Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

1980. április 3., csütörtök A kitüntetettek névsora ÁLLAMI DÍJASOK A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa hazánk felszaba­dulásának 35. évfordulója alkal­mából Állami Dijat adományo­zott a hűtőipari termelés tudo­mányos és műszaki fejlesztésé­ért, megosztva: dr. Almási Elemérnek, a kémiai tudományok kandidátusának, a Kertészeti Egyetem tanszék- vezető egyetemi tanárának, dr. Gulyás Béla gépészmérnök­nek, a Magyar Hűtőipari Vál­lalat vezérigazgatójának. A laboratóriumi és ipari fo­lyamatok számítógépes adat­gyűjtő, ellenőrző, szabályozó elemcsalád kifejlesztéséért, megosztva: Almási Lajos villamosmérnök­nek, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (KFKI) tudo­mányos munkatársának, Blri János villamosmérnöknek, az MTA KFKI tudományos osztályvezetői ének, Somlai László villamosmérnök­nek, az MTA KFKI műszaki tanácsadójának, Somogyi Gyula villamosmérnök­nek, a Műszeripari Kutató In­tézet osztályvezetőjének. Szabó László villamosmérnök­nek, az MTA KFKI tudomá­nyos főosztályvezetőjének. Több mint másfél évtizeden át végzett eredményes állattenyész­tési munkájukért, megosztva: a balatonkenesei Egyetértés Me­zőgazdasági Termelőszövetkezet Zrínyi Ilona Szocialista Brigád tagjainak, Cseh Károlyné szakmunkásnak, a brigád vezetőjének, Bátai Lászlóné szakmunkásnak, Bódi Elekné szakmunkásnak, Csiker Zoltánná szakmunkásnak, Fodor Pálné szakmunkásnak, Hajda Jánosné szakmunkásnak, Kalamász Katalin szakmunkás­nak, Kiss Gyuláné szakmunkásnak, Mészöly Józsefné szakmunkás­nak, Nagy Józsefné szakmunkásnak, Öcsi Józsefné szakmunkásnak, Pőtz Gyula, szakmunkásnak, Simon Margit szakmunkásnak, Sipőcz Istvánná szakmunkásnak, Vass Győrgyné szakmunkásnak. A 750 kilovoltos szovjet—ma­gyar távvezeték tervezése és ki­vitelezése során kifejtett kiemel­kedő munkájukért, megosztva: dr. Bán Gábornak, a műszaki tudományok kandidátusának, a BME Erősáramú Intézet igaz­gatóhelyettesének, Csűri Vilmos gépészmérnöknek, a Ganz Villamossági Művek gyáregység vezetőjének, Haszmann Antal gépészmérnök­nek, az Erőmű- és Hálózatter­vező Vállalat iroda-főmérnöké­nek, dr. Karsai Károlynak, a mű­szaki tudományok doktorának, a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet tudományos főosztály- vezetőjének, Neuhold Antal villamosmérnök­nek, az Országos Villamos­távvezeték Vállalat osztályve­zetőjének, Szita Iván Béla gépészmérnök­nek, a Ganz Villamossági Mű­vek főkonstruktőrének. A villamos erőművek és háló­zatok fejlesztésében és kivitele­zésében végzett kiváló tevé­kenységükért, megosztva: Dr. Bendes Tibornak, a műszaki tudományok kandidátusának, a Magyar Villamos Művek Tröszt osztályvezetőjének, dr. Pázmándi Lászlónak, a mű­szaki tudományok kandidátu­sának, a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet tudományos ta­nácsadójának, dr. Weingart Ferencnek, a mű­szaki tudományok kandidátu­sának, a villamosenergia-ipari Kutató Intézet tudományos fő­osztályvezető-helyettesének, Wierdl Károly villamosmérnök­nek, a Magyar Villamos Mű­vek Tröszt főosztályvezetőjé­nek. A mikrohullámú rádióhírközlés kutatása-fejlesztése területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságukért, megosztva: dr. Berceli Tibornak, a műszaki tudományok doktorának, a Távközlési Kutatóintézet (TÁ- KI) tudományos főosztályveze­tőjének, Fókás Elemérnek, a TÁKI tudo­mányos főosztályvezetőjének, dr. Herpy Miklósnak, a műszaki tudományok kandidátusának, a TÁKI tudományos főosztályve­zetőjének, dr. Markó Szilárdnak, a műszaki tudományok kandidátusának, a TAKI tudományos főosztályve­zetőjének, dr. Reiter Györgynek, a műsza­ki tudományok kandidátusá­nak, a TÁKI tudományos osz­tályvezetőjének, dr. Rákosi Ferencnek, a TÁKI fejlesztési főmérnökének, Róna Péternek, a műszaki tudo­mányok kandidátusának, a TA­KI tudományos osztályvezető­jének, Tóth Tamásnak, a TÁKI tudo­mányos osztályvezetőjének, Várady Szabó Mihálynak, a TÁ­KI tudományos osztályvezető­jének. A szövetkezeti gazdálkodás fej­lesztésében, a kertészeti szapo­rítóanyag-termelés megszervezé­sében végzett munkájukért, meg­osztva : dr. Bereczki László agrármér­nöknek, a rákóczifalvai Rákó­czi Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezet elnökének, Főző József kertészmérnöknek, a dánszentmiklósi Micsurin Me­zőgazdasági Termelőszövetke­zet elnökének. A hírügynökségi távközlő­rendszerek átviteltechnikai be­rendezéseinek kutatása, fejlesz­tése, előállítása és alkalmazása területén nemzetközi szinten el­ért kiemelkedő eredményeikért, megosztva: Borbély Györgynek, az MTI mű­szaki igazgatóság műszaki igazgatójának, Budai Gábor villamosmérnök­nek, a MTI műszaki igazgató­ság igazgatóhelyettesének, Mészáros Géza technikusnak, a MTI műszaki igazgatóság osz­tályvezetőjének. Wágner József villamosmérnök­nek, az MTI Műszaki Igazga­tóság főosztályvezető-helyette­sének, Wágner Mihálynak, az MTI Mű­szaki Igazgatóság főosztályve­zetőjének. A frontfejtéseken folyamato­san elért kimagasló termelési eredményeikért, megosztva: a Borsodi Szénbányák Gagarin Szocialista Brigád tagjainak, Pataki Sándor vájárnak, a bri­gád vezetőjének, Bartók Zoltán vájárnak, Czipa András vájárnak, Deák László vájárnak. Halász György vájárnak^ Kocsis István vájárnak, Pavlyás László vájárnak, Stankóczi Sándor vájárnak.' Üj tudományos eredményekre épülő iparszerű mezőgazdasági termelési eljárások bevezetésé­ért és elterjesztéséért: dr. Burgert Róbert állami dí­jasnak, a mezőgazdasági tudo­mányok kandidátusának. a Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát vezérigazgatójának. Hazánk természetes és kultúr- flórájának tudományos hiteles­ségű, művészi színvonalú gra­fikai ábrázolásáért: dr. Csapody Vera tudományos illusztrátornak. A hátrányos helyzetű gyerme­kek nevelése, oktatása terén végzett másfél évtizedes ered­ményes tevékenységükért, meg­osztva : Csongrád városi Síp utcai Ál­talános Iskola tantestületének: Gál Lajosné igazgatónak, Bánfi Mihályné tanárnak, Boldog Mihályné tanárnak, Hatvani István tanítónak, Lantos Pálné tanárnak, Tamás Józsefné tanítónak, Túri Istvánné tanítónak, Virágh Lajosné tanítónak, A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Rendszer fejlesztésében, megva­lósításában végzett kiemelkedő tevékenységükért, megosztva: Dávid Béla vízmesternek, a Fel- Ső-Tisza vidéki Vízügyi Igaz­gatóság építésvezetőjének, Gyöngyösy Lázár mérnöknek, a Körösvidéki Vízügyi Igazgató­ság osztályvezetőjének, Kovács Sándor mérnöknek, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, dr. Simády Béla mérnöknek, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igaz­gatóság igazgatójának, Stéfán Márton mérnöknek. az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgató-helyette­sének, Tolnai Kálmán gátőrnek, a Kö- zép-Tiszavidéki Vízügyi Igaz­gatóság gátbiztosának. A szövetkezeti kereskedelem fejlesztése, korszerű kereskede­lemhálózat kiépítése terén vég­zett munkájáért: Demján Sándornak, a Skála- COOP Országos Szövetkezet Beszerző és Értékesítő Közös Vállalat vezérigazgatójának. A házgyári új, korszerű tech­nológiák alkalmazása terén vég­zett munkájukért, megosztva: a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat Béke Szocia­lista Brigád tagjainak: Enesei Ernő szakmunkásnak, a brigád vezetőjének, Czirok Dömötör szakmunkásnak, Kormányos Béla szakmunkásnak, Sötét Ferenc szakmunkásnak, Szűcs István szakmunkásnak, Urbán István szakmunkásnak. Az onkológiai ellátás és kuta­tás szervezése terén elért jelen­tős hazai, és nemzetközi ered­ményeiért : dr. Eckhardt Sándornak, az or­vostudományok kandidátusá­nak, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának. A mai kapitalizmus elméleti közgazdasági kérdéseinek kuta­tásában elért eredményeiért: Erdős Péter akadémikusnak, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete tudományos tanács- cidój ának. A devizagazdálkodás terén ki­fejtett eredményes munkásságá­ért: Fekete Jánosnak, a Magyar Nem­zeti Bank elnökhelyettesének. A sertésbőr korszerű ipari fel- használása, a versenyképes bőr­ipari termékek kifejlesztése te­rén elért kimagasló eredményei­kért, megosztva: Fekete Kálmán vegyészmérnök­nek, a Bőr-, Műbőr- és Cipő­ipari Kutató Intézet tudomá­nyos osztályvezetőjének, Istókovics József géplakatosnak, a Pécsi Bőrgyár főművezetőjé­nek, Laskai István technikusnak, a Budapesti Bőripari Vállalat Díszműbőrgyár üzemvezetőjé­nek, Misseje Géza vegyészmérnöknek, a Budapesti Bőripari Vállalat Finombőrgyár igazgatójának, Ribli János vegyészmérnöknek, a Pécsi Bőrgyár gyárrészlegveze­tőjének. A vetőmagtermesztés, valamint a baromfitenyésztés, a baromfi- feldolgozás fejlesztésében vég­zett irányító tevékenységükért, megosztva: dr. Grünfelder Lőrinc agrármér­nöknek, a Bólyi Mezőgazdasá­gi Kombinát üzemigazgatójá­nak. dr. Kisjakab Lajos agrármérnök­nek, a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatójának, Szabó János Kossuth-díjas ag­rármérnöknek, a Bólyi Mező- gazdasági Kombinát vezérigaz­gató-helyettesének. A valószinűségszámítás, a ma­tematikai statisztika alkalmazá­sa terén elért széles körű, nem­zetközileg elismert eredményei­ért: dr. Gyires Bélának, a matema­tikai tudományok doktorának, a Kossuth Lajos Tudomány- egyetem egyetemi tanárának. A kohászati energiafelhaszná­lás jelentős csökkentésében el­ért példamutató eredményeikért, megosztva: dr. Hauszner Ernő kohómérnök­nek, a Dunai Vasmű osztály- vezetőjének, Kuslits Tibor kohómérnöknek, a Dunai Vasmű főenergetikusá­nak, Makray Tibor kohómérnöknek, a Dunai Vasmű kohászati gyáregység műszaki vezetőjé­nek, dr. Répási Gellért kohómérnök­nek, a Dunai Vasmű műszaki igazgatójának, Vata László kohómérnöknek, a Dunai Vasmű kohászati gyár­egység technológiai vezetőjé­nek, Verbó István kohómérnöknek, a Dunai Vasmű pb-titkárának. A járműipari központi fejlesz­tési program megvalósításában, a munka- és üzemszervezésben, valamint a termelékenység eme­lésében elért eredményeiért: Horváth Ede Kossuth-díj ásnák, a Győri Rába Vagon- és Gép­gyár vezérigazgatójának. Az ioncserélők kémiája és az ioncserélő kromatográfia terén végzett munkájáért: dr. Inczédy Jánosnak, a kémiai tudományok doktorának, a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető egyetemi taná­rának. Magas színvonalú — korszerű eljárásokkal kivitelezhető — építészeti alkotásaiért: Jurcsik Károly építészmérnök­nek, az Észak-Dunántúli Ter­vező Vállalat irányító tervező­jének. A magyar természettudomá­nyos muzeológia hazai és kül­földi elismertetéséért, tudomá­nyos és ismeretterjesztő mun­kásságáért : Kaszab Zoltán akadémikusnak, a Természettudományi Múzeum f őigazga tój ának. A szocialista munkaverseny- mozgalomban végzett két évtize­des kiemelkedő eredményeiért: Kollár Istvánnak, az Országos Érc- és Ásványbányák csapat- vezető vájárának. A XVII—XVIII. századi ma­gyarországi függetlenségi harcok nemzetközi összefüggésének ku­tatásában, valamint a társada­lomtudományi kutatások szerve­zésében elért eredményeiért: Kőpeczi Béla akadémikusnak, az MTA főtitkárhelyettesének. A korszerű televíziómérő be­rendezések és ipari televízió- rendszerek gyártásában végzett kiemelkedő műszaki és gazdasá­gi munkásságáért: Köveskuti Lajos elektromérnök­nek, a Híradástechnikai Szö­vetkezet elnökének. Az intenzív növénytermesztési termelési rendszerek megszerve­zésében, fejlesztésében és alkal­mazásában elért jelentős telje­sítményeikért, megosztva: Lakatos Csaba gépészmérnöknek, a Kukoricatermelési Szocialis­ta Együttműködés (Szekszárd) igazgatójának, dr. Magyar Gábor agrármérnök­nek, a Kukorica és Iparinö- vény-termelési Rendszer (Nád­udvar) igazgatójának, Sibalin Antal közgazdásznak, a Bajai Kukoricatermesztési Rendszer igazgatójának, dr. Tóth János állami díjas ag­rármérnöknek, az Iparszerű Kukoricatermesztési Rendszer (Bábolna) igazgatójának. Az elméleti szilárdtestfizika te- területén végzett kiemelkedő ku­tatásaikért, megosztva: Menyhárd Nórának, a fizikai tu­dományok kandidátusának, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (KFKI) tudományos főmunkatársának, dr. Sólyom Jenőnek, a fizikai tu­dományok doktorának, az MTA KFKI tudományos főmunka­társának, dr. Zawadowski Alfrédnak, a fi­zikai tudományok doktorának, az MTA KFKI tudományos ta­nácsadójának. A gyors baleseti ellátás, a fek­vőbeteg-ellátás kiemelkedő meg­szervezéséért, tudományos tevé­kenységéért : dr. Morva Lászlónak, az orvos- tudományok kandidátusának, Tataháza községi egészségügyi szolgálat körzeti főorvosának. A meddőhányók gyors mező- gazdasági hasznosítását szolgáló eljárás kidolgozásáért és gya­korlati megvalósításáért, meg­osztva : Oláh János agrármérnöknek, a Mátraaljai Szénbányák rész­legvezetőjének, dr. Szegi Józsefnek, a mezőgaz­dasági tudományok doktorá­nak, az MTA Talajtani és Ag­rokémiai Kutató Intézet tudo­mányos osztályvezetőjének. A mezőgazdaságban alkalma­zott repülőgépek műszaki ellen­őrzésére és javítására kidolgozott új, jelentős importanyag-megta­karítást eredményező módszere­kért, megosztva: a Pestvidéki Gépgyár Béke Szo­cialista Brigád tagjainak: Szenteszki Pál technikusnak, a brigád vezetőjének, Amberboy Kiss Attila hibafel­vevőnek, Dél Antal hibafelvevőnek, Kecskés Imre, hibaíelvevőnek, Mérész István csoportvezetőnek, Németh László csoportvezető- helyettesnek, Vass Elek László csoportvezető­nek, Zagyvái Tibor hibafelvevőnek. A nemzetközi és hazai távhí- vásos rendszer kiépítésében, az üzemeltetéshez szükséges mű­szerek fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájukért, meg­osztva : a Posta Kísérleti Intézet „In­tegrál” Távbeszélő Szocialista Brigád tagjainak: Szentannai Péter villamosmér­nöknek, a brigád vezetőjének, Bilszky László villamosmérnök­nek, Boros László technikusnak, Farkas Vilmosné technikusnak, Horváth Béla technikusnak, Kertész Tamás technikusnak, Krizsán Péter technikusnak, Soós György villamosmérnök­nek, Tóth Gyula technikusnak. A szövetkezeti gazdálkodás fejlesztésében, az új termelési eljárások bevezetésében és el­terjesztésében végzett szervező munkájáért: Szabó István Kossuth-díjasnak, a nádudvari Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövet­kezet elnökének. A József Attila-életműkutatás- ban elért ededményeiért, a hu­szadik századi magyar irodalom­mal foglalkozó tanulmányaiért: Szabolcsi Miklós akadémikus­nak, az MTA Irodalomtudomá­nyi Intézet igazgatóhelyettesé­nek. A magyar szociológiai okta’ás és kutatás kibontakoztatásában végzett tevékenységéért: Szalai Sándor akadémikusnak, az MTA tudományszervezési csoportja tudományos tanács- ddó j ándk Oj gyümölcs- és szőlőfajták nemesítéséért, kiemelkedő okta­tói és tudományszervezői mun­kásságáért: dr. Tamássy István akadémikus­nak, a Kertészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi taná­rának. Az általános iskolai matemati­ka-oktatás tartalmi és módszer­tani korszerűsítésében elért eredményeiért: Varga Tamásnak, a matemati­kai tudományok kandidátusá­nak, az Országos Pedagógiai Intézet főmunkatársának. A kiemelkedően végzett köz­úti szállításért, a balesetmentes közlekedésért, megosztva: a Volán 1. sz. Vállalat Mező Imre Szocialista Brigád tagjai­nak: Leblanc Győző gépjárművezető­nek. a brigád vezetőjének, Balogh Imre gépjárművezetőnek, Grätzl Jenő gépjárművezetőnek, Imre József gépjárművezetőnek. Orbán János gépjárművezető­nek. KOSSUTH-DÍJASOK A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa hazánk felszaba­dulásának 35. évfordulója alkal­mából Kossuth-díjat adományo­zott: A forradalmiság mai tartalmát kifejező irodalmi munkásságá­ért, Lenin életrajzáért: Gyurkó László József Attila-dí- jas írónak. A környezet és Járgykultúra tervezésében, fejlesztésében el­ért eredményeiért: Hornicsek László Ybl-díjas bel­sőépítésznek, az Üt-, Vasút Tervező Vállalat munkatársá­nak. Klasszikus operaszerepekben és a kortárs oratórikus művek megszólaltatásában elért ered­ményeiért : Kincses Veronikának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- díjas magánénekesének. Realista prózájáért, irodalmi publicisztikájáért: Kolozsvári Grandpierre Emil, József Attila-díjas írónak. Színpadi és televíziós alakítá­saiért, vers-előadóművészetéért; Mensáros László, Jászai Mari­díjas színművésznek, a Ma­gyar Népköztársaság Kiváló Művészének, a Madách Szín­ház tagjának. A zenei érettséggel és színészi tehetséggel formált szerepeiért: Miller Lajosnak, a Magyar Ál­lami Operaház Liszt Ferenc- dijas magánénekesének. Magas színvonalú, nemzetközi­leg is elismert előadóművészeti tevékenységéért: Perényi Miklós, Liszt Ferenc- dfjas gordonkaművésznek, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, az Orszá­gos Filharmónia szólistájának. Humanista, antifasiszta szem­léletű verseiért, költői munkás­ságáért : Pilinszky János, József Attila- díjas költőnek. Klasszikus és mai balettművek színreviteléért, koreográfus! eredményeiért: Seregi László, Erkel Ferenc-dí- jas koreográfusnak, a Magyar Népköztársaság kiváló művé­szének, a Magyar Állami Operaház balettigazgatójának. A hazai bábművészet fejlesz­téséért, nemzetközi elismerteté­séért, művészetpedagógiai tevé­kenységéért : Szilágyi Dezsőnek, az Állami Bábszínház igazgatójának, a Magyar Népköztársaság kiváló művészének. A szobrászatban, különösen a kisplasztikában elért eredmé­nyeiért : Vilt Tibor, Munkácsy Mihály- dijas szobrászművésznek, a Magyar Népköztársaság Kivá­ló Művészének. KIVÁLÓ és Érdemes művészek A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa a szocialista kul­túra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismerésé­ül, hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából a „Ma­gyar Népköztársaság Kiváló Mű­vésze”, kitüntető címet adomá­nyozta : Agárdi Gábornak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas szín­művészének, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művészé­nek, Avar Istvánnak, a Nemzeti Szín­ház Kossuth-díjas színművé­szének, a Magyar Népköztár­saság érdemes művészének, Balogh István Munkácsy Mi- hály-díjas alkalmazott gra­fikus művésznek, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, Békés Andrásnak, a Magyar Ál­lami Operaház Erkel Ferenc- díjas rendezőjének, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, Déry Gabriellának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- díjas magánénekesének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, Fényes Szabolcs Erkel Ferenc- díjas zeneszerzőnek, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, Horváth Sándornak, a József Attila Színház Jászai Mari- díjas színművészének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, Jancsó Miklósnak, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth- díjas filmrendezőjének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, Kékesi Máriának, a Magyar Ál­lami Operaház Liszt Ferenc- díjas magántáncosának, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, Kolonits Ilonának, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-dijas filmrendezőjének, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, Kovács Andrásnak, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth- díjas filmrendezőjének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, Márkus Lászlónak, a Madách Színház Jászai Mari-díjas szín­művészének, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művészé­nek, Maros Rudolfnak, Erkel Ferenc- díjas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko­la nyugalmazott egyetemi ta­nárának, a Magyar Népköztár­saság érdemes művészének. Molnár István koreográfusnak, a Budapest Táncegyüttes nyu­galmazott művészeti vezetőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Marton László Munkácsy Mi- hály-dijas szobrászművésznek, a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének, Palcsó Sándornak, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- dijas magánénekesének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, Pongrácz Péter, Liszt Ferenc- dijas oboaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi taná­rának, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Szabó Vladimir, Munkácsy Mi- hály-díjas festő- és grafikus- művésznek, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészé­nek, Tarján! Ferencnek, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara Liszt Ferenc-díjas kürtművészének, a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docensének, a Ma­gyar Népköztársaság - érdemes -művészének, Vámos Lászlónak, a Fővárosi Operettszínház Kossuth-dijas főrendezőjének, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művészé­nek. „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE” kitüntető címet adományozta: Bállá Ferencné Megyeri Gabri­ellának, a Magyar Televízió ve­zető rendezőjének, dr. Baross Gábornak, az Eötvös Művészeti Együttes Liszt Fe­renc-díjas vezetőjének, Bozóky. Istvánné Barta Máriá­nak, a szegedi Nemzeti Színház színművészének, Benedek Árpádnak, a József Attila Színház Jászai Mari-dí­jas rendezőjének, Béres Ferenc, Liszt Ferenc-díjas népdalénekesnek, Csákány Mártának, a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-díjas szinkronrendezőj ének, Demeter Hedvignek, a miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari- díjas színművészének, Domahidy Lászlónak, a Magyar Állami Operaház magánéneke­sének, Fehér Miklósnak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas díszletterve­zőjének, Gaál Évának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magántáncosának, Gábor Pálnak, a Magyar Film­gyártó Vállalat Balázs Béla- díjas filmrendezőjének, Gémes Józsefnek, a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-díjas rajzfilm-rendezőjének, Gergely István Munkácsy Mi- hály-díjas belsőépítésznek, Győri Emilnek, a pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas szín­művészének, Hara László Liszt Ferenc-díjas fagottművésznek, Haumann Péternek, a Madách Színház Jászai Mari-díjas szín­művészének. Horváth Tivadarnak, a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas szí­nész-rendezőjének, Kaesz Gyuláné Lukáts Kató grafikusművésznek, Kalmár Magdának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- díjas magánénekesének, Kiss-Roóz Ilona, Munkácsy Mi- hály-díjas keramikusművész­nek, Kiss Sándor Munkácsy Mihály- díjas szobrászművésznek, Kurtág György Kossuth-dijas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egye­temi tanárának, Lehoczky Évának, a Magyar Állami Operaház magánéneke­sének, Lengyel Györgynek, a Madách Színház Jászai Mari-díjas ren­dezőjének, NÉPÚJSÁG Luzsicza Lajos, Munkácsy Mi- hály-díjas festőművésznek, Magyar Józsefnek, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Bé­la-díjas operatőr rendezőjé­nek, Németh József, Munkácsy Mi- hály-díjas festőművésznek, Németh Sándornak, a Fővárosi Operettszínház Jászai Mari­díjas színművészének, Pécsi Ildikónak, a Radnóti Mik­lós Színpad Jászai Mari-dijas színművészének, Plesnivy Károly, Munkácsi Mi- hály-díjas gobelin tervező iparművésznek, az Iparművé­szeti Főiskola tanszékvezető egyetemi docensének, Rados Ferenc, zongoraművész­nek, a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola egyetemi ta­nárának, Ragályi Elemérnek, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Bé­la-díjas operatőrének, Szécsényi Ferencnének, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas vágójának, Tordy Gézának, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművé­szének, Tréfás Györgynek, a debreceni Csokonai Színház Liszt Ferenc- díjas magánénekesének. AZ 1980. ÉVI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI DÍJAK JÓZSEF ATTILA-DÍJ Ágh István költő, Csanády János költő, Csurka István író, Domokos Mátyás kritikus, Pörgey Gábor író, műfordító, Győré Imre költő, Lázár István író, Szepesi Attila költő. ERKEL FERENC-DÍJ Feuer Mária, a Muzsika c. fo­lyóirat felelős szerkesztője, Hidas Frigyes zeneszerző, Kocsár Miklós zeneszerző, dr. Körtvélyes Géza, a Magyar Táncművészek Szövetsége fő­titkára, Simon Zoltán, a Nemzeti Szín­ház zenei vezetője, dr. vargyas Lajos népzenetudós. LISZT FERENC-DÍJ Geiger György, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Ze­nekarának trombitaművésze, Jandó Jenő zongoraművész, Matuz István fuvolaművész, Nagy János, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Szőnyi Nóra, a Magyar Állami Operaház magántáncosa, Tokody Ilona, a Magyar Állami Operaház magánénekese. J ASZ AI MARI-DÍJ Andorai Péter, a Népszínház színművésze, Balogh Zsuzsa, a Budapesti Gyermekszínház színművésze. Bodnár Erika, a Nemzeti Szín­ház színművésze, Bor József, a Győri Kisfaludy Színház rendezője, Donnert Károly, a Magyar Cir­kusz és Varieté artistája, Gálvölgyi János, a Thália Szín­ház színművésze, Hámori Ildikó, a Thália Színház színművésze, Hegedűs D. Géza, a Vígszínház színműyésze, Kovács Zsuzsa, a Fővárosi Ope­rettszínház színművésze, Paál István, a Szolnoki Sziglige­ti Színház rendezője, Pákozdy János, a Szolnoki Szig­ligeti Színház színművésze, Pataky Imre, az Állami Bábszín­ház színművésze, Pós Sándor, a Magyar Rádió rendezője, Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja, Sándor János, a Kecskeméti Ka­tona József Színház rendezője, Tímár Béla a Madách Színház színművésze. BALÁZS BÉLA-DÍJ Bednai Nándor, a Magyar Te­levízió rendezője, Czipauer János, a Pannónia Filmstúdió filmvágója, Deme Gábor dramaturg, a Ma­gyar Televízió osztályvezető­helyettese, Horling Róbert fotóművész, a Magyar Távirati Iroda művé­szeti vezetője, Kardos Ferenc, a Magyar Film­gyártó Vállalat rendezője, Nagy József, a Magyar Televí­zió operatőre, Neményi Ferenc, a Magyar Film­gyártó Vállalat operatőr-rende­zője, Pásztor Erzsi, a Magyar Film­gyártó Vállalat színművésze, Vitézy László, a Magyar Film­gyártó Vállalat rendezője, Wieber Marianna, a Magyar Te­levízió jelmeztervezője. MUNKÁCSY MIHÄLY-DlJ Bordás Tibor szobrász- és érem­művész, Dienes Gábor festőművész, Diószegi Balázs festőművész, 'Fürtös György keramikusmű­vész, Horváth György művészetkriti­kus, Minya Mária iparművész, kera­mikus, Molnár Árpád ipari formaterve­ző, Nagy Gábor festőművész, Paizs László szobrászművész, Szabados János festőművész, Verebi Sándorné nyomottanyag- tervező, Veszprémi Imre szobrászművész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom