Békés Megyei Népújság, 1981. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1981. JÚNIUS 2., KEDD Ára: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM. 127. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Befejeződött a KISZ X. kongresszusa Vasárnap reggel Budapesten, az építők Rózsa Ferenc székhazában megkezdte záró tanácskozási napját a KISZ X. kongresszusa. Az elnökségben helyet foglalt Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Méhes Lajos ipari miniszter, Óvári Miklós, a Köz­ponti Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai. Nyitrai István, a KISZ Központi Bizottságának titká­ra, a tanácskozás soros elnöke bejelentette, hogy a MAFILM munkatársai a kongresszus tiszteletére, társa­dalmi munkában elkészítették a „Szomszédok” című fil­met a magyar fiatalok életéről, a KISZ eredményeiről és gondjairól, aktív részvételétől a szocialista építésben. A kongresszus küldötteinek nevében köszönettel vette át a széles körű bemutatásra szánt film eredeti példányát a tanácskozás elnöke, majd bejelentette, hogy számos külföldi ifjúsági testvérszervezettöl üdvözlő távirat ér­kezett a KISZ X. kongresszusához. A Kambodzsai Ifjú­sági Szövetségtől — ahonnan nem tudtak delegációt küldeni Budapestre — a Központi Bizottság elnökének aláírásával érkezett, jó munkát, eredményes tanácskozást, további sikereket kívánó üdvözlet a KISZ legmagasabb fórumának küldötteihez. Ezután folytatódott a KISZ Központi Bizottság beszá­molója és a dokumentumok fölötti vita. II vasárnapi program Gremsberger Sándor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója elmondotta: az érdekképviselet gyakorlásá­nak feltételeiért az ifjúsági szervezetnek nap mint nap meg kell küzdenie, ám a hallgatók szemszögéből ez néha szélmalomharcnak tű­nik; a felsőoktatási intéz­mények demokráciája gyak­ran csupán formálisan ér­vényesül. Nem többet, vagy mást kívánnak a hallgatók, csupán annyit, hogy teret kapjanak elképzeléseik, s jobban érdekeltté váljanak a képzésben. A KISZ érdek- védelmi munkája során tá­mogassa azt is, hogy a na­gyobb tudást kísérje nagyobb elismerés. Ebbe a tanulmá­nyi ösztöndíj rendszerén túl beletartozik az is, hogy hasz­nosítsák a gyakorlatban a tudományos diákkörökben született kiváló dolgozatokat, a végzettek elhelyezkedése­kor vegyék jobban számítás­ba tanulmányi és mozgalmi eredményeiket. Újvári Sándor, a kiskun- halasi kórház gazdasági osz­tályvezetője arról szólt, hogy a társadalom, ezen belül az ifjúság elemi felelőssége tö­rődni az idős emberekkel. A társadalombiztosítási rend­szer anyagi lehetőségeit tár­sadalmi összefogással lénye­gesen megtoldhatják; Bács- Kiskun megyében erre szol­gáltat jó példát az ötven idős embert befogadó kiskunhala­si szociális otthon, amely jó­részt kommunista szombatok és a fiatalok társadalmi munkái révén valósulhatott meg. Ez év első felében Kecskeméten a nyugdíjasok 37 lakásos házának átadásá­ra készülnek. A küldött fel­hívta a figyelmet arra, hogy az idősekkel való • foglalko­zás nem merülhet ki az anyagi lehetőségek javításá­ban. A fiatalok sohase fe­ledjék, hogy a nyugdíjasok valamikor ugyanott dolgoz­tak, ahol ma ők teljesítik feladataikat. Mindennapi életük részévé kell válnia az idősekkel való törődés, kap- csolattártás. Vozár Ilona, a hajdúbö­szörményi Bocskai Gimnázi­um tanulója hangsúlyozta: a középiskolai KlSZ-szerveze- tek nem mondhatnak le ar­ról, hogy követelményeket állítsanak a felvételüket ké­rő diákok elé. Hiszen csak így lehet a KISZ tagjainak, magának az ifjúsági mozga­lomnak tekintélye. A továb­biakban saját tapasztalatait idézve,- a fiatalok munkára nevelésével kapcsolatos kér­désekről szólt. Taps, derültség fogadta ez­után a tanácskozás elnöké­nek bejelentését: a Komá­rom megyei kisdobosok és úttörők gyermeknapi ün­nepségükről galambpostán küldték el üdvözletüket a KISZ kongresszusához. A vita utolsó felszólalója Szekeres Imre, a KISZ Veszprém megyei bizottsá­gának első titkára volt, aki az ifjúsági mozgalom mun­kastílusának, munkamód­szereinek néhány vonatkozá­sát elemezte. A fiatalos len­dület és a bürokratikus vezetési módszer, a sokszínű mozgalmi élet, és a merev, szürke tevékenységi formák, a személyes meggyőzés és a formális elintézés szemléle­tes ellentétpárjait felsora­koztatva mutatott rá: az őszinte szándék eltorzulhat a megvalósítás során. E hi­bák elkerüléséhez nem kell különösebb recept, csupán annyi, hogy a KISZ szerve­zeti élete a szó teljes értel­mében demokratikus legyen, a döntések mindenütt a ta­gok javaslataira épüljenek, a vezetés minden szintje és a tagság között sokoldalú, élő kapcsolat legyen. A vitára az ügyrend sze­rint tervezett idő lejárt, ezért — egyetértő szavazás­sal — lezárták a Központi Bizottság beszámolója, a ha­tározattervezet, a szerveze­ti szabályzat módosítási ja­vaslata, valamint a Közpon­ti Pénzügyi Ellenőrző Bi­zottság jelentése fölötti vi­tát. II szerkesztő bizottság jelentése Ezt követően terjesztette elő a szerkesztő bizottság je­lentését Nagy Sándor, a KISZ Központi Bizottságának titkára. A kongresszustól ka­pott megbízatásának megfe­lelően a szerkesztő bizott­ság feldolgozta a plenáris tanácskozáson és a szekció­üléseken elhangzott, vala­mint az írásban benyújtott hozzászólásokat, javaslato­kat, észrevételeket. A ta­nácskozásokon százhar­mincketten kaptak szót, 176 küldött pedig írásban fej­tette ki véleményét. Ilyen­formán a küldöttek több mint 34 százaléka kapcsoló­dott észrevételeivel, javas­lataival a kongresszus napi­rendjén szereplő témákhoz. A széles körű eszmecserében szót kért — kapott 24 meg­hívott vendég is. A szerkesztő bizottság vé­leménye szerint a hozzászó­lók is azokat a kérdéseket tartották fontosnak, amelyek­ről a beterjesztett dokumen­tumok szólnak, s a lényeget tekintve általános egyetértés volt tapasztalható az azok­ban foglaltakkal kapcsolat­ban. Ez abból is következik, hogy széles körű, demokrati­kus vita előzte meg a kong­resszust, így a Központi Bi­zottságnak — amely két ízben is tárgyalta a határo­zati javaslatot — módja volt a vita tapasztalatainak érdemi hasznosítására. Mind­amellett a kongresszuson is igen sok konkrét észrevétel, javaslat született, amelyek „pontosították, konkretizál­ták, vagy továbbfejlesztették a beterjesztett dokumentu­mokban foglaltakat, diffe­renciáltabbá tették az adott kérdésben kialakított állás­pontot. A szerkesztő bizott­ság véleménye szerint ez annak eredménye, hogy a küldöttek választóik konkrét megbízatásaival jöttek a kongresszusra és hozzászólá­saikban ezeknek a megbíza­tásoknak tettek eleget. A szerkesztő bizottság — amely a határozattervezethez fűződő, általa is elfogadni indítványozott észrevételeket írásban szétosztotta a kül­döttek között — nemcsak olyan javaslatokat vett fi­gyelembe, amelyek célzottan és szövegszerűen a határoza­ti javaslat módosítására irá­nyultak, hanem olyanokat is, amelyek tartalma érintette a határozattervezetben fog­laltakat, s belőlük bizottság alakított ki konkrét szöveg­módosító indítványt. Voltak olyan javaslatok is — jelentette Nagy Sándor —, amelyek a határozati javas­lat szövegét érintették ugyan, de szerepeltetésüket a hatá­rozatban a bizottság nem tartotta indokoltnak: vagy azért, mert az adott javas­lat körültekintő vizsgálatot, a szükséges feltételek meg­teremtését, s így későbbi döntést igényel, vagy azért, mert túlzottan aprólékos, módszertani jellegű, vagy pe­dig, mert nem látszik meg­valósíthatónak. Voltak olyan észrevételek, javaslatok is, amelyek természetüknél fog­va szintén nem illenek a határozatba, de ugyanakkor jól hasznosíthatók a kong­resszusi határozat végre­hajtását szolgáló feladatterv, intézkedési terv kidolgozása­kor, illetve egy-egy feladat végrehajtása, megvalósítása során. A szerkesztő bizott­ság gondoskodott arról, hogy ezek se menjenek veszendő­be, például beillesztette az állami, társadalmi szervek­nek szóló ajánlások közé. Vé­gül született néhány olyan javaslat is, amely érvényes döntésekkel egybeeső tar­talmú, ezért az újbóli meg­fogalmazás szükségtelen, il­letve olyan, amely egy-egy speciális helyzetben levő szervezetet vagy a szerveze­tek egy szűk körét érinti, és ezért egyedi elbírálást, dön­tést igényel. Azzal fejezte be a jelentést Nagy Sándor, hogy termé­szetesen a nagyszámú, ösz- szesen 332 szóbeli és írásban leadott hozzászólás tüzetes elemzése, feldolgozása, a KISZ munkájában történő hasznosítása az újonnan megválasztott Központi Bi­zottság feladata lesz. * * * A szerkesztő bizottság je­lentésével kapcsolatban ez­után többen kértek szót. Tassonyi Kadocsa, az Olaj- terv főmérnöke a KISZ felsőbb szerveibe delegá- lással-választással kapcso­latban azt észrevételezte, hogy az alapszervezetnek mindig lehessen beleszólása a sze­mélyes megbízatásba. Szűcs Gusztávné budapesti általá­nos iskolai tanár afelől ér­deklődött: mi indokolja az egyetemi, főiskolai KISZ- szervezeteknek azt a többlet- jogosítványát, hogy intézmé­nyes keretek között véle­ményt mondhatnak a felső- oktatás egészéről, szervezeti és intézményi kérdéseiről, tartalmáról, módszereiről, oktatóik munkájáról, hiszen hasonló írott lehetőségről a munkásfiataloknál nincs szó. Szerencsés Rudolf, Vo­lán KISZ-bizottsági titkár annak a véleménynek adott hangot, hogy a határozatban a KISZ hagyományos terme­lési mozgalmairól, akcióiról a szocialista munkaverseny szerves részeként szóljanak, ilyen értelemben szorgalmaz­zák továbbfejlesztésüket. A „Munkád mellé add a ne­ved!”, és a „Dolgozz hibát­lanul !” munkarendszerkénti kezelését javasolta beillesz­teni a gazdasági egységek termelési és belső ellenőrzési rendszerébe. Varga B. Sán­dor, a Compack szervező mérnöke azt kérte, hogy az ifjúsági mozgalom sajátos módszereivel járuljon hozzá a mérnöki munka presztízsé­nek hazai javításához, illet­ve helyreállításához. No­votny Lajos, a Tatabányai Szénbányák vízügyi szak­munkása indítványozta, hogy kerüljön bele a határozatba: a KISZ sajátos eszközeivel vegyen részt a bányászután­pótlás biztosításában, példá­ul a vájárképzési tananyag korszerűsítésének kezdemé­nyezésével, a szakma rang­jának és szépségeinek pro­pagálásával. Császár István, az Ikarusz autószerelője vé­gül indítványozta: a szerve­zeti szabályzat a KISZ-ben szükség szerinti, illetve két- . évenkénti választásokat ír­jon elő. Nagy Sándor mind a hat küldöttnek személyre szóló­an válaszolt. Szervezeti szempontból az érvényes szabályokkal nem vágna egy­be a felsőbb szervbe delegá­lás említett formája; egyéb­ként is az alapszervezetek gyakorolhatják a visszahívás jogát. Az egyetemisták, fő­iskolások említett érdekvé­delmi lehetőségét „plusz­ként” megadni azért indo­kolt, mert az ifjúság többi rétegének, így a dolgozó fia­taloknak is vannak a KISZ- en kívüli más érdekvédelmi- érdekképviseleti fórumai, s az ifjúsági törvényben, meg más jogszabály szerint is, a (Folytatás a 3. oldalon) 1 jelszó: Előre! Harmincöt éves az úttörőmozgalom armincöt évvel ezelőtt, 1946. június másodikén bontott zászlót a magyar úttörőmozgalom. Amikor a Gyermekbarátok Országos Egyesülete kereté­ben megalakultak az első úttörősejtek, bizonyára nem is gondoltak arra, hogy a születendő új, demokratikus Ma­gyarország egyik legaktívabb, legszebb reménységre jo­gosító tömegmozgalmát indítják útjára. Többféle indíték vezette őket: jótékonyság, gyermekvédelem, meg aztán a bölcs előrelátás is — annak felismerése, hogy a szabad­sággal való élni tudásra a néphatalom gyakorlására, a közéleti demokratizmusra már egészen kis korban kell és lehet felkészíteni a leendő állampolgárokat. Az elmúlt évtizedek azokat igazolták, akik az úttörő- mozgalomban felismerték a szocialista nevelés egyik alaptényezőjét. Hazájához hű, szorgalmas, edzett ifjúság nevelődik az úttörőmozgalomban, amely fogékony az új­ra, szorgalmasan készül jövendő feladataira, tanul, ké­pezi magát, természetesnek tartja, hogy egykor neki kell átvenni a stafétabotot az idősebbektől. A felszabadulás óta felnövekvő úttörőnemzedékek sor­ra meg is állták helyüket. Gondoljuk csak el, aki 1946- ban tízéves volt, tehát először öltötte magára az akkor még fehér és kék színű úttörő-nyakkendőjét, ma már negyvenöt éves, társadalmunk derékhadához tartozik. Vagyis munkás, orvos, iskolaigazgató, művész, tsz-elnök, gyárigazgató. Százezrek kezdik meg minden évben a kisdoboséletet, és ugyanennyien lépnek az idősebb test­vérszervezet, a KISZ tagjai közé. Ez a hatalmas, társa­dalmi méretű rotáció a társadalmi megújulás, a fejlő­dés folyamatos biztosítéka volt eddig is és lesz ezután is. Az úttörőmozgalom nemcsak őrzője haladó, forradalmi hagyományainknak, hanem új hagyományok teremtője is. Piros betűs ünnepként tartjuk számon a Csillebérci Úttörő Köztársaság, 1948-ban, a szabadságharc századik évfordulóján történt megalapítását, az úttörővasút meg­nyitását. Márványtáblák helyett milliók őrzik szívük mélyén a balatoni, a Tisza-parti, a mátrai, mecseki tábo­rok, az immár világhírű zánkai, balatoni úttörővárosban eltöltött napok romantikus, szép emlékeit. Az Üttörőszövetség társadalmi szerepe elsősorban a harmincöt év alatt végzett munka alapján minősíthető. Az úttörők mindig jó érzékkel kapcsolódtak a szocialista társadalmunk mindenkori igényeihez, tennivalóihoz, a felnőttek alkotó tevékenységéhez. Volt idő, amikor a romeltakarításban segédkeztek az úttörők, mert akkor éppen arra volt szükség. Ma sok minden mellett a me­zőgazdasági betakarításban, szüretelésben serénykednek. Az úttörők tízezrei jelentős szerepet vállalnak a lakó­helyi környezet építésében, szépítésében, és védelmé­ben. Gondozzák az öregeket, rokkantakat, segítségre szoruló magányos embereket Mindezekkel jelentős hasz­not hajtanak, és egyben megismerik a munka örömeit, nehézségeit, • kialakul bennük a másokért érzett társadal­mi felelősség tudata. Az úttörőmozgalom tulajdonképpen összekötő kapocs a társadalom különböző rétegei között. Ahogyan az is­kolai, ugyanúgy az úttörőközösségek is sajátos társadal­mi kohóként olvasztják eggyé a különböző neveltetésű, egymástól eltérő otthoni környezetben élő gyerekeket, és közelebb hozzák egymáshoz a szülőket is. Amióta az út­törőcsapatok felismerték, hogy mily sok eszmei és gya­korlati segítséget kaphatnak a szülőktől, a gyerekeik ré­vén olyan felnőtteket is be tudnak vonni a társadalmi célokért végzett közös munkába, akik egyébként közöm­z úttörőmozgalom szerteágazó eszme- és feladat- rendszere számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy kiegészítve az iskolai és családi nevelő munkát, kifejlessze gyermekeink egészséges igazságérzetét, őszin­te szókimondását, társadalmi felelősségtudatát. Megtanít­ja őket a közéleti demokratizmus ábécéjére, arra, hogy nemcsak fogyasztói, elfogadói legyenek majd a társada­lom által biztosított anyagi és szellemi javaknak, hanem újraalkotói is. ötmillió felnőtt, gyakorlatilag a társada­lom nagyobbik fele viselte egykor az úttörők egyenru­háját. Egymillió iskolás gyerek ma éli az úttörők szí­nes, érdekes életét. Több tízezer pedagógus, KISZ-es ifivezető vesz részt a mozgalom szervezésében, irányítá­sában — nyugodtan mondhatjuk, hogy az úttörők hajó­ján „mindenki a fedélzeten” van, aki fontos, nagy és jelentős társadalmi erőt jelent tehát az úttörőmozgalom, amelyet most fennállásának harmincötödik évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel köszönt az ország. Vasvári Ferenc bősek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom