Békés Megyei Népújság, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-28 / 227. szám

- HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS Bácsi, keljen fel! Nem volt nagy forgalom a vásárcsarnokban. Talán csak azok fordultak meg reggel, akik elfelejtettek valamit megvenni a szombati piaci napon, vagy csak most ér­nek rá bevásárolni a vasár­napi ebédhez valót. A ki-be sietőket egy dülöngélő, fel­tűrt ingujjban levő öregem­ber tartóztatja fel, aki bi­zonytalan léptekkel halad kerékpárja felé. Sikerül is megkapaszkodnia a bicikli- kormányba és az ülésbe. Ro­gyadozó térdekkel egyensú­lyozva áll egy darabig, s úgy látszik esze ágában sincs elindulni. Aztán mint­ha erőre kapott volna, ki­húzza magát, majd néhány lépésre eltávolodik a jármű­től. Ekkor hirtelen egyensú­lyát veszti, és mind alacso­nyabbra ereszkedve groteszk módon, guggoló pózban szök­décsel hátrafelé. Már cirku­szi akrobataszámba menne, ha ebből a helyzetből újra ki tudna egyenesedni. De er­re már képtelen, sőt hanyatt esik, és fejét beveri a beton­ba. Fekete kalapja messzire elgurul tőle. Két férfi kész­ségesen felsegíti az imbolygó öreget, és óvatosan az út­menti gyepre ültetik, kerék­párját pedig melléje fekte­tik. Ök is sietnek, ezért ha­marosan sorsára hagyják. Am a szesz erősebbnek bizo­nyul, mert az ember eldől, talán csak azért, hogy pi­henjen egy kicsit? Két kis­fiú érkezik hozzá, s odaszól­nak: „Bácsi, keljen fel!” De az már rájuk sem hederit, úgy tűnik, hogy hosszabb al­váshoz készülődik. Aztán egy fiatalember felajánlja, hogy autójával haz^ vagy kórházba viszi. Erre az öreg már kissé magához tér, és lanyha mozdulatokkal tilta­kozik. „Legalább hagyja, bogy a padra fektessük, mert jön Szigorú Jóska és magát megbünteti.” — Mondja valaki. Erre csak egy legyintés a válasz. Már többen is ott állunk körülöt­te. A fekvő ember szemét vastag hályog borítja. Révül- ten felém mutogat, majd rám mordul: „Maga nyomo­zó? Kifizetem én a bünte­tést ...” Az egyik férfi nyug­tatni próbálja, s megkérdezi: „Bátyám, mennyit ivott ma­ga?” Erre az öregember még mindig fekve maradva ezt válaszolja: „Tudják, a fiam este kifőzette a pálinkát, hoztam belőle egy kis üveg­gel ... itt van a zsebembe... hagyjanak csak nyugton, ne izguljanak, pihenek egy órát, aztán hazamegyek” El­jövünk. S azután még egy­szer visszapillantunk. Az öreg nehézkesen felül, egyik térdét átkulcsolja kezével, s ráérősen, mint, aki csak ki­ránduláson van, békésen szemlélődni kezd, azután fe­jét térdére hajtva szoborrá mered... —y—n Nincs haszontalan termék Az utóbbi években külö­nösen nagy figyelmet fordí­tanak a világ szinte minden országában az energiatakaré­kosságra, és arra, hogy az emberiség fehérjeigényét a táplálkozásban mindenütt kielégítsék. Éppen ezért kap egyre fontosabb szerepet a mezőgazdaságban is a mel­léktermékek hasznosítása. Az utóbbi évtizedekben ipar­szerűvé váló mezőgazdasági termelés következtében ha­zánkban csak a fő termékek hasznosítására fordítottak fi­gyelmet. E káros szemlélet következtében jelentős mennyiségű tápanyagokban gazdag melléktermék pusz­tul el évről évre. Békés megyében a legna­gyobb mennyiségben képző­dő melléktermék a kukorica­szár, a gabonaszalma, a cu­korrépafej és ,a cukorgyár­tás melléktermékei. Haszno­sításukra az eddigieknél na­gyobb figyelmet kell szen­telni. A megyében évente előállított mintegy 400 va­gon szár jelentős részét nem hasznosítják. A betakarításá­hoz szükséges eszközök csak kis mennyiségben állnak a termelőszövetkezetek és ál­lami gazdaságok rendelkezé­sére, pedig a szár, a kuko­ricanövény tápanyagértéké­nek mintegy egyharmadát teszi ki. A cellulózban gazdag ku­koricaszár karbamiddal, melasszal, nyers répaszelet­tel vagy kukoricával kiegé­szítve a kérődzők jól haszno­sítható takarmánya lehet. A kukoricaszár betakarításának legolcsóbb és legegyszerűbb módja a legeltetés. A hasz­nosításnak ehhez a módjá­hoz azonban csak kevés gaz­daságban folyamodnak. A nagyüzemek közül követésre méltó példával jár elöl az újkígyósi Aranykalász Ter­melőszövetkezet, ahol a szár­ból és répafejből mellékter­mék szilázst készítenek. E gyakorlat elterjedésének ma már semmi sem állja útját. A gazdaságok vezetőinek szemléletén múlik hol és mi­kor lesz a melléktermékből takarmány. Sajnos ma még a kukori­caszár nagy részét hulladék­ként kezelik. Ésszerű felhasz­nálása hozzájárulhatna ah­hoz, hogy az állattenyésztési ágazatok jövedelmezősége megváltozzon. Főként a ke­vés szénával rendelkező üze­mekben lenne helyénvaló ez a gyakorlat. Az időpont he­lyes megválasztásával a szár keményítőértéke elérheti a 400 grammot kilogrammon­ként. A másik fontos mezőgaz­dasági melléktermék a leve­les cukorrépafej. Jó termés , esetén a leveles répafej mennyisége meghaladja a hektáronkénti 200 mázsát, vagyis ez Békés megyében évente mintegy 16 ezer va­gont jelent. A cukorrépa fel­dolgozásakor értékes mellék- termékek is keletkeznek, amelyek ugyancsak felhasz­nálhatók a takarmányozás­ban. A sarkadi és a mező- hegyesi gyárakban évente mintegy 40—42 ezer vagon nyers répaszeletet gyártanak, amelynek eddig csak 20—25 százalékát vásárolták meg a megye üzemei. Az idén a jó cukorrépa- termés következtében nagy tömegű ilyen melléktermék áll majd a gazdaságok ren­delkezésére. A felsorolt mel­léktermékek hasznosítása nemcsak üzemi, hanem nép­gazdaság! érdek is. A BUBIV gyulai bútorgyára felvesz gyors- és gépírni tudó nőt, titkárnői beosztásba, vala­mint női és férfi dolgozókat be­tanított munkakörbe. Jelentkez­ni lehet: Gyula, Balázs deák u. 6. szám. Az AFOR, Ásványolaj-forgalmi Vállalat, orosházi telepére felvé­telre keres kirendeltségi munká­sokat. Jelentkezés az AFOR oros­házi telepén. Cim: Orosháza, Csizmadia út. Azonnali belépéssel felvételre ke­resünk műszaki eladó szaksegé­det, minőségi áruátvevőt, raktári segédmunkást. Jelentkezés: Vi- dia Kér. V. kirend., Békéscsaba, Szerdahelyi út.___________________ Konyhai dolgozót, szakképzett konyhamészárost felveszünk. Je­lentkezés : iskolacentrum, köz­ponti konyha, Békéscsaba Gyulai út. A Békés megyei GMV István- malom üzeme állandó munkára felvesz: szállító rakodókat, bádo­gost, kőművest, tűzőrt. _________ A Békéscsabai Kötöttárugyár fel­vesz : gyakorlattal rendelkező gépíró adminisztrátort. Szőlőoltványok, lugasgyűjtemé­nyek termelői áron. Árjegyzéket díjmentesen küldök. Valiskó szőlész, Gyöngyös._______________ B ontásból Moszkvics 412-es mo­tor, váltó karosszéria és alkat- részek eladók. Gyula, Apor tér 6. Sürgősen, beköltözhetően eladó kétszobás, fürdőszobás lakás, társasházban, garázsai, mosó­konyhával. 5600 Békéscsaba, Bocskai u. 1. Érdeklődni: 29-én és 30-án._____________ k isebb, olcsó házat, kerttel, ven­nék Békés megyében (házrészt is), 50 ezer kp., többi havi 2000 Ft részlet. Hajnal Sándor, 2230 Gyömrő, Pázmány u. 17,________ U V forgalmi rendszámú 1200-as Zsiguli eladó. 5510 Dévaványa, Hunyadi út 40. Eladó Szentendrén, Pismány-he- gyen, déli fekvésű, összkomfor­tos üdülőház, 240 négyszögöl gyümölcsössel. „Igényes 172195” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe . _________________________ 1 000 négyszögöl szántóföld Bé­késcsabán eladó. Érd.: Szegfű u. 25.____ _________ ______________ B ékéscsabától 2 km-re 2 kát. hold föld bérbe kiadó. Érd.: Ihász u. 3, II. 1,________________ G yula, Erzsébet u. 25. számú kétszobás, fürdőszobás ház fize­tési könnyítéssel eladó. Egyedülálló, középkorú, elvált asszony saját lakásába nyugdíjas nénit családtagként befogad, vagy gondozását vállalja. „Meg­egyezünk” jeligére a békéscsabai lapkiadóba. Gondozónőt keresek idős szüle­im mellé (82, 89 évesek), eltar­tási szerződéssel lakásért vagy magas fizetésért. Cím: 5700 Gyu­la, Kuznyeck ltp. 25. 1/5. Soltész Istvánná, _________________________ G yula, Budapest krt. 16/A II. 7. számú kétszobás lakás 3 és 1/2 X 3 és 1 2-es konyhával. OTP-átvál- lalással, eladó. Érdeklődni: este 6—7 óra között._________________ G yula, Dózsa György u. 42. sz. alatt kétlakásos beköltözhető családi ház eladó (kertészeti le- hetőséggel). UL-es, bordó, 1300-as Dácia el- adó. Békéscsaba V., Pozsonyi 44. Eltartást vállalnék. Such Pálné, 5600 Békéscsaba, Thököly út 6. 5630 Békés, Kinizsi sor 3. szám alatt kerti traktor eladó.________ 1 980-tól önálló állást keresek az orosházi járásban. Képesítéseim: gépszerelő szakmunkás, tűzvédel­mi előadó, tervező-statisztikus- könyvelő, A, B, C, E vezetői engedélyem, érettségim van. Ajánlatokat „10 éve intézek” jeligére a békéscsabai lapkiadó­ba. ZB-s Dácia sürgősen eladó. Bé­késcsaba, Bartók B. u. 85,______ Z siguli megkímélt állapotban el­adó. Békés, Jantyik u. 2._______ T 5-ös Pannónia motorkerékpár és rendszám nélküli Warszava Combi eladó. Méhkerék, Kossuth 32.________________________________ K arambolozott Lada 1500-as ka­rosszéria eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap, Feledi János 5600 Békéscsaba, Dobozi út, Tanya 2204. Kétszobás házrész, négyszobásra kialakítható, a kert telekkönyvi- leg megoszthatóan eladó. Érdek­lődni: szombat, vasárnap 9—13 óráig. 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 10. szám alatt. ____________ 4 08-as Moszkvics 7000 Ft-ért el­adó. Doboz, Achim u. 9. Érdek­lődni: vasárnap. 12 db nyolchetes malac eladó. Békés X. kér., Tanya 50._______ 6 00 négyszögöl föld fél tanyával, beépített favázas íóliaházakkal eladó vagy kiadó. Ugyanott pe- rócsövek és kazán eladó. Gyula, Gyónj G. u. 11.__________________ Wartburg személygépkocsi eladó. 5621 Csárdaszállás, Arany János u. 20. Kertész.___________________ Z D 601-es Trabant jó állapotban eladó. Békésszentandrás, Bethlen 28. Farkas._______________________ K ing állomány, bontott faanyag és hódfarkú cserép eladó. Bé- késcsaba, Julius Fucsik u. 11/1. Német juhász, jól fejlődő, törzs­könyvezett, tetovált kölykök el­adók fenyveshavasi kennelből. Import apától, nagyon jó minő­sítésű anyától származnak. Ér­deklődni: levélben, illetve sze­mélyesen, Papp István, Kondo­ros, Bacsó u. 8._________________ G yula, Oláh Tódor utca 10. szá­mú ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Csatorna u. 6. sz. Gyula, Felszabadítók útja 55. szám alatt kertes családi ház, 300 négyszögöles telekkel, betonút mentén, eladó. Érdeklődni lehet: ugyanott du. 13 órától 17 óráig. Felújított 600-as Trabant, 1981-ig műszakizott, sürgősen eladó. Gyula, Mártírok útja 48/A. 4 után, _____________________________ O lajkályha, két és fél colos cent­rifugál szivattyú, felül üvegezett ajtó eladó. Gyula, Réz J. 18/B sz. alatt._____________________________ G yula, Külső-Törökzug 5. számú ház azonnali beköltözéssel eladó. IZ-s Wartburg igényesnek eladó. Érdeklődni: du. 5-től, Gyula, Gárdonyi 8.______________________ B első-Törökzugban 1600 négy­szögöl termelésre alkalmas föld, villanymotorral, 250 m lefekte­tett vizvezetékcsővel, víz a föld hosszában, kiadó. Érdeklődni: Gyula, Beleznai S. u. 4.________ U S 1500-as Lada eladó. Gyula, Budrló 27. Szabó.________________ G yula, Jász Lukács utca 10. szá­mú társasházban egyszobás, konyhás, kamrás lakrész eladó. Érdeklődni: hétköznap délelőtt 9 és 11 óra között, délután 3 és 5 óra között._______________________ 300 db bontott tégla eladó. Bé­késcsaba, Thurzó u. 11._________ B eépíthető telek eladó. Békés­csaba, Vörösmarty u. 29.________ Z ongora, körpáncélos, rövid, el­adó. 5600 Békéscsaba, Landler u. 20._____________________________________________ E ladó 7 éves RAJ-GAZ gépkocsi, Volga-motorral, érvényes műsza­kival. Lestyán János, 5553 Kon­doros, Tanya 153.________________ S zemélygépkocsi teherutánfutó eladó. 5600 Békéscsaba, Wagner u. 93._____________________________ Eladók: kerti traktorok, rako­mányhordozó gépek. 5500 Gyo­ma, Tanács út 13, (üoaciiy-zcg) IZ-s 1200-as Zsiguli, 1982-ig érvé­nyes műszakival, eladó. 5600 Bé­késcsaba, Kulich-ltp. 21. A III. 10._______________________________ B ékéscsabán, városközpontban, udvari házrész eladó, Achim u. ll. alatt. Érdeklődni: délután fél 5 után, vasárnap egész nap. 58 éves nyugdíjas nő lakásért ta­karítást vállal. „Megértés” jel­igére a békéscsabai hirdetőbe. RS 09/124 jó állapotban levő trak­tor. platóval és permetezővel, el­adó. Fülöp Géza 5666 Medgyes­egyháza, Gárdonyi u. 5.________ K özponti fűtéshez széntüzelésű kazán olcsón eladó. Békéscsaba V. kér., Székely M. u. 18. A vésztői Körösmenti Mg. Termelőszövetkezet pályázatot hirdet ÁLLATTENYÉSZTÉSI FÖÁGAZÁTVEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Feltételek: szakirányú agrártudományi egyetem, ötéves mezőgazdasági gyakorlat. Fizetés: a 19/1977. (V. 25.) MÉM —MüM sz. rendelet előírásai szerint. Lakás biztosítva. JELENTKEZÉSEKET: Körösmenti Mgtsz 5530 Vésztő, Báthori u. 4. sz. (Sás Menyhért term, főmérnök) címre kérjük. Telefonszám: Vésztő, 49. Telexszám: 83 216. A kétéves katonai szolgá­lat idején is fenntartható a munkahelyen megkötött CSÉB-biztosítás. A tagsági díj folyamatos fizetése mellett ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint a civil életben. Csupán a befizetésével adódik prob­léma, mivel nincs mód a munkabérből levonni a ha­vi tagdíjat. A katonai szolgálatukat töltő fiatalok azonban bár­melyik hozzátartozójukat megkérhetik, hogy gondos­kodjék helyettük a biztosí­tási díj befizetéséről. A be­vonuló a munkahely szerint illetékes Állami Biztosító egységet keresse > fel, ahol CSÉB-biztosítását kezelik, ott kérjen postai befizetési utalványt. Ezen a tagdíjat akár ő, akár hozzátartozója, minden hónapban befizethe­ti. Amennyiben nem jelent a családnak anyagi megterhe­lést, a negyedéves, féléves díjat előre is fel lehet adni. Egyébként a már bevonult fiataloknak is megvan a le­hetőségük arra, ha három hónapnál nem több a díj­elmaradásuk, hogy a hátra­lék befizetésével újra ér­vénybe helyezzék a biztosí­tást. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondok kö­szönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, SÜVEGES ISTVÁN temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, részvétükkel fáj­dalmamat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló felesége Gyula, 1979. szeptember hó. gyAszhír Fájó szívvel értesítjük mindazokat, akik szerették és tisztelték, hogy szeretett édesanyám, nagymamám, özv. Bartolák Andrásné szül. Klenk Ilona 1979. szeptember 16-án 69. évében elhunyt. Hamvasz- tás utáni búcsúztatása szep­tember 29-én 13 órakor lesz a békéscsabai vasúti teme­tőben. A gyászoló család Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy A SZEGHALMI CMÉH) TELEP 1979. október 1-től előreláthatólag október 6-ig LELTÁR MIATT ZÁRVA LESZ DÉL-MAGYARORSZÁGI VÁLLALAT Értesítjük a szeghalmi járás lakosságát, hogy a Generál Ipari Szolgáltató Szövetkezet, Szeghalom, Petőfi u. 3. sz. alatt, híradástechnikai és háztartási gép-ja vító szervizét megnyitotta Rádiók, televíziók, lemezjátszók, mosógé­pek, centrifugák stb. fizető és garanciális javítását RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLALJUK. fl Sarkadi Cukorgyár 1979. szeptember 21-től nyersszeletet kínál eladásra termelőszövetkezetek, egyéni és háztáji gazdaságok részére, folyamatos vasúti vagy közúti kiszállítással. Közúti kiszállításnál esetenként szállítóeszközt, minden esetben berakást biztosítunk. A szelet ára szárazanyag-tartalomtól függően változik. Pl. 12 százalékos szárazanyag-tartalmú 4,— Ft/q, ettől eltérő százalék: plusz-mínusz 30 fillér, mázsánként. ÜGYINTÉZŐ: KÁLLAINÉ TELEFON: 101/111 TELEX: 83 348 A Generál Ipari Szolgáltató Szövetkezet, Békéscsaba, Bartók Béla u. 46—50. sz. alatt, korszerűen berendezett autómotor­szerelő üzemét megnyitotta Lada, Polski Fiat, Skoda gépkocsik fizető, Wartburg, Trabant gépkocsik garanciális és fizető javítása. Műszeres vizsgálatok, hibamegállapítások végzése. Közületi személygépjárművek 1-es és 2-es szemléje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom