Békés Megyei Népújság, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-06 / 131. szám

1982. június 6., vasárnap NÉPÚJSÁG BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Nagyszénáson N agyszénás dinamikusan fejlődő nagyközség. Több mint «800 lakosa van. A külterületeken a felszabadulást kö­vető években 3400-an laktak, napjainkban csupán 200-an élnek. A tanyai lakosság fokozatosan beköltözött a községbe, illetve a közeli nagyvárosba, Orosházára. Meg­szűnt a hat külterületi iskola is. Mindez újabb feladatok elé állította a község vezetőségét. Bővíteni kellett az oktatási in­tézményeket. a kereskedelmi hálózatot. El kellett látni ma­gasabb szinten az egészségügyi feladatokat. Az utóbbi 10 évben 350 lakás épült a nagyközségben, ezek közül 48 OTP- akcióban. A foglalkoztatás teljes Nagyszénáson. Legtöbben az Október 6. Termelőszövetkeztben, a szőrme- és kézmű­ipari vállalat helyi üzemében, az ÁFOR gépkocsijavító telep­helyén, valamint a Hódmezővásárhelyi Cipőipari Szövetke­zet községi üzemében dolgoznak. Nagy gondot fordítanak a kulturális igények kielégítésére. Megyszerte ismert a nagy- szénási Czabán Samu Művelődési Ház tevékenysége. Fejlett a háztáji gazdálkodás is. A termelőszövetkezet sok segítséget nyújt a kistermelőknek. A nagyszénásiak szeretik a közsé­güket. A múlt évben több mint 4 millió forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek. Utat építettek, parkosítottak, 3 hektáron parkerdőt telepítettek. Ebben az ötéves tervben egy 8 tantermes iskolát, és egy tornacsarnokot építenek. Gon­dolnak a fiatalok lakásigényeinek kielégítésére is. Elkészült 80 OTP-lakás kiviteli terve. Tovább bővül a kereskedelmi hálózat. A termelőszövetkezet élelmiszerüzletet létesít. Napilapok az ABC-ben A Szarvasi út mellett, a község központjában áll a korszerű ABC-áruház. 1977- ben adták át rendeltetésé­nek. öt év alatt a forgalom megduplázódott. A múlt év­ben túlszárnyalták a 35 millió forintos árbevételt is. Meleg van. ilyenkor sokan keresik a sört. A sör azon­ban kifogyott. Szénási József, a bolt vezetője a FŰSZERT orosházi telepét hívja tele­fonon. Nem sok jóval biztat­ják. Magyar sör nincs, eset­leg jugoszláv. — Viszont van újság — veti közbe tréfásan Sza­kács Jánosné. boltvezető­helyettes. aztán komolyra fordítja a szót. — Itt. az ABC-ben tízféle napilapot árulunk. — Mióta? — Régóta. vagy öt éve. Közben úgy volt, hogy meg­szüntetjük a lap árusítását. Egy időre meg is szűnt. — Miért? — Nem stimmelt hónapo­kon keresztül az elszámolás. Aztán rendeződött az ügy; de az árusítás abbamaradt. Van itt egy szocialista bri­gád, az vetette fel. hogy is­mét foglalkozni kell a lapok árusításával. Sokan keresik az újságokat. Már megszok­ták, hogy itt az ABC-ben azt is lehet kapni. A községben máshol seholsem árusítanak újságot. Különösen nyáron nagy a kereslet. Sokan jár­nak a strandra, s itt vásá­rolnak be. — Mennyi a havi bevétel a lapárusítás után? — Változó. Ügy átlagban, havonta 4 ezer forint. Nyá­ron ennél is több szokott lenni. Hetvenötmilliós forgalom a háztájiban A háztáji és a közös gyü­mölcsöző kapcsolatára utal az a tény, hogy az Október 6. Termelőszövetkezet tavaly több mint 12 ezer sertést, 400 tonna broylercsirkét vásárolt fel a háztájiból. A sertés és a .broylercsirke termeltetésé­ből származik egyébként a szövetkezet 75 milliós háztá­ji forgalmának túlnyomó többsége, csaknem 00 millió forint. A háztáji sertéstenyésztés, -hizlalás, mint a legjelentő­sebb kistermelői tevékeny­ség minden remény szerint, további fejlődés előtt áll. Már eddig is sikeres volt a kocakihelyezési akció, és az idén a korábbi 85 helyett már 200 kocát helyeznek ki a kistermelőkhöz. Az épülő szakosított sertéstelep elké­szülte után ez a szám az öt­százat is meghaladhatja. A terrhelési kedvre jellem­ző egyébként, hogy a közös gazdaság broylercsirkéből akár 1500 tonnát is felvásá­rolhatna, ha a feldolgozó üzemek ezt igényelnék. A szövetkezet azonban egyelő­re csak annyi naposcsibét, tápot bocsát a kisgazdaságok rendelkezésére, amennyi a 400 tonna baromfihús előál­lításához szükséges. A kiegyensúlyozott háztá­ji termelés kedvezőnek mondható közgazdasági * fel­tételek ellenére sem a vélet­len műve. Az Október 6. Tsz-ben igen sokat tettek azért, hogy a község minden kistermelője. tenyészanyag- hoz, takarmányhoz jusson. Tavaly például 2' ezfcr tonna szemes terményt, tápot biz­tosítottak Nagyszénás állat­tartóinak. Az igényeknek megfelelő mennyiségű szé­nát, szalmát ad el a téesz, a belvizes területeket, tanya- helyeket pedig kaszálónak adják ki. Ezenkívül 40 hek­tár lucerna szolgál a zöldta- karmány-igények kielégítésé­re. A tsz .tagjai 35 hektár ház­táji földön termesztenek dughagymát, cirkot, paradi­csomot. Itt a művelést a gaz­daság segítségével, gépeivel — természetesen ellenszol­gáltatás fejében — közösen végzik. A betakarítás ugyan­akkor kézzel történik. Hz Április 4. brigád A békéscsabai Szőrme- és Kézműipari Vállalat nagy­szénás! üzemében dolgozik az Április 4. Szocialista Brigád. Május 10-én a brigád tizen­három tagja a Béke és Ba­rátság oklevelet vehette át. Jónás Ferencné brigádveze­tővel és a brigád tagjaival arról beszélgettünk, hogy mi­nek köszönhető ez a kitün­tetés. —•' A brigádunk 1972-ben alakult. Három éve bronz­koszorús szocialista brigád vagyunk. így hirtelenjében nem is tudnám megmondani, hogy konkrétan miért kap­tuk ezt az oklevelet. A bri­gád tagjai rendszeresen részt vettek és vesznek napjaink­ban is a különböző politikai oktatásokon és egyéb poli­tikai megmozdulásokon. Ezenkívül patronáljuk a szo­ciális otthon lakóit, az álta­lános iskolát. Évente 200— 220 társadalmi munkaórát végzünk. Részt vettünk az „Egy nap az öregekért” és az „Egy nap az iskoláért" moz­galomban. A szabad idő el­töltését is igyekszünk szín­vonalassá tenni. Együtt já­runk színházba — a községi művelődési házban rendszere­sen vendégszerepeinek kü­lönböző társulatok —, mo­ziba és kirándulni. Legutóbb például Pécsen voltunk egy háromnapos túrán. Az egyik br'igádtag hozzá­teszi : — Gondolom, az oklevél egy kicsit a munkánknak is köszönhető, annak, hogy rendszeresen teljesítjük ter­veinket, vállalásainkat. Négy kiváló dolgozónk is van. fl Parkfürdö Június 21-én lesz 20 éve annak, hogy az első látoga­tót fogadta a Parkfürdő. Napjainkban egy-egy mele­gebb nyári hétvégén ezer, ezerötszáz látogatót fogad­nak. A szépen parkosított 5 hektáros területen 3 fedett, és 3 nyitott medence várja a fürdeni vágyókat. A léte­sítmény jelentős gyógyászati feladatokat is ellát. Évente 1300 terápiás beteg kezelését "látják el. A fürdő vize jó hatással van az ízületi beteg­ségekre. Ezenkívül galván, rövidhullámú és egyéb ke­zelésekkel gyógyítja a be­utaltakat a reumafológus. Kunstár Pál, a létesítmény vezetője a gyógyászati fel­adatokról a továbbiakat mondja: — Főként a szarvasi és az orosházi járás tartozik az ellátási körzetünkbe. De jó néhányan Békéscsabáról, vagy Hódmezővásárhelyről is eljönnek hozzánk ortho- pédiai beutalóval. — A fedett medencék épülete kívülről és belülről is felújításra szorulna, ter­vezik-e a renoválást? — Szeretnénk, ha belátha­tó időn belül a fedett rész megújulna. Ebben az évben 360 ezer forintot költünk er­re a célra, de a VI. ötéves tervben további javításokra lesz szükség, aminek meg­van a pénzfedezete. — Sok szó esik mostaná­ban a környezetvédelemről. A termálvizek nagymérték­ben szennyezik a folyókat. Mi a helyzet önöknél? — A fürdőnek külön el­vezetőrendszere van, ami a mágocséri csatornába viszi a vizet. Nem állunk rosszul, mert a termálvíz belső szű­rőrendszeren megy át. mi­előtt a csatornába jutna. — Panaszkodnak-e a lá­togatók az ellátásról? — Nemigen szokott panasz lenni. A három büfé és a kenyérbolt a strandra ele- j gendő. Persze, előfordul, hogy nyáron hiába keresik a Kőbányai sört. de gondolom, éz nemcsak a mi problé­mánk. Az oldalt írták: Kepenyes János, Fábián István, Lo­vász Sándor, Serédi János, Nemesi László. A fotókat ké­szítette: Fazekas László. a KISZ-élet A községben napjainkban több mint 200 a KISZ-tagok száma. A fiatalok 40 száza­léka tagja a mozgalomnak. A KISZ-esek problémái, eredményei — elmondhatjuk — az egész fiatalság hely­zetét tükrözik. A legutóbbi ifjúsági parlamenten felve­tett témák azt igazolják, hogy a tagság aktív közéleti tevé­kenységet folytat. Szabó La­jost, a községi KlSZ-bizott- ság titkárát arról kérdeztük, hogy melyek voltak azok a kérdések. kérdéscsoportok, amelyek az ifjúsági parla­menteken felvetődtek. — Azzal kezdeném, hogy az ifjúsági parlamentjeink betöltötték az érdekvédelmi, érdekképviseleti szerepet. Az ülésen aktívak voltak, a fel­vetett -kérdések, javaslatok •őszintén, kertelés nélkül vi­lágítottak rá a problémá­inkra. Legtöbben a pálya­kezdő fiatalok beilleszkedé­séről, az élet- és munkakö­rülményekről mondtak véle­ményt. — A pályakezdők gondjai­ról milyen vélemények hang­zottak el? — Egyöntetű vélemény alakult ki arról,' hogy a mun­kahelyeken kiemelten keze­lik ezt a kérdést. Betartják a vonatkozó intézkedési tervben rögzített elveket. Volt szó a lakásról, a bére­zésről és egyéb kérdésekről is. — Melyek a közeljövő leg­fontosabb feladatai? — Az elmúlt év végén ala­kult egy Ifjú Gárda-szakasz Nagyszénáson. Szeretnénk megteremteni működésének folyamatos feltételeit. Idő­szerű a politikai képzési gyakorlatunk javítása is. Ezenkívül jó lenne még több fiatalt bevonni a KISZ-mun- kába. fl közművelődésről bizakodón Talán a megye legszebb környezetű művelődési háza a nagyszénás!. Gondozott park öleli körül. Kár, hogy az egyik szomszédnak mind­ez nem sokat jelent, s trá­gyarakással díszíti a közös kerítés mellékét... Nos, mindez csak apró, bár bosz- szantó szépséghiba. A lé­nyeg, hogy nemcsak a kör­nyezet, hanem a tartalmi munka is említésre méltó. Most azonban a tervekről le­gyen szó, amelyről Jávorcsik Béla igazgató beszélt. — Azt hiszem, a folytatás mikéntjeit döntő mértékben befolyásolja, sikerül-e a fű­tésrendszer korszerűsítése, átalakítása. Eddig olajkazánnal fűtöt­tek, az energiaköltség egyre emelkedett. S a szomszédban ott a hasznosítható termál­víz. így született az ötlet: miért ne lehetne azzal fűteni a házat? Egymillió-három­százötvenezer forint állami támogatást kaptak az átala­kításra. „Ha törik, ha sza­kad, még ebben az évben Ké­szen kell vele lennünk, kü­lönben visszavonják a pénzt!" S bár a kivitelezés körül még vannak kérdője­lek, ismerve a helybeliek akaratát, sikerülni fog a korszerűsítés. A nagyszénási ház a „nyi­tott ház" akció -egyik bázisa. Amint elkészül az új típusú fűtés, ez is indul. Már ko­rábban több kisebb átalakí­tást végezlek. Az oldalbejá­rat mellett könyvbizományo­si elárusítóhely van, a hom­lokzati előtérben a messze földön híres nyugdíjasklub tartja foglalkozásait: jósze­rével nyitástól zárásig, na­ponta. Ösztpl ötnapos lesz a tanítási hét is, mindegyik helybeli üzemben szabad a teljes hétvége. A több szabad időt vétek ki nem használ­ni. Nos, ezt a célt szolgálja ez a még mindig alakulgató, „mindenki fnásképpen csi­nálja" jellegű akció. Ősztől tehát megváltozik mindegyik előtér képe, berendezése. Megtalálható lesz itt példá­ul mindenféle menetrend, a járás összes lakásépítéssel foglalkozó kisiparosának címjegyzéke,. szabászattal, teljes felszereléssel (most in­dították a harmadik tanfo­lyamot, éppen ezért!), és természetesen megannyi já­ték, a nagyközségről készí­tett információs anyagok tu­catja. — A tartalmi munkával úgy hetven százalékosan va­gyunk készen. Most talán az a legfontosabb, hogy ide szoktassuk az embereket. Részben ezért is adtunk he­lyet a heti két alkalommal megtartott jogi tanácsadás­nak. Ilyenkor olyanok is el­jönnek, leülnek, körülnéz­nek, akiknek másként eszük­be sem jutott volna. Szeptembertől minden má­sodik szombaton „gyermek­nap" lesz megannyi érdekes programmal, bérmutatóval, előadással, játéklehetőség­gel. A hét nagyszénási KISZ- alapszervezet vállalta a pat- ronálást. A bizonyára gyer­mekszázakat vonzó sorozat nélkül is elérhető lesz az a cél, hogy megduplázódjék azoknak a száma, akik „csak úgy" bejönnek a házba. Most naponként negyven—száz a betérők száma. Szatmári Feri „fontos” gólja A Nagyszénási TSZSK az OMTK után az orosházi járás legnagyobb sportegyesüle­te; 700 ezer fo­rinttal gazdál­kodik évente. Ez ugyan a bá­zisszerv Októ­ber 6. Termelő- szövetkezet évi •400 milliós ter­melési értéké- (•ujdár I.as/lo hez viszonyítva csekély, de a sportegyesületnél jelentős ösz- szeg. Nos, Gujdár László külön­ben is kedvezőbb helyzetben van sportegyesületi elnök ».kollégái­nál’' — mert főkönyvelő a tsz- ben. Egy kicsivel könnyebb dol­ga van, amikor a szakosztályok között elosztják a pénzt. . . — Ügy gondolom, nincs okunk panaszra, most pedig kiváltkép­pen, mert a labdarúgóknak si­került kiharcolniuk a területi bajnokságban való további sze­replést. Sokan kezet szorítottak a jánoshalmi meccs után a cse­reként beállt. ifista korú Szat­mári Ferivel, ő rúgta ugyanis a győztes gólunkat, méghozzá a 88. percben! Mindezt csak azért mondom, mert természetesen a foci a meghatározó nálunk is. Róluk még annyit; a 10. helyen végzett csapatból Brakszatórisz és Rozsán visszavonult, Bálint, tanulmányai befejeztével vissza­tér Dobozra. A vezetés úgy ha­tározott, hogy néhány környék­beli játékossal erősítünk, és a legtehetségesebb ifiket, Fazekas Lacit, Nagy Misit, Vizi Jóskát, Plesovszki Jóskát is beépíti majd a csapatba Burázs György edző. — Mi újság a többi szakosz­tályban? — A legfiatalabb csoporttal folytatom, mert nagyon büszkék vagyunk a tavaly alakult torna­szakosztályra, melyet Szokodi Péterné Papréti Emese vezet, és lányai megnyerték az úttörő- olimpia járási döntőjét. Tizen­hat apróság látogatja az edzé­seket, és szeretnénk, ha tovább­ra is ilyen szorgalmasan dol­goznának. Erre a jövőre elké­szülő, 36x18-as iskolai torna- csarnokban még inkább lesz le­hetőség. A női kézilabdázók a megyei II. osztályban szerepel­nek, a fiúknál viszont újra kez­dünk mindent — jövőre nevez be a megyei bajnokságba a ser­dülőegyüttes. Helytállnak a me­gyei bajnokságban versenyző férfi asztaliteniszezők is, akik­nek különben Csik Zoltán az erőssége. Egy szakosztályunk vi­szont szünetel; nincs Mózesunk, aki vizet fakasztana. Az uszo­dát tápláló kút nem tud annyi vizet adni, hogy sportolni le­hessen. Remélem azonban, az úszó szakosztályt emiatt csak át­menetileg kell szüneteltetni. Né­mi gyógyír, hogy az iskolások nyári úszásoktatását az idén is megszervezzük, nyaranta mint­egy 50 gyerek ismerkedik köze­lebbről a vízzel. Ugyancsak a nyári tervek kö­zött szerepel a sporttelep to­vábbi bővítése, szépítése; meg­kezdték a földlelátó építését, amelyhez társadalmi munkaak­ciót is hirdetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom