Békés Megyei Népújság, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-07 / 235. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980. OKTÓBER 7., KEDD Ara: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM,235. SZÄM BÉKÉS MEGYEI Űj iskolát avattak Gyulán Bethlen Gábor- emlékkiállítás Nehéz lenne eldönteni, hogy az új gyulai, törökzugi álta­lános iskola átadási ünnep­ségén a tanárok, a diákok, vagy a meghívott vendégek éreztek-e nagyobb örömöt. Tegnap délután 4 órától a Himnusz elhangzásával kez­dődött az ünnepség, az isko­la szépen feldíszített torna­termében. Elsőnek dr. Ta­kács Lőrinc, a gyulai Városi Tanács elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszélt arról, hogy a nyolc tantermesnek tervezett iskola a társadalmi összefogás szép példájaként nőhetett 12 tantermesre. Fel­sorolta mindazokat a megyei és városi intézményeket, ame­lyek segítséget nyújtottak az új oktatási intézmény felépí­téséhez. Külön elismeréssel szólt a város lakosságáról, amely 3 év alatt 6 millió fo­rint befizetését vállalta az iskola létrehozásához. Ezt követően Nagy Jenő, az MSZMP Békés megyei bi­zottságának titkára tartotta meg avató beszédét. Kitért arra, hogy a közoktatás egy­re jobban kielégíti a vele szemben támasztott társadal­mi igényeket. Gyula e téren különösen látványos eredmé­nyeket ért el, hiszen példá­ul az elmúlt 5 év alatt 380 óvodai hellyel gyarapodott, most épül a román iskola és a szakmunkás leánykollégi­um és sorolhatnánk még to­vább. Most a társadalmi ösz- szefogásnak köszönhető, hogy az itt tanuló gyerekek opti­mális lehetőségekkel kezd­hetnek a tanuláshoz, a spor­toláshoz, a mozgalmi mun­kához és a közösségi élethez. Kozma Antal, az iskola igazgatója az új intézmény képletes átvételével, egyben ígéretet tett a tantestület és a tanulóifjúság nevében, hogy a jövőben igyekeznek rászolgálni e bizalomra. Tegnap, október 6-án, Bé­késcsaba felszabadulásának 36. évfordulóján dr. Ábra­I hám Béla, a városi pártbi­zottság első titkára adta át ünnepélyesen a József Atti- la-lakótelepi új szövetkezeti ABC-áruházat. A régen várt bevásárlóközpontot a Békés­csaba és Vidéke ÁFÉSZ épí­tőbrigádja 149 nap alatt ké­szítette el. Szabó György, a szövetke­zet elnöke avatóbeszédében szólt a városi pártbizottság, a megyei és a városi tanács, a MÉSZÖV szervező és anyagi segítségérői, äZ alvál­lalkozók pontos munkájáról. Hangsúlyozta, hogy elsősor­„Vígan köszöntsön az ének kedves iskolám ..tolmá­csolta az ünnepség végén az énekkar a diáktársak örö­mét. A rendezvény zárása­ként a vendégek közösen megtekintették az iskola épü­letét és sportudvarát. bán a mintegy 15 ezres vá­rosrész alapellátására törek­szenek. Ennek a kívánalom­nak megfelel a 430 négyzet- méter eladóterű, 16 millió forintba kerülő ABC-áruház. Ugyanakkor a 60 négyzetmé­teres oktatási kabinet előse­gíti a kereskedőtanulók gya­korlati és elméleti képzését. Az áruház nyitókészlete 3 millió forint. A különböző élelmiszerekből, zöldségből, gyümölcsből, tőkehúsból és húskészítményekből, vala­mint háztartási, vegyi áruk­ból, illatszerekből, üveg- és porceláncikkekből havonta 5 millió forint forgalmat ter­veznek. Ennek zavartalan le­Bethlen Gábor születésé­nek 400. évfordulója alkal­mából ma, kedden emlékki­állítás nyílik meg Budapes­ten, a Hadtörténeti Múzeum­ban. Amint Bánkuti Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője tegnap a saj­tó képviselőinek elmondta, a magyar nemzeti és a Hadtör­téneti Múzeum, az Országos Levéltár és a Széchenyi Könyvtár gyűjteményében őrzött írásos és tárgyi em­lékek kiállítása első ízben ad átfogó képet Bethlen koráról. Bemutatja Erdély legkiemel­kedőbb fejedelmét, aki a ma­gyarság történetének egyik legkritikusabb időszakában, a három részre tördelt Ma­gyarországon felismerte a kü­lönálló erdélyi fejedelemség hivatását és lehetőségét: a rendi kiváltságok, a nemesi jogok, a vallásszabadság vé­delmét, a nemzeti kultúra, a művészetek, iskolák fejlesz­tését és támogatását a Habs- burg-abszolutizmussal szem­ben. Ismerteti Erdély XVII. századbeli gazdasági, politi­kai, társadalmi helyzetét, kultúráját is. A kiállított tárgyak között láthatók a fejedelem és má­sodik feleségének, Branden­burgi Katalinnak személyes tárgyai, eszközei, amelyek a gyulafehérvári palotában megmaradtak. bonyolítását teszi lehetővé a 45 eladó, az 5 mélyhűtő, a 13 hűtőpult, az 5 főpénztár, a szeletelőgépek, és az egyéb kereskedelmi munkát köny- nyítő eszköz. Az építésnél figyelembe vették a korszerű kereskede­lem alapelveit is. A 600 négyzetméter alapterületű rakodóudvar, a raktárak, a szociális helyiségek minden­képpen a modern eladási formát, a dolgozók jó mun­kakörülményeit szolgálják. Ebből az alkalomból két épí­tőmunkást tüntettek ki. Ta­kács István brigádvezető és Benkó József fűtésszerelő Kiváló Dolgozó jelvényt ka­pott. Bevásárlóközpont nyílt a József Attila- lakótelepen Gáspár Sándor hazaérkezett Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az SZVSZ elnöke tegnap hazaérkezett Moszk­vából, ahol részt vett a Szakszervezeti Világszövet­ség főtanácsa 31. ülésszaká­nak munkájában. Fogadásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió magyarorszá­gi nagykövete is. A bevásárlóközpont átadásának ünnepélyes pillanatai Fotó: Martin Gábor Szedik a paradicsomot megyénk gazdaságaiban. A kézzel le­szedett termést konténerekbe gyűjtik, és így szállítják a Bé­késcsabai Konzervgyárba. Felvételünk szállítás előtt készült a nagyszénási Október 6. Termelőszövetkezet paradicsom­földjén Fotó: Veress Erzsi Kapuzárás a BNV-n Utoljára állt a vásár va­sárnap az őszi BNV-n. Már a 10 órai nyitásra megteltek a vásárvárost körülvevő parkolók; a kapuk valóságos ostromot álltak ki, az őszies, hidegre fordult időjárás, a szemerkélő eső sem a fővá­rosiak, sem pedig a vidékiek kedvét nem vette el a vá­sár látnivalóinak megtekin­tésétől. Az utolsó alkalmat kihasználó nagyközönség szinte elözönlötte a pavilono­kat, néhol, különösen az A pavilon ruházati és bútorki­állításai között mozdulni is alig lehetett a tömegben. Nagy forgalmat bonyolítot­tak le a kiállításon igen népszerű sétabuszok, minde­nekelőtt a gyerekek kedven­cei voltak; a tíz nap alatt több tízezer utast szállítottak körbe a vásáron. Egész napon át nem fo­gyott el a nézők serege a BNV „mozgó” bemutatóiról, a látványos, zenés divatbe­mutatókról, amelyek nem­csak az e célra berendezett pavilonban zajlottak sűrű egymásutánban, hanem a ruházati ipar kiállítási stand­jain is. A kozmetikusok és fodrászok bemutatója — ahol a közönség soraiból ön­ként jelentkező „modellek­nek” ingyen készítették a legdivatosabb frizurákat és sminket — leginkább a fod­rászüzletek több napos ün­nep előtti csúcsforgalmára emlékeztetett. A vásári vendéglátók ki­helyezett üzletei, a büfék, bisztrók, a zöldség- és élel­miszerboltok rekordforgal­mat bonyolítottak le. A for­galmi gyorsjelentés alapján nem volt olyan látogatója a BNV-nek, aki ne fogyasz­tott volna ételt-italt. A délutánra tartósnak bi­zonyuló eső ellenére is igazi vásárhangulat uralkodott a kőbányai kiállítási központ­ban, a vásár utolsó napja egészében jól sikerült. A szombati, csaknem 100 ezres látogatói rekordot — amely 1976 óta nem fordult elő az őszi BNV-ken, a vasárnap 60 ezer látogatóval tetézte meg, így az idei őszi BNV-t — mely vasárnap fogadta félmilliomodik vendégét is — összesen 530 ezren tekin­tették meg. Este 7 órakor a Rákóczi- induló hangjai után négy nyelven búcsúzott az utolsó látogatóktól, a kiállítóktól a vásár rendezősége, levonták a főtér árbocairól a résztve­vők zászlait, bezárta kapuit az 1980. évi őszi Budapesti Nemzetközi Vásár. A tíz nap tapasztalatait Földes László, a HUNGEX- PO vezérigazgatója összegez­te. Hangsúlyozta, hogy a kő­bányai vásárközpont idei sikeres kiállítássorozatát befejező őszi BNV is nép­szerű és eredményes volt. A bemutatókon jól tükröződött a hazai vállalatok’ újra, kor­szerűre való törekvése, jobb alkalmazkodása a piaci igé­nyekhez. A vásárdíjak oda­ítélésénél is az volt a mér­ce, hogy ne csak „kirakati” tárgyakat, hanem a hazai és a külföldi vásárlók által elfogadott, folyamatosan gyártott termékeket jutal­mazzanak. így a nagydíjasok is már beérett gyártmányok, amelyek mögött sorozatok, nagyobb teljesítmények hú­zódnak meg. Az idei kiállítások, köztük a most zárult BNV is, bizo­nyították; hogy a kőbányai vásárközpont nemcsak a piackutatás eszköze, a keres­kedelmi kapcsolatok szor­galmazója, hanem egyben népszerűsítője is népgazda­ságunk, országunk fejlődé­sének. A vásársorozat és az őszi BNV is hozzájárult a gazdasági célok’ megvalósítá­sához. Alig hogy elhagyták az utolsó látogatók a BNV-t, és átadták az őszi vásár utolsó talált gyerekét is a szülők­nek, a vásárvárosban meg­kezdődött a csomagolás. El­sőként az A pavilon stand­jait bontják, itt ugyanis há­rom hét múlva megnyílik a Skála-Coop téli bevásárló- központja. A több mint 20 ezer négyzetméteres pavi­lon — amelynek területe na­gyobb a budapesti Skála * Áruházénál — februárig fo­gadja a vásárlókat. Bontják a hongkongi kiállítást, vala­mint az indiai Milton és a Liberty, az NSZK-beli Staedtler cég és a pakisztá­ni Zeenat Shirt és Factory bemutatóját. Ez utóbbi anya­gát teljes egészében Buda­pestről egyenesen Moszkvá­ba viszik, a cég szovjetunió­beli bemutatkozó kiállítására. Fotó: Gál Edit

Next

/
Oldalképek
Tartalom