Békés Megyei Népújság, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-07 / 235. szám

1980. október 7., kedd CHUUKfiTtl Magyar vezetők távirata az NDK nemzeti ünnepe alkalmából ERICH HONECKER elvtáns, a Német Szocialista Egyeségpárt főtitkára, a Német Demokratikus Köztársaság államtanácsának elnöke WILLI STOPH elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság minisztertanácsának elnöke, Berlin Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, az egész magyar nép és a magunk nevében szívélyes elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek, szocializmust építő dol­gozó népüknek a Német Demokratikus Köz­társaság megalakulásának 31. évfordulója alkalmából. A magyar nép őszinte elismeréssel tekint azokra a kimagasló eredményekre, amelye­ket a Német Demokratikus Köztársaság dolgozói a Német Szocialista Egységpárt ve­zetésével elértek a fejlett szocialista társa­dalom építésében. Nagyra értékeljük, hogy a Német Demok­ratikus Köztársaság — a szocialista államok közösségének tagjaként — jelentősen hoz­zájárul földrészünk békéjének és bizton­ságának megszilárdításához, a szocializmus ügyéért, a nemzeti függetlenségért és a tár­sadalmi haladásért folytatott küzdelemhez. örömmel tölt el bennünket, hogy a mar­xizmus—leninizmus és a proletár internacio­nalizmus elveivel összhangban pártjaink, országaink sokoldalú együttműködése az élet minden területén lendületesen fejlődik né­peink, a szocializmus és a béke javára. Országuk nemzeti ünnepe alkalmából to­vábbi sikereket kívánunk Önöknek és a Né­met Demokratikus Köztársaság népének a fejlett szocialista társadalom építésében, hazájuk felvirágoztatásában. KADAR JÁNOS a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÄZAR GYÖRGY a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. * * * * Apró Antal, az országgyűlés elnöke az év­forduló alkalmából táviratban üdvözölte Horst Sindermannt, az NDK népi kamarájá­nak elnökét. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a SZOT elnöksége, a KISZ Köz­ponti Bizottsága ugyancsak táviratot inté­zett partnerszervezetéhez. Végei ért a LEMP VI. plénuma HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • prAga A Csehszlovákiában tar­tózkodó Romesh Chandrát, a Béke-világtanács elnökét hétfőn Prágában fogadta Lubomir Strougal, a cseh­szlovák szövetségi kormány elnöke. A nemzetközi hely­zet időszerű kérdéseiről tar­tott megbeszélésen Lubomir Strougal méltatta a Béke­világtanácsnak a nemzetkö­zi enyhülés folytatódására irányuló erőfeszítéseit, a BVT elnöke pedig elismerő­en szólt a béke-világmozga- lomban kifejtett csehszlovák tevékenységről. • SZÓFIA A bolgár állami és népi ellenőrzési bizottság meg­hívására hétfőn Szakali Jó­zsef államtitkár vezetésével Szófiába érkezett a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság küldöttsége. A KNEB-kül- döttséget hétfőn fogadta Krsztju Tricskov, a BKP KB PB póttagja, miniszterelnök­helyettes, a bolgár állami és népi ellenőrzési bizottság el­nöke. • NEW YORK A TASZSZ szovjet hírügy­nökség New York-i tudósí­tói az ENSZ-közgyűlés 35. ülésszaka általános politikai vitája első két hetének eredményeit összegezve meg­állapítják, hogy kedvező visszhangot keltettek a nem­zetközi politikai légkör javí­tására irányuló szovjet bé­kekezdeményezések. Idézik Rüdiger von Wechmart, a jelenlegi ülésszak elnökét, aki aláhúzta, hogy a szovjet javaslatok az enyhülés irány­zatának folytatását céloz­zák'. • RÓMA Hétfőn az ügyvezető olasz kormány jóváhagyásával több, mint 20 ezer Fiat-gyár ri munkást utaltak ideiglenes bérkiegészítő kasszára, ami annyit jelent, hogy munká­jukra a gyár egy hónapig nem tart igényt. A dolgozók kapják átlagfizetésük 80 szá­zalékát erre az időre az e célra szolgáló állami segély­alapból. A Fiat eredetileg há­rom hónapra kérte a felfüg­gesztést, a kormány azonban egyelőre csak egy hónapra engedélyezte. Válaszul hétfőn az összes olaszországi Fiat-üzem mun­kásai sztrájkoltak. • TEHERAN Az iráni vezérkar közle­ménye szerint Khorramshahr térségében „kiegyenlített” harc folyik, iraki részről vi­szont újból bejelentették a város elfoglalását. A hely­színre szállított külföldi tu­dósítók szerint a város gya­korlatilag elesett, bár a kör­nyékén még heves harcok folynak. Hétfő délután iraki repü­lőgépek a háború kitörése óta harmadszor bombázták a te- heráni nemzetköri repülőte­ret és a közelében fekvő olajfinomítót. Az első jelen­tések szerint a támadásnak három halott és 65 sebesült áldozata van. • ANTWERPEN Vasárnap mintegy 300 fla- mand újfasiszta tüntetett a Belgiumban dolgozó vendég- munkások alkalmazása eilen. A bukósisakokkal, láncok­kal, késekkel és gumibotok­kal felszerelt flamand nacio­nalisták nagygyűlést tartot­tak, amelyen uszító és faj­üldöző beszédek hangzottak el. A rendőrség alig tudta megakadályozni, hogy az új­fasiszták és az ellentüntetők között összecsapásokra ke­rüljön sor. • LÉCCÉ 850 ezer dollár értékű ha­sist foglalt le- az olasz vám­őrség az Adria partján fek­vő Otranto közelében. A 300 kilós hasisszállítmányt ép­pen egy motoros hajóról rak­ták ki, amikor a nyomozók lecsaptak rá. A hasisszállít­mány kísérőinek sikerült ke­reket oldaniuk. Varsóban hétfőn reggel vé­get ért a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­sága VI. plénumának szom­baton kezdődött ülése. Szombaton Stanislaw Ka- nia, a KB első titkára ter­jesztette elő a Politikai Bi­zottság beszámolóját „az or­szág politikai helyzetéről és a párt időszerű feladatairól”. Ezután megkezdődött a vita a beszámoló fölött. A vitában hetvenen szólal­tak fel, kifejtve nézeteiket a jelenlegi válságból való ki- útról, a párt munkájáról és feladatairól, valamint az el­múlt 10 év eseményeiről, az elkövetett hibákról. A tanácskozás személyi kérdésekben is döntött. Ki­bővítették a LEMP Közpon­ti Bizottságát, amelynek 15 új tagja van. A Központi Bizottság egészségi állapotára való te­kintettel saját kérésére fel­mentette PB-tagsága alól Zdzislaw Grudzient. Ugyan­csak saját kérésére felmen­tették KB-póttagsága alól Stanislaw Kuleszát, a LEMP lesznói vajdasági bizottságá­nak volt első titkárát, és Alfréd Kowalskit, a LEMP pilai vajdasági bizottságának volt első titkárát. Aligha vitatható, hogy ki­emelkedő világpolitikai je­lentősége volt a nyugatnémet parlamenti választásoknak, amelyeknek eredményeit va­sárnap a késő esti órákban jelentették be a hírügynök­ségek, rádió- és tévéállomá­sok. Nyugat-Európa politi­kailag és gazdaságilag leg­erősebb országában ismét a szociálliberális koalíció sze­rezte meg a szavazatok több­ségét. Ez a győzelem lehető­vé teszi, hogy a megalakuló 'nyugatnémet kormány Hel­mut Schmidt kancellár ve­zetésével folytassa az enyhü­lés vívmányainak megőrzé­sét célzó politikáját, belpoli­tikai téren pedig azt jelzi, hogy a nyugatnémet válasz­tók többsége elégedett a kor­mánykoalíció eddigi gazda­ságpolitikájával, s egyálta­lán a Schmidt-kabinet el­múlt négy évben végzett munkájával. A Német Szövetségi Köz­társaságban vasárnap több mint negyvenmillió polgárt vártak az urnákhoz, hogy döntsenek a Bundestag 496 képviselői helyéről. A man­dátumokra 15 párt mintegy 3000 jelöltje pályázott. A Bonnból érkezett — még nem végleges — eredmények A Központi Bizottság fel­mentette KB-titkári tisztsé­ge alól Andrzej Zabinskit, akit a LEMP katowicei vaj­dasági bizottságának titkárá­vá választották. A Politikai Bizottság pót­tagja lett Wladyslaw Kruk, a LEMP lublini vajdasági bi­zottságának első titkára, és Roman Nej, a Krakkói Bá­nyászati és Kohászati Aka­démia rektora. A KB titkárává választot­ták Kazimierz BarcikoWskit, a LEMP KB PB tagját. A LEMP KB titkárságának tag­jává választották Stanislaw Gabrielskit, a Lengyel Szo­cialista Diákszövetség elnö­két. A párt és a tömegek kap­csolatainak lazulásához, az éles társadalmi-gazdasági konfliktushoz vezető hibáik miatt felmentette központi bizottsági tagsága alól Ed­ward Babiuchot, Zdzislaw Zandarowskit, Jerzy Luka- szewiczet, Jan Szydlakot, Ta- deusz Wrzaszcsykot és Tade- usz Pykát. Az ülésen nyolc pontból ál­ló határozatot fogadtak el a jelenlegi válságból való kiút- tal, a párt munkájával kap­csolatban. szerint a szociáldemokraták (SPD) 1976-hoz képest 0,3 százalékkal gyarapították voksaik számát; a szavaza­tok 42,9 százalékát szerezték meg. Koalíciós partnerük, a Szabaddemokrata Párt (FDP) 10,6 százalékot ért el, ami 2,7 százalékos javulást jelent az 1976-os eredményhez ké­pest. Az ellenzéki uniópártok visszaestek: míg 1976-ban a szavazatok 48,6 százalékát kapták meg, most be kellett érniük a 44,5 százalékos ered­ménnyel. Bonnban várható­an szerdán teszik közzé a va­sárnapi választások hivatalos végeredményét. Az előzetes adatokból azon­ban már nyilvánvaló, hogy a választásokon a legna­gyobb meglepetést a Szabad- demokrata Párt okozta. Az FDP megfigyelők szerint an­nak köszönheti sikerét, hogy a szavazók el akarták kerül­ni egy esetleg kétpártira szű­külő parlament létrejöttét. Másrészt a liberális párt si­kerrel folytatta kampányát Franz-Josef Strauss személye ellen. A párt jelszava ez volt: „Strauss ellen és bár­mely párt túlsúlya ellen, szavazz az FDP-re!” Ez a felhívás az előzetes eredmé­nyek ismeretében politikai Portugál választások A portugáliai parlamenti választások hétfőn közzétett — nem hivatalos — végered­ménye szerint a jelenleg kormányzó jobboldali pár­tok tömörülése, a „Demok­rata Szövetség” nyolccal nö­velte mandátumainak szá­mát, s a korábbinál is szi­lárdabb többsége lesz az új törvényhozásban. Az ANOP portugál hír- ügynökség szerint a 246 parlamenti hely megoszlása a következő: Demokrata Szö­vetség 131 (128), Köztársasá­gi és Szocialista Front (a szocialista párt és szövetsé­gesei) 73 (74), Egyesült Né­pi Szövetség (a Portugál Kommunista Párt és az MDP) 41 (47), Népi Demok­ratikus Unió (szélsőbal) 1 (1). (Zárójelben a tavalyi vá­lasztási eredmények.) A hivatalos végeredményt csak október 15-én, a kül­földön leadott szavazatok összeszámlálása után hozzák nyilvánosságra. A különböző baloldali pár­tok összességükben ezúttal is több szavazatot szerez­tek, mint a jobboldal, amely azonban — a választási rend­szer sajátossága révén — a szavazatok mintegy 47,3 szá­zalékával megszerezte a par­lamenti helyek többségét. telitalálatnak bizonyult Hans-Dietrich Genscher pártja részéről. A szociálde­mokrata vezetők — első nyi­latkozataik alapján — ke­vésbé elégedettek a választá­sok kimenetelével. Herbert Wehner szociáldemokrata, parlamenti frakcióvezető sze­rint az SPD r.ern tudta elég­gé kihasználni Schmidt kancellár személyes népsze­rűségét, és így elszalasztottá a lehetőséget, hogy a Bun­destag legerősebb frakciója legyen. Maga a tény azon­ban, hogy a szociáldemokra­ták 0,3 százalékkal növelték voksaik számát, az SPD sza­vazótáborának szilárdságáról tanúskodik. Mindent egybevetve, a nyugatnémet parlamenti vá­lasztások nem hivatalos vég­eredményei azokat igazolták, akik bíztak a nyugatnémet szavazók ítélőképességében. Abban, hogy fel tudják mér­ni, milyen veszélyekkel járt volna Strauss kancellársága a következő négy évben, nemcsak az NSZK, hanem Európa, sőt, a világ szem­pontjából. S abban, milyen haszonnal jár, hogy Bonn­ban a „gyakorlati ésszerű­ség” és a „tárgyalások poli­tikáját” folytató szociállibe­rális koalíció maradt hatal­mon. K. M. Ma: Amália napja A Nap kél 5.51 — nyugszik 17.12 órakor A Hold kél 3.51 — nyugszik 16.55 órakor ÉVFORDULÓ Százhetven évvel ezelőtt, 1810. október 7-én született Keszthelyen, és 44 éves ko­rában, 1854 márciusában halt meg Pesten Nagy Ignác szer­kesztő, akadémikus. Pontonhíd Békésnél A Kettős-Körös békési híd­ja az elmúlt hét végén sú­lyosan megsérült, s le kellett zárni a forgalom elől. A szak­értői vélemények szerint csak a teljes helyreállítás után indulhat meg újra raj­ta a forgalom. Amíg a mun­kák nem készülnek el, pon­tonhíd köti össze a folyó két partját. A magyar néphadsereg egyik alakulata tegnap a ké­ső délutáni órákra befejezte a pontonhíd telepítését. Köz­ben a KPM Közúti Igazgató­ság útépítői is nagy erővel dolgoztak. Megmozgattak 4 ezer köbméter földet, az éj­szakai órákban befejezték a 700 méternyi aszfaltút építé­sét. A közúti hídtól 200 mé­terre levő, 40 tonna teherbí­rású, 4,2 méter széles pon- tonhídon 20 kilométer/óra se­bességkorlátozás mellett vár­hatóan ma, kedden, a dél­utáni óráktól megindulhat a váltakozó irányú forgalom. — SZÉKESFEHÉRVÁROTT befejeződött a népdalkörök országos találkozója vasár­nap. A kétnapos találkozón 17 együttes mutatkozott be. Egyúttal alkalom nyílt arra, hogy az együttesek kicserél­hessék tapasztalatukat, s re­pertoárjukat új népdalokkal gazdagítsák. — KEVERMESEN két orvo­si körzet van, melyen álta­lában 30—35, de esetenként 80—90 beteg is megjelenik naponta a rendelésen. Az épület állaga megfelelő, és fokozatosan javulnak a gyó­gyítás feltételei az egészség- ügyi berendezések, műszerek beszerzésével. E kiadások fe­dezésére — megyei alapból — 100 ezer forintot adtak korábban a felettes szervek. — MEGHALT a szombaton született négyes ikrek egyi­ke a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem gyermekklini­káján. A csecsemők közül a gyenge szívműködésű Attila életét a különleges gépi léle­geztetéssel, s a leggondosabb orvosi kezeléssel sem tudták megmenteni. A másik három újszülött, Diana, Krisztián és Zoltán egészségesek. — SZARVASON nagyarányú társadalmi összefogással megfelelő személyi és tárgyi feltételeket sikerült teremte­ni az óvodákban. Jelentős eredménynek számít, hogy az óvodás korú gyermekek 92,6 százalékát el tudják látni. Gondot okoz viszont az óvo­dák szétszórtsága, több gyer­meket csak lakóhelyéhez tá­volabb fekvő óvodákban si­került elhelyezni. — LÁNGOKBAN ÁLL, de még nem süllyedt el az a holland luxus kirándulóhajó, amely szombaton Alaszka déli partjainál eddig isme­retlen okból kigyulladt. A több mint 500 személyes ha­jót kiürítették, majd egy tar­tályhajó közreműködésével sikerült kimenteni a fagyos és háborgó tengeren 9 órán át mentőcsónakokban vára­kozó utasokat. Felhős idő Várható időjárás ma estig: eleinte változóan felhős, pá­rás éjszaka, és reggel több- felé ködös idő. Kedden nyu­gat felől megnövekvő felhő­zet, főként a Dunántúlon több helyen eső, zápor. Mér­sékelt, változó irányú, majd megélénkülő, a nyugati me­gyékben megerősödő déli, délnyugatira forduló szél. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: 3—8, leg­magasabb nappali hőmérsék­let: 13—17 fok között. Távolabbi kilátások szer­dától szombatig: ezen a hé­ten felhős idő várható, több- felé alakul ki eső. Az éjsza­kai lehűlés mérséklődik. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet plusz 5—10 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 13—18 fok kö­zött. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 60 száza­lékán várható. — HONTI ANTAL gyomai műhelygalériájának követke­ző összejövetele október 10- én este 6 órakor lesz. A ven­dégek ez alkalommal Polner Zoltán és Katona Judit költő házaspár lesznek, akik saját gyűjtésük alapján a varázs­lásokról, babonákról tartanak előadást. — BÉKÉSCSABÁN a Hely­őrségi Művelődési Otthonban holnap, október 8-án este 6 órától irodalmi estet rendez­nek a nagyközönségnek. Az est vendége Ladányi Mihály költő. — A NÉPSZÍNHÁZ társula­ta szeptemberben hat elő­adást tartott megyénk váro­saiban, községeiben. Bródy Sándor „Tanítónő” című há- romfelvonásos színművét adták elő, s egy alkalom­mal „Csilicsala csodái” cím­mel gyermekelőadást is tar­tottak. — TELEKGERENDÁSON az elmúlt héten két békéscsa­bai amatőr képzőművész mu­tatkozott be a művelődési házban. A két fiatal alkotó — Prekop János és Szeveré- nyi Mihály — kerámiákat és festményeket állított ki. — AZ OROSHÁZI Üveggyá­rat szervezett gyárlátogatás keretében több mint 4700 ál­talános és középiskolás diák kereste fel az elmúlt évben. A csoportokat szakemberek vezették végig a gyáron, és bemutatták nekik az egyes gyártási műveleteket. — A SZARVASI termelési körzet tsz-eiből 40 fős cso­port utazott az elmúlt héten a Dunántúlra. A szakembe­rek a bábolnai napok ren­dezvényein vettek részt, két napig. — A ^KÖZALKALMAZOT­TAK Szakszervezetének me­gyei bizottsága és az alap- szervezetek nagy gondot for­dítanak a tömegsport kiszé­lesítésére. Minden évben részt vesznek a Magyar Hír­lap Kupa versenysorozatán. Az elmúlt öt esztendőben 40 sakkcsapat mérte össze tudá­sát, és népszerűek a kispá­lyás labdarúgó-mérkőzések is. — MAV-KÖZLEMÉNY. Ok­tóber 8-án, 9-én és 10-én Békéscsaba—Kétegyháza ál­lomások között 8 óra 53 perctől 14 óra 49 percig a személyvonatok közlekedését pályaépítési munkálatok mi­att szüneteltetik. Az utasfor­galmat autóbuszokkal bonyo­lítják le, emiatt kisebb ké­séssel is számolni kell. Az autóbuszokon a vonatra meg­váltott jegyek érvényesek. A fenti napokon és időben Bé­késcsaba—Szabadkígyós állo­mások között az utasforgal­mat pótlás nélkül szünetel­tetik. Bővebb felvilágosítást az állomások adnak. Megnyugtató győzelem

Next

/
Oldalképek
Tartalom