Békés Megyei Népújság, 1981. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

1981. október 1., csütörtök ^ BUDAPEST A Kínai Népköztársaság megalakulásának 32. évfor­dulója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács elnöke, táviratban üdvözölte Csao Ce-jangot, a Kínai Népköztársaság Államtaná­csa elnökét. * * * Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, táviratban üdvözölte Alhadzsi Shehu Shagarit, a Nigériái Szövet­ségi Köztársaság elnökét az ország függetlensége kikiál- ' tásánák 21. évfordulója al­kalmából. * * * Szerdán Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédel­mi miniszter vezetésével — Ottó Rösch, az Osztrák Köz­társaság szövetségi hadügy­minisztere meghívására — magyar katonai küldöttség utazott hivatalos baráti láto­gatásra Ausztriába. & MOSZKVA A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjet Minisztertanács a Kínai Népköztársaság ki­kiáltásának 32. évfordulója alkalmából üdvözlő táviratot küldött a kínai országos né­pi gyűlés állandó bizottságá­nak. HÍREK HÍREK HÍREK gának tagját, a Központi Bizottság titkárát Lázár György hazaérkezett Dániából (Folytatás az 1. oldalról) György meglátogatott, vi­szonylag kis szakmunkásgár­dájával és jól képzett mér­nöki karával az utóbbi idők­ben folyamatosan növelte termelését, tekintélyes for­galmat bonyolít le elektroni­Kína nemzeti ünnepén Harminckét évvel ezelőtt ezen a napon kiáltották ki Pekingben a népköztársasá­got — azóta október elseje Kína nemzeti ünnepe. Az 1949-es nap fordulatot jelen­tett a sok évezredes kultú­rával rendelkező kínai nép számára. A népköztársaság az impe­rialisták kiszolgálóinak, a ki- zsákmányolóknak az elűzését hozta, s az új, szabadabb és boldogabb élet lehetőségét je­lezte. A népi Kína fejlődésé­nek első évtizedében gyors léptekkel haladt előre —fej­lődött az ipar, a kultúra, a népgazdaság legfontosabb szektora, a mezőgazdaság is minden évben többet adott. Ezekhez az eredményekhez nagyban hozzájárult az a sok­irányú segítség, amit a Kínai Népköztársaság kapott a Szovjetuniótól és a többi szo­cialista országtól. Az ország fejlődésében azonban hamarosan törés kö­vetkezett be: a Kínát irányí­tó maoista klikk szakított a szocialista közösséggel, az or­szágban pedig elnyomó rend­szert, bürokratikus-katonai diktatúrát valósított meg. Mao halála után örökösei korrigálni akarják a gazda­ságban és a társadalmi fej­lődésben elkövetett hatal­mas hibákat, de eközben ar­ra törekednek, hogy meg­őrizzék mindennek alapját, a maoizmus kispolgári-kalan­dor irányvonalát. Továbbra is élesen szovjetellenes, he- gemonista politikát folytat­nak, fenyegetik a szocialista Indokínát, Mongóliát. Kína ezzel végső soron az Egyesült Államok szövetségesévé lett, szinte minden nemzetközi kérdésben azonos platformra helyezkedik az imperialista hatalmakkal. A szocialista országok több alkalommal *a kapcsolatok rendezését javasolták. Nem a Szovjetunión és szövetsége­sein múlott, hogy nem nor­malizálódott a viszony Kíná­val. Országunkban nagyrabe­csüléssel tekintünk az egy­milliárdos kínai nép tehetsé­gére, szorgalmára. Szeret­nénk, ha alkotó erőit, orszá­ga kincseit a szocializmus, a béke javára használnák fel. (KS) kai mérőműszerek eladásá­val. Gyártmányválasztékának oroszlánrészét exportálja, s hazánkkal is kapcsolatban áll. A Foss Electric vállalat­ról közismert, hogy bevételé­nek mintegy egynegyedét ku­tatásra és fejlesztésre for­dítja. A termelési folyamat az 5-8 emberből álló auto­nóm munkabrigádok rend­szerét alkalmazza — csopor­tokét, amelyek maguk felel­nek a gyártmányok minősé­géért. Erre a látogatásra el­kísérte a magyar miniszter- elnököt Erling Olsen dán lakásügyi miniszter. Innen Elsinore-ba — vagy ahogy a világon jobban is­merik: Helsingőrbe látoga­tott el a magyar vendégek csoportja. A Hamlet király­fit idéző városnév ma 30 000- res, lüktető ipar- és kikötő­várost jelent Sjaelland (Zea­land)-sziget keleti partján, 45 kilométerre Koppenhágá­tól. Shakespeare Hamletjé- nek várát, Kronborgot, ame­lyet kormányelnökünk most megtekintett, idegenforgalmi központtá fejlesztették az időnként rendezett Hamlet- előadások. De máskor is so­Faggyejev Budapesten Tegnap Budapestre érke­zett Nyikolaj Faggyejev, a Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsának titkára. Itt- tartózkodása során Marjai Józseffel, a Minisztertanács elnökhelyettesével, a KGST Végrehajtó Bizottságának so­ros elnökével folytat tárgya­lásokat a bizottság követke­ző ülésének előkészítésével kapcsolatos kérdésekről. Szovjetunió—Egyesült Államok A párbeszéd kezdetei Immár lassan tizedik hó­napja építgeti a Reagan-kor- mány a maga új, hideghábo­rús politikai kurzusát, és so­hasem titkolta, hogy „erőpo­zícióból” akarnak tárgyalni a Szovjetunióval. Miután pedig egész, erőltetett fegyverkezé­si politikájuk alapját a ha­mis, manipulativ demagógia alkotta, hogy az USA, sőt, a nyugati világ egésze „elma­radt” a fegyverkezésben a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország mögött — ez az erőpolitikai kurzus a tár­gyalások elvi tagadását is je­lentette. Érthető, hogy ilyen körül­mények között a békéért ag­gódó világközvélemény és a szovjet politikusok is különö­sebb remények nélkül; nagy tartózkodással tekintettek Gromiko szovjet és Ilaig amerikai külügyminiszter New York-i találkozója elé. Ez volt az első magas szin­tű kapcsolatfelvétel a szov­jet és az amerikai kormány között Reagan hivatalba lé­pése óta. Nem lehetett ki­zárni azt a lehetőséget sem, hogy a Gromiko—Haig ta­lálkozó eredménytelenül vég­ződik; hogy az amerikaiak kitartanak az „előbb fegy­verkezési döntés, azután tár­gyalás” politikája mellett. Ennél azonban több tör­tént. Már a megbeszélések első szakaszában megállapo­dás született arról, hogy Genfben november 30-án szovjet—amerikai tárgyalá­sok kezdődnek a közép-ható­sugarú rakéták problémájá­ról. (Emlékezetes: a nemzet­közi helyzet feszülésének egyik jelentős, ha nem a leg­döntőbb tényezője éppen az az amerikai elhatározás volt, hogy közép-hatósugarú raké­tákat helyeznek el Nyugat- Európában, s ezzel megbont­ják a jelenleg meglevő fegyverkezési egyensúlyt.) Röviddel az első Gromiko— Haig találkozó után — mi­után nyilvánvalóan mindket­ten tanácskoztak kormánya­ikkal — másodszor is meg­beszélést folytatott a két nagyhatalom külügyminiszte­re. E második találkozón olyan döntés született, hogy jövő év elején ismét tárgya­lásokat folytatnak egymással — ezúttal Genfben. Mindebből úgy tűnik, hogy tízhónapos szünet után nem­csak helyreállt a magas szin­tű dialógus a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem biztosították e párbe­széd folytonosságát is. A no­vember 30-i dátum és a jö­vő év elejére jelzett újabb Gromiko—Haig találkozó azt a felismerést mutatja, hogy van miről tárgyalni, és lehet ésszerű, a realitásokat figye­lembe vevő hangnemben pár­beszédet folytatni egymással. Ennél többet egyelőre alig­ha lehet mondani. Minde­nekelőtt azért nem, mert a Gromiko—Haig megbeszélé­sek eredményei az amerikai külpolitikai vonalvezetés ál­talános irányát semmiképpen sem módosították, az tovább­ra is változatlan. A Fehér Ház és a Pentagon iránytű­je továbbra is az erőltetett felfegyverzés és az erőpoliti­ka -alapján folytatott tárgya­lások irányába mutat. Azt is látni kell, hogy a Gromiko—Haig tárgyaláso­kon megszületett döntéseket a szovjet külpolitika és a nemzetközi politikai erővi­szonyok alakulása kényszerí­tette ki. A Szovjetunió a leg­feszültebb időszakokban sem vette át az amerikai „héják” hangnemét. Az erő pozíciója alapján történő tárgyaláso­kat természetesen elutasítot­ta — de mindvégig hangoz­tatta, hogy kész a reális ala­pon folytatott megbeszélések­re, és a magas szintű párbe­szédet tartja a járható útnak a két ország viszonyában. Az amerikaiaknak tekintetbe kellett venniük a nyugat-eu­rópai közvélemény mind he­vesebb ellenállását is a kö­zéphatósugarú rakéták terve­zett telepítésével kapcsolat­ban, s hogy az emberek fel­háborodása és kétségei a kor­mányok magatartását is be­folyásolták. A helyzetet, és ezen belül a szovjet—amerikai kapcso­latokat továbbra is minden illúzió nélkül kell szemlélni. Az alapvető álláspontok kö­zötti különbség egyelőre nem csökkent. Illúziók nélkül is komoly eredménynek kell azonban tekinteni azt a tényt, hogy a dialógus meg­kezdődött, s a párbeszéd folytatása a jövő év elejéig biztosítottnak látszik a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok között. Ma: Malvin napja A Nap kél 5.43 — nyugszik 17.24 órakor A Hold kél 8.44 — nyugszik 19.16 órakor ÉVFORDULÓ Hat évvel ezelőtt, 1975. ok­tóber 1-én rendezték meg először — az UNESCO Nem­zetközi Zenei Tanácsának a kezdeményezésére — a ze­nei világnapot. Kádár János fogadta Gaston Plissonniert, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsá­(Telefotó) kan zarándokolnak ehhez a nyolcszázesztendős, német- alföldi reneszánsz stílusban épült műemlékhez, hogy el­tűnődjenek Shakespeare Hamletjének nyugtalanító történetén. * * * Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, aki Anker Jörgensen dán miniszterel­nök meghívására hivatalos látogatást tett Dániában szer­dán hazaérkezett. Kíséreté­ben voltak: Hetényi István pénzügyminiszter, Török Ist­ván külkereskedelmi minisz­tériumi államtitkár, Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke és Szarka Károly külügyminiszter-he­lyettes. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje-‘| lent Aczéí György, a Minisz- , tertanács elnökhelyettese, Nagy János külügyminiszté- riumi államtitkár, továbbá állami életünk több más ve­zető személyisége. Ott volt Flemming Brochner Peter­sen, a Dán Királyság buda­pesti nagykövetségének ide­iglenes ügyvivője. KÉTEGYHÁZÁN, a mű­velődési házban tegnap, szep­tember 30-án kiállítás nyílt Kalcsó József festő képeiből. A fiatal helybeli tehetség már sikerrel mutatkozott be megyénk több helységében, s a Jókai Színház kamaratár­latán is. A kiállítás október 7-ig látható, (bzs) — A BÉKÉSI Jantyik Má­tyás Múzeumban október 3- án, szombaton délelőtt 11 óra­kor Pap István, a városi ta­nács elnökhelyettese nyitja meg az új szerzeményeket bemutató kiállítást. A no­vember 15-ig nyitva tartó tárlatot Nemes Dénes múze­umigazgató mutatja be a megnyitó közönségének, (ni) GYULÁN az ifjúsági ház­ban ismét kezdődik a tavaly nagy sikert aratott táncház. Első alkalommal október 2- án, ''mteken 1° ától vár­ják a táncolni vágyó fiata­lokat. A talpalávalót a Békés Banda szolgáltatja, (gk) — A PÁPAI kollégium fenn­állásának 450. évfordulója alkalmából új, 2 forintos név­értékű bélyeget hoznak for­galomba október 3-án az „Évfordulók — események ’81” sorozatban. A bélyegké­pet Varga Pál grafikusmű­vész tervezte. Ugyancsak az említett sorozat újabb tagja­ként kerül forgalomba októ­ber 16-án az ENSZ Élelme­zési és Mezőgazdasági Szer­vezete napja alkalmából az .Élelmezési világnap” elne­vezésű, 2 forintos névértékű bélyeg, amelyet Dudás Lász­ló grafikusművész tervezett. Mindkét bélyeget forgalomba bocsátásuk napján elsőnapi bélyegzővel látják el az arra kijelölt postahivatalokban. — OKTÓBER 2-TÖL heten­te kétszer tekinthetik meg az érdeklődők a gellérthegyi víztároló-medencét. Kedden 10—12' óráig, pénteken pedig 16—18 óra között kalauzol­ják a gyerekeket és a felnőt­teket a Fővárosi Vízművek szakemberei. — A MEZÖKOVÁCSHÁZI ÁFÉSZ rendezésében októ­ber 2-án, pénteken este 6 óra­kor rendezik meg a Keres­kedelmi, Pénzügyi és Ven­déglátóipari Dolgozók Szak- szervezete XXI. kulturális napjainak Békés megyei megnyitóját. A nagyközség művelődési központjában sor­ra kerülő ünnepségen a Vö­rös Hadsereg ideiglenesen hazánkban tartózkodó déli hadseregcsoportjának mű­vészegyüttese ad műsort, (ni) Esős idő Várható időjárás ma estig: néhányszor felszakad a fel­hőzet. Újabb esők, záporok várhatók. A viharos szél las­san mérséklődik. Hajnalban és az esősebb helyeken nap­közben is köd lesz. A legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: 10 és 15 fok, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet ál­talában 18 és 23 fok között, az esősebb helyeken viszont 15 fok körül. * ELHUNYT ERDOS JENŐ ÚJSÁGÍRÓ Hatvannyolc éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt Erdős Jenő nyugdí­jas újságíró, a Művészet cí­mű lap yolt olvasószerkesz­tője. Munkásságát a Szép Szónál kezdte, és több mint 40 évig dolgozott a sajtó te­rületén. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 14-én 9 órakor lesz a Farkasréti te­metőben. — OKTÓBER első hetében szabás-varrás alaptanfolya­mot indít a mezőhegyesi művelődési ház, Hegedűs Jánosné női szabó vezetésé­vel. A hat hétig tartó, sok hasznosítható ismeretet nyúj­tó tanfolyam iránt a korábbi évekhez hasonlóan nagy az érdeklődés, (sz. m.) — OKTÓBER 3-ÁN és 4-én ismét megrendezik a debre­ceni nagy vásárt, amely ez­úttal minden korábbinál na­gyobb területű lesz. A nagy­erdei körúton és az Ady Endre sétányon kirakodnak a régi mesterségek képviselői: szűrszabók, gyertyaöntők, mézeskalácsosok, bognárok és üvegkészítők, de értékes por­tékákat kínálnak majd a fa­zekasok, a hímzők, a kékfes­tők és a csipkeverők is. — BEFEJEZÉS előtt áll Vaj­tán a SZOT gyógyüdülőjé­nek a felújítása. A több mint tízhektáros őspark közepén levő hajdani Zichy-kastély rendbehozására csaknem 17 millió forintot költöttek. Ok­tóber . végétől mozgássérült gyermekek gyógy üdültetése kezdődik meg Vajtán. Egy- egy huszonnyolc napos tur­nusban 145, 8—14 éves kis­gyermek pihen majd a fel­újított kastélyban. — A FEGYVERES erők napja alkalmából haditech­nikai bemutatót szervezett az MHSZ szeghalmi járási ve­zetősége és a szeghalmi ifjú­sági és úttörőház. A bemuta­tón részt vett az MN mező­túri alakulata, a Szeghalmi Járási Rendőrkapitányság és a szeghalmi munkásőr zász­lóalj, valamint 1500 szeghal­mi tanuló, (kkk) — EGYHETES FOGSÁG után, a jászberényi hűtőgép­gyár kultúrparkjának állat­kertjében elpusztult az a já­vorszarvas, amiiyre Tiszafü­red határában bukkantak. A menekülés közben súlyos sé­rüléseket szenvedett állatot elfogása után nyomban állat­orvos vette kezelésbe, majd a jászberényi állatkert egyik csendes zugába, a látogatók elől elzárva helyezték el. Kezdetben úgy tűnt, hogy új otthonában rövidesen erőre kap, de végül is nem sike­rült megmenteni. Az állator­vosi vizsgálat megállapítása szerint pusztulását belső vér­zés, vesesérülés és tüdőrepe­dés okozta. — EREDMÉNYESEN szere­peltek a magyar szerszám­gépgyártó iparvállalatok és a Technoimpex a napokban zárt hannoveri szerszámgép­világkiállításon. A várako­zásnak megfelelően sikert arattak a magyar ipar szer­számgép-újdonságai, közöt­tük is elsősorban a Csepel Művek szerszámgépgyárában előállított megmunkáló köz­pont. A Technoimpex együt­tesen 3 millió dollár értékű szerszámgépre kapott meg­rendelést NSZK-beli, svájci, osztrák és olasz vállalatoktól. — A' BÓBITA Bábszínház keretében színészképzés in­dult Pécsett. Vidéken ez az első bábszínészképző stúdió. Az oktatók részben a Szín- művészeti Főiskola tanárai, részben a Pécsi Nemzeti Színház, illetve más pécsi intézmények szakemberei. A záróvizsga 1983-ban lesz, s főiskolai képesítést ad a hall­gatóknak. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom