Békés Megyei Népújság, 1981. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

NÉPÚJSÁG 1981. június 2., kedd Budapestre érkezett Lubomir Strougal A Parlamentben megkezdődtek a magyar—csehszlovák tár­gyalások. A magyar tárgyalócsoportot Lázár György, a csehszlovák tárgyalócsoportot Lubomir Strougal miniszterel­nök vezeti (Telefotó) TELEX • BUDAPEST Hétfőn ifjúsági küldöttség utazott Berlinbe, Köpf Lász- lónénak, a KISZ KB titká­rának vezetésével. A delegá­ció részt vesz a Szabad Né­met Ifjúság XI. kongresszu­sán, majd az Erfurt megyei ifjúkommunisták találkozó­ján. * * * Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezte ki részvétét Abdusz Szattarnak, a Bangladesi Né­pi Köztársaság ügyvezető, el­nökének Ziaur Rahman el­nök tragikus elhunyta alkal­mából. • MOSZKVA A szovjet kormány meghí­vására baráti látogatásra Moszkvába érkezett Petr Mladenov, a Bolgár Kommu­nista Párt KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Bolgár Népköztársaság külügymi­nisztere. A vendéget a Vnu- kovói repülőtéren Andrej Gromiko, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere üdvözölte. • BERLIN Erich Honecker, az NDK államtanácsának elnöke hét­főre virradóra Japánban tett 6 napos hivatalos látogatása után visszaérkezett Berlin­be. Az NDK államtanácsá­nak elnöke hazatérése után tett sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy tokiói lá­togatása sikeres volt. Kifeje­zésre juttatta, hogy a Japán és az NDK közötti kapcsola­tok fejlődése stabilizáló té­nyező a világban. • ^ARSÓ Varsóban vasárnap az or­szág minden részéből össze- sereglett sokezer fős tömeg jelenlétében vettek végső búcsút Stefan Wyszynski bí­borostól, Lengyelország prí­másától, aki 32 éven át állt a lengyel katolikus egyház élén. A szertartás után, amely vasárnap a kora esti órákban még tartott, Stefan Wyszynski bíborost a varsói Szent János székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. • HANNOVER A Német Kommunista Párt (DKP) a fegyverkezési hajsza elleni küzdelmet, a7, új, közép­hatótávolságú nukleáris fegyve­rek NSZK-beli telepítése elleni következetes harcot tartja a leg­fontosabb feladatának — han­goztatta a párt vasárnap este véget ért IV. kongresszusa. A párt elnökévé ismét Herbert Miest (balról), alelnökévé pedig Hermann Gautiert választották meg. (Telefotó) • BONN Willy Brandt, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke június 30. és július 2. között Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, szovjet államfő meghívására látoga­tást tesz Moszkvában. Willy Brandt legutóbb 1975 nyarán járt a Szovjetunióban. • RÓMA Olaszországban 45 napi kényszerszabadságra küld­ték a fegyveres erőknek azo­kat a parancsnokait, akiknek a neve szerepelt az úgyneve­zett P—2 listán. Értesülések szerint nem várható, hogy visszahelyezzék őket funk­ciójukba, mielőtt tisztázód­nék az illegális jobboldali szervezetben játszott szere­pük. Lázár Györgynek, a Ma­gyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa elnökének meg­hívására hétfőn baráti láto­gatásra Magyarországra ér­kezett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság szövetségi kormá­nyának elnöke. Lubomir Strougal kísére­tében Budapestre érkezett Rudolf Rohlicek, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Alois Hloch külkereskedel­mi miniszterhelyettes, Dusán Spácil külügyminiszter-he­lyettes, és Karol Ujházy, az állami tervbizottság elnök- helyettese. * * * Délelőtt a Parlamentben, a kormány tanácstermében megkezdődtek a magyar— csehszlovák tárgyalások. A magyar tárgyaló cso­port vezetője Lázár György, tagjai: Marjai József, Ko­vács Gyula, Roska István, Vas János és Kovács Béla. A csehszlovák tárgyaló csoportot Lubomir Strougal vezeti, tagjai: Rudolf Rohli­cek, Alois Hloch, Dusán Spá­cil, Karol Ujházy és Václav Moravec. A szívélyes, baráti légkö­rű tárgyaláson a két minisz­terelnök áttekintette az or­szágaink közötti kapcsolatok alakulását, a gazdasági kap­csolatok fejlesztésének lehe­Szovjet részvéttávirat le Csien-jingnek Leonyid Brezsnyev rész­véttáviratot küldött Je Csi­en-jingnek, a kínai országos népi gyűlés állandó bizott­sága elnökének Szung Csing-ling asszony, Kína tiszteletbeli elnöke elhunyté­val kapcsolatban. * * * Vaszilij Kuznyecov, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének első elnökhelyettese, Vi- talij Ruben, a Legfelsőbb Tanács Nemzetiségi Tanácsának elnöke, Viktor Malcev, a külügyminisz­ter első helyettese, Oleg Rahma- nyin, a Szovjet—Kínai Baráti Társaság központi vezetőségének elnökhelyettese és más hivatalos személyek hétfőn részvétlátoga­tást tettek a Kínai Népköztársa­ság moszkvai nagykövetségén Szung Csing-lingnek, a Kínai Népköztársaság1 tiszteletbeli el­nökének, az országos népi gyűlés állandó bizottsága elnökhelyette­sének, a Kínai—Szovjet Baráti Társaság tiszteletbeli elnökének, neves kínai politikai és közéleti személyiségnek, Szun Jat-szen forradalmár demokrata özvegyé­nek és harcostársának elhunyta alkalmából. A Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének nevében elhelyezték a kegyelet virágait, egyperces néma csönd­del adóztak Szung Csing-ling emlékének, és beírták nevüket a követség gyászkönyvébe. „Ügy látszik, felébredt az alvó oroszlán” — nyilatkozta az angol háborúellenes moz­galom egyik aktivistája] utalva a nyugati közvéle­ménynek a világbéke sorsa miatt érzett növekvő aggo­dalmára. Ez a veszély jól érzékel­hető, baljós méreteket öltött, miután az USA új vezetése minden eddiginél nagyobb erővel igyekszik ráerőszakol­ni az emberekre az atomhá­ború lehetőségének gondolá­itól Egy jellemző példa: a NATO katonai tervezési bi­zottságának legutóbbi, brüsz- szeli ülésén Rodgers ameri­kai tábornok, a NATO egye­sült fegyveres erőinek fő- parancsnoka azt ajánlotta Európának, hogy a háború forgatókönyvét tényként fo­gadják el. Azok, akik nem a NATO lőrésén keresztül nézik a vi­lágot, nem nyugodhatnak bele ebbe a perspektívába. A NATO-országob külügymi­nisztereinek római tanácsko­zásán az USA szövetségesei a közvélemény aggodalmán Washington tárgyalási kész­ségének hangoztatásával igyekeztek enyhíteni. De az Egyesült Államoknak azt a ködbe burkolt ígéretét, hogy visszatér a tárgyalóasztalhoz, mégpedig a közeljövőben, annak árán sikerült megvá­sárolnia, hogy a nyugat-eu­tőségeit, s meghatározták a további együttműködés fő területeit, tennivalóit. Kői" csönösen tájékoztatták egy­mást Magyarország és Cseh­szlovákia szocialista építő­munkájának eredményeiről, s eszmecserét folytattak a kölcsönös érdeklődésre szá­mot tartó időszerű nemzet­közi kérdésekről is. Újabb politikai merénylet Hétfőn reggel meggyilkol­ták a Palesztinái Felszaba- dítási Szervezet brüsszeli képviselőjét, Nairn Khadert — jelenti az AFP francia hírügynökség. A belga rend­őrség tájékoztatása szerint a merénylő egy nyugatnémet rendszámtábláj ú gépkocsiból adott le géppisztolysorozatot a képviselőre. A 41 éves pa­lesztin politikust öt golyó ta­lálta el. A tettes elmenekült a bűncselekmény színhelyé­ről. Nem fér hozzá kétség — hangzik a PFSZ brüsszeli irodájának a merényletről kiadott közleménye —, hogy Khader meggyilkolása mö­gött az izraeli titkosszolgála­tot kell keresni. A közle­mény felszólítja a világ ösz- szes békeszerető erőit, hogy határozottan ítéljék el a cio­nisták bűncselekményét, és tevőlegesen támogassák a palesztin arab nép felszaba­dító harcát az izraeli agresz- szió ellen. rópai országok még szoro­sabban felzárkóznak a Pen­tagon globális katonai prog­ramjához; elutasítják a kö­zép-hatótávolságú nukeláris rakéták telepítésének mora­tóriumával kapcsolatos szov­jet javaslatot, amely kedve­ző feltételeket teremthet a halaszthatatlan tárgyalások­hoz. Ugyanakkor a NATO hi­vatalos köreinek a szövetsé­gesek „egységével” kapcsola- ~tos kijelentései nem feled­tetik el azt a körülményt, hogy az amerikai blöff tá­mogatása nemcsak mások ámítására, hanem önámítás­ra, valamint a Szovjetunió szándékainak gátlástalan el­ferdítésére is épül. Weinber­ger amerikai hadügyminisz­ter a katonai kiadások évi háromszázalékos növelésé­nek „szükségességét” az amerikai hírszerző szolgálat által produkált misztikus számokkal indokolta. A „szovjet fenyegetés” érvét nem most alkalmazzák elő­ször. De a CIA jelentései­ből mindannyiszor kiderült, hogy nem az USA és a NA­TO maradt le a Szovjetunió mögött, hanem a Szovjetunió kényszerült arra, hogy utol­érje az Egyesült Államokat. Washington ténylegesen szö­vetségesei és más államok értésére adja, hogy partneri szerepüket és értéküket Délután Lázár György és Lubomir Strougal négyszem­közti megbeszélést folyta­tott. Este az Országház vadász­termében a Minisztertanács elnöke vacsorát adott vendé­ge tiszteletére. A vacsorán Lázár György és Lubomir Strougal pohárköszöntőt mondott. Ellentmondó hírek Daccából Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint egyelőre bi­zonytalan Ahmed Manzur tábor­noknak, a bangladesi lázadás ve­zetőjének a sorsa. A daccai ha­tóságok ugyanis nem voltak haj­landók sem megerősíteni, sem pedig cáfolni a tábornok letar­tóztatásának hírét. A PTI indiai hírügynökség ko­rábban a bangladesi kormányhoz közel álló körökre hivatkozva azt jelentette, hogy Ahmed Manzur tábornokot hétfőn reggel Chitta­gong közelében letartóztatták. Az AP amerikai hírügynökség is megjegyzi, hogy az Ahmed Manzur letartóztatásáról elterjedt hírek ellenére a daccai rádió to­vább sugározza a felhívást: 30 300 dollárnak megfelelő értékű vérdíjat fizetnek annak, aki el­fogja a tábornokot. Az AFP francia hírügynökség szerint Azizur Rahman minisz­terelnök hétfőn bejelentette, hogy a meggyilkolt elnököt az iszlám szertartásoknak megfele­lően eltemették. A Reuter brit hírszolgálati iroda ezzel szemben csak arról tud, hogy hétfőn megérkezett Daccába a Ziaur Rahman holttestét szállító repü­lőgép, és hogy a meggyilkolt el­nököt a tisztségépek kijáró te­metési szertartásban fogják ré­szesíteni. Az AP amerikai hír­ügynökség legfrissebb jelentése szerint Ziaur Rahmant kedden fogják eltemetni. egyetlen kritérium határoz­za meg: mennyire képesek és mennyire készültek fel arra, hogy — Weinberger ki­fejezésével élve — „bármi­lyen méretekben, bármilyen távon, bármely övezetben” háborút folytassanak. Nem nehéz elképzelni, mi­lyen veszélyes és reményte­len helyzetbe kerülhetne a világ, ha e provokatív irányvonallal szemben nem állnának olyan erők, ame­lyek az önkontroll, a tartóz­kodás és a felelősségérzet szellemében cselekednek. A háború veszélye valóban az emberiség feje fölött lebeg. Utalt erre Leonyid Brezs­nyev. az SZKP XXVI. kong­resszusán tartott beszámoló­jában is. S bár a Reagan- kormányzat már több mint száz napja van hivatalban, Washington agresszív hang­neme nem változott, annak éllenére, hogy nem változtak a Szovjetunióinak erőfeszíté­sei sem a nemzetközi biza­lom megszilárdítása érdeké­ben. A szovjet békeprogram továbbra is nagy hatást gya­korol a nemzetközi politikai légkörre, az emberek gondol­kodásmódjára, és magatartá­sára, még akkor is, ha erről Washingtonban nem akar­nak tudomást venni. Szpartak Beglov (APN — KS) Szovjet vélemény: két politika hírek hírek hírek Ma: Kármen napja A Nap kél 4.50 — nyugszik 20.34 órakor A Hold kél 5.07 — nyugszik 20.28 órakor ÉVFORDULÓ Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1856. június 2-án született Tatán, és 63 éves korában, 1919 márciusában halt meg Konstantinápolyban Jankó Pál zongoraművész, akuszti­kus és feltaláló. — JÜNIUS 8-ÁN TEMETIK VARGA JÓZSEFET. A te­levízió elhunyt főmunkatár­sának. Varga Józsefnek a te­metése június 8-án, hétfőn, 14.45 órakor lesz a Farkas­réti temetőben. — A PILLANGÓKISASZ- SZONY BÉKÉSCSABÁN. A Szegedi Nemzeti Színház operatársulata ma este 7 órai kezdettel a Jókai Színházban Puccini világhírű operáját, a Pillangókisasszonyt adja elő Petró János és Szalatsy Ist­ván Liszt-díjas karmester vezényletével. Az opera szín- reállítója: Angyal Mária. — A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖZLI, hogy jú­nius 2-től a magyar koroná­zási jelvények kiállítása — amely tatarozás miatt há­rom hétig zárva volt — is­mét megtekinthető. — SZILIKÁTIPARI KON­FERENCIA kezdődött tegnap Budapesten, a Technika Há­zában. A több mint 250 elő­adás keretében megvitatják az iparág legaktuálisabb kér­déseit. Külön szekció tár­gyalja az energiatakarékos és környezetkímélő eljárá­sok és a hulladékhasznosító technológiák bevezetésének lehetőségeit. — TEGNAP TARTOTTA SOROS ÜLÉSÉT a 100 éve született híres, békéscsabai kertész, Mohácsy Mátyás tiszteletére alakult emlék- bizottság. A szervező bizott­ságok számoltak be munká­jukról, majd véglegesítették a centenáriumi rendezvény­sorozat költségvetését. — AZ ORSZÁGOS középis­kolai tanulmányi versenyen kémiából első helyen végzett Bende Ibolya, második he­lyen Liker Erika, mindket­ten harmadik osztályosok, tanáruk: Pándy Margit, és a Rózsa Ferenc Gimnázium tanulói. — PRÁGAI VENDÉGSZE­REPLÉSRE utazott hétfőn a Magyar Állami Operaház társulata. Az együttes a prá­gai tavasz rendezvénysoroza­tán lép fel. — MíEDGYESBODZÁSON házasságkötésük fél évszáza­dos évfordulóját ünnepelte vasárnap Dank'ó Pál és fe­lesége, Szvoboda Erzsébet. — TELEFONDOKTOR. Ma és pénteken délután 2 és 3 óra között hívhatják Bé­késcsabán a 12-915-ös szá­mon az érdeklődők a tele­fondoktort, aki a helyes táp­lálkozásról ad tájékoztatást. Napos idő Várható időjárás ma es­tig: meleg, napos idő. A nappali gomolyfelhőzetből eső nem valószínű. Napköz­ben élénk, helyenként erős délkeleti szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 13—18, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 30 fok kö­rül. Távolabbi kilátások szer­dától szombatig: az időszak elején változóan felhős idő várható. Néhány helyen — főleg az ország nyugati és északi részén — kialakulhat­nak záporok, zivatarok. Az időszak végén túlnyomóan napos, száraz időre lehet szá­mítani. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15 fok körül. A legmagasabb nappali hőmér­séklet eleinte 26—30 fok kö­zött, majd 30 fok körül ala­kul. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 10 száza­lékán várható. — A BÉKÉSCSABAI Köz­ségi Felsőkereskedelmi Isko­la beindulásának második évében, 1931-ben érettségiz­tek azok a diákok, akik kö­zül tizennégyen, két tanár részvételével szombaton dél­előtt összejöttek a ma már közgazdasági és kereskedel­mi szakközépiskolában. A 72- tagú osztály csaknem fele a II. világháború áldozata lett, rájuk, és az ötven évvel ezelőtti diákévekre emlékez­tek a ma már nagyapák, nagymamák. — A MÁV békéscsabai körzeti üzemfőnöksége tájékoztatja az utazóközönséget, hogy június 2-án 3-án, és 4-én 7 óra 19 perctől 17 óra 30 percig; június 5-én, 15-e és 19-e között; 22-e és 26-a között; 29-én és 30-án; július l-je és 3-a; 6-a és 10-e között 7 óra 19 perctől 15 óra 35 percig Békéscsaba—Gyula állo­mások között a vonatok helyett autóbuszok közlekednek. A vo­natra megváltott jegyek az au­tóbuszokra érvényesek. A jára­tok útvonala: Békéscsaba vas­útállomás—Fényesi szőlők meg­állóhely bejárata—Bicere állo­más bejárati út—Gyula János- zug megállóhely—Gyula vasút­állomás. — A BÉKÉSCSABAI polgá­ri fiúiskola 1926-ban végzett tanulói június 7-én, vasárnap délelőtt tartják 55 éves talál­kozójukat a jelenlegi 1. szá­mú általános iskolában. — RENDŐRSÉGI HÍR. Szom­baton, hajnal négy órakor Gyulán, a Széchenyi úton, a határőr-laktanya előtti útka- nyarulatban Pribék István, 30 éves gyulavári lakos az általa vezetett Volga sze­mélygépkocsival kb. 100 ki­lométeres óránkénti sebes­séggel haladva nekiütközött két villanyoszlopnak. Tóth Gyula, az autó utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A sze­mélygépkocsiban 30 ezer, a villanyoszlopokban 16 ezer forint értékű kár keletke­zett. Pribék István három év­vel ezelőtt közúti szabályta­lanság miatt már volt bün­tetve, és nem rendelkezett jogosítvánnyal most, a bal­eset elkövetésekor sem. — RENDŐRSÉGI HÍR. A hét végén az ország területén össze­sen 110 közlekedési baleset tör­tént, közülük 9 halálos, 50 sú­lyos és 51 könnyű sérülés volt. Megyénkben péntek estétől va­sárnapig 8 balesetet jegyeztek fel. Szombaton 4 súlyos, 3 köny- nyű sérülés; vasárnap 1 könnyű sérülés történt. Körösladány kül- területén a Sebes-Körös kije­lölt fürdőhelyén Foris Lajos 15 éves tanuló, szeghalmi lakos a vízbe fulladt. A szerencsétlenül járt gyermek holttestét még nem találták meg, a rendőrség folytatta a keresést és a vizs­gálatot. GYORSLISTA A GÉPKOCSI-NYEREMÉNYBETÉTKÖNYVEK SORSOLÁSÁRÓL A lista során az alábbi rövidítéseket használjuk: S — Skoda 120 L, Pl — Polski Fiat 125, P2 — Polski Fiat 126, T — Trabant Spe­cial. 03 SOROZAT: 10 000 forint összegű betétkönyvek: 0007495 S 0020569 S 0036244 S 0040657 Pl 0048459 S 0049510 S 0052686 S 0055752 Pl 0057721 P2 5 000 forint összegű betétkönyvek: 0509766 S 0568230 P2 0577633 T 0592595 S 0606287 S 0607085 S 0609505 S 0630753 T 0634411 S 0650241 S 0655942 P2 0672201 S 0672700 Pl 0673034 S 0673320 S 0673851 P2 0674041 T 0678717 P2 0683498 Pl 0684643 P2 0686003 S 0691375 Pl 0696464 Pl 0699767 S (A nyeremény­jegyzékben a me­gyében váltott nyer­tes betétkönyvek számát közöljük.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom