Békés Megyei Népújság, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

1981. november 1„ vasárnap WiülMTd Algéria nemzeti ünnepén Huszonhét évvel ezelőtt, 1954. november 1-én kezdődött a függetlenség kivívásáért folytatott népi háború Algériában: sok ezer szabadságharcos intézett ezen a napon összehangolt támadást a gyarmattartó Franciaország több tucat katonai és rendőri helyőrsége ellen. Körülbelül egymillió hazafi életét követelte az áldozatos küzdelem, amely 1962-ben végül az Evianban kötött megállapodással az észak-afrikai ország ön­állóságához vezetett. A politikai függetlenség elnyerése után a gazdasági füg­getlenség eléréséért folyó munka szakasza következett. Az egykori gyengén fejlett mezőgazdasági ország, ahol a népes­ség tekintélyes része szinte középkori viszonyok között, élt, nagy léptekkel indult meg a fejlődés útján. Néhány év múl­va nemzeti tulajdonba kerültek az ásványkincsek, s egy év­tizede államosították a francia és más tőkés olajtársaságokat is. (Algéria gazdaságának alapját ma is a szénhidrogének je­lentik.) Gyors iparosítás kezdődött, földreformot hirdettek, megindult a szövetkezeti falvak szervezése. Megszüntették az embertelen nyomort, annak ellenére, hogy a demográfiai rob­banás az ország lakosságát alig másfél évtized alatt megkét­szerezte. Következetesen haladt az intézményesítés folyamata is. Az egykori felszabadító mozgalom párttá szerveződött. Ki­dolgozták és jóváhagyták az ország új alkotmányát; a Nem­zeti Charta a fejlődés céljaként a szocializmust jelölte meg. Belpolitikái vívmányai mellett Algéria következetes antiimpe- rialista, haladó külpolitikát folytat. Jó kapcsolatokat tart fenn a szocialista országokkal, így hazánkkal is. Nemzeti ünnepén őszinte tisztelettel üdvözöljük a baráti Algéria népét. Véget ért a szejm ülése A lengyel törvényhozás sztrájkellenes felhívást foga­dott el. Egyben jóváhagyta azokat a személyi változtatá­sokat, amelyeket Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a LEMP KB első titkára, mi­niszterelnök javasolt a kor­mány összetételében a parla­ment pénteken kezdődött ülé­sén. A felhívásban — amelyben figyelembe vették a „Szoli­daritás” országos bizottságá­nak csütörtöki, a helyi sztráj­kok megszüntetésére szólító nyilatkozatát is —, a lengyel parlament támogatásáról biz­tosítja a Jaruzelski vezette kormány eddigi tevékenysé­gét. Ugyancsak támogatja azokat a lépéseket, amelyeket a kormány a gazdasági sta­bilizáció érdekében tett és tesz. Rámutatva, hogy a Mi­nisztertanács nem minden ilyen irányú lépése volt si­keres, a szejm az egész len­gyel társadalomhoz fordul azzal _a_ felhívással, hogy se­gítse a kormány további erő­feszítéseit a válság leküzdése érdekében. A határozatban a szejm ag­godalmának ad hangot ami­att, hogy a „Szolidaritás” szélsőségesei a szocialista rend alapjait sértő tevékeny­séget folytatnak. A törvény- hozás mindenek fölött álló kérdésnek nevezte a felhívás­ban az állam szocialista alap­jainak védelmét, és a társa­dalmi élet megújhodásának folytatását. Külön hangsúlyozta a szejm határozata, hogy sérthetetle­nek az ország szövetségesi kapcsolatai, különösen a Szovjetunióval való baráti és jószomszédi viszony. Tekintettel a nemzet létét fenyegető veszélyre, a szejm felhívja az ország lakosságát, hogy azonnal fejeződjék be mindenfajta sztrájkakció. TELEX BUDAPEST —■ ■ --- - ü li Nasszer Mohamed életrajza Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Algéria nem­zeti ünnepe alkalmából táv­iratban üdvözölte Bendzse- did Sadlit, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztár­saság elnökét. Lázár György, a Minisztertanács elnöke Mo­hamed Benahmed Abdel- ghani miniszterelnöknek, Púja Frigyes külügyminisz­ter Mohamed Seddik' Ben- jahja külügyminiszternek küldött táviratában fejezte ki jókívánságait. * * * A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására szomba­ton hazánkba érkezett a Do­minikai Kommunista Párt küldöttsége, amelyet Jósé Cuello, a párt Politikai Bi­zottságának tagja vezet. # BELGRAD Szombat reggel hazauta­zott Belgrádból az ország- gyűlés Apró Antal elnök ve­zette küldöttsége, amely a szövetségi nemzetgyűlés meg­hívására öt napot töltött ju­goszláviai látogatáson. Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt fő­titkára, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság Leg­felsőbb Népi Tanácsa Elnök­ségének elnöke, miniszter- elnök 1939. december 31-én született, szegényparaszti családban, Dél-Jemenben, a 3. kormányzóság keleti járá­sában. Általános iskolai ■ ta­nulmányait szülőföldjén vé­gezte, majd 1959-ben maga­sabb képesítést szerzett. Ál­talános iskolai tanítóként, majd iskolaigazgatóként dol­gozott. 1960-ban csatlakozott az arab nacionalisták mozgal­mához. Tevékenységéért az angol megszállók többször letartóztatták. 1963-tól az angolok elleni fegyveres harc irányítására létreho­zott Nemzeti Front tagja, 1964 vég éti a kiképző front parancsnoka. 1965-ben kato­nai iskolán tanult Kairóban. Ezt követően a Nemzeti Front katonai irodájának tagjává választották. A füg­getlenség kivívása után fon­tos tisztségeket töltött be. 1971-ben a legfelsőbb né­pi tanács az elnöki tanács tagjává és miniszterelnökké választotta, s megerősítette honvédelmi miniszteri tiszt­ségében. 1974-ben oktatás­ügyi miniszterré is kinevez­ték. Az 1977-ben végrehaj­tott kormányátalakítás után csak miniszterelnöki tisztsé­gét tartotta meg. Az 1978. június 26-i puccs­kísérlet leverése után az el­nöki tanács elnökévé nevez­ték ki. Ezt a funkciót 1978 novemberéig töltötte be. Ak­kor megválasztották a leg­felsőbb népi tanács elnöksé­ge elnökének, Abdul Fatah Iszmailnak a helyettesévé. 1980 januárjáig ő volt az ál­lambiztonsági bizottság el­nöke is. 1978, a Jemeni Szocialista Párt megalakulása óta a párt Politikai Bizottságának tag­ja. A JSZP Központi Bi­zottsága 1980. április 20~i ülése a párt főtitkárává vá­lasztotta. 1980. április 26~án Ali Nasszer Mohamed, a Je­meni Szocialista Párt KB főtitkára, a legfelsőbb népi tanács elnökségének elnöke, miniszterelnök (Telefotó) a legfelsőbb népi tanács el­nökségének elnökévé válasz-' tották Ali Nasszer Mohame­det. A hét eseményei képekben Nyugat-Európában egyre erősödő hatása van a fegyverke­zésellenes, háborúellenes mozgalmaknak. Számos országban rendeztek nagyszabású tüntetéseket, felvonulásokat. Képün­kön: egy stockholmi megmozdulás résztvevői Hazaérkezett közép-amerikai körútjáról az Olasz Kommu­nista Párt vezetője. Képünkön: Enrico Berlinguer kubai lá­togatásán kívül megbeszéléseket folytatott a nicaraguai for­radalmi vezetés tagjaival is Lázár György miniszterelnök a héten hivatalos látogatást tett a Német Szövetségi Köztársaságban. Képünkön: vendéglá­tója, Helmut Schmidt kancellár társaságában A Spanyol Szocialista Párt kongresszusán ismét Felipe Gon- zálezt választották meg főtitkárrá (Fotó — AP — MTI — KS) HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Marianna napja A Nap kél 6.28 — nyugszik 16.27 órakor A Hold kél 10.35 — nyugszik 19.31 órakor Holnap: Achilles napja A Nap kél 6.29 — nyugszik 16.26 órakor A Hold kél 11.28 — nyugszik 20.18 órakor ÉVFORDULÓ Negyven évvel ezelőtt, 1941. november 1-én a ma­gyar kommunisták vezetésé­vel a haladó erők nagysza­bású demonstrációt rendez­tek a fővárosban, a Kerepesi temetőben Kossuth Lajos és Táncsics Mihály sírjánál, a kormány fasiszta, német­barát politikája ellen tün­tetve. * * * Hetvenöt évvel ezelőtt, 1906. november 2-án szüle­tett, és 70 éves korában, 1976-ban hunyt el Luchino Visconti filmrendező, az olasz és az egyetemes film­művészet kiemelkedő alak­ja. * Jász Dezső búcsúztatása Jász Dezső elvtárs, a ma­gyar és a nemzetközi mun­kásmozgalom kiemelkedő harcosának hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1981. novem­ber 9-én, hétfőn 14 órakor lesz a Mező Imre úti teme­tő munkásmozgalmi panteon­jában. Elhunyt elvtársunk bará­tai és harcostársai, volt munkatársai 13.30 órától ró­hatják le kegyeletüket a ra­vatalnál a Mező Imre úti temető fedett díszravatalo- lójában. MSZMP Központi Bizottsága, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Partizán Szövetség — RÉGI hagyomány, hogy november első napján a ha­lottakra emlékezünk. Jól fel­készültek erre az alkalomra a virágüzletek is. Békéscsa­bán, a Tanácsköztársaság úti boltban például több száz különböző nagyságú moha- és műkoszorút, emellett szeg­fűk, rózsák, krizantémok ez­reit kínálták a vásárlóknak szombaton, (szi) — AZ ÜGYVITELSZERVE­ZÉS és -gépesítés jelenéről és jövőjéről tart előadást dr. Jenei Tibor, a Pénzügymi­nisztérium Szervezési és Ügyvitel-gépesítési Intéze­tének vezetője hétfőn, 14 órakor a Békés megyei KI- SZÖV székházában, (szi) — OROSHÁZÁN a TIT és a művelődési központ László Elek Értelmiségi Klubjá­ban hétfőn, 17 órától a klub­tagok az olvasás művészeté­ről hallhatnak. Az előadó Varga Zoltán, a járási-vá­rosi könyvtár igazgatója lesz. (gk) — SZÜRETI bálát rendezett a KPM dr. Csanádi György KISZ-alapszervezete tegnap, szombaton este a békéscsa­bai üzemmérnökség nagy­termében. A jól sikerült ren­dezvényen a szegedi Watt együttes zenéjére táncolhat­tak a fiatalok, (gk) Szeles idő Várható időjárás ma estig: változóan felhős idő várható, szórványosan előforduló eső­vel, záporral. Az általában nyugati szél időnként meg­erősödik. A várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet: 12 és 17 fok között. * — NOVEMBERBEN is vál­tozatos programokkal várja az érdeklődőket a budapesti Semmelweis, utcában a Szov­jet Kultúra és Tudomány Háza. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 64. év­fordulója tiszteletére könyv­kiállítást, filmvetítéseket, ba­rátsági esteket, koncerteket szerveznek. — HELYREÁLLÍTOTTAK a festett kazettás adorjási re­formátus templomot, az Or­mánság egyik legszebb egy­házi műemlékét. A gondos munka eredményeként kí- vül-belül újjászületett. a csaknem másfél száz éves épület. A szakemberek res­taurálták és konzerválták a szószéket, a karzatot és a padokat díszítő festett ka­zettákat, illetve faborításo­kat. A helyreállításra évek óta milliókat áldoz az Or­szágos Műemléki Felügyelő­ség és a Baranya megyei Tanács. — NÉPRAJZI plenáris ülés lesz november 2-án, hétfőn 14 órától Békéscsabán a TIT értelmiségi klubjában. A szakosztályi beszámoló után „Életmód és tanya a Dél-Al- fcldön” címmel tart előadást dr. Juhász Antal, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igaz­gatója. (gk) — TERMEL A BAJAI Me­zőgazdasági Kombinát fel­újított vetőmagüzeme. A korszerű osztályozó gépek­kel, laboratóriummal és tárházzal kiegészített mag­gyárban megkezdődött a hibridkukorica-vetőmag osz­tályozása. A búzavetőmag fémzárolása után most 14- féle tengerit tisztítanak, cso­magolnak, s szállítanak a Bajai Kukoricatermesztési Rendszer partnergazdasá­gainak és más gazdaságok­nak. A VÍZIVADKUTATÁS Angliában címmel tart rep­rezentatív előadást november 2-án, hétfőn 19 órakor dr. Sterbetz István ornitológus, a Budapesti Madártani Intézet vezetője Békéscsabán, a TIT értelmiségi klubjában, (gk) LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 44. játékhéten öttalálatos szel­vény nem volt. A lottónyere­mények a nyereményilleték levonása után a következők: 4 találatos szelvénye 56 foga­dónak volt, nyereményük egyenként 139 944 forint. 3- as találata 5060 fogadónak volt, nyereményük egyenként 774 forint. A 2 találatos szel­vények száma 154 145 darab, ezekre egyenként 30 forintot "fizetnek. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. * * * A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság az október havi lottó- szelvények tárgynyeremény-sor- solását november 3-án rendezi meg. A jutalomsorsoláson a 41. játékhét szelvényei vesznek részt. Kisorsolásra kerül összesen 1320 nyereménytárgy. Főnyeremény: 1 Lada 1200-as, egy Polski Fiat 126 P, két Lim. Spec. Trabant, to­vábbá két Hi-Fi-torony, 40 auto­mata mosógép, 100 színes televi- zió; iparcikkutalványokat, lakbe­rendezési utalványokat, valamint számos egyéb nyereményt is ki­sorsolnak. Az igazgatóság no­vemberben az alábbi helyeken tartja a lottó heti számsorsoláso­kat : november 6.: Balassagyar­mat, november 13.: Marcali, no­vember. 18.: Budapest, tv-lottó- sorsolás, november 20.: Bonyhád, november 27.: Budapest, a tévé közvetíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom