Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

EB2EEBS Elhuny! Gyáros László Gyáros László nyugalmazott nagykövet, a Magyar Par­tizán Szövetség tagja, a Szocialista Hazáért Érdemrend — és más magas kitüntetések — tulajdonosa, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom ismert személyisége 72 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkednek. MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA, MAGYAR PARTIZÁN SZÖVETSÉG, magyar Újságírók országos szövetsége Aktiv kiállás a béke- ás barátsági munkában Ülést tartott a pedagógus-szakszervezet központi vezetősége 1980. február 1., péntek a KISZ-ben A Hazafias Népfront me­gyei béke- és barátsági munkabizottsága január 31- én, tegnap délelőtt Békés­csabán ülést tartott. A napi­rendi pontok megvitatása előtt dr. Fábián Ágnes, az Országos Béketanács tagja beszámolt a IX. magyar bé­kekongresszuson szerzett ta­pasztalatairól, továbbá az ott elfogadott állásfoglalásokról. Ezután Bálint Tibor, a munkabizottság titkára is­mertette a testület 1979. II. félévi tevékenységét. Töb­bek között azt indítványoz­ta, hogy a jövőben célszerű még több rétegtalálkozót szervezni, és a tartalmi szín­vonal emelése végett konk­rétságra kell törekedni. Nagy József, a testület elnöke megyénk nemzetiségi lakos­ságával való foglalkozás szükségességére; Hüttner Vilmos, a megyei pártbizott­ság munkatársa pedig az Január 31-én, csütörtökön a Békéscsaba és Környéke Agráripari Egyesülés 22 tag­gazdaságának KISZ-titkárai tartottak megbeszélést a szervezetek feladatairól, az együttműködés módozatairól. A békéscsabai székházban összegyűlt titkároknak az egyesülés igazgatója, Nagy Mihály adott tájékoztatást az idei év célkitűzéseiről, majd a résztvevők feladat­tervet fogadtak el. Megállapodtak abban, hogy 1980-ban a Békéscsaba és Környéke Agráripari Egye­sülés KISZ-esei szervezik meg a BAGE-napokat, ame­lyen az ország négy egyesü­lésének fiataljai vesznek részt. Az igazgatótanács ajánlására fokozatosan be­vezetik a számítógépes gaz­ideplógiai munka folytatá­sában tanúsítandó aktív ki­állás, meggyőző erejű agi­táció fontosságára hívta fel a figyelmet. Tekintettel a világpolitikai események gyors egymásutániságára, több hozzászóló is javasolta, hogy elsősorban autentikus, e kérdésekben jártas sze­mélyeket kérjenek fel elő­adások, külpolitikai tájékoz­tatók megtartására. A területi munkabizottsá­gok rendelkezésére áll a me­gyei népfront nemzetközi béke- és barátsági munka- bizottságának 1980. évi ren­dezvényeit és tanácskozási tervét tartalmazó anyag, valamint az az évforduló- naptár, amelyet feladataik, céljaik megvalósításakor jól hasznosíthatnak. A program szerint május 9-én Békés­csabán rendezik meg a bé­kehónap megyei nyitóün­nepségét. daságirányítás új rendszerét. Gépesítik az ügyvitelt, a számvitelt, a berendezése­ket az adatfeldolgozás, a tervezés, az ellenőrzés fel­adatainak megoldásában hasznosítják majd. Ebben a munkában vállalnak kezde­ményező szerepet a BAGE KISZ-szervezetei. A megbeszélésen a titká­rok a KISZ-szervezetek együttműködéséről írtak alá megállapodást. Ennek ér­telmében a KISZ-titkárok tanácsa jogosult többek közt állást foglalni az egyesülés­ben dolgozó fiatalokat érintő valamennyi kérdésben. Vé­gezetül az Alkotó Ifjúság mozgalomban való részvé­telre pályázati felhívást fo­gadtak el. Ha a tanácsok, az iskolák, más oktatási intézmények jó gazda módjára, ésszerűen és takarékosan gazdálkodnak az idei fejlesztésekre és fenn­tartásra, működtetésre ren­delkezésre álló pénzzel, tö­retlenül folytatódhat az ok­tatás fejlődésének folyama­ta — hangsúlyozta Garam- völgyi Károly oktatási mi­niszterhelyettes, a Pedagógu­sok Szakszervezete Központi Vezetőségének mai ülésén. A pártkongresszus irányel­vei a közlekedésen belül ki­emelik a vasút szerepét a nagy távolságú személy- és árufuvarozásban. Ezt tükrö­zik már a MÁV idei tervei is, a mennyiségben nagyabb feladatokat, amelyeket a mi­nőségi színvonal javításával együtt kell teljesíteni. Mind­ez minőségi változást köve­tel a szakszervezeti munká­ban is — szögezte le a Vas­utasok Szakszervezetének Központi Vezetősége tegnapi ülésén kialakított állásfogla­lásában. A központi vezetőség az idei térvek teljesítésével kap- csolatos szakszervezeti tenni­A legfontosabb feladat az idén is a lakossági és a kö­zületi szolgáltatások mennyi­ségi és minőségi szintentar- tása, amit szervezési, takaré­kos anyag- és energiagazdál­kodási intézkedésekkel, a munkaerő hatékony foglal­koztatásával segítenek elő — hangsúlyozta Horn Dezső mi­niszterhelyettes, a posta ve­zérigazgatója a Postások Szakszervezetének tegnapi aktívaértekezletén. A tanács­kozáson részt vett Pullai Ár­pád közlekedés- és postaügyi miniszter is. Az idei tervekről szólva a vezérigazgató egyebek között A TIT Békés megyei Szervezete és a megyei KBT által szervezett és lebonyolí­tott közlekedési szabad- egyetem hallgatói szerdán tettek vizsgát. A több hetés előadássorozat alatt a hall­gatók időszerű ismereteket szereztek közlekedésbizton­ságból, energiatakarékosság­ból, jogi ismeretekből és más, a közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókról. A tanultakról tesztlapos felmérés során vizsgáztak és 48-an kaptak igazolványt a tanfolyam si­keres elvégzéséről. Kulcsár Ferenc rendőr százados, a megyei KBT titkára vála­A szakszervezet vezető tes­tületé az idei közoktatási, fejlesztési célkitűzéseket te­kintette át. Megállapították: már jól látható, hogy az V. ötéves terv fejlesztési céljait csaknem minden vonatkozás­ban sikerül túlteljesíteni. Az óvodai ellátásban például az eredeti feladat az elért színt megtartása volt, a tervezett 84 ezer új óvodai hellyel szemben viszont öt év alatt várhatóan 104 ezer létesül. valók közül kiemelte: a szer­vezési intézkedések végrehaj­tását segítsék elő a dolgo­zók cselekvési készségnek ki­bontakoztatásával, a rend és a fegyelem megszilárdításá- vel, a jogok és a kötelessé­gek együttes érvényesítésé­vel. A szakszervezeti bizott­ságok ösztönözzék a dolgo­zókat és a műszakiakat az üzemvitel tartalékainak fo­kozottabb feltárására, a mun­kát ésszerűsítő javaslatok ki­dolgozására. A bizalmiak közreműködésével segítsék a gazdasági vezetőket a kellő­en ki nem használt munka­körök összevonásához, a szol­gálat egyszerűsítéséhez. elmondotta, hogy minden ed­diginél jobban fejlesztik a te­lefonszolgáltatást. A közpon­tok kapacitása 52 ezer állo­mással bővül, ebből Buda­pesten 30 200 új előfizető jut­hat telefonhoz. A központok közötti üzembiztonság javí­tására bevezetik a vezeték nélküli mikrohullámú rend­szert öt fővárosi központban. A moszkvai olimpiaközvetí- tésékhez — az eddigi mun­kát folytatva — kiépítik a telefon-, rádió- és az űrtáv­közlési összeköttetéseket, a műsorokat nemcsak a hazai előfizetőkhöz, hanem más or­szágokba is továbbítják. szolt a hallgatók kérdéseire és kérte a hallgatókat, hogy a tanultakat munkahelyü­kön is hasznosítsák. Budapesten tegnap befejező­dött az Egyházak Világtanácsa vezetőinek és a kelet-európai szocialista országokban élő egy­házak képviselőinek tanácskozá­sa. A résztvevők egyhangúlag megállapították, hogy a világ- politikai helyzetben a közel­múltban megnőtt feszültség el­lenére komoly remény van ar­ra, hogy pozitívan tovább fej­lődjenek az Egyházak Világta­nácsának — a szocialista orszá­gokban és a világ más részei­ben élő — tagegyházai között kialakult kapcsolatok. Kifejezték a világbékéért ér­zett felelősségüket és aggodal­Számvetés E lérkezett ismét a számadás és tervezés ideje a Kommunista Ifjúsági Szövetségben. A KISZ KB 1974 áprilisában hozta a következő határoza­tot: „Valamennyi KlSZ-szer- vezet tagjai és vezetői éven­ként egyszer kötelesek szá­mot adni egymásnak a szö­vetségben végzett tevékeny­ségükről; a választási rend­szer további egyszerűsítésé­vel újjáválasztani a vezető­séget, kicserélni a tagsági igazolványokat; a tagok vál­lalásai, KISZ-megbízatásai alapján öszeállítani éves ak­cióprogramjukat. Ezzel ki­alakul a mozgalmi év egysé­ges periódusa, a tervezés, a számadás és a számonkérés kötelező módszere. Mindez két taggyűlésen történjen: februártól május közepéig.” Február 1-ével tehát kez­detét veszi a KISZ-ben a „két taggyűlés” időszaka. Az első a mozgalmi év zá­rása, a második pedig az új, 1980—81-es évi periódus kezdetét jelenti. így foglalja egységes keretbe a KISZ- munkát a tavasztól tava­szig tartó mozgalmi év, melynek legfontosabb fel­adatait a Központi Bizottság akcióprogramja határozza meg. E tervezési rendszer célja az egységes, tervszerű szervezeti élet, melyben egymásra épül az értékelés­számonkérés, a tervezés és feladatvállalás. „Ki mint vet, úgy arat” tartja a közmondás, Nos, a szóban forgó tavaszi tag­gyűlések valóban a teljes mozgalmi évre meghatározó jelentőségűek. Ha nem is minden, de nagyon sok mú­lik e két taggyűlésen. Sőt, az első taggyűlést megelő­ző, a KISZ-vezetők és az egyes tagok közötti szemé­lyes beszélgetéseken is. A tagság véleménye így épül be a vezetőség beszámolójá­ba — nem közömbös tehát, mennyire őszinték, felelős­ségteljesek ezek a beszélge­tések. Az első taggyűlésen törté­nik azután a mozgalmi év­ben végzett munka összeg­zése, az egyéni vállalások értékelése, majd az új veze­tőség megválasztása. Nem könnyű dolog nyíltan kimon­dani: itt és itt hibáztunk, a lehetőségektől elmaradtunk, egyes elképzeléseinket rosz- szul, vagy egyáltalán nem váltottuk valóra, sőt, eset­leg hibásan terveztünk. De a közösség, és az egyének valódi érdeke azt diktálja, hogy önámítás helyett néz­zenek szembe a tényekkel, hiszen az „elhallgatás”, vagy Mezőkovácsházán tegnap tartotta az év első ülését a nagyközségi tanács. Először a költségvetési és fejlesztési tervet vitatták meg. Az Ár­pád utcában kerékpárutat alakítanak ki. A fejlesztési tervben szerepel egy 60 sze­mélyes bölcsőde első építési ütemének befejezése, melyet december 31-ig szeretnének kivitelezni. A nyolctantermes általános iskolát augusztus 20-án adják át. Építési ösz- szege 7 millió forint. A ter­vek megvalósításához a la­kosság anyagi hozzájárulásán túl 3 millió forint értékű tár­sadalmi munka elvégzését tervezik.. mukat az európai fegyverkezési verseny gyorsulása, a SALT—II. ratifikálásának elhalasztása és a kelet—nyugati kapcsolatok rosszabbodása miatt. * * * Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal el­nöke találkozott dr. Edward Scott kanadai anglikán érsek­kel, az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának elnöké­vel, dr. Philip Potterrel, az Egy­házak Világtanácsának főtitká­rával, valamim a szocialista or­szágokból érkezett több egyházi vezetővel. a baklövések, a felelőtlenség, a lustaság „kisebb hiányos- ség”-ként való kezelése előbb-utóbb megbosszúlja magát: széthullhat a közös­ség. Az őszinte, a felelősség- teljes értékelés, természete­sen nem azt jelenti, hogy betű szerint szükséges ra­gaszkodniuk az akcióprogra­mokban, egyéni vállalások­ban rögzített tervekhez, fel­adatokhoz. Ahol jól sikerülnek az ér­tékelő taggyűlések, ott könnyebb az új mozgalmi év tervezése is, hiszen tisztán látja a tagság, a vezetőség, hogyan tovább? A KISZ KB által közreadott központi akcióprogramot — melyet a közvetlen irányító KISZ- bizottság kiegészített — csak saját adottságai, képességei, körülményei ismeretében tudja valóban testre szabni egy-egy alapszervezet. Külön szükséges szólni a második taggyűlés kapcsán a KISZ-tagok egyéni vállalá­sairól, megbízatásairól. „Mit is írjak be?” — kérdik so­kan a titkárt, KISZ-cso- portvezetőt, aztán meggon­dolatlanul vállalnak erejü­ket, képességüket meghala­dó vagy éppen számukra túl könnyű feladatokat. Nos, az egyéni vállalások alapja mindenekelőtt a KlSZ-szer- vezet akcióprogramja lehet, amely végül is akkor kiindu­lópontja igazán a tervszerű, rendszeres munkának, ha az abban foglalt feladatoknak, programoknak személy sze­rint vannak gazdái, akiktől számon kérheti a közösség az eredményt. Így alkothat va­lóban egységet az ifjúsági szövetség munkájában a „mi” és az „én”. S zámvetés, tervezés — ez zajlik tehát a kö­vetkező hetekben, hó­napokban pártunk ifjúsági tömegszervezetében. Ponto­sabban: ez is. Mert a szer­vezeti élet ezen eseményei nem szorítják háttérbe a KISZ-munka más területeit, a közélet eseményei iránti érdeklődést, aktivitást. Az ifjúkommunisták megkülön­böztetett érdeklődéssel te­kintenek pártunk közelgő kongresszusa elé, a munká­ban, a tanulásban igyekez­nek helytállni. Részt vesz­nek a kongresszus tiszteletére kibontakozott munkaver­senyben, s a forradalmi ifjú­sági napok rendezvénysoro­zatával köszöntik a nagy ta­vaszi ünnepeinket; március 15-ét, március 21-ét és áp­rilis 4-ét. T. I. Kondoroson is a költségve­tésről és a fejlesztésről tár­gyaltak a tanácstagok. A szo­ciális és egészségügyi ága­zatban az elmúlt évi 421 ezer forint kiadást 621 ezer fo­rintra növelték. Ez összefügg az élelmiszerárak növekedé­sével és a segélyek összegé­nek emelésével. Jelentős tétel a község költségvetésében az utak karbantartása, összesen 2 millió 80 ezer forint. A fej­lesztési alapból 100 ezer fo­rintot fordítanak az útháló­zat kiépítésére, 200 ezer fo­rintot az óvoda tetőcseréjére, valamint az MHSZ-székház homlokzatának felújítására. Ebben az évben készül el az úi iskola kiviteli terve, amely 435 ezer forint lesz. A költségvetési és fejlesztési terv megvitatása után a te­lepülés tisztasági mozgalmát és a környezetvédelem együttes feladatát tárgyalták meg a tanács tagjai. Végül a társadalmi munka elmúlt évben elért eredményeiről szóltak, összesen 521 ezer fo­rint értékű munkát teljesítet­tek, melynek keretében 490 méter járda készült el, a vízhálózat bővítésénél 35 ezer forint értékű munkát telje­sítettek, és részt vett a la­kosság az Árpád utcai sport­park építésében is. | Sértések Budapesten jártam a napokban. A taxis elvitt a meg­• adott címre, mire én számlát kértem 18 forintról, mert az óra világosan mutatta, ennyit kell fizetnem. Ekkor ő ; legalábbis számomra — meglepő kérdést tett fel. — Mennyiről írhatok? majd látva döbbent arcomat, s • kezemben a kikészített húszast, átnyújtotta a 18 forintról : kiállított papirost. Nos, utólag, a vonaton volt időm megrágni magamban a dolgot. Két sértés is ért, nyugtáztam. Az egyik, hogy a visszajáró két forintot e szavakkal adta át: — Tessék el- ; tenni, kell majd ez a buszra! A másik, s ez a nagyobb baj, hogy feltételezte rólam — sőt, partnernek számított abban —, hogy kisebb (nagyobb?) összegben, de egy vál­lalat zsebére legyek figyelmes vele, s nem utolsósorban ; magammal, mert a többletből lehúzható sápból bizonyára mindketten részesültünk volna megosztva, megegyezés szerint. Vagy, ha csak neki szánnék 10—15 forintot, akkor más lenne a helyzet? Van, lehet-e jogom arra, hogy a most oly sokat emlegetett közvagyonból megjátsszam a bőkezűt? S valóban bőkezű vagyok-e akkor, vagy csak egyszerűen könnyelmű, hiszen nem az én zsebemre megy ; a dolog?! S aztán eszembe jutott, vajon hányán íratnak többet a számlára cinkosan összemosolyogva a taxi vezetőjével? S hányán csevegnek órákig a szülőhelytől vidékre szakadt rokonnal, ismerőssel a vállalat telefonján, netán az állam költségén? S akad-e vállalat, amely nem fizette még ma­gánlevelek postaköltségét, s akkor még nem is kalkulál- ; tani bele a munkaidő alatt papírra vetett sorok idejét! • De nem sorolom tovább. ■ Egy biztos. A taxis számára én túl „vidéki” vagyok ah­hoz, hogy az állam pénzén borravalót osztogassak. Ám • tanulság akad: a jövőben leszek olyan dörzsölt, hogy a ; 18 forintot mutató órára 3 forintos számlát kérek, s ak­kor rajta a sor a meglepődésben. N. Á. II BÜGE KISZ-titkárainak tanácskozása vnMmWHMMtMMMMmiMMHMWMMttUMMMMtl Tegnap a mezőkovácsházi Űj Alkotmány Tsz-ben 11 csapat részvételével munkavédelmi vetélkedőt rendezett a szövetke­zet. Az első helyen végzett a Terménytároló és -tisztító üzem karbantartó brigád csapata. A második helyet szerezték meg a Vetőmagtároló brigád tagjai, harmadik helyen végeztek a szarvasmarhatelep tehenészbrigádjának tagjai. Képünkön a győztes csapat' kapitányának dr. Eleki János tsz-elnök át­nyújtja az 1200 forintos pénzjutalmat Fotó: Veress Erzsi mvmuwHVwwuwwHwwutmunttvmwnm, n gazdasági munkát segítő feladatok Az idei tervekről tárgyalt a postások aktívaértekezlete Befejeződött a közlekedési szabadegyetem Nemzetközi egyházi tanácskozás Tanácsülésekről jelentjük /

Next

/
Oldalképek
Tartalom