Békés Megyei Népújság, 1981. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! 1981. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM flz SZKP külpolitikája A kedden tartott dán—ma­gyar politikai tárgyalások után Lázár György, a kor­mány elnöke, aki kétnapos hivatalos látogatáson tartóz­kodik Dániában, tegnap az ország ém'tőiparának büszke­ségével : a dél-koppenhágai városrésszel ismerkedett. A nemrég még elhanyagolt la- pályos vidéken az eltelt mintegy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki a földből. A házgyári építke­zés esztétikumáról Dániában is szenvedélyes viták dúl­nak, azt azonban mindenki elismeri, hogy ez a dél-kop­penhágai körzet Európa egyik ritka építkezési bra­vúrja a lakáshiány orvoslá­sára. A rendkívül gyorsan' épített, egyébként kényelmes lakóházak a rászorulók ezre­it juttatták otthonhoz, s kü­lön nevezetessége a kerület­nek, hogy igen nagy gonddal szervezték meg közlekedésé- j nek biztonságát. A dél-koppenhágai lakóte- I lepektől a magyar kormány- j fő az Amalienborg-kastélyba I hajtatott. Itt Lázár Györgyöt j rövid, szívélyes kihallgatá- I son fogadta 11. Margit. ki­rálynő. Lázár György tolmá- ] csolta Losonczi Pálnak, az j Elnöki Tanács elnökének üd­vözletét az uralkodónőnek és j személyén át a dán népnek, amit a királynő jókívánsá- | gokkal viszonzott. Lázár i Györgyöt a látogatásra elkí- { sérte Anker Jörgensen dán \ miniszterelnök. A kora délutáni órákban a s miniszterelnöknek és kísére- í tének gépkocsisofa a Koppén, j hága közelében fekvő Hille- ; rőd városkában állt meg. Az < N. Foss Electric A S elektro- 5 nikai cég, amelyet Lázár (Folytatás a 2. oldalon) Nagy Jenő megyei titkár fogadta B. V. Gorbacsovot, az SZKP KB munkatársát az MSZMP Békés megyei bizottságán Fotó: Martin Gábor Szovjet vendég előadó megyénkben Termelési felelősök tanácskozása Tegnap délelőtt Békéscsa­bára érkezett Borisz Vaszil- jevics Gorbacsov, az SZKP KB munkatársa, akit Nagy Jenő, a megyei pártbizottság titkára fogadott az MSZMP Szabadság téri székházában. Az elvtársi, baráti hangula­tú beszélgetésen a szovjet vendég tájékoztatót hallga­tott meg az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak végrehajtásával kapcsolatos megyei tapasztalatokról, s ezen belül a gazdasági, tár­sadalmi és kulturális élet­ben végbement változások­ról, valamint a jövő felada­tairól. A párt megyei titkára többek között hangsúlyozta, Űj benzinkúttal gazdago­dott a megyeszékhely. Teg­nap, szerdán délelőtt üzem­be helyezték Békéscsabán, a Szarvasi úton létesített új űzemanyagkutat és egy ház­tartásiolaj-töltő kutat. A 9,5 millió forint költséggel épült létesítmény a DÉLÉP kivite­lezésében készült el. A 230 köbméteres tároló­terű töltőállomáson elkészült egy száz négyzetméteres épü­let is, ahol autóápolási és autófelszerelési cikkeket — gyertyákat, gumikat stb. — hogy Békés megye lakossága is támogatja az SZKP leg­utóbbi kongresszusán meg­fogalmazott békejavaslato­kat. B. V. Gorbacsovnak, az SZKP-kongresszuson elfoga­dott külpolitikai irányvonal s megvalósulásáról szóló elő- f adását meghallgatták, illetve ; meghallgatják a továbbkép- i zésen részt vevő pártmunká- \ sok az MSZMP békéscsabai | oktatási igazgatóságán; a j; KISZ-iskolán tanuló ifjúsági § vezetők; valamint a párt- j munkások és a vezető pro- f pagandisták Orosházán. —y—n is árusítanak majd. A 0-tól 24 óráig nyitva tartó benzin­kúton külön kútfejnél 160 liter/perc teljesítményű gyorstöltővel szolgálják ki a tehergépkocsikat és a ka­mionokat. Az új létesítmény­nyel jelentősen javulnak a kútkezelők munkakörülmé­nyei is. Bánhegyi Bernát, az ÁFOR fejlesztési főmérnöke avatóbeszédében elmondta, hogy az új benzinkút a 44-es és 47-es út rekonstrukciójá­val összhangban került tele­pítésre. A megye távlati fej­Békéscsaba és környéke termelő üzemeinek pártalap- szervezeti termelési felelősei tanácskoztak tegnap délután a megyei pártbizottság ta­nácstermében. Az ülésen a városi pártbi­zottság gazdaságpolitikai osz­tályának vezetője, Botyánsz- ki János tájékoztatta a meg­jelenteket az MSZMP KB 1977. október 20-i határoza­táról, a termelési szerkezet fejlesztésével kapcsolatos fel­adatok időarányos végrehaj­tásáról és a további teendők­lesztései között szerepel töb­bek között az orosházi töl­tőállomás bővítése, befejezé­séhez közeledik a szeghalmi benzinkút korszerűsítése, és a közeljövőben megkezdik a megyeszékhelyen, a Bartók Béla úti töltőállomás korsze­rűsítését is. Az új töltőállomás ma reg­gel 6 órától üzemel, ezzel egyidejűleg megszűnik a ki­szolgálás a Szarvasi úton a régi benzinkútnál. — sz — ről. Mint mondotta, az el- j múlt két esztendőben a gaz- i daságpolitikai osztály 27 j esetben számoltatta be az í üzemeket a határozat végre- I hajtásáról és ez alapján meg- | állapítható, hogy bár az el- ] ért eredmények elismerésre | méltóak, néhol szűkkörűen j értelmezik a határozatot, és j nem mindenhol ösztönöz | megfelelően az érdekeltségi • rendszer. Ezt követően Nádasi Jó- i zsef, a városi pártbizottság munkatársa a kongresszusi ! és felszabadulási munkaver- I seny-mozgalom eredményeit j értékelte. Ezzel kapcsolatban j elmondotta, hogy a város és | a környék üzemei a 182 mil- j lió forint értékű felajánlásu- j kát 140 százalékra (269.mil- *’ lió forint) túlteljesítették. A tanácskozás a gazdaság- | politikai osztály vezetőjének \ a termelő üzemek első félévi j gazdálkodását értékelő is­mertetőjével zárult. Sz. I. ­Energiatakarékos gabonatárolás A Békéscsaba és Környé- | ke Agráripari Egyesülés tag- j gazdaságai az idén várható- 1 an 2800 tonna gabonát tá- j rolnak úgynevezett energia- !j takarékos, nedvesgabona- J tárolással. A szárítás nélkü- I li tárolás elterjesztéséhez j fontos üzemi és népgazda- | sági érdekek fűződnek. Az j egyesülés állattenyésztési j szakbizottsága ezért készí- j tette el a közelmúltban az ,E erre vonatkozó módszertani | ajánlást. A tervek szerint a j BAGE üzemeiben 1985-ig \ nedvesgabona-tárolással 84 : ezer tonna terményt raktá- i rozhatnak. Ezzel 21 millió | forint fűtőolaj-megtakarítást s érhetnek el. Erről és a ketreces bor- j júnevelés technológiájának } eredményeiről tanácskozott j tegnapi ülésén a Békéscsa- \ ba és Környéke Agráripari ; Egyesülés állattenyésztési ; szakbizottsága. Az új borjú­nevelési technológiával egyébként a Hidasháti Ál- j lami Gazdaságban és az új- ; kígyósi Aranykalász Tsz-ben az igen magas borjúelhullást 20 százalékról 6 százalékra csökkentették. Az új benzinkútnál kilenc töltőhelynél tankolhatnak a gépjárművek Fotó: Szekeres András Gyorsabb lesz a kiszolgálás A Dunai Vasmű martinkemencéinek kéményeire porlevá­lasztó elektrofiltert szerelnek. A jövő év tavaszától a négy kémény közül kettőn már működni fog a berendezés, mely tekintélyes mennyiségű ércportól óvja meg a környezetét. A füstgáztisztítás kellékeit, a porleválasztók tartószerkezetét, a filterházat a Gép- és Felvonószerelő Vállalat szakemberei szerelik (MTI-fotó: Bárándy István felvétele — KS) Zászlólevonás a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél Tegnap délelőtt, ünnepé­lyesen, katonai tiszteletadás­sal levonták a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél a magyar nemzeti lobogót, és a munkásmozgalom vö­rös zászlaját, amelyet a fegyveres erők napja tiszte­letére kedden vontak fel. (MTI) Napirenden az úthálózat Tegnap, szerdán délután a vésztői Nagyközségi Tanács­nál értékelték, kölcsönösen tájékoztatták egymást az érintett vállalatok képviselői az árvíz utáni úthelyreállítá- si munkálatokról. A tárgya­láson részt vett Csatári Bé­la, a megyei pártbizottság titkára és Hegyi Kálmán, a Közlekedés, és Postaügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője is. Ismeretes, hogy a tavalyi árvíz és az ezzel kapcsolatos védekezési munkálatok során megyénk 300 kilométernyi úthálózata súlyosan megron­gálódott, rajtuk az együttes kár mintegy 300 millió fo­rint. A víz levonulását köve­tően a Békés, a Szolnok, a Hajdú-Bihar és a Szabolcs- Szatmár megyei Közúti Igaz­gatóság, valamint a hódme­zővásárhelyi és Debreceni Közúti Építő Vállalat mun­kásainak egy része azonnal hozzálátott az utak ideigle­nes, majd végleges helyreál­lításához. Tavaly és az idén 100:—100 millió forintnyi munkát teljesítettek. Legelő­ször a Békés—Tarhos—Do­boz, a Szeghalom—Vésztő és a Szeghalom—megyehatár közötti útszakasz ideiglenes helyreállítását fejezték be. Az idei program részeként szerepel a Szeghalom—me­gyehatár közötti útszakasz végleges, a Szeghalom—Vész­tő—Tarhos, valamint a Sar­kadkeresztúr—Sarkad— Gyula közötti útszakasz tel­jes helyreállítása. A jövő évi programban nyilvántartott Gyoma—Körösladány útsza­kasz korszerűsítése már fé­lig készen van. A kárt szen­vedett utak mintegy 100 ki­lométeres szakaszán az idén befejezték a hengerlési mun­kálatokat, a padka- és árok- rendezést, újrafestették az útburkolati jeleket, pótolták és kiegészítették a KRESZ- ' táblákat. A jövő esztendőre már csak a Tarhos—Doboz, a Tarhos—Békés, a Doboz— Sarkad és a Mezőberény— Békéscsaba, valamint a már megkezdett gyoma—körösla­dány i útszakasz befejező munkálatai vannak hátra. — sz — Bőven van facsemete Bőséges a facsemete- és a szaporítóanyag-kínálat az őszi telepítésekhez: a fais­kolákból összesen 4,8 millió gyümölcsfaoltványt, 13 mil­lió bogyós gyümölcsű szapo­rítóanyagot és csaknem 15 millió szőlőoltványt szállíta­nak hamarosan a lerakatok- ba. Az árusítás az idén elő­reláthatóan a korábbi évek­nél néhány héttel később, október végén kezdődik, hogy a még zöld hajtások biztonsággal beérjenek, s így garantáltan jó minőségű facsemetét, alanyt kapjanak a vásárlók. A szaporítóanyagok dön­tő többségét forgalmazó KERTFORG Kft-nél el­mondták, hogy azokból a gyümölcsfajokból is jó lesz az őszi ellátás, amelyek a korábbi években gyakran hiányoztak a kínálatból. így meggyfacsemetéből 548 ez­ret, őszibarackból 778 ezret vásárolhatnak a telepíteni szándékozók. Ezen belül a fajtaválaszték kialákításánál is messzemenően alkalmaz­kodtak a kereslethez. Néhány, főként kisebb faiskola — mint az oroshá­zi és a csornai — a külön­leges igények kielégítésére is gondolt s naspolya, vala­mint birsalma szaporításra rendezkedett be, ezekből is szállítanak majd a leraka- toknak. Több újdonsága is lesz a szaporítóanyag-kíná­latnak. Közöttük van a ker­ti kakukkfű, a húsételek ízésítésére használt kék és fehér virágú kerti izsóp, a szájbetegségek öblögetésere alkalmas orvosi zsálya, s a kellemes illatú muskotály- zsálya. Lázár György hazaérkezett Dániából

Next

/
Oldalképek
Tartalom