Békés Megyei Népújság, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-07 / 235. szám

o 2980J_október_7;i_kedd Koszorúzási ünnepség Aradon Tegnap délelőtt Aradon, az egykori vesztőhelyen emelt emlékműnél koszorúzási ün­nepséget tartottak. Október hatodika magyar vértanúira emlékezve már a kora dél­előtti órákban a helybeliek és környékbeliek százai vo­nultak az emlékhelyhez. A szürke oszlopon aranyozot- tan csillant meg a 13 aradi vértanú — örök időkre bevé­sett — neve. Az emlékmű köré sűrű embergyűrű fonódott, ami­kor a talpazaton elhelyezték a Magyar Népköztársaság nemzetiszalagos koszorúját. Hazánk nevében Rajnai Sán­dor, a Magyar Népköztársa­ság bukaresti nagykövete, Lukács József ezredes, ka­tonai és légügyi attasé, és Szepes István kolozsvári fő­konzul koszorúzott. Ezt kö­vetően a Hazafias Népfront Békés megyei bizottságának koszorúját helyezte az Arad­ra érkezett küldöttség Szik­szói Ferenccel, a népfront megyei titkárával az élen. Az emlékezés virágait tette a márvány emléktáblára a bé­késcsabai Rózsa Ferenc Gimnázium fiataljainak kül­döttsége és a nyíregyháziak ifjúsági delegációja. A koszorúzáson román részről jelen volt Cornel Pacoste, az Arad megyei néptanács első elnökhelyet­tese, Vasile Ignat, az Arad megyei néptanács végrehajtó bizottságának titkára, Ko­csik József, a magyar nemze­tiségi dolgozók Arad megyei tanácsának elnöke. Az ünnepség után Rajnai Sándor nagykövetet hivata­lában fogadta Áron Pavel, az RKP Arad megyei bizottsá­gának első titkára, a megyei néptanács elnöke. A 13 aradi vértanú kivég­zésének évfordulóján hétfőn délelőtt koszorúzási ünnep­séget rendeztek a dél-bánáti Elemér faluban, Kiss Ernő honvéd altábornagy, aradi vértanú sírjánál. A jugoszláv néphadsereg katonái álltak díszőrséget a sírnál, amelyen a Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövetségének koszorúját Halász József nagykövet és Lukács György ezredes, ka­tonai attasé helyezte el. Évnyitó a csabai úttörőbázban Tegnap, kora délután csak­nem félezer békéscsabai kisdobos és úttörő töltötte meg a Kulich Gyula Ifjúsági és Űttörőház nagytermét. Először Zelenyánszki Zsolt, az úttörőtanács tagja olvasta föl a Valerij Kubászov és Farkas Bertalan űrhajósok által hitelesített Orion-expe- díció szövegét, majd a 23 úttörő- és a 6 kisdobos szak­kör és -klub 720 tagjának képviseletében jelen levő pajtások előtt Kovács Ilona, a ház munkatársa mondott megnyitó beszédet. Ismer­tette a ház csoporttagjainak a nyári szünidőben elért or­szágos eredményeit, az elis­merést kapottak névsorát, majd bemutatta a gyerekek­nek a szakkörök és klubok javarészt csabai pedagógus­vezetőit. Az idei szakköri évben a ház ismét meghir­dette a Kiváló Csoport cí­met; akik teljesítik a Tet­tekkel a nyakkendő becsüle­téért! — elnevezésű úttörő­akcióhoz is kapcsolódó felté­teleket, azok ismét kirándu­láson vehetnek majd részt az évad végén. A tegnapi megnyitó ünnepség mese- és kisfilmek vetítésével ért vé­get. Ülésezett a Körösök Vidéke Tsz-Szövetség elnöksége Balogh Sándor elnök ve­zetésével tegnap, hétfőn Bé­késcsabán ülésezett a Körö­sök Vidéke Tsz-Szövetség el­nöksége. Első napirendi pontként Balogh Sándor is­mertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. A második előadj Unya- tyinszki Pál osztályvezető volt, aki a szakvezetés hely­zetéről, a vezetés színvona­lának emelésével kapcsolatos feladatokról terjesztette be beszámolóját. Mint mondot­ta, megyénk északi termelő- szövetkezeteiben még. min­ejig kevés a felsőfokú^ vég­zettségű szakember, pedig a szellemi tőke az egyik 'leg­hatékonyabb befektetésnek bizonyul, a tapasztalatok sze­rint. A jövőben ezért foko­zottan figyelni kell a szak­emberek anyagi és erkölcsi megbecsülésére, hiszen ez nagyban elősegíti, hogy meg­telepedjenek a munkájukra igényt tartó faluban, szövet­kezetben. Az előterjesztést élénk vita követte. Hozzá­szólt dr. Némethy László, a TOT személyzeti osztályának vezetője, Győrffy Károly, az MSZMP megyei bizottságá­nak munkatársa. Győrffy Károly hangsúlyozta, hogy nem szabad összekötni a szövetkezetek veszteségren­dezését a személyzeti válto­zásokkal, hanem folyamato­san kell keresni a legjobb, legalkalmasabb vezetőket. Murányi Miklós, a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának vezetője felhívta a megjelen­tek figyelmét, hogy nem használják ki eléggé az álla­mi ösztöndíjakat arra, hogy biztosítsák a szakemberek utánpótlását, és nem élnek a saját dolgozókból való veze­tők kinevelésével sem. Az el­nökség jónak találta a je­lentést és elfogadta, azzal a megjegyzéssel, hogy ki kell egészíteni az elhangzott ész­revételekkel. — m. szabó — Pályaválasztási napok Sarkadon A Békés megyei Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet ma háromhetes sorozatot in­dít Sarkadon. Este 6 órakor a művelődési házban kiállí­tást nyitnak, amely az álta­lános iskolák nyolcadikosai­nak pályaválasztási gondját szándékozik enyhíteni. A ki­állítás egy hétig tart nyitva. Ugyancsak mától minden délelőtt a művelődési házba várják a járásból azokat a fiatalokat, akik az általános iskolai tanulmányaikat a kö­vetkező évben fejezik be. Ezeken a délelőttökön az in­tézet munkatársai személyes beszélgetésekkel is segíteni szeretnék a diákok pályairá­nyulását, figyelembe véve megyénk társadalmi-gazda­ságpolitikai, és természete­sen munkaerőérdekeit is. A MAHART csepeli szabadkikötőjében működik az ország legnagyobb konténerállomása. A világ sok országából ér­kezik ide, illetve jut el sokfelé innen áru hajón, vas­úton és közúton (MTI-fotó: Pintér Márta felvétele — KS) MAzeumbaráti kiír alakult Gyulán Gyulán a Vármúzeum Ba­ráti Körének alakuló ülését tegnap, október 6-án dél­után 5 órai kezdettel rendez­ték meg. A résztvevőknek elsőnek dr. Bencsik János igazgató számolt be a mú­zeumi szervezet munkájáról és a baráti kör majdani fel­adatairól. Mint elmondta: kö­zös céljuk lesz az eddigi ha­gyományok felélesztése, az olyan emberek összevonása, akik érdeklődnek a vár tör­ténete, néprajza iránt. Tevé­Az idén a Körösvidéki Víz­ügyi Igazgatóság a házigaz­dája az országos árvízvédel­mi értekezletnek. Az értekez­leten mától október 9-ig az Országos Vízügyi Hivatal ár­vízvédelmi és folyamszabá­lyozási főosztály árvízvédel­mi osztályvezetője — Zorko- czy Zoltán — vezetésével az OVH, valamint 12 vízügyi igazgatóság árvízvédelmi A Békéscsabai 11. sz. Ál­talános Iskola és a Békés megyei KÖJÁL nemrégiben állapodtak meg a gyerme­kek egészséges életmódra nevelésének közös formái­ban. A szegedi Juhász Gyu­la Tanárképző Főiskola eb­ben a tanévben 3 éves pe­dagógiai klubközi kísérletet kezdett a 11-es iskolában, s e kísérlet része az egészség- nevelés is. A KÖJÁL munkatársai két ifjúsági klubot szervez­nek és vezetnek a gyerekek­nek. Az 5—6-osoknak ked­den délutánonként lesz a Makk Marci klubjuk. A ter­vek szerint a helyes élet­rendről, a cseppfertőzés megelőzéséről, a test- és fog­ápolásról, a helyes étkezési szokásokról, az otthon, a környezet kialakításáról és védelméről beszélgetnek majd. Az életkori sajátossá­goknak megfelelően a klub- foglalkozás módszerei kö­zött szerepel a játékos ve­télkedő, a filmvetítés, ízér­zékelési verseny, kirándulás és ügyességi verseny is. A 7—8. osztályosok klubja Az egészség és szépség iskolája nevet viseli. A klubtagok hobbikiállítást, szituációs játékot réndeznek, plakátot készítenek, ismerkednek az egészségnevelési kiadvá­nyokkal, a személyi higiéné, a testápolás, a serdülőkor kérdéseivel. A KÖJÁL egészségnevelé­si, valamint gyermek- és if­júsághigiénés osztálya a szakkörvezetés mellett ha­kenységük sokrétű lesz, hi­szen a gyűjtőmunkától a propagandafeladatok ellátá­sáig, valamint tudományos és szépirodalmi jellegű pub­likációk kiadásáig sok min­dennel foglalkoznak majd. Tervezik mindezek mellett, hogy vizsgálódásukat a ma­gyarországi várak egészére is kiterjesztik. Az alakuló ülésen ezután Kiss Anikó muzeológus tar­tott előadást a vár történe­téről. szakemberei cserélik ki ta­pasztalataikat. A programban szerepel az V. ötéves terv árvízvédelmi előirányzatok teljesítésének, az új védelmi tervek készí­tésének és aktuális szakmai kérdések megvitatása. Szerdán a résztvevők egész napos tanulmányúton ismer­kednek a Körösvidéki VÍZIG árvízvédelmi műveivel és szervezetével. vonta kiállításokat rendez az iskolában, és a nyílt ta­nítási héten bemutató fog­lalkozásokat tart a szülők­nek. Az iskolarádióban ha­vonta egyszer egészségneve­lési program jelentkezik'. Az együttműködés keretében az iskola pedagógusai segítséget nyújtanak a KÖJÁL felmé­réseihez, ellenőrző munká­jához. Szanálás Ö hivatalos megnyi­latkozásokban szép­nek és kényelmes­nek minősített lakótelepi két és fél szobásunk abla­kain kitekintve, egy szétvert épület alapját, körülötte pe­dig egy komplett szeméttele­pet látni. Az elvadult telken valamikor szépen ápolt kert volt, ahol bölcsődés kisgye­rekek totyogtak, játszottak, mert az épület kisegítő böl­csődeként működött. Aztán támadt valahol az ötlet: mi­nek ide kisegítő bölcsőde, egyáltalán: minek1 ide ez az egész épület... Verjük szét. Különben is: kell a hely másra. Szétverték. S ennek már vagy öt éve. Tökéletesen mindegy, hogy mire kellett a hely. A lényeg: pillanat­nyilag és immár öt éve, semmire sem kell. Öt eszten­deje, hogy évenként 30—40 kisgyerekkel kevesebb jut­hat bölcsődébe. Viszont: a szeméttelep valahol, vala­milyen jelentésben terv sze­rint „szanált” területként szerepel. És gyanítom: ez igencsak fontos dolog. Már­mint az, hogy a kifogástalan épület szétverése terv sze­rint történt. A szanálási terv szerint. E szanálási tervek alapján csak Budapesten, és csak az elmúlt öt évben 28 ezer la­kást bontottak le. Ezzel szemben épült 90 ezer új la­kás. Következésképpen: a tényleges lakásszaporulat — ez egyszerű matematika — 62 ezer. A bontásokkal pe­dig mostanság már nem a valamikori nyomortelepek tűnnek el. A bontásokra jó­részt azért van szükség, mert korszerűvé varázsolt építőiparunk csak tökélete­sen letarolt területeken mű­ködhet.. Annak gyakorlatát még nem alakították ki — nem is áll érdekében —, hogy együttesen alkalmazza az iparosított építkezést, és a hagyományos felújítást, korszerűsítést. S e letarolt területeken egymás mellett találhatók a valóban lebon­tandó, és a még jó állapot­ban levő, sőt nagy értékű családi házak1, kisebb lakó­épületek is. Példaként csak Csillaghegy villanegyedét, a harmadik kerületi Kaszás­dűlő pompás családi házait, vagy a pestlőrinci Vörös­marty és Barcsai utcai tömböket említem, amelyek ma már nincsenek. A szanálás persze nemcsak abból áll, hogy egy-egy épü­letnek nekieresztik a dóze­reket és szétverik. A szaná­lás sok pénzbe kerül. Tavaly, a kisajátításra kifizetett pénzből 2000 új lakás épül­hetett volna: egy-egy kisajá­tított lakás átlagos igénybe­vételi ára ma már eléri egy­egy új lakás építési költsé­gét. Ráadásul: sokkal több nagy lakást bontanak, mint amennyit építenek. És ugye, az is érthető, hogy akinek tágas, kertes otthonát fel­áldozzák a tömeges lakás­építés érdekében, azok közül sokan egyáltalán nem kíván­koznak a toronyházak szűk­re szabott lakásaiba. Már csak ezért is meg-megújuló rohamra számíthatunk a családiház-építkezők részé­ről, ami persze telekigény- nyel, közműigénnyel, építő­anyag- és építőkapacitás­igénnyel jár együtt. Tudom: kevés a tömeges lakásépítésre alkalmas nagy és szabad terület. Ám ennek ellenére sem lehet lemonda­ni a tömeges lakásépítésről. S alighanem itt lenne az ide­je, hogy e tömegépítkezés technikai, technológiai, szer­vezési, gazdaságossági és megannyi egyéb feltételét újra felülvizsgálják; mint ahogy tették azt a hatvanas évek elején-közepén, ami­kor úgy döntöttek, hogy a házgyárak segítségével sza­kítanak a hagyományos épí­tési móddal. Azóta eltelt másfél-két évtized, leg­alább annyi idő, hogy épí­tészek és építőiparosok az újabb megoldásokon törjék a fejüket. Sőt: alighanem már arra is megérett az idő, hogy belássuk: ezzel a mód­szerrel soha nem jutunk el a lakáshiány felszámolásá­hoz. Következésképpen: fel kellene hagyni e módszerek­kel, még akkor is, ha ez újabb, és generális változta­tásokat követelne az építő­iparban. Igyébként szó sincs generális változta­I fásokról. Csupán azt kellene tudomásul venni, hogy az új építése közben nem lehet gátlástalanul és meggondolatlanul rombolni. Csak azért, mert egyesek úgy vélik, hogy ez a rombolás technikai, műszaki szükség- szerűség. Arról nem beszél­ve, hogy amit lerombolnak, az alkalmasint gazdagíthatja, színesítheti és használhatób­bá teszi a legmodernebb el­vek szerint épített lakótele­peket is. Akár egy bölcső­dével, akár egy könyvtárral, akár egy ifjúsági klubbal, amit a régi épületekben he­lyeznek el; akár csak a to­ronyházak tövében meghú­zódó kis lakóépületekkel. A szakmabeliek jól tudják: szerte a világon feltalálták már a régi és az új ötvöze­tének — gazdaságilag és esz­tétikailag is legszerencsé­sebb — módozatait. Nem ál­lítom, csak kérdem: lehet, hogy ezeken a helyeken ezért is tartanak előbbre a lakás­hiány felszámolásában? Vértes Csaba írvizvidelmi szakemberek tanácskozása Gyulán Egészségnevelés az általános iskolában Nagy erővel folynak az őszi talajelőkészítési munkák a békési határban. A képen látható Rába traktor tárcsával készíti az őszi vetésűek alá a magágyat Fotó: Martin Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom