát. Ugyanakkor megállapítha­tó, hogy a belvízvédekezés­hez a társulat a közös gaz­daságoknak csak minimális segítséget adott. A szövetke­zetek társulásban való rész­vétele ezért inkább csak for­málisnak nevezhető. A tsz- ek 1977-től 1982-ig 6,3 mil­lió forint érdekeltségi hoz­zájárulást fizettek, ezzel szemben az orosházi társu­lat 1,2 millió forint értékű munkát teljesített a közös gazdaságoknak. (kepenyes) Négy év mérlege a biztosítónál Négy év munkájáról és eredményeiről számolt be a hét elején az Állami Biztosí­tó békéscsabai városi fiókja. Szabó András megyei igaz­gató értékelte tevékenységü­ket, majd az írásos beszá­molót követően Fejes Tibor, fiókigazgató válaszolt a kér­désekre. Hangsúlyozta, hogy a lakosság érdeklődése to­vább nőtt a biztosítások iránt. Több mint 20 ezren kötöttek a négy év alatt CSÉB—80-as biztosítást, a háztartási biztosítások szá­ma 2 ezer 787-tel nőtt, s a megyeszékhely lakásainak 86,4 százaléka biztosított. Cascója a gépjármű-tulajdo­nosok 60 százalékának van. Az utóbbi időben fokozódott az érdeklődés az úgynevezett nagy életbiztosítás iránt is. A békéscsabai fióknál négy év alatt 47 ezer 364 kárkifi­zetés történt. Fejlődnek a magyar—francia kapcsolatok Császár Tibor, az MTI munkatársa írja: H azánk és a Francia Köztársaság kapcsolatai ren­dezettek, a békés egymás mellett élés alap­elveinek megfelelően, a két állam érdekeivel összhangban fejlődnek. E kontaktusok bővülésének, erősödésének a tényei különösen az utóbbi két év­tizedben szaporodtak: a két ország 1963-ban emelte nagy­követi szintre diplomáciai kapcsolatait, 1968-ban Párizsban létrejött az első miniszterelnöki találkozó, s 1978 novemberé­ben Kádár János franciaországi látogatása alkalmat adott a két állam vezetői közötti legmagasabb szintű kapcsolatfelvé­telre, tárgyalásokra. Ezek csupán az államközi kapcsolatok kiemelkedő állomá­sai voltak, a különböző szintű érintkezések, konzultációk az 1960-as évek vége óta lényegében rendszeressé váltak. A két kormány elnökének első eszmecseréjét az azóta eltelt idő­szakban további négy kormányfői látogatás követte, leg­utóbb — 1979-ben — Lázár György járt Párizsban. Gyakori­ak a szakminiszterek kölcsönös útjai, s a két külügyminisz­térium vezető tisztségviselőinek megbeszélései is; a francia diplomácia vezetőjét például utoljára 1980-ban látta vendé­gül magyar kollégája, de tavaly, az ENSZ-közgyűlés ülés­szakán is tárgyalt egymással a két külügyminiszter. Immár húszéves hagyománya van a törvényhozó testületek közötti együttműködésnek: 1962-ben alakultak meg a baráti parla­menti csoportok. Apró Antal, az országgyűlés elnöke 1977- ben tett látogatást küldöttség élén Franciaországban, amelyet Alain Poher, a szenátus elnöke 1980-ban viszonzott. Idén márciusban Pierre Joxe, a nemzetgyűlés francia—magyar ba­ráti tagozatának elnöke, a szocialista párt nemzetgyűlési cso­portjának vezetője tárgyalt hazánkban. Gazdasági kapcsolataink az 1960-as évek óta ugyancsak fo­kozatosan bővülnek, 1963-ban írták alá ugyanis az első hosz- szú távú — öt évre szóló — árucsere-forgalmi megállapodást, amelyet azután újabbak követtek. Nagymértékben ösztönöz­te a továbblépést az 1974-ben megkötött hosszú lejáratú gazdasági, ipari és műszaki együttműködési megállapodás, amely egy évtizedre érvényesen irányozta elő többek között a kereskedelem legkedvezőbb feltételeinek biztosítását, a hitelezési lehetőségek kiterjesztését, s közös kooperációs •szerződések létrehozását. Ennek nyomán a kölcsönös szállí­tások értéke 1976—81 között megkétszereződött, tavaly az összforgalom már elérte a 360 millió dollárt. A magyar ex­port szerkezete ebben az időszakban jelentős mértékben mó­dosult, a kivitelben a mezőgazdasági és élelmiszeripari ter­mékek mellett lényegesen nőtt az ipari késztermékek, fo­gyasztási cikkek aránya. Francia partnereinktől elsősorban vegyi anyagok és gyógyszeripari termékek, elektronikai alkatrészek, gépek, műszerek, hengerelt áruk és különböző fogyasztási cikkek ér­keznek. Bár a kétoldalú külkereskedelmi egyenleg magyar passzí­vumán az elmúlt években exportunk erőteljesebb növelésével sikerült javítani, á mérleg ma sem kiegyensúlyozott: tavaly még mindig 2,7 milliárd forinttal haladta meg a behozatal a magyar kivitelt. Elsősorban a hazai vállalatoknak kell sokat tenniük azért, hogy az igényes francia piacon —a jelenlegi, világszerte-kedvezőtlen értékesítési feltételek mellett is — versenyképes ajánlatokkal, jól eladható árukkal jelentkezze­nek. Általában: gazdasági kapcsolataink még számos kiak­názatlan lehetőséget rejtenek, hiszen tőkés külkereskedelmi partnereink között Franciaország jelenleg csupán az ötödik helyet foglalja el, s a magyar—francia árucsere összforgal­múnknak mindössze két százalékát teszi ki. Ezt figyelembe- véve tárgyalt hazánkban néhány hete Michel Jobert francia külkereskedelmi miniszter is: magyarországi vendéglátóival elsősorban azt vizsgálták, miként bővíthető az együttműkö­dés, mely területeken van mód a kooperációs tevékenység kiterjesztésére. Szó esett arról is, hogy francia cégek részt vállalhatnának a hazai fejlesztési programok megvalósítá­sában, többek között a bányászatban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, illetve az energiagazdálkodás korsze­rűsítésében. Egyébként a vállalatok közötti tartós kapcsola­tok kiépítésében mind jelentősebb a szerepe a mindkét fél számára előnyös termelési kooperációnak. Eddig főként a számítástechnikában a Videoton, a járműgyártásban az Ikarus, valamint a hazai mezőgépgyártók és az agrokémiai üzemek alakítottak ki eredményes munkamegosztást francia partnereikkel, s több mint félszáz témában folynak tárgya­lások új kooperációs szerződésekről. A két ország kulturális értékeinek kölcsönös megismerte­tésében, a művelődési és a tudományos intézmények együtt- munkálkodásában évek óta széles körűek, gyümölcsözőek a kapcsolatok. Így például a fejlett tőkés országok közül Fran­ciaország fogadja esztendők óta a legtöbb magyar ösztöndíjas hallgatót, illetve tudományos kutatót. Budapesten, illetve Pá­rizsban eredményesen tevékenykednek a kultúra terjesztésé­ben kezdeményező szerepet vállaló kulturális intézetek. A francia fővárosban működő magyar intézet évente számos hangversenyt, irodalmi estet, előadást szervez, hozzájárulva a hazánk valóságáról, a magyar művészetről alkotott kép teljesebbé, gazdagabbá tételéhez. Ugyanezt a célt szolgálják a francia városokban megren­dezett magyar kulturális hetek is, ezek az eseménysorozatok hazai előadók részvételével népművészetünkből, zenei kul­túránkból, új filmjeinkből egyaránt ízelítőt adnak az érdek­lődőknek. A filmművészeti kapcsolatok egyébként különösen kiterjedtek, több ízben mutattak be válogatást filmhét kere­tében a magyar, illetve a francia közönségnek, legutóbb ta­valy decemberben Párizsban, illetve az idén máricusban Budapesten vetítettek összeállítást a legújabb alkotásokból. Sok közös műsor elkészítését, illetve sugárzását irányozzák elő a kétoldalú rádiós és televíziós együttműködési munka­tervek is. Emellett a hazai művészeti élet jelentős eseménye volt például a marseilles-i Roland Petit-balett tavaly júniusi vendégszereplése, a Tériade művészeti kiadó kiállítása a Mű­csarnokban, vagy idén májusban a Theatre National de l’Est Párisién színház budapesti vendégjátéka. A francia közönség körében pedig — ha csak a tavalyi koncertnaptárt tekintjük — különösen a Magyar Filharmóniai Társaság és a Magyar Állami Operaház Bartók-estjei, valamint az Állami Népi Együttes fellépései arattak nagy sikert. A két ország legjelentősebb politikai erői, így az MSZMP és a francia baloldal vezető pártjai között is rend­szeres eszmecsere, párbeszéd alakult ki. Az MSZMP és a Francia Kommunista Párt vezetői számos alkalommal tárgyaltak egymással az utóbbi években is, Francois Mitterrand köztársasági elnök — a szocialista párt főtitkára­ként — egy ízben Budapesten, egyszer pedig Párizsban ta­lálkozott Kádár Jánossal. Francois Mitterrand közelgő ma­gyarországi látogatása nemcsak az élet számos területét át­fogó magyar—francia kapcsolatok további fejlődéséhez, erő­södéséhez járulhat hozzá, hanem az államok közötti magas szintű párbeszéd folytatásával az európai enyhülés eredmé­nyeinek megőrzését, a bizalom építését is szolgálhatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom