Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

1980. február 1., péntek — Mintegy 20—21-féle üggyel foglalkozunk. Töb­bek között az öregek napkö­zi otthoni, szociális otthoni elhelyezésével, a sorkatonák családi, a csökkent munka­képességűek átmeneti, vala­mint a rászorulók rendsze­res és rendkívüli segélyezé­sével. Ugyanakkor felügyele­tet gyakorolunk az 5 város környéki község tanácsai­nak szakigazgatási munkája felett. A múlt évben 1567 üggyel foglalkoztunk, és 1972 ügyfél keresett fel — mondja Béres Jánosné, a bé­késcsabai Városi Tanács szo­ciálpolitikai csoportjának fő­előadója. Ha nem italozna Ahány ügy, annyi ember. A hangnem is változó. Az a férfi, aki reggel első ügyfél­ként lépett be az irodába, a magas c-vel kezdte. Szőke, középtermetű, arcán az alko­hol nyoma. Petyhüdt és ba­rázdált. — Azért jöttem, hogy ad­janak segélyt. — Mivel indokolja kéré­sét? — Hát, indok az van ké­rem. Az állomáson alszom. — Miért? — A feleségem kirakottá lakásból. A bíróság neki ítélte az egészet. — Miért nem keres albér­letet? — Nos, pontosan erre kel­lene a segély. — Hol dolgozik? — Nem dolgozom, leszá­zalékoltak. — Mennyi a nyugdíja? — Havi 2500. — Akkor kérje inkább a szociális otthonba való fel­vételét. — Ugyan kérem, mire en­gem oda felvesznek... — Akkor az öregek nap­közi otthonába... — Ügy képzelik, hogy oda mindennap bejárjak? Ne­kem pénz kell, értsen meg! — Már pedig segélyt 2500 forint nyugdíjra nem tudunk adni. A férfi tovább vitatkozott. Pedig ha nem italozna, még a családi élete is rendbe jö­hetne. De eszébe sem jut, hogy önmagába nézzen. Notórius ügyfél A szociálpolitikai csoport jó együttműködést alakított ki a munkaügyi osztállyal. Elsősorban a csökkent mun­kaképességűek elhelyezke­dését szorgalmazzák, hogy egészségügyi állapotuknak megfelelő munkakörben dol­gozhassanak. Előfordulnak azonban más esetek is. Egy középkorú asszony rendkívüli segélyért jött. Szánalmas hangon adta elő életének sorsfordulóit. Az a típus, aki sok mindenbe be­lekezdett, de nem volt ki­tartása ... — Beteg? — Egészséges vagyok. Jól jönne most a pénz, kisegíte­ne a bajból. — Miért nem próbál elhe­lyezkedni, hiszen annyi a munkaalkalom? — Nem vesznek fel. Kü­lönben, én is válogatós va­gyok. — Hova szeretne elmenni? — A hűtőházba. A hűtőházba nem vették fel. A megpályázott munka­kör be volt töltve. A mun­kaügyi osztály mást ajánlott. Sem ez, sem az nem felelt meg. Végül Orosházán kö­tött ki. Először elégedett volt munkájával, aztán egyik napról a másikra meg­változtatta a véleményét, és otthagyta a munkahelyét. Ismét a szociálpolitikai cso­portnál kopogtatott segé­lyért. Ilyen is van. Notórius ügy­fél. Elgondolkoztató esetek A megyeszékhelyen 188- an kapnak rendszeres szo­ciális segélyt. Elsősorban egyedül álló, idős emberek, illetve olyanok, akiknek van ugyan tartásra kötelezett hozzátartozójuk, de jövedel­mük személyenként nem éri el a havi 1690 forintot. A segély összege havi 1360 fo­rint. Ez az értékhatár. Ami azt jelenti, hogy olyanok is kaphatnak rendszeres szo­ciális segélyt, akik kereset­tel, jövedelemmel, sőt jára­dékkal, vagy nyugdíjjal ren­delkeznek, de az nem éri el a rendeletben meghatáro­zott értékhatárt. A rendsze­res szociális segélyezés cél­ja, hogy államunk a taná­csi szervek útján intézmé­nyesen — rendszeres havi juttatással — gondoskodjék azokról, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt munkaképtelenek, kereset­tel, jövedelemmel nem ren­delkeznek, tartásképes hoz­zátartozójuk nincs, s emiatt megélhetésük más úton nem biztosítható. Gyakran azonban olyanok is felkeresik a szociálpoliti­kai csoportot, akiknek van tartásra képes hozzátartozó­juk. Egy idős asszony segé­lyért kopogtatott be. Mond­ván, csekély járadékán kí­vül nincs más jövedelme. Van azonban két fia. Mind a ketten jól keresnek. Édes­anyjukról azonban megfe­ledkeztek. — Forduljon bírósághoz és kérjen szülőtartást. De hiva­talosan is elindíthatjuk az eljárást. — Nem, azt nem. Én a gyermekeimtől nem kérek semmit — tiltakozott az idős asszony. Elgondolkoztatóak ezek az esetek. Miként a tavalyi is, amikor megnyílt az öregek 5. számú napközi otthona. Több idős ember kérte a felvételét. De amikor meg­tudták, hogy nem csekély nyugdíjukból kell megtérí­teni a díjat, hanem a tar­tásra köteles hozzátartozó­iknak kell azt megfizetni, elálltak a szándékuktól. Idős korukban is inkább adnak, minthogy kérjenek a gyer­mekeiktől, akiket becsülettel felneveltek. Akadnak azon­ban szép példák is. Egy hét­gyermekes, idős házaspár kérte felvételét az öregek napközi otthonába a kö­zelmúltban. Az 1700 forintos nyugdíjukból a gondozási díjat a szabályok értelmé­ben nem lehetett levonni. A hét gyermek írásos nyilat­kozatot juttatott el a szo­ciálpolitikai csoporthoz, hogy kifizetik a havi 660 forintos térítési díjat, csak vegyék fel szüleiket az otthonba. Természetesnek vették, hogy gondoskodnak azokról, akik felnevelték őket. Nagy felelősség szociális ügyekben dönteni. A szociál­politikai csoport ennek tuda­tában jár el. A város jelen­tős összeget fordít ezekre a feladatokra. A múlt évben Békéscsabán 2 millió 658 ezer forintot költöttek a rá­szorulók szociális segélyezé­sére. A csökkent munkaké­pességűek támogatására pe­dig egymillió 447 ezer forin­tot. Ezek a számok önmagu­kért beszélnek. Serédi János n veszélyeztetett gyermekekért több fiatalkorú vét a törvé­nyek ellen. Érzékeltetéskép­pen: 19 gyerek kisebb-na- gyobb csoportokba verődve követett el rongálást, lopást. Az előadók egyik legszebb és legnehezebb ténykedése az örökbefogadás engedélyezése. Békésen évente két-három állami gondozottat fogadnak gyermeküknek, akiket a vér­szerinti szülők egyáltalán nem látogatnak. Véradás szívműtéthez A Békés megyei Vér­transzfúziós Állomás Bé­kés megyei vezetősége az alapszervezetek, valamint a megyében működő véradó­állomások a hetvenes évek elején határozták el, hogy a Békés megyei betegeknek a megyéből gyűjtik össze a szív- és érműtétekhez szük­séges vérmennyiséget. A kli­nika irányításával működő dél-alföldi regionális egy­ség keretein belül más me­gyék betegeinek gyógyulását is segítik vérrel. Az alig egy hete lapunk­ban megjelent kishír alap­ján, amely Drienyovszki Pálné békéscsabai pedagó­gus szívműtétét adta tudtul, a megye minden tájáról je­lentkeztek véradók, hogy segítsenek, hozzájáruljanak az operációhoz. Mentek vért adni békéscsabai pedagógu­sok, vállalatok, intézmé­nyek dolgozói, s január 25- én már több mint 45 liter gyógyító plazma állt az ál­lomás rendelkezésére. Hét­főn, január 28-án még 100- an jöttek el a békéscsabai véradóállomásra, néhányu- kat megkérdzetük: Frizsnyicz Mihályné Me- zőmegyerről jött: — Évekkel ezelőtt a fér­jem esett át súlyos műtéten. Akkor a családtól és oros­házi lakosoktól kapott se­gítséget. Azelőtt is, de azóta minden ilyen hír hallatára megdobban a szívünk. A DÉMÁSZ egyik dolgo­zója, nevét ugyan nem árul­ta el, de többedmagával jött el az évi rendszeres véradó­nap után, hogy segítségére legyen a pedagógus gyógyu­lásának. A szép példa nyo­mán még egy fiatalembert kérdeztünk meg. Ö növény- termesztő gépész a Szabad­ság Tsz-ben. — A család vitába keve­redett annak hallatára, hogy ma eljövök ide, de végül is az én álláspontom döntött. Én azt vallom, a segítség- adás fontos a pedagógus számára, de lehetne ilyen helyzetben a hozzátartozóm, vagy jómagam, s akkor bi­zonyos, hogy ugyanennyien jönnének vért adni. . Az állomás vezetőjétől megtudtuk, hogy igen sok helyről jelentkeztek, kilenc iskolából, a honvédségtől, a rendőrségtől, és csaknem 15 vállalattól. Ebben a hónap­ban az Endrődi Cipész Szö­vetkezet nődolgozója, egy 14 éves kisfiú és egy ötéves kislány szívműtétére kerül sor Szegeden. Mosógép vagy Patyolat? Drága az önkiszolnálás - népszerű a bérágynemü - állami támogatással fejlesztik a szolgáltatást A családok százezrei mér­legelik, mi a kifizetődőbb, a kényelmesebb: az otthoni mosás vagy a Patyolat szol­gáltatásainak igénybevétele. A választás a népgazdasági tervezés szempontjából sem közömbös, hiszen annak megfelelően kell több mosó­gépet forgalmazni vagy a szolgáltató hálózatot bővíte­ni. A kereskedelmi forgalom és a szolgáltatás adatai arra utalnak, hogy a háztartások tekintélyes része — mindket­tőt választja. Igyekszik mo­sógépet is beszerezni, ugyan­akkor a szennyes egy részét — főként a vasalást is igénylő, terjedelmes ágyne­műt, asztalneműt, törülközőt — a Patyolatba hordja. A Patyolat-vállalatok és a hasonló funkciójú szövetke­zetek 1970-ben még csupán 269 millió forint értékben vé­geztek a lakosság számára mosást, nyolc évvel később viszont már 409 milliót tett ki a mosatási számlánk. Ez természetesen nemcsak a családok elhatározásán mú­lott, hanem a mosodák és a felvevőhelyek számának gyors növekedésének is kö­szönhető. 1978-ban — a Központi Szolgáltatásfejlesztési Kuta­tóintézet legutóbbi kimutatá­sa szerint — az országban 19 vállalat, 20 szövetkezet és 293 kisiparos foglalkozott textil- tisztítással. A vállalatok és a szövetkezetek 47 üzemet és 148 szalont működtettek, 16- tal többet, mint 1977-ben. (1975-höz képest másfélszere­sére nőtt a szalonok száma.) Különösen vidéken, ahol a fővárosinál gyérebb a háló­zat, általában komplex sza­lonokat létesítettek, vagyis olyanokat, amelyek mosást és vegytisztítást egyaránt vállalnak. Egyes szalonokban olyan automatákat is felállítottak, amelyeken — érme bedobá­sával — az ügyfél maga vé­gezheti mind a mosást, mind a vegytisztítást. Csakhogy ezeknek a gépeknek nem volt nagy sikerük, ami alig­hanem azzal magyarázható, hogy az árakat aránytalanul állapították meg. Egy kiló ruha mosása például keveseb­be került, ha a Patyolatra bíztuk a műveletet, mintha magunk álltunk, vártunk a gép mellett. A szalonokat nem számít­va, 1978-ban az országban 1272 felvevőhely volt, 35-tel több, mint az előző esztendő­ben. Bár abszolút számban a fővárosban vették és veszik igénybe a legtöbben ezt a szolgáltatást, a hálózatbővü­lés, a mosatás igénybevétele vidéken sokkal gyorsabban növekedett. Az utóbbi három évben vidéken 75 százalék­kal nőtt a ruhamennyiség, amit a vállalatok és a szö­vetkezetek a lakosság szá­mára kimostak. (Emellett még a közületek szennyesét is mossák, tisztítják.) 1975- ben a lakossági mosás orszá­gos mennyiségének kereken 30 százalékát adta a vidék, 1978-ban ezzel szemben már 41 százalékát. Kiemelkedő a fejlődés Szabolcs, Zala, Tol­na, Nógrád és Békés me­gyében. Az összes lakossági mosás­nak már 12 százalékát az úgynevezett kölcsönzött bér­ágynemű képezi. A nemzet­közi tapasztalatok arra utal­nak, hogy ez az arány a jö­vőben tovább fog növekedni. Jól igazolják ezt azok a me­gyék, amelyekben hosszú éveken át igen kevés ruhane­műt mosattak a vállalatok­kal, a szövetkezetekkel, de amikor bevezették az új szolgáltatást, az ágynemű­kölcsönzést, jelentősen meg­nőtt a mosnivaló mennyisé­ge. Ez történt például Tolna A tanácsok gyámügyi ügy­intézőinek sokrétű, ugyanak­kor felelősségteljes a mun­kájuk. így van ez Békésen is, ahol az elmúlt három év­ben 1825 ezzel kapcsolatos aktát iktattak, s 855 határo­zatot hoztak. A számok is bizonyítják: a veszélyeztetett kiskorúak védelme fontos fel­adata a gyámhatóságnak, hi­szen az elsődleges cél az, hogy a családot alkalmassá tegyék a gyerekek nevelésé­re. Az elmúlt évben 112 kis- ; korú neve mellé írták a V- \ betűt, akik 63 családból ke­rültek ki, s ezek 18 százalé­ka cigány. Leggyakrabban jegyzőkönyvet vettek fel, és figyelmeztették a szülőket, kapcsolatot teremtettek a ne­velési tanácsadóval, az ideg­gondozó intézettel, 7 esetben pedig alkoholelvonó gyógy­kezelést kezdeményeztek az apa, vagy az anya ellen. Je­lenleg 4 veszélyeztetett csa­ládnál hivatásos pártfogó van. Ennek is köszönhető, hogy év közben 7 családnál szüntették meg a „gondo­zást”. Figyelemre méltó az is: ezeket a gyerekeket anya­gilag is segíti az állam. Ne­velési, rendkívüli segélyben részesülnek. Tavaly 187 gyer­mek csaknem 106 ezer forin­tot kapott ilyen címen. m^^fríkkTn t0I^roshan S Az Javában tombol még a tél, de a Sasad Mgtsz üvegházaiban trópusi időjárás — harmincfo- 1979-es esztendő végén 74 ! k°s meleS és nyolcvanszázalékos páratartalom — Uralkodik. Ezekben a napokban nyílik a kiskorú volt intézetben Ezek mintegy kétezer tő különböző fajtájú orchidea. A növényház kertészei a gondos nevelés után dd r«aiárihói kerültek ki Ke- í szedik a pompás, egzotikus virágokat és szállítják az üzletekbe vés az utógondozott, annál : (MTI-fotó — Danis Barna felvétele — KS) megyében, ahol a kölcsön­zött ágyneművel együtt már az egy kilót is meghaladja az egy lakosra jutó évi mo­satás mennyisége. Jellemző, hogy a fiókokkal viszonylag sűrűn behálózott megyeszékhelyeken nem ala­csonyabb a mosási „fejadag”, mint Budapesten; a vidék mégis alacsonyabb átlagát te­hát a kisebb települések gyé­rebb ellátása magyarázza, nem pedig holmi konzervati­vizmus. Miért nem fejlesztik hát gyorsabban a felvevőhálóza­tot? Természetesen nem elég egy-egy fiókot nyitni a ki­sebb településeken — ami még nem járna sok kiadás­sal — hanem a távoli köz­ségekből a központi helyen levő mosodákba el is kell szállítani a ruhaneműt. S a munka végeztével természe­tesen visszaszállítani. Ez pe­dig már meglehetősen sok pénzbe kerül. Emellett a szolgáltatás to­vábbi fejlesztéséhez újabb nagy teljesítményű gépeket is be kell szerezni, méghoz­zá külföldről. Hogy ez mi­lyen sokba kerül, arra jel­lemző, hogy 1978-ban a tex­tiltisztító szervezetek gép­importja meghaladta a 140 millió forintot, s a behozatal 68 százaléka tőkés országok­ból származott. Ennek elle­nére további központi moso­dák épülnek egyebek között Békásmegyeren, Miskolcon, Veszprémben, Putnokon. De a felvevőhálózat, a ru­haneműt szállító teherautó­park és a nagy teljesítményű mosógépek sem merítik ki a fejlesztéshez szükséges beru­házásokat. Gondoskodni kell az üzemeken belüli, méghoz­zá gépesített anyagmozgatás­ról, megfelelő helyiségekről az előkészítő folyamatok el­végzéséhez, és a tiszta, vala­mint a szennyes ruha elkü­lönített tárolásáról, raktáro­zásáról is. Ráadásul termé- % szetesen ez a szolgáltatás is munkaerőt igényel, de csak korlátozottan kap. Ennek az is az oka, hogy a Patyola­toknál, illetve a szövetkeze­teknél dolgozók átlagkerese­te alacsonyabb, mint az ipar­ban foglalkoztatottak átlag- keresete. Mindennek ellenére, amint a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is bővítik a mo­sodák, a felvevőhelyek háló­zatát. És az árakra sem le­het panasz: a közelmúltban történt áremelés előttig év­tizedeken át változatlan áron mosták, tisztították a válla­latok, a szövetkezetek a la­kosság ruhaneműjét. A tava­lyi áremeléssel sem fedezték a népszerű szolgáltatás költ­ségeit: a mosatást ma is tá­mogatásban részesíti az álla­mi költségvetés. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a családok többsége mosógépet tart otthon, ágy­neműjét olykor •— vagy akár rendszeresen — mégis a Pa­tyolatba viszi. Gál Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom