Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

1980. április 3., csütörtök o legyen 1980 a munkaverseny-mozgalom kiemelkedő éve Tanácskoztak a téglaipar szocialista brigádjainak vezetői A napokban Békéscsabán tanácskozást tartottak a Dél­alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat szocialista brigád­1 jainak vezetői, melyen meg­jelent Podina Sebő, az Épí­tő-, Fa- és Építőanyag-ipari * Dolgozók Szakszervezetének a titkára is. A vállalat a résztvevőket írásban előre tájékoztatta a munka- és üzemszervezéssel, valamint az anyag- és energiatakaré­kossággal kapcsolatos válla­lati intézkedési tervben meghatározott idei célokról, az 1980. évi vállalásokkal összefüggő feladatokról, va­lamint az 1979. évi munka­verseny-mozgalom értékelé­séről. A vitát Hugyecz Pál szb- titkár nyitotta meg. A hoz­zászólók javarészt a szer­vezettebb, gazdaságosabb munkára, a termékek minő­ségének javítására, az anyag- és energiatakarékosságra tet­tek javaslatot. Adamik Ti­bor energetikus, csoportve­zető egyebek közt elmondta, hogy az intézkedési terv 1980-ban több mint 600 ezer forint értékű energiameg­takarítást irányoz elő. Gá­bor Mihály, az anyagosztály * vezetője javasolta, hogy a szocialista brigádok vállal­janak kimutatható anyag­megtakarítást. Nemes Lász­ló, a gépgyártó üzem veze­tője a vasanyag gazdaságo­sabb felhasználásának a le­* hetőségéről beszélt. Palcsek Mihályné, az ellenőrző osz­tály brigádvezetője javasol­ta, hogy az energiamegtaka­Ha nincs eső... — Brigádjaink egyetérte­nek a mérce magasabbra ál­lításával. De azt már sem­miképp nem tartjuk elfogad­hatónak, hogy az értékelés szigorítását nem a munka­verseny indításakor, hanem a fokozatok odaítélésekor je­lentik be. Az elmúlt eszten­dő utolsó hónapjaiban jó né­hány szombatot és vasárna­pot a gyárban töltöttünk, ki­egyenlíteni valamit abból a lemaradásból, amit az év el­ső felében az anyaghiány okozott. Ez utóbbiról azon­ban nem a szocialista brigá­dok tehetnek, amelyek jog­gal vannak elkeseredve ami­att, ha a várt és megérde­melt arany fokozat helyett csak ezüstöt kaptak, hivat­kozással a gyár pénzügyi ne­hézségeire. Röviden így foglalhatnánk össze Patkás Sándornénak, a Gyulai Harisnyagyár párt- alapszervi titkárának a me­gyei pártértekezleten elhang­zott — felindult hangú — hozzászólását. A szenvedé­lyességet Szentesi Mózesné, a gyári pártszervezet titkára a következőképp magyarázza: — Egyfajta elkeseredés fo­galmaztatta meg Marikával ezt a felszólalást. Mert való­ban igaz az, hogy a kollektí­va összehasonlíthatatlanul többet dolgozott tavaly, mint tavalyelőtt, ugyanakkor a brigádok jutalmazására most lényegesen kevesebb jutott. A gyulai gyár Zrínyi téri üzemében 9 brigád áll ver­senyben. A Március 8. brigád hattagú. Valamennyien nyers­megmunkálók. A fennállás nyolc éve alatt egyszer már elérték az arany fokozatot. Most ezüstöt kaptak. Kiss Mihályné, a brigád vezetője meg is jegyzi: — Egyénileg tettük meg vállalásainkat, 110 százalék­ra teljesítettük, mégis visz- szaminősítettek bennünket. Nem ezt vártuk. Az igazgató, Horváth Ist­ván kesernyés mosollyal nyugtázza a megjegyzést. — Mi sem vártuk, hogy a nagy vállalati osztozkodáskor ilyen kevés nyereségrészt ka­punk. Igaz, a tervet nem tel­rításra vonatkozó- tervet gyáregységekre lebontva ha­tározza meg a vállalat. Kovács Julianna, a szege­di téglagyár szocialista bri­gádjának a vezetője közölte: a gyár dolgozói elhatározták, hogy 1980 a munkaverseny- mozgalom kiemelkedő éve lesz. Javítani fogják a minő­séget is. Javasolta a „Mun­kád mellé add a neved!” mozgalom bevezetését. Ja­vasolta még, hogy vezessék be ismét a Kiváló Gyáregy­ség vagy a Kiváló Üzem cí­mért folyó versenyt. Podina Sebő megállapította egyebek között, hogy a la­kosság építőanyaggal való ellátása politikai kérdés. Nagy a tégla- és a cserép­igény. A termelés mennyisé­gi és minőségi követelmé­nyének teljesítéséhez a fel­tételeket meg kell teremte­ni. Követelmény a ráfordí­tás költségeinek a csökken­tése és a termelő berendezé­sek folyamatos kihasználása is. Javasolta, hogy a brigá­dok tegyenek konkrét válla­lásokat. Baukó Mihály, a vállalat igazgatója kijelentette: a jó eredmény eléréséhez meg­vannak a feltételek. Felhív­ta a figyelmet a fogyatékos­ságok megszüntetésére. Arra is, hogy nem a jelenlétet, hanem a tisztességes mun­kát fizeti meg a vállalat. Végül Gábor Mihályné, munkaverseny-felelős tájé­koztatta a megjelenteket az 1980. évi munkaverseny­jesítettük, túlléptük az elő­irányzott bérszintet, de eb­ben a saját gyengeségeink mellett jócskán benne volt az is, hogy hol anyagot nem kaptunk, hol a tűkre kellett várni a gépekhez, a tűcse­rékhez. Máskor meg, ha kap­tunk is anyagot, kifogásolha­tó volt a minősége. Egy szó, mint száz: nem sikerült. így azt a kevéske nyereségrésze­sedést kiosztottuk dolgozó­ink között, a brigádokat pe­dig a béralapból jutalmaz­tuk. Ez utóbbiból persze lé­nyegesen kevesebbet fizet­hetünk ki, mint egy évvel korábban. Fekete Józsefné, a gyár szakszervezeti titkára sietve hozzáteszi: — Ilyen helyzetben meg sem engedhettük magunk­nak, hogy brigádjaink közül vállalati kiváló címre java­soljuk valamelyiket. A szo­cialista brigádvezetők válla­lati tanácskozásán — amely az arany fokozattól fölfelé hivatott a címeket odaítélni — rosszul jött volna ki, ha a tervét nem teljesítő gyár­ból ilyen javaslatot terjesz­tenek elő. Sajnos ez így van, még akkor is, ha valóban sokat teljesítettek a brigá­dok. Más kérdés az, hogy vé­gezhettünk volna tudatosabb, mélyrehatóbb politikai mun­kát az értékelés szigorításá­nak előkészítésére. Zrínyi téri brigád a József Attila nevét viselő is. Hat nyersmegmunkáló asszony al­kotja, vezetőjük Papp Imré- né: — Tíz év alatt ötször ér­tük el az arany fokozatot, most a Vállalat Kiváló Bri­gádja címet céloztuk meg, de végül is megint aranyat kap­tunk. Mégis az a vélemé­nyünk, hogy a szigorítás el­len éppen a leggyengébb bri­gádok kapálóznak. Eddig ugyanis könnyen jutottak a dicsőséghez. Hat éve van együtt a Grün- feld Jakab brigád, amelyben Szarvas Mária vezetésével nyolcán dolgoznak. Az arany­koszorús jelvényt 1978-ban érdemelték ki. — Most is az arany volt a vállalásokról, amelyeknek egy részét a kongresszusi műszak keretében a békés­csabai I-es, Il-es, III-as, a szegedi és a szentesi Il-es számú gyár 25 és a vállala­ti központ 8 brigádja már teljesítette. Ezek a brigádoki a műszakban (kis méretűre átszámítva) 430 ezer nyers, 122 ezer égetett téglát és 40 ezer cserepet készítettek, ami értékben 530 ezer forint. Elősegítették a termelést az­zal is, hogy a szabadszárító­kat rendbe hozták. A kong­resszusi műszak alatti telje­sítményért járó 43 ezer fo­rint munkabért a brigádok gyermekiintézmények fej­lesztésére, a békéscsabaiak részben a tervezett városi sportcsarnok építésére aján­lották fel. Külön elismerést érdemel a békéscsabai Jambrik József Szocialista Brigád, amely a sportcsar­nok építésére — a műszak alatti keresetén felül — 6 ezer forintot fizetett be. A tanácskozáson elfogad­ták az 1979. évi munkaver-, seny értékelését, melynek1 alapján a békéscsabai Il-es számú gyár Rózsa Ferenc motorszerelő brigádja, vala­mint a mezőberényi I-es számú gyár Kossuth kemen­cebrigádja kiérdemelte a Vállalat Kiváló Brigádja cí­met, a többiek közül kilenc aranykoszorús, 27 ezüstko­szorús, 22 bronzkoszorús lett, 27 pedig Szocialista Brigád címet kapott célunk. El is értük. De na­gyon meg kellett dolgoznunk az elismerésért — mondja a brigádvezető. Az igazgató bó­logat: — Tavaly 29 és fél millió pár harisnyát gyártottunk, az idén majdnem 32 milliót szabtak ránk feladatul. Ilyen időket élünk. Egyre többet kell tennünk ugyanazért az elismerésért. Egyébként itt szó nincs valamiféle vissza­minősítésről. Vannak olyan brigádjaink, amelyek az ön­értékelésükhöz képest a ter­melési tanácskozás döntése alapján eggyel magasabb fo­kozatot kaptak. Vegyük csak az Április 4. brigádot, amely bronz fokozatról lépett elő ezüstre. A Haladás brigád vezetője, Kiss Istvánné is példával szolgál: — Nyolc évvel ezelőtt ala­kult brigádunkban, amely többszörös aranykoszorús és a Vállalat Kiváló Brigádja címnek birtokosa, kötőnők dolgoznak. Arany fokozatra értékeltük magunkat, de az üzemi négyszög a Vállalat Kiváló Brigádja címre ter­jesztett föl bennünket, mivel 108 százalék helyett 120-at teljesítettünk. Nagyon örül­tünk, de sejtettük, hogy ez nehéz ügy. — A mennyiségi túlteljesí­tésekkel nem is igen volt baj nálunk, annak ellenére, hogy szerintem dolgozóink ebben elértek a lehetőségek hatá­ráig. Annál több vitánk tá­madt viszont a minőség kér­désében. Sajnos egyre nehe­zebben tudjuk termékeinket első osztályúként eladni. Sze­rintem nagyon is kellett már ez a szigorítás — szól a párt­titkár, amire ismét a Már­cius 8. brigád vezetője, Kiss Mihályné felel meg: — Mi nem is a szigorítás ellen vagyunk, hanem azt mondjuk, ha már egyszer a vezetőink elfogadták a válla­lásainkat, mi meg teljesítet­tük azokat, az elért fokoza­tokat akkor is adják ki, ha a pénzt nem tudják mellé ten­ni.. A szakszervezeti titkár hozzáteszi: — Legtöbb brigádrezetőnk­Pályázat TISZTHELYETTES ISKOLÁRA A Honvédelmi Minisztéri­um jelentkezésre hívja fel a dolgozó nép fegyveres szol­gálata iránt érdeklődő és azt hivatásul választó fiata­lokat, akik a magyar nép­hadsereg tiszthelyettesei kí­vánnak lenni. A jelentkezés feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen és feddhetetlen előélet, erkölcsi-politikai megbízhatóság, általános is­kolai végzettség, nőtlen csa­ládi állapot, a tanulmányi év kezdetéig betöltött 17. életév, de 23 évnél nem idő­sebb életkor. A tiszthelyet­tes-iskolára pályázók jelent­kezési lapot a megyei had­kiegészítési és területvédel­mi, Budapesten a fővárosi hadkiegészítő parancsnok­ságtól, a szakmunkástanulók az iskola igazgatójától, a sorkatonák parancsnokaiktól kaphatnak. A jelentkezők parancsno­ki és anyagellátási profil­ban: gépesített lövész, harc­kocsizó, csapatfelderítő, rá­diófelderítő, rakétatüzér, lég- védelmirakéta-tüzér, híradó, vegyvédelmi, hadtáp, elhe­lyezési és ügyviteli szakok­ra ; technikai profilban: harckocsi, híradó, lokátor, fegyverzeti, repülő-műszaki, és műszaki szakokra pályáz­hatnak. A tiszthelyettes-is­kolák tanulmányi ideje két év. A tanulmányaikat ered­ményesen befejező hallgatók hivatásos állományba kerül­nek, tiszthelyettesi rendfoko­zatot kapnak, és ezzel egy­idejűleg a katonai szakkép­zettség mellett polgári szak­munkásképesítést vagy szak­mai gyakorlatot szereznek. A pályázati határidő: április nek ez a véleménye. Azt mondják, lehet még nehe­zebb pénzügyi helyzet, de ez nem lehet akadálya a ver­senyteljesítmények erkölcsi elismerésének. Az igazgató: — Szabályok kötnek ben­nünket a jutalmazásban. Egy évvel ezelőtt 320 ezer forin­tot fizettünk ki a brigádok­nak, most 140 ezer jutott. Ez mindent elmond. Űj helyzet állott elő, új módszerekre van szükség, és most bizony a saját bőrünkön érezzük, hogy a versenymozgalom na­gyobb odafigyelést kíván-. Egyébként mi minden fóru­mon ismertettük a dolgozók­kal, hogy nehéz helyzetben vagyunk, ök is láthatták pél­dául, amikor a nyári nagy melegben a gépi vezérlés fel­mondta a szolgálatot. A jövő évtől könnyebb lesz, meg­épül az új kötődé, ott már klímaberendezés is működik majd, ilyen dolog nem for­dulhat ott elő. Haász Ferencné, a Május 1. brigád vezetője: — A Vállalat Kiváló Bri­gádja cím helyett aranyko­szorús jelvényre érdemesí­tettek bennünket. Utólag megértettük a helyzetet. Ta­nultunk belőle. Azt hiszem, ha mindig mindenről konk­rétan beszélnénk, ha gyor­sabb és szervezettebb volna a tájékoztatás és tájékozó­dás, az jót tenne a mozga­lomnak is. Végül Patkás Sándorné: — Én csak azt tudom, hogy nagy a keserűség a Zrí­nyi téri telepen. Két brigád, amely a várt arany helyett ezüstöt, iljetve bronzot ka­pott, most feloszlóban van. Néhányan más brigádba kér­ték felvételüket, ez is igaz. De az is, hogy korábban ar­ról volt szó: senki nem kap pénzt, csak címet. Meg is lepődtünk, hogy mégis van pénz. Azután azt sem értet­tük, ha jutott nyereségrész, akkor abból miért nem a bri­gádokat jutalmazták előbb? Az igazgató: — Nézze, Marika, a gyári dolgokban is jobban tájéko­zottnak kellene lennie. Be­széljünk meg egy időpontot, amikor leülünk, és én el­mondom, hogy is néz ki ez az egész. Kommentár: Nincs. Kőváry E. Péter Békéscsabán a közelmúlt­ban került sor az idei me­gyei öntözési tanácskozásra a Békés megyei Tanács V. B. mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályának, a MAE megyei szervezetének és a Körösvidéki Vízügyi Igazga­tóságnak rendezésében. Ezen az ülésen az előadók tájé­koztatták a szakemberekből álló hallgatóságot az öntö­zésnek, mint a mezőgazdasá­gi termelést erősen befolyá­soló tényezőjének megyénk­ben helyzetéről és várható alakulásáról. Szilárd György, az Orszá­gos Vízügyi Hivatal osztály­vezető-helyettese előadásá­ban elmondta, hogy egy új FAO-jelentés szerint a nyolc­vanas évektől az ezredfordu­lóig az öntözővíz veszi át a mezőgazdaság eddigi hajtó­erejének, a kemizálásnak és a gépesítésnek szerepét. Ma­gyarország öntözőkapacitása az elmúlt évben 474 ezer hektárra terjedt ki, s janu­ári vízdíjemelésének hatásá­ra a mezőgazdasági üzemek erre az évre bejelentett igé­nye 400 ezer hektárra csök­kent. Ez az országos 16 szá­zalékos csökkenési arány Békés megyére is jellemző, itt is főleg azok a gazdasá­gok mondtak le az öntözés­ről, ahol az öntözőberende­zések kihasználtsági foka nagyon alacsony volt. Ezzel a viszonylagos negatív válto­zással ugyanakkor javul majd a megyében levő ön­tözőberendezések hasznosítá­sát tükröző eddigi 62 száza­lékos arány, ami természe­tesen nem minden mezőgaz­dasági üzemre mondható el, mert az öntözési helyzetkép nagyon differenciált. Mivel a mezőgazdaság ed­dig ismert legköltségesebb beruházása az öntözőberen­dezések és ezek működési feltételeinek megteremtése, az öntözés hatékonyságát er­ről a hatvan százalékról ajánlatos lenne minél maga­sabbra emelni. Ezért nagy felelőtlenség az üzemek ré­széről az öntözött területe­ken a másodvetés elmulasz­tása, főleg azért, mert az egy hektár öntözésére jutó költség 70—80 százaléka ál­landó tétel. Az öntözés köz­vetlen hatása a legjobb eredményt elért gazdaságok­ban a 21 százalékos átlagter­més-növekedés, de nem sza­bad figyelmen kívül hagy­ni a közvetett hatását sem. A területmegtakarítással 30 —50, a műtrágya-hasz­nosítással 20—25 száza­lékkal jobb eredményt ér­hetünk el, s akkor a gyomirtó szerek nagyobb hatásfokát az öntözött terü­leteken és az ültetvények ko­rábbi termőre, fordulását még nem vettülc figyelembe. Megyénkben 5 ezer hek­táron szűnt meg az öntözés, de a jövőben is csak olyan területeken végeznek ez irá­nyú fejlesztést, ahol a me­zőgazdasági üzemek ki is tudják megfelelően használ­ni. Nagy László, a MÉM ön­tözéses Szolgálatának terü­leti főmérnöke előadásában tájékoztatta a hallgatóságot, hogy Békés megyében az el­múlt évben reprezentatív felmérést végeztek, s ezzel, 25 gazdaság vizsgálatával, a megye öntözőberendezései­nek műszaki-technikai-öko- nómiai helyzetéről átfogó képet kaptak. Ez a kép nem túl kedvező, mivel a beren­dezések téli karbantartásá­nak és felújításának elha­nyagolásával a műszaki szín­vonal alig éri el az optimum 60 százalékát. Öntözési ter­veket szakember hiányában nem készítenek, így aztán az alkatrészpótlás sokszor ké­sik. Sajnálatos, hogy általá­nos az a megállapítás, ami nemcsak a megyénkre vo­natkozik, hogy nagyon ke­vés üzemben dolgozik öntö­zéssel foglalkozó szakember, s ha mégis, kevés beleszólá­sa van a gazdálkodás mene­tébe, a vetéstervbe. Bak József, a KÖVIZIG osztályvezetője előadásában az idei mezőgazdasági évre vonatkozó öntözési előkészü­leteket ismertette. A KÖVI­ZIG 29 ezer hektár területet öntöz, főleg rizstelepeket és legelőket. A megyében az NK—XIV-es öntözőhálóza­tot 15 éve kezdték építeni, s ez a magas tőkeigényű befek­tetés kondorosi ága jövőre már használatba vehető. Az NK—XIV-es öntözőrendszer teljes egészében 1982-83- ban készül el, s addig is a KÖVIZIG hordozható esőz- tetőberendezésekkel igyek­szik a mezőgazdasági üze­mek igényeit kielégíteni. A hasznos információkat szolgáló tanácskozást hozzá­szólások követték. K. T. M. Üj típusú, vérnyomást csökkentő vegyületek szűrővizsgála­ta a Gyógyszerkutató Intézet II. farmakoiógiai osztályán (MTI-fotó: Szamosi János felvétele — KS) P. B. 20. Megkésett párbeszéd

Next

/
Oldalképek
Tartalom