Békés Megyei Népújság, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-20 / 116. szám

1981. május 20., szerda Tudományos tanácskozás a fogyatékos gyerekekről Békéscsabán, a IV. kerületi pártalapszervezet székhazában május 17-én nyílt meg az Unyatyinszky György naiv mű­vész fafaragásait és varrott képeit bemutató kiállítás. A ka- maratárlat május 24-ig tekinthető meg Fotó: Gál Edit n fegyveres testületek ifjúkommunistáinak eredményeiről, kongresszusi felkészüléséről „Világszerte egyre több gyermek születik fogyatékos­sággal. Az orvostudomány célja a vele született fogya­tékosság megelőzése, a meg­levő enyhítése, gyógyítása” — mondta megnyitójában dr. Horváth Éva megyei fő­orvos tegnap délelőtt Békés­csabán, az SZMT székházá­ban tartott tudományos to­vábbképző ankéton. Ezt a ta­nácskozást orvosoknak, gyógypedagógusoknak és pe­dagógusoknak rendezte az Orvostovábbképző Intézet gyermekgyógyászati tan­széke, a budapesti gyógype­dagógiai tanárképző főisko­la, a megyei tanács egészség- ügyi osztálya és az egészség- ügyi dolgozók szakszerveze­tének megyei bizottsága. Megyénkből dr. Herpai Sándor, dr. Sági László elő­adását hallgatták meg a résztvevők az értelmi fogya­tékosság korai felismeréséről. A Békés megyei Állandó Át­helyező Bizottság képvisele­tében Kiss Ivnréné beszélt az értelmi fogyatékos gyerme­kek vizsgálatáról és beisko­lázási problémáiról Békés megyében. A neves szakem­berek felszólalásának sorából kiemelkedett dr. Frank Kál­mán professzor előadása. El­mondotta, hogy 14 éves ko­rig a gyermekek 3,5 száza­Tegnap délelőtt Békéscsa­bán, a TIT Értelmiségi Klub­ban ülésezett a megyei egészségügyi szakosztály ve­zetősége. Elsőként az elnök, dr. Iványi János ismertette a TIT országos központjában tartott tájékoztatón hallott irányelveket az egészségügyi ismeretterjesztésről. Elmon­dotta, hogy a társszervek összehangolt együttműködé­sére, a fiatalok aktívabb bevonására van szükség. Az egészségügyi szakiskolák a jövőben még inkább bázisai lehetnek az egészségügyi is­meretterjesztésnek. A beszámolót követően a szakosztály négyéves tevé­kenységét értékelték. Az' idő alatt tematikailag és meny- nyiségileg is sokat fejlődött az egészségügyi ismeretter­jesztés. 1970-ben például 591, Az MHSZ Békés megyei Veze­tőség Gépjárművezető-képző Is­kola dolgozói felajánlást tettek, hogy ebben az évben Ingyenes elméleti és gyakorlati gépjár­Gépkocsi-átveteli sorszámok: 1981. MÁJUS 18-ÄN Trabant Hyc. Lim. (Bp.) 10 783 Trabant Lim. (Bp.) 3 021 Trabant Lim. (Győr) 1 »21 Trabant Lim. (Debrecen) 1122 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 4 945 Trabant Lim. Spec. (Győr) 4 793 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 2 792 Trabant Combi (Bp.) 1627 Trabant Combi (Győr) 1 228 Wartburg Lim. (Bp.) 3 470 Wartburg Lim. (Győr) 3 342 Wartburg de Luxe (Bp.) 3 190 Wartburg de Luxe (Győr) 3 342 Wartburg de L. tolót. (Bp.) 760 Wartburg Lim. tolót. (Bp.) 377 Wartburg Tourist (Bp.) 1 679 Wartburg Tourist (Győr) 1 087 Skoda 105 (Bp.) 3 484 Skoda 105 (Győr) 3 415 Skoda 105 (Debrecen) 3 443 Skoda 120 (Bp.) 3 238 Skoda 120 (Győr) 2 548 Skoda 120 (Debrecen) 2 346 Lada 1200 (Bp.) 9 719 Lada 1200 (Debrecen) 9 351 Lada 1200 (Győr) 527 Lada 1300 (Bp.) 5 763 Lada 1300 (Debrecen) 4 562 Lada 1300 (Győr) 671 Lada 1500 (Bp.) 6 617 Lada 1500 (Debrecen) 5 406 Lada 1500 (Győr) 1704 Lada Combi (Bp.) 2 023 Lada Combi (Debrecen) 785 Lada 1600 (Bp.) 2 155 Lada 1600 (Debrecen) 1 063 Moszkvics (Bp.) 10 465 Polski Fiat 126 (Bp.) 5 274 Polski Fiat 126 (Győr) 1 510 Polski Fiat 126 (Debrecen) 1 042 Polski Fiat 1500 (Bp.) 1711 Dácia (Bp.) 3 124 Dácia (Debrecen) 1 720 Zaporozsec (Bp.) 32 367 léka testileg vagy szellemi­leg károsodott, s a bajok az újszülöttek 3 százalékánál vele születettek. A károso­dások oka lehet genetikai­lag öröklött, születés előtti, születés közbeni, vagy pedig utáni elváltozás. Ezek minél korábbi felismerése enyhít­het a betegségeken. Az egész­ségügyi dolgozók felelőssé­ge, hogy az egyre tökélete­sedő vizsgálati módszerekkel háromhónapos korig a testi­leg vagy szellemileg károso­dott gyermekeket kiszűrjék. Nem kisebb az egészségne­velés felelőssége sem, hiszen a társadalmat, a fiatal anyákat fel kell készíteni arra, hogy ha rendellenessé­get észlelnek az újszülötte­ken, forduljanak orvoshoz. „Nagyot ma még nem tu­dunk javítani, de ha a ká­rosodott gyermek növekedé­se során kicsit jobban lát, többet tud, ügyesebben mo­zog, ez a gyermeknek és a szülőnek is az életet jelen­ti” — fejezte be előadását a professzor. Az ankéton többen mon­dották el véleményüket az alapellátásban dolgozók és a pedagógusok közül, majd dr. Ácsai Pál, az egészség- ügyi gyermekotthon igazga­tó főorvosa mondott zárszót B. Zs. tavaly pedig 608 előadást tartottak. Az egészségnevelé­si szabadegyetemi forma be­vezetésében megyénkben Szarvas járt az élen, Gyulán sok érdeklődőt vonzott a cu­korbetegek életmódjáról szó­ló előadássorozat. Sok egész­ségügyi előadást tartottak a fizikai dolgozók és a tanu­lók körében, s azt a jövő­ben is tervezik. Főként az egészséges életmód, a beteg­ségmegelőzés, a családegész­ségügy, a testkultúra, az él­vezeti cikkek hatásának té­maköre vonzotta a hallgató­ságot. Az előadók képzését nyolc előadói konferencia szolgálta. A Békés megyei szakosz­tály munkáját szeptember­ben értékeli majd az orszá­gos választmány. művezető-képzésben részesítik a Békés megyei mozgássérülteket. Az oktatáshoz szükséges a for­galombiztos Hycomat személy- gépkocsi. A vezetéshez a pótfék elkészítését és beszerelését az MHSZ javítóműhelyének dolgo­zói vállalják társadalmi munká­ban. A tanfolyamon a tanterv­ben rögzitett óraszámok szere­pelnek. és Békéscsabán, Béké­sen, Szeghalmon, Gvomán, Szarvason, Orosházán, Mezőko- vácsházán, Gyulán indul az ok­tatás. Nyolcvankilinvi kvarcéra volt a kocsiban Jugoszláv óracsempész fölött ítélkezett kedden a Győri Me­gyei Bíróság. Mladenovic Grani- mir 26 éves, Bécsben dolgozó jugoszláv vendégmunkást 1981. február 3-án a soproni közúti határátkelőhelyen leplezték le. Kocsijában — különböző helye­ken elrejtve — 1685 különböző típusú kvarcórát találtak, s a lefoglalt órák mennyisége súly­ra is tisztes — 80 kilót nyomott —, belföldi használati értékük pedig 1 millió 132 ezer forintot tett ki. A csempész a bíróságon azzal védekezett, hogy nem tudott a rakományról, a kocsi a7 utazás előtt szervizen volt, bizonyára akkor rejthették el benne a nagy tömegű órát. A bíróság a védekezést nem fogadta el, és csempészés bűntettének elköve­tése miatt Mladenovic Granimirt 10 hónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, s úgy rendelkezett, hogy a büntetés le­töltése után a csempészt utasít­sák ki az országból. Aj Ítélet jogerős. Befejezéséhez közeledik a Kommunista Ifjúsági Szö­vetség X. kongresszusára a felkészülés — miként a fia­talok más rétegeinél — a fegyveres testületeknél is. A tapasztalatokról, a magyar néphadseregben működő KISZ-szervezetek munkájá­ról, a katonafiatalokat ér­deklő tervekről, feladatokról, gondokról Györgyi Béla ve­zérőrnagy, az MSZMP nép­hadsereg! bizottságának tit­kára, a belügyi, s a BM ha­tárőrség fiataljainak kong­resszusi előkészületeiről, Ko­vács György, a BM pártbi­zottságának első titkára nyi­latkozott az MTI munkatár­sának. Györgyi Béla vezérőrnagy többek közt elmondta: — A KISZ IX. kongresszusa óta tovább javultak az if­júsági munka és a KISZ- szervezetek működésének feltételei. Az ifjúkommunis­ták figyelmüket elsősorban a munka politikai, mozgalmi jellegének erősítésére, a ka­tonafiatalok szocialista szel­lemű nevelésére, és közéleti aktivitásuk fokozására for­dították. A KISZ-tagok pél­damutatásával kimagasló eredmények születtek az új technika megismerésében, al­kalmazásában, a harcászati gyakorlatok, az építő felada­tok és a szocialista verseny­mozgalom követelményeinek teljesítése során. Katonafiataljaink az al­egységgyakorlatok 75 száza­lékát jó és kiváló ered­ménnyel hajtották végre. Helytálltak a hazai és nem­zetközi gyakorlatokon, vala­mint lövészeteken. A szo­cialista versenymozgalomban címet nyert a benevezett ka­tonák 65 százaléka, és a ka­tonai kollektívák 60 száza­léka. Ifjúkommunistáink eredményesen vettek részt a népgazdasági építőmunká­ban, a KISZ-védnökséggel épülő Paksi Atomerőmű munkálataiban és a külön­böző társadalmi munkaakci­ókban. Kovács György, a BM pártbizottságának első titká­ra kifejtette: — A taggyűléseken és a küldöttértekezleteken egyér­telműen megállapították, hogy a KISZ-szervek és -szervezetek tevékenysége megfelelt az ifjúsági szövet­ség hivatásának, eredmé­nyesen folytatta a párt po­litikájának megvalósítását, a Belügyminisztérium előtt ál­ló szakfeladatok teljesítését, a központi állomány fiatal­jainak szocialista nevelését, érdekképviseletét. A KISZ IX. kongresszusa évéhez vi­szonyítva — folyamatosan követve a BM központjában végbement fiatalodást, a szervezettség javulását — 1400 KISZ-taggal és 60 alap­szervezettel gazdagodott a KISZ belügyi szervezete. A KISZ IX. kongresszusa óta határőrfiataljaink szá­mos hőstettet hajtottak vég­re. 1979-ben például Hor­váth Ferenc határőr őrveze­tő szolgálatteljesítés közben hősi halált halt a nagykani­zsai határőrkerületnél. Ba- bigecz István határőr, az orosházi határőrkerület meg­bízottja járőrszolgálatban határsértőket fogott el; a soproni határőrkerületnél háromnapos kutatás után mentettek ki a viharos Fer­tő-tóból egy embert. A pé­csi kórháztűz oltásában is hősiesen vettek részt a ha­tárőrök. Pirha Attila határ­őr, a soproni határőrkerület beosztottja két fegyveres határsértő országból való ki­szökését akadályozta meg. „Havasi ember” a Pamír-hegységben Megbízható szemtanúk és kézzelfogható nyomok bizonyítják, hogy a Szovjetunióban, a Pamír-hegységben élnek „havasi emberek” — valószínűleg a neandervölgyi ősemberek késői utódai — írja J. Go­lovanov, a Komszomolszkaja Pravda tudományos hírmagyarázója. Az utóbbi években az ország több területéről — köztük Jakut­földről, a Kaukázusból és a Pamír-hegységből is — érkeztek olyan hírek, hogy meglepően nagy méretű, de az emberihez hasonló láb­nyomokat fedeztek fel, illetve az emberhez hasonló, de jóval ma­gasabb, s többnyire szőrrel borított lényeket láttak néptelen kör­zetekben. A többnyire akkor még képzelődésnek tartott hírek alapján a Komszomolszkaja Pravda által szervezett „Kíváncsiak klubja” 1979-ben és 1980-ban több expedíciót indított az említett helyekre. A második kutatószezonban Igor Tacl, az ismert kijevi termé­szetbúvár és utazó vezetésével 120 tagú expedíció utazott a Pamir- hegységbe, a Gisszari-gerinc körzetébe. A három csoportban foly­tatott kutatások során számos nagyméretű lábnyomot fedeztek fel, s az expedíció két tagjának — egy vorosilovgrádi diáklánynak és a moszkvai Nauka Könyvkiadó grafikusának — sikerült találkoz­nia a különleges élőlénnyel. Leírásuk szerint a „havasi ember” 2— 2,3 méter magas, zömök, erős alkatú, karja hosszú, nyaka rövid, tartása hajlott, de meglepően kecsesen, könnyedén jár. Szakembe­rek véleménye szerint az emberiség fejlődésének egyik zsákutcá­ja, a neandervölgyi ember valamiképpen fennmaradt utódaira buk­kantak a hegyek között. A kutatásokat az idén folytatják, s minden bizonnyal rendkívüli jelentőségű információkat jelentene az evolúció tudománya számá­ra, ha a „havasi ember” egy példányát sikerülne élve elfogni. Hz egészségügyi ismeretterjesztésről tárgyaltak Térítésmentes gépjárművezető- képzés mozgássérülteknek Kapunyitás a BNV-n A tavaszbúcsúztatáshoz hozzátartozik, hogy várjuk a vásárt. Té­vedtek azok, akik a termelő- eszközök és a fogyasztási cikkek bemutatójának szét­választásakor a BNV kudar­cát jósolták. Hamar kide­rült: a gépek, berendezések, gyártóeszközök1 seregszemlé­je csöppet sem érdektelen a nagyközönség számára. Az idén mégis féltettük ki­csit a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Felvetődött a kér­dés: vajon a feszültebb nem­zetközi helyzetben nem boj- kottálják-e a kiállítást a nagy nyugati cégek? A vi­lággazdaságban észlelhető dekonjunktúra is csak erősí­tette az aggodalmakat. Ilyen előzmények után meglepő, hogy szerényebb látnivaló helyett az eddigi leggazda­gabb termelőeszköz-bemuta­tó vár bennünket a kőbá­nyai vásárvárosban. Hu­szonhat ország és Nyugat- Berlin közel 2000 kiállítója képviselteti magát az ese­ményen. Ezúttal, nyolc szak­csoport termékeit láthatjuk a híradótechnikai csúcsgyárt­mányoktól a vegyipari új­donságokon keresztül egé­szen a programvezérléses szerszámgépekig. A magyar gazdaságot 873 vállalat, illetve szövetkezet termékei reprezentálják. Fi­gyelemre méltó, hogy az alig féléve megújított ipar­igazgatási szervezet máris az egységes szemlélet tükrözé­sére serkentette a tárcához tartozó 180 kiállítót. Képet nyújtanak a hazai termelő­eszköz-kínálatról, demonst­rálják a KGST-országok'hoz fűződő kapcsolataikat és mintát adnak azokból a gyártmányaikból, amelyeket külföldi piacokon is ver­senyképesnek minősítenek. (Egyébként az ipari tárca nem rubel elszámolású ex­portja, változatlan áron 7 százalékkal növekszik az idén — a tervek szerint.) A most nyíló tavaszi BNV-n 670 újdonság szere­pel. csaknem százzal több, mint tavaly ilyenkor. No persze, az hogy valami új­donság. önmagában még semmit sem bizonyít. Csak a piacképesség alapján dönt­hetjük majd el, hogy mely termékek állták ki a vásár nyújtotta közvetlen összeha­sonlítás próbáját. Néhány termék azonban máris fi­gyelmet érdemel, a szakem­berek szerint. Ilyen példá­ul az Ikarus új, csuklós vá­rosi busza, amit már az amerikai igények figyelem- bevételével terveztek, és olyan anyagokat használtak fel hozzá, ami a karosszéria élettartamát 50 százalékkal meghosszabbítja. Említhet­jük az Orion adattároló be­rendezését, vagy a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek szál­lítópályáját, ami komoly eredménynek számít az anyagmozgatásban. A Dunai KőolajiDari Vállalat finom- parafin-készítménye is bi­zonyára jó áron talál majd vevőre — akár már a vásári tárgyalások során. És a külföldiek, a legna­gyobb kiállító ezúttal is a Szovjetunió. A 7200 négy­zetméternyi területen java­részt gépipari újdonságokat vonultatnak fel a szovjet ki­állítók. Nem egy közülük KGST-kooperációban ké­szült. Bizonyára sokan must­rálják majd a boszorkányos teljesítményű famegmunkáló masinát, vagy az IL—86-os légibuszt. A többi nemzett pavilon is szép számmal kí­nál meglepetéseket a láto­gatóknak. A japánok példá­ul korszerű hírközlő rend­szerekkel érkeztek Buda­pestre. Elmondható: aki szá­mít. mind itt van a tavaszi vásáron, örvendetes az is, hogy egyre több fejlődő or­szágbeli — különösen afri­kai — kiállító "hozza el ter­mékeit a BNV-re. V égigtekintve a látni­valókon, jóleső tu­dat, hogy itthon és külföldön, világcégek és kis szövetkezetek számára egy­aránt fontos a jelenlét, a megértés lehetősége. Jó vá­sárnak' ígérkezik az idei ta­vaszi BNV. Gazsó L. Ferenc Névadé műsorok bemutatéja A békéscsabai, valamint a gyulai Társadalmi Ünnepsé­geket és Szertartásokat Szer­vező Iroda május 17-én, va­sárnap délelőtt 9 órától név­adó módszertani műsorbe­mutatót rendezett Békéscsa­bán, a városi tanács dísz­termében. A rendezvényen a megyében működő TÜSZSZI-k dolgozóit és a községi, nagyközségi taná- csak anyakönyvvezetőit hív­ták meg. A gyulaiak „Aján­dék”, „Testvérem született” és „Igazi mese” címmel mu­tatták be programjaikat. A békéscsabai iroda színjátszói a „Rigófészek”, a „Csicsija babája”, az „Ezer nevem -------------------------------------------­l egyen” és a „Termő ékes ág” című irodalmi összeállí­tásukkal mutatkoztak be. Hogy a résztvevők köré­ben tetszést arattak a be­mutatók, bizonyítja: sokan megrendelték az elhangzott műsorok sokszorosítását. Emellett lehetőségük nyílt arra, hogy névadási, házas­ságkötési zenei összeállítá­sokat igényeljenek, vásárol­janak. A tapasztalatcsere-rendez­vény hasznosnak bizonyult, így a módszertani munka következő állomása egy há­zasságkötési műsorbemutató lesz, melyet ősszel rendez­nek meg. Hazánk mezőgazdasága diákszemmel ’81 1970 óta a Magyar Mező- gazdasági Múzeum minden évben meghirdette az általá­nos és középiskolák tanulói számára a „Hazánk mező- gazdasága diákszemmel” pá­lyázatot. Azóta 38 446 pálya­munka érkezett, közte 3874 általános iskolai és 5239 kö­zépiskolai dolgozat. A kiosz­tott díjak és jutalmak szá­ma, a képzőművészeti pá­lyázat jutalmaival együtt 2849 volt. A beküldött képzőművé­szeti anyagból (rajz, batik, kisplasztika) minden évben kiállítás nyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Egy részéből vándorkiállítás készült, és azt az ország szá­mos városában, sőt külföl­dön is bemutatták. Ez évben 2172 pályamun­ka érkezett be, 1877 általá­nos iskolai tanulóktól (99 dolgozat, 1463 rajz, 125 textil, batik és 190 kerámia, kisplasztika), és 295 dolgo­zat középiskolásoktól. 1981. május 10-én 11 órakor nyílt kiállítás a Magyar Mezőgaz­dasági Múzeumban a 85 rajzból, 39 kisplasztikából és a 17 batikból. A középiskolai pályázat eredményhirdetése és díjkiosztása 1981. május 24-én 11 órakor lesz. Az iskolák pedagógusai­nak munkáját azzal ismerte el a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, hogy azoknak, akik rendszeresen segítették tanulóikat, évről évre jutal­mat is adott. A több mint 10 éve elin­dított pályázat néhány ezer fiatallal megismertette a felfedező, kutató munka tit­kait, ugyanakkor sokan meg­szerették a pályázaton ke­resztül a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az erdésze­tet. és választották élethiva­tásul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom