Békés Megyei Népújság, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-27 / 73. szám

I 1980. március 27„ csütörtök Ünnepi gyűlések a testvérpártok küldötteinek részvételével A Magyar Szocialista Mun­káspárt XII. kongresszusá­nak külföldi vendégei közül szerdán újabb 16 testvérpárt képviselői ismerkedtek a fő­város és a vidék életével; nagyüzemekbe, termelőszö­vetkezetekbe, oktatási, vala­mint kulturális intézmények­be látogattak, és barátsági, szolidaritási gyűléseken ta­lálkoztak a magyar dolgo­zók, társadalmunk legkülön­bözőbb rétegeinek képvise­lőivel. Csehszlovákia Kommunista Pártjának küldöttsége — Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának kíséretében — Szé­kesfehérvárra, a könnyűfém­műbe látogatott. A Jugo­szláv Kommunisták Szövet­ségének delegációja — Sze­kér Gyulának, a Központi Bizottság tagjának társasá­gában — Esztergomban, a Labor Műszeripari Művek dolgozó kollektívájával ta­lálkozott. A Kambodzsa Nemzeti Egységfrontja képvi­selői — Borbély Sándornak, a Központi Bizottság titká­rának társaságában — a ti- szaföldvári Lenin Termelő­JOSEF KEMPNY, Cseh­szlovákia Kommunista Párt­ja elnökségének tagja, a KB titkára: Az Önök XII. kongresszusa nem csupán értékeli a táv­lati célok megvalósítása te­rén elért eredményeket. A kongresszusi küldöttek fi­gyelme arra is kiterjed, hogy a jelenlegi feltételek mellett hogyan biztosítható a nép­gazdaság további fejlődése, hogyan lehet sikerrel előre­haladni a szocialista társa­dalom építésében. — Pártunk Központi Bi­zottsága és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kor­mánya néhány nappal ez­előtt intézkedéseket fogana­tosított a népgazdaság terv­szerű irányítási rendszerének tökéletesítésére. Ezeknek az intézkedéseknek kettős célja van. Egyrészt az, hogy to­vább erősítsék az eddigi irá­nyítási forma azon elemeit, amelyek hozzájárulnak a munka hatékonyságának és minőségének növeléséhez. Másrészt az, hogy a gazda­ságirányításban szerepet kap­janak azok a tényezők is, amelyek kielégítik a felgyor­sult tudományos műszaki fej­lődés által támasztott igé­nyeket. Ezt követően szólt az or­szágaink közötti sokoldalú kapcsolatok fejlődéséről, hangoztatva, hogy az elmúlt évben kölcsönös árucsere­forgalmunk értéke minden eddiginél magasabb szintet, több mint 1 milliárd rubelt ért el. Külpolitikai kérdéseket ele­mezve rámutatott: Az imperialista beavatko­zás egy sor latin-amerikai és afrikai népet sújtott és sújt ma is. Bizonyítja ezt az Egyesült Államok, néhány más kapitalista ország és Kí­na uralkodó köreinek szél­sőségesen ellenséges reakció­ja arra, hogy Kambodzsában és Iránban csődöt mondott az imperialista összeesküvés és Afganisztánt nem sikerült a reakció előretolt bástyájá­vá változtatni a Szovjetunió határai mentén. LÁZÁR MOJSZOV, a Ju­goszláv Kommunisták Szö­vetsége Központi Bizottsága elnökségének tagja: Szomszédos szocialista or­szágaink, valamint a Jugo­szláv Kommunisták Szövet­sége és a Magyar Szocialista Munkáspárt között egyenjo­gú, a kölcsönös tiszteleten alapuló, sokoldalú és gyü­mölcsöző együttműködés fo­lyik. A nemzetközi kérdésekről szólva, kijelentette: Sajnálatos, hogy ma ismét a nemzetközi helyzet súlyos éleződésével kell szembenéz­nünk. Aggodalommal tölt el bennünket a népek és or­szágok szuverenitásának és szövetkezet vendégei voltak. A Koreai Munkapárt delegá­cióját — Karakas Lászlóval, a Központi Bizottság tagjá­val, a KB osztályvezetőjé­vel együtt — a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat dolgozói látták vendégül. A Német Szocialista Egység­párt küldöttsége — Havasi Ferencnek, a Központi Bi­zottság titkárának kíséreté­ben — Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyárat kereste fel. Az Olasz Kommunista Párt és a Finn Kommunista Párt küldöttsége — Sarlós István-* nak, a Politikai Bizottság tagjának kíséretében — az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárban tett látogatást. A Portugál Kommunista Párt és a Svéd Baloldali Párt- Kommunisták képviselői — Benke Valériának, a Po­litikai Bizottság tagjának társaságában — az Egyesült Izzó munkásaival és alkal­mazottaival találkoztak. A Német Kommunista Párt és a Svájci Munkapárt delegá­cióját — Tímár Mátyással, a Központi Bizottság tagjá­val együtt — a Műszaki--------------------------------------­f üggetlenségének megsértése, az erőszak, a katonai inter­venció és a belügyekbe való beavatkozás, a fegyverkezési hajsza. Sokoldalú erőfeszítést kell tenni az európai biztonság­gal és együttműködéssel kap­csolatos madridi találkozó sikeres előkészítése és pozi-. tív eredményessége érdeké­ben. Valljuk, hogy az el nem kötelezettség politikájának és mozgalmának keretében küzdhetünk a legeredménye­sebben azért, hogy ugyan­azok a célok és elvek, me­lyek belső fejlődésünk meg­határozói; a nemzetközi kap­csolatokban is érvényre jus­sanak. HUN SEN, a Kambodzsa Megmentésének Nemzeti Egy­ségfrontja és a Forradalmi Nemzeti Tanács tagja, kül­ügyminiszter : — Ez az első alkalom, hogy a Kambodzsa Megmen­tésének Nemzeti Egység­frontja küldöttsége részt ve­het az MSZMP kongresszu­sán. Engedjék meg, hogy az alkalmat megragadva kife­jezzük elismerésünket és ro- konszenvünket a magyar nép forradalmi ügyéért és a társadalmi haladásért foly­tatott harcukkal. A nemzetközi reakciós erők az amerikai imperia­listákkal összefogva akarják tudomásul venni a realitáso­kat és mindenáron igyekez­nek elszigetelni országunkat. Arra törekednek, hogy fel­támasszák a népirtó Pol Pót —leng Sary-rezsimet. Sötét manővereik kudarcra van­nak ítélve. Nemzetközi kötelezettsége tudatában a Kambodzsai Népköztársaság szolidaritást vállal Vietnammal, Laosszal, a testvéri szocialista népek­kel és békés kapcsolatokra törekszik a többi nemzettel a békés egymás mellett élés elve alapján. A Kambodzsai Népi Köztársaság kész Dél- kelet-Ázsia összes népével tárgyalni, és kétoldalú meg nem támadási egyezménye­ket kötni, hogy ezzel is hoz­zájáruljon e térség békéjé­nek védelméhez és stabilitá­sához. RIM CHUN CHU, a Ko­reai Munkapárt KB PB tag­ja, a KNDK Központi Népi Bizottságának főtitkára: Az idén ünnepeljük pár­tunk megalakulásának 35. évfordulóját, 1980-iban ül össze pártunk VI. kongresz- szusa is. Párttagságunk és dolgozóink e történelmi je­lentőségű események alkal­mából erősítik politikai len­dületüket, a munkában ta­núsított aktivitásukat. Nemzetünk 35 éven át sem érhette el hazánk egyesíté­sét és szenved a kettészakí­tottság fájdalmaitól. Az Egyesült Államok még az 1940-es években szállta meg Egyetem oktatói és hallgatói köszöntötték. A Holland Kommunista Párt és a Cip­rusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának képviselői — Rév Lajosnak, a Központi Bizott­ság tagjának társaságában — az Örkényi Fehér Akác Ter­melőszövetkezetbe látogat­tak. A Luxemburgi Kommu­nista Párt, a Dán Kommu­nista Párt és a Máltai Kom­munista Párt képviselői — Erdei Lászlónénak, a Köz­ponti Bizottság tagjának kí­séretében — a Láng Gépgyár művelődési házában talál­koztak a vállalat dolgozóival és a környék lakóival. A kedves vendégeket min­denütt őszinte barátsággal, nagy szeretettel köszöntötték a helyi párt-, állami, társa­dalmi és tömegszervezetek vezetői, a munkáskollektí­vák tagjai. A gyűléseken a külföldi pártok képviselői pártjuk, munkásosztályuk, népük szív­ből jövő üdvözletét tolmá­csolták, s kívántak sikerek­ben gazdag alkotó munkát az MSZMP XII. kongresszu­sa határozatainak végrehaj­tásához. Dél-Koreát, és ma sem akar onnan kivonulni, sőt to­vább fokozza agresszív, há­borús mesterkedéseit hazánk ellen. Azok, akik Dél-Koreá- ban jelenleg hatalmon van­nak — továbbra is idegen erőkkel összeesküdve —, meg akarják tartani a fa­siszta „reformrendszert” és azon mesterkednek, hogy örökössé tegyék a nemzet kettészakítottságát. Az MSZMP, a magyar nép következetesen, őszintén tá­mogatja egyesítésünk ügyeit és szolidáris azzal. Mi ezt nem felejtjük el, és őszinte köszönetét mondunk érte. Ha a szocialista országok, az el nem kötelezett országok, a világ valamennyi békeszere­tő népe szilárdan összefogva harcol, akkor meg tudja fé­kezni az imperialisták ag­resszióját és háborús mes­terkedését, biztosítani tudja a békét, a demokráciát, a nemzeti függetlenséget és a szocializmus közös ügyének győzelmét. Mi — szilárdan összefogva a világ minden forradalmi erejével, közöttük az MSZMP-vel és a magyar néppel — a jövőben is ha­tározott küzdelmet vívunk az imperialista és kolonialista elnyomás és kizsákmányolás nélküli új világért. WERNER KROLIKOWSKI, a Német Szocialista Egység­párt KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnökének első helyet­tese: /A Német Szocialista Egy­ségpártot és a Magyar Szo­cialista Munkáspártot a ba­rátság és az elvtársi együtt­működés erős szálai fűzik össze. Az állampolgáraink; között szövődő barátság ar­ról tanúskodik, hogy minő­ségileg új kapcsolatok jöt­tek létre államaink között. Az NDK szocialista üzemei­ben dolgozó magyar fiatalok munkájukkal, tetteikkel és magatartásukkal nagy meg­becsülést és elismerést vív­tak ki, és ugyanakkor az Önök hazájában dolgozó ál­lampolgáraink is hozzájárul­nak barátságunk és együtt­működésünk erősítéséhez. Az NDK és a Magyar Nép- köztársaság a Szovjetunióval vállvetve minden erővel ar­ra törekszik, hogy mindörök­re száműzze a háborút az emberiség életéből. Mint ismeretes, a NATO imperialista katonai koalíció­ja a Varsói Szerződés tagál­lamainak területe ellen irá­nyuló nukleáris rakéták nyu­gat-európai állomásoztatásá- val nemcsak a fegyverkezési versenyt akarja tovább szí­tani, hanem a fennálló erő­viszonyok megváltoztatására is törekszik. Erélyesen elítél­jük ezeket a törekvéseket, valamint azt a kísérletet is, hogy a szocialista államok ellen irányuló katonai nyo­más és zsarolás új szakaszát nyissák meg. GIANCARLO PAJETTA, az Olasz Kommunista Párt vezetőségének tagja: Az utóbbi évek során Ká­dár elvtárs körültekintő és határozott vezetésével olyan munkát végeztek, amely szá­munkra rendkívül fontos. Nemcsak a magyar forradal­mi munkásmozgalom iránti bizalmunk újult meg, hanem megszilárdult hitünk is ab­ban, hogy a szocializmus hí­vei kiállják a legnehezebb próbákat is. Ami a fegyverkezési haj­szát illeti, mi tárgyalásokat javasoltunk, és óva intettünk minden olyan lépéstől, ak­ciótól, amely súlyosbíthatja a veszélyt. Csak mi szavaz­tunk a parlamentben az új amerikai rakétáknak a NA- TO-országokba való telepíté­se ellen. Most azonban sokan fontolóra vették ezt a dön­tést azok közül is, akik ko­rábban elutasították javasla­tunkat. Ügy véljük, hogy a világon felmerülő problémák nem oldhatók meg erőszak alkalmazásával. Afganisztánról szólva úgy vélte: a megoldás az, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek az el nem kötelezett és függet­len Afganisztán és mindazon országok képviselői, amelyek érdekeltek az ország hatá­rainak sérthetetlenségében és szuverenitásának tiszteletben tartásában. ARVO AALTO, a Finn Kommunista Párt főtitkára: A Finn Kommunista Párt nevében üdvözlöm önöket, mint elvtársainkat és mint rokonainkat is. Teljes szí­vünkből kívánuk eredmé­nyes munkát a Magyar Szo­cialista Munkáspárt XII. kongresszusának. A béke és az enyhülés ügyét veszélyeztető negatív jelenségek elsősorban az Egyesült Államok elnökének tevékenységére vezethetők vissza. Az imperialista ha­talmak fokozni akarják a fegyverkezési versenyt, meg akarják valósítani a NATO úgynevezett euróstratégiai fegyverkezési programját. Lakossága lélekszámát te­kintve Eánnország kis ország, de annyira mégsem kicsi, hogy ne tudná előmozdítani Európa népeinek békés együttműködését. A finn kommunistákon és legszoro­sabb szövetségeseiken kívül az ország kormánya is arra törekszik, hogy különböző kezdeményezésekkel támo­gassa a helsinki konferencia záróokmányaiban megfogal­mazott normák gyakorlati megvalósítását, valamint az ehhez kapcsolódó madridi kongresszus majdani sikerét. JAIME DOS SANTOSSER­RA, a Portugál Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja: A szocialista országok si­kerei, eredményei hatalmas ösztönzést adnak az egész világ munkásosztálya, a né­pek forradalmi harcához — kezdte beszédét, majd áttér­ve hazája helyzetére, ezt mondotta: — Munkásosztályunk, a pa­rasztság, a középosztályok és rétegek országszerte nagy. tüntetésekkel, sztrájkokkal és a harc más eszközeinek al­kalmazásával tiltakoznak a reakciós kormány politikája ellen. A Portugál Kommunis­ta Párt, amely elszánt har­cot folytat a munkásosztály és a dolgozó tömegek egysé­gének, szervezettségének erő­sítéséért. Korunkban a nemzeti fel­szabadító mozgalmak törté­nelmi sikereket érnek el Af­rikában, Ázsiában és Latin- Amerikában. Ezzel összefüg­gésben üdvözöljük a hazafi­as erőknek a zimbabwei vá­lasztásokon elért győzelmét, amely a dél-afrikai népek felszabadító harcát tovább erősítő, fontos tényező, és újabb súlyos csapás az im­perializmusra. A PKP hangsúlyozza a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország döntő szere­pét, létfontosságúnak tekinti az imperializmus terveinek meghiúsítását, a béke meg­védését, valamennyi antiim- perialista és munkásmozga­lom egységének erősítését. TORE CLAESON, a Svéd Baloldali Párt-Kommunisták Végrehajtó Bizottságának póttagja: A múlt évi országgyűlési választások során pártunk nagy sikereket ért el, és sza­vazatainak számát további 50 000-rel növelte. Képvise­lőink száma a svéd parla­mentben 17-ről 20-ra nőtt. Mi azért harcolunk, hogy megtörjük a nagytőke hatal­mát, és megnyissuk az elmé­lyült demokrácia és a szo­cialista társadalmi fejlődés útját. A nemzetközi helyzetről szólva kifejtette: nagy nyug­talansággal figyelik a nem­zetközi légkör ismételt rom­lását. Megnövekedett a hi­degháborúhoz való visszaté­rés kockázata, és ezáltal a fegyveres konfliktusok ve­szélye. KURT BÄCHMANN, a Né­met Kommunista Párt Ve­zetősége Elnökségének tagja: A nemzetközi helyzet sú­lyosbodása nem annak a kö­vetkezménye, hogy a Szov­jetunió segítséget nyújtott Afganisztánnak. A nemzet-* közi helyzet éleződéséért az imperialistákat, mindenek­előtt az Egyesült Államokat terheli a felelősség. A Német Kommunista Párt szolidáris Afganisztán forradalmi erőivel, síkraszál- lunk azért, hogy a nyári olimpiai játékok a béke és a népek megértésének ünne­pévé váljanak. Kurt Bachmann ezután ar­ról beszélt, hogy országunk­ban — ahol több mint más­fél millió a munkanélküliek száma — a tőkés válság ter­heit növekvő mértékben há­rítják át a dolgozókra. A jobbra tolódással párhuza­mosan egyre harciasabbá vá­lik a neofasizmus. Ezért pártjuk, együtt a többi anti­fasiszta és demokratikus erővel, nagy tüntetéseket ter­vez az európai népek fasiz­mus alól történt felszabadu­lásának 35. évfordulója al­kalmából. JAKOB LECHLEITER, a Svájci Munkapárt Politikai Bizottságának tagja: A nemzetközi helyzet is­mét kiéleződött, mert a re­akció, főként az amerikai imperializmus a helsinki konferencia eredményeinek megsemmisítésére törekszik. A szocialista országokat, mindenekelőtt a Szovjetuniót új fegyverkezési versenyre akarják kényszeríteni. Hangsúlyozta: országunkat sem kíméli meg a kapitaliz­mus általános válsága. Né­hány év alatt több mint 300 ezer munkahelyet szüntettek meg, kétszázezer külföldi munkásnak kellett elhagy­nia Svájcot. Csökkentik a szociális kiadásokat, meg­nyirbálták a tudományra és a kutatásra, a népiskolákra, valamint az egyetemi hall­gatók ösztöndíjára fordított összegeket. Pártunk — mon­datta — határozottan harcol e politika ellen. CARL VAN DILLEN, a Holland Kommunista Párt Központi Bizottságának a tagja: Nagy jelentőséget tulajdo­nítunk a pártjainkat egy­máshoz fűző kötelékek erősí­tésének, a békéért, a nem­zetközi enyhülésért és a ha­ladásért folytatott közös harc jegyében. Mi, Hollandiában a mind­inkább válságba kerülő tő­kés rendszer körülményei között élünk. A tőke erői extraprofitjuk biztosítása ér­dekében minden lehetséges eszközzel arra törekszenek, hogy a válság következmé­nyeit a dolgozókra hárítsák át. Hollandiában most, ezek­ben a napokban is tömeges sztrájkmozgalmak folynak e politika ellen. KOSZTASZ SZOFOKLE- USZ, a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja (AKEL) főtit­kárhelyettese : A nemzetközi imperializ­mus hidegháborús körei erő­feszítéseket tesznek azért, hogy megrontsák az enyhü­lés légkörét, és visszafordít­sák a történelem kerekét. Ezt a célt szolgálja az a nagyhangú kampány, ame­lyet a Szovjetunió Afganisz­tánnak nyújtott segítségével kapcsolatban indítottak. Ezzel az imperialisták va­lódi céljaikat kívánják álcáz­ni, szeretnék elszigetelni a Szovjetuniót, felújítani eb­ben a térségben a régi kato­nai szövetségi rendszereket. Az imperializmus arra tö­rekszik, hogy a ciprusi kér­dést levegyék az ENSZ na­pirendjéről, és mindent el­követ, hogy megtorpedózzák a ciprusi görögök és a cip­rusi törökök közötti tárgya­lásokat. A Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja olyan megol­dásért küzd, amely biztosít­ja a Ciprusi Köztársaság füg­getlenségét, szuverenitását, területi sérthetetlenségét és el nem kötelezettségét, amely alkotmányos felépítése sze­rint két népközösségű, kettős területi felosztású szövetségi államban valósul meg. FRANCOIS HOFFMANN, a Luxemburgi Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságá­nak tagja: Pártjaink, a kölcsönös tisz­telet alapján és a proletár internacionalizmus elveinek megfelelően, régóta szoros elvtársi és tesvéri kapcsola­tokat ápolnak. Nemcsak azért, mert történelmi célja­ink közösek, hanem mert tudjuk, hogy a társadalmi, szociális és demokratikus változásokért vívott harcunk­ban tanulhatunk magyar elv­társaink tapasztalataiból. Pártunk parlamenti és par­lamenten kívüli harcában egyaránt arra törekszik, hogy összehangolja a haladó erők akcióit. A luxemburgi kom­munisták a legélesebben el­ítélik a kínai vezetés sovi­niszta és szovjetellenes poli­tikáját, a forradalmi Viet­nam elleni felháborító ag­resszióját és érdekközösségét az amerikai imperializmus­sal. KAJ HANSEN, a Dán Kom­munista Párt Politikai Bi­zottságának tagja: A dán kommunisták min­dig nagy tiszteletet és baráti érzéseket tápláltak a ma­gyar nép és az MSZMP iránt. Tudjuk, hogy eredmé­nyeik nem csupán a magyar nép győzelmei, hanem a szo­cializmus teremtő erejének bizonyítékai is, s ezek a si­kerek bátorítást és ösztönzést adnak a világ valamennyi népének. A nemzetközi helyzetről így szólt: Az amerikai imperializmus saját gyöngeségeit háborús hisztéria keltésére használja fel. Újból gátakat akar emelni a békés együttműkö­dés, a kereskedelmi, a kul­turális, a sportkapcsolatok útjába. A háborús hisztéria azonban a népek békeakara­tával ütközik össze. PAUL AGIUS, a Máltai Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára: A máltai kommunisták és az ország más haladó erői elismeréssel és szolidaritással tekintenek a Magyar Nép- köztársaságra, és nagyra ér­tékelik külpolitikáját, ame­lyet a proletár nemzetközi­ség határoz meg. Értékeljük Vietnam, Laosz és Kambod­zsa, Ciprus és a palesztin nép iránt tanúsított szolida­ritásukat, valamint azt a tá­mogatást, amelyet kifejezés­re juttattak az afganisztáni forradalmi erők harca iránt. A fiatal Máltai Köztársa­ság a brit haderők eltávozá­sa első évfordulójának meg­ünneplésére készül. Ezek a haderők 180 esztendeig tar­tózkodtak szigetünkön. A máltai kommunisták arra tö­rekednek, hogy a nemzeti demokratikus mozgalom élé­re álljanak, azzal a céllal, hogy annak szocialista orien­tációt adjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom