Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-07 / 183. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. AUGUSZTUS 7., KEDD Ara: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 1$3. SZÄ»$ Illyés: Egyre szélesedik a magyar anyanyelvi mozgalom Megkezdődött az anyanyelvi konferencia védnökségének ülése BÉKÉS MEGYEI Augusztus 6-18. között Békéscsabán iskolai cikkek és bőráruk Ez történt az űrben A technológiai kísérletek folytatása és a szokásos hét­fői orvosi vizsgálat jegyében telt Vlagyimir Ljahov és Valerij Rjumin heti első munkanapja. A Szaljut—6 szovjet tudományos űrállo­máson csaknem fél éve tar­tózkodó űrpáros a hétvégét pihenéssel töltötte, hogy újult erővel folytathassa a kijelölt tudományos kutató- program végrehajtását. Hétfőn folytatták a KRT— 10-es rádióteleszkóppal vég­zett megfigyeléseket, a föld­felszín és a világóceán egyes térségeinek feltérképezését, a pulzarok rádióteleszkó- pikus tanulmányozását. Hétfőn több üzemben mun­kásgyűlésen összegezték a XII. pártkongresszus és a hazánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére tett felajánlásokat. A válla­lati kollektívák egyöntetű el­határozása: a termelékeny­ség növelésével, gazdaságo­sabb termeléssel, takarékos anyag- és energia-felhaszná­lással, a minőség javításával, s ahol szükséges, többletter­meléssel járulnak hozzá gazdasági céljaink megvaló­sításához. > A mecseki szénmedence bányászai elhatározták, hogy több és jobb szénnel segí­tik az ország energiahelyze­tének javítását. Hazánk te­rületén egyedül a Mecsek­ben bányásznak kokszolható feketeszenet. A borsodi bá­nyászok kezdeményezése nyomán a Pécsbánya üzem­ben, a Reichardt Sándor vezette brigád vállalta, hogy a kitűzött 120 helyett 180 centimétert halad előre a fejtésben, és az előírt 8 he­lyett 8,8 tonna szenet ter­mel naponta. Példájukat követve a Pé­csett tartott munkásgyűlé­sen a mecseki szénbányák mind a négyszáz szocialista brigádja csatlakozott a kong­resszusi és felszabadulási munkaversenyhez. Ügy ha­tároztak, hogy terven felül ötezer tonna szenet hoznak felszínre az év végéig, és emellett pótolják termelési elmaradásukat. Az év első felében ugyanis a tervezett­nél 17 ezer tonnával keve­sebbet fejtettek, részben geológiai nehézségek miatt. Ez tehát gzt jelenti, hogy a második félévre előirányzott szénmennyiséget 22 ezer tonnával tetézik meg a me­cseki bányászok. A szén magasabb- kalóriájának biz­tosítása végett — egyebek között — csökkentik a kiter­melt szén kőtartalmát. Fo­kozottan takarékoskodnak a drága fa- és fémanyagokkal, s a még felhasználható anya­gokat újra bevonják a ter­melésbe. Az energiafogyasz­tás mérséklésére nem járat­ják üresen a kaparó- és szállítószalagokat, nem fo­gyasztják feleslegesen a sű­rített levegőt. A minőség ja­vítása, az anyag- és energia­takarékosság révén húszmil­lió forinttal akarják növelni a vállalat idei eredményét. S mivel a versenyt 1980- ban is folytatják, olyan fel­tételeket teremtenek az év végére, amelyek az V. öt­éves terv befejező esztende­jének munkasikereit is megalapozzák. Hétfőn Budapesten — az Európa Szállóban — meg­kezdődött az anyanyelvi kon­ferencia védnökségének ki­bővített ülése, amely arra hi­vatott, hogy felmérje a ma­gyar anyanyelvi mozgalom helyzetét a világban, számba A salgótarjáni kohászati üzemek szocialista brigádjai a reggeli, a déli és az esti műszakváltáskor tartottak munkásgyűléseket, amelye­ken pótfelajánlásokat tettek az idei terv túlteljesítésére. Eszerint tőkés exportra az eredetileg tervezett 15,7 mil­lió dollár helyett 17,5 millió dollár értékű terméket to­vábbítanak december 31-ig. Az Ikarus Gyár dolgozói a mátyásföldi törzsgyárban tartott munkásgyűlésen a tervezettnél több autóbusz készítését, az export növelé­sét és az új. típusok útjának egyengetését állították fel­ajánlásaik középpontjába. A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat dolgozóinak vál­lalásaiban a termelékenység növelésére, az anyag- és energiagazdálkodás éssze­rűsítésére tették a fő hang­súlyt. Tapasztalataik szerint nagyban növeli a munka ha­tékonyságát, ha egy műsza­kon belül többször is mun­kakört cserélnek a föld alat­ti, nagy teljesítményű gépek és berendezések kezelői. Eh­hez a második szakma meg­szerzésére is szükség van. Valamennyi szocialista bri­gádból jelentkeztek a má­sodik szakma megtanulásá­ra. A dunavarsányi Petőfi Termelőszövetkezetben, Pest megye élenjáró közös gaz­daságainak egyikében min­den eddiginél nagyobb fi­gyelmet fordítanak a belső tartalékok feltárására. A szövetkezet szocialista bri­gádjai vállalták, hogy a férőhelyek teljes kihaszná­lásával, a fejési átlag emelé­sével ebben az évben és jö­vőre másfél-másfél millió literrel növelik a tejterme­lést, jelentősen segítve ez­zel a főváros és a megy el­látását. Az egy liter tej elő­állításához felhasznált ab­rak mennyiségét ugyanakkor a múlt évi 380 grammról 360- ra csökkentik. A sertéstelepek befogadóképességét úgy nö­velik, hogy a jelenleg nem használt régi istállókat, óla­kat kevés költséggel átala­kítják. A takarmánygazdál­kodásban megkülönböztetett figyelmet helyeznek a mel­léktermékek felhasználására. Szalma- és kukoricaszár-fel- dolgozó üzemet alakítanak ki, és már az év végéig 900 tonna pelletet gyártanak. Az importtakarmány arányát fokozatosan csökkentik, a szójadarát például 40 szá­zalékban hazai alapanyaggal váltják fel. vegye eredményeit, kijelölje további feladatait. Bognár József akadémikus, a Magyarok Világszövetsé­gének elnöke vezette a meg­nyitó plenáris ülést, ame­lyen részt vett Nagy János külügyminiszter-helyettes és Marczali László kulturális miniszterhelyettes is. A véd­nökség, illetve az anyanyelvi mozgalom ötven hazai és nyolcvan külföldi képviselő­je a két évvel ezelőtt Buda­pesten megtartott III. anya­nyelvi konferencia óta vég­zett mozgalmi munka érté­kelésével, az 1981-ben ese­dékes IV. anyanyelvi konfe­rencia programjának előké­szítésével, a magyartanítás hazai és külföldi pedagógiai tapasztalatainak elemzésével, valamint a készülőben levő nyelvoktató, történelmi és néprajzi tankönyvek anya­gaival foglalkozik. Lőrincze Lajos, az anya­nyelvi konferencia védnök­ségének elnöke ismertette először a testület beszámoló­ját az első témáról: A mozgalom korábban meghatározott feladatainak megoldása eredményesen ala­kul. Erre bizonyíték a kül­földön élő magyarok nyelv- tanítását segítő könyvek, ki­adványok sora. így például a tankönyvsorozatba tartozó Beszéljünk magyarul! című kötet, a Néprajz mindenki­nek sorozat több füzete a magyar népviseletekről, nép­szokásokról, népi táncaink­ról, valamint a gyermekek­nek készülő Nádi hegedű, amely a hazai és a határain­kon kívüli magyar költészet legjavát fogja majd csokor­ba. A tervezettnél, a remélt-^, nél kisebb mértékű a hala­dás abban a feladatkörben, amelyet a két évvel ezelőtti konferencia úgy jelölt meg, hogy segíteni kell a magyar­nak, mint idegen nyelvnek az oktatását külföldön. Már akkor nagyon fontosnak tar­tottuk, s az azóta szerzett ta­pasztalatok még inkább meg­erősítették — hangzott el a védnökség beszámolójában —, hogy ki kell dolgozni a magyaroktatás módszerét azok számára, akik a ma­gyar nyelvet egyáltalán nem ismerik, akár magyar szár­mazásúak, akár más nyelvű családból származnak. Táv­lati feladat az erre hivatott tankönyvsorozat megtervezé­se és kiadása, illetve a meg­felelő segédletek elkészítése. Ennek tüzetesebb megtár­gyalása és a további munka segítése fontos feladata a mostani védnökségi ülésnek. Hasonlóképpen: széles kör­ben tájékozódni kell a kül­földön folyó magyartanítás különböző formáiról, az is­kolák, tanfolyamok típusai­ról, a tanítás módszereiről. A helyzet felmérése —amint Lőrincze Lajos fogalmazott — nem rövid lejáratú, köny- myen befejezhető vállalko­zás, hanem állandó gondunk és feladatunk. Tudnunk kell, hogyan áll szerte a világban a magyar nyelv, a magyar kultúra őrzésének, ápolásá­nak ügye. Ez tipikusan olyan jellegű feladat, amely végér­vényesen sohasem fejeződik be. Részben azért, mert igen nagy az a terület, amelyet át kell — kellene — tekin­teni. De még inkább azért, mert állandóan és nagyon gyorsan változik a helyzet: a tegnapi „ténymegállapítás” a mai vagy holnapi valósággal már nem állja ki a szembe­sítést. Változnak az intézmé­nyek, változnak a szemé­lyek, változik a magyar kul­túráról és ápolásáról való felfogásunk is. De ettől füg­getlenül nem mondhatunk le a helyzet minél alaposabb felmérésének az igényéről: hol, milyen intézmények ke­retében működnek magyar iskolák, magyar énekkarok, színjátszó körök, hol van rendszere^ oktatás, milyen lehetőségünk van a pedagó­gusok továbbképzésére; hol és milyen, feltételek mellett sikerült a magyar nyelvtaní­tást állami keretekben meg­oldani, milyen módszerrel, milyen eredménnyel folyik az oktatás, tudnak-e az egyes intézmények egymás ered­ményeiről és nehézségeiről; segítik-, támogatják-e egy­mást? Az irodalmi kapcso­latok szélesítése is fontos feladatuk a mozgalomban munkálkodóknak. Illyés Gyula Kossuth-díjas író felszólalásában örömmel nyugtázta, hogy a magyar anyanyelvi mozgalom egyre szélesebb hatókörű a világ minden részén; mind többen segítik a magyarságtudat ápolását. Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy nemes ügyet szolgál az, aki a magyar anyanyelvet, e nyelv ápolá­sát a saját ügyének tekinti. Ez a tendencia a szellemi élet területén is mindinkább érzékelhető és ígéretesen fej­lődik. A magyar nyelvet — szer­kezete, kifejezései, szólásai, szépsége folytán — szokás a türelem nyelvének nevezni — mondta Illyés Gyula, s hozzátette, hogy ápolását, nyelvünk és kultúránk őrzé­sét és fejlesztését is türe­lemmel, mások iránti megér­téssel kell végezni. E tekin­tetben tehát változatlanok az anyanyelvi mozgalom céljai — a módszereit kell még jobbá, eredményesebbé ten­ni. Ilyenformán teljesedhet ki igazán az anyanyelvi moz­galom küldetése, amely jól szolgálja az emberiség, és ezzel összefüggésben a ma­gyarság és a magyar nyelv ügyét. Az első tanácskozási na­pon meghallgatták és vitára bocsátották a védnökség pe­dagógiai, valamint kulturális munkabizottságának jelenté­sét. Kedden folytatódik a napirendre tűzött témák tag­lalása. (MTI) bemutatója Tegnap délelőttől, augusz­tus 18-ig egy igen érdekes, a vásárlást megkönnyítő be­mutatót láthat a közönség Békéscsabán, a Jókai Szín­ház előcsarnokában. Az Univerzál Kiskereske­delmi Vállalat szépen meg­rendezett kiállításon tárja a közönség elé azokat a tan­szereket, iskolai gyermekru­házati cikkeket és táskákat, amelyekre az általános és középiskolás gyerekeknek ősztől szüksége lesz. Ezeken kívül sportfelszerelési esz­közök és ruházati cikkek, közösségi játékok, valamint az iskola utáni szórakozás­hoz, művelődéshez szüksé­ges, viszonylag olcsóbb árú elektroakusztikai berende­zések és hanglemezek is a az üzletekbe A napokban a tankönyv- árusításra kijelölt valameny- nyi üzlet és iskola megkapja az új iskolaév tankönyveit. A fővárosban mintegy ötven könyvesboltban, illetve al­kalmi árusító helyen árusít­ják majd az általános isko­lai, a gimnáziumi, a szakkö­zépiskolai, illetve a főisko­lai, egyetemi tankönyveket," jegyzeteket. Természetesen van olyan üzlet is, amelyben többféle iskolafokozat köny­vei szerezhetők be. Az általános iskolai tan­könyveket az évnyitó napjá­tól szeptember 6-ig csak az iskolákban árusítják. Szep­tember 6-tól, a még hiányzó, vagy a később megjelenő köteteket a tankönyvellátás­ra kijelölt 13 üzletben és az alkalmi árusításra átalakí­tott Liszt Ferenc tér 1. szám alatti könyvklubban hozzák forgalomba szeptember vé­géig. Az egész tanévben a főváros négy könyvesboltjá­ban árusítanak majd általá­nos iskolai tankönyveket. A gimnáziumi tankönyvek forgalomba hozatalára a ta­Vasámap Miskolcon ünne­pélyesen felavatták a Ma­gyar Néphadsereg új hivatá­sos tiszthelyetteseit. A két­éves tanulmányaikat sikerrel befejező katonafiatalok kö­zött most első ízben sorakoz­tak fel azok a frissen végzett tiszthelyettesek, akik az ál­talános iskola nyolcadik osz­tálya után választották élet­hivatásuknak a katonai pá­lyát. ök a tiszthelyettesi is­kola elvégzését bizonyító ok­levél mellé szakmunkás-bi­zonyítványt is szereztek. bemutató tárgyai közé ke­rültek. Az árukiállítás rendezői figyelemmel voltak arra is, hogy csak olyan termékek kerüljenek a tárlókba, amelyeket a lakosság a kis­kereskedelmi vállalat Békés megyei településein megta­lálható áruházaiban és bolt­jaiban megvásárolhat. Külön termet kapott a Divatáru Kereskedelmi Vál­lalat bőrdíszmű-kollekciójá­nak bemutatója. Ezeket a cikkeket ugyancsak meg le­het vásárolni az üzletekben. A bemutató naponta — vasárnap kivételével — 10 és 18 óra között tekinthető meg. valyi 19 üzlet helyett idén 27-et jelöltek ki, amelyek augusztus 21-től várják vá­sárlóikat. A szakközépiskolai tankönyveket kizárólag az iskolában, illetve az iskolai tankönyvellátásra kijelölt könyvesboltokban lehet be­szerezni. Minden általános és középiskolában kifüggesztett jegyzékek tájékoztatják a diákokat a tankönyvellátásra kijelölt könyvesboltokról. A főiskolai és az egyetemi tankönyvöket, jegyzeteket a felsőfokú oktatási intézmé­nyekben létesített árusító helyeken, illetve a tankönyv, jegyzet vásárlási utalványon feltüntetett könyvesboltok­ban szerezhetik be a hallga­tók. Az iskolákon kívül a könyvüzletekben is részletes felvilágosítást, adnak a tan­könyvárusítással foglalkozó boltokról. Ugyancsak választ kaphatnak kérdéseikre az ér- deklődők az Állami Könyv- terjesztő Vállalat tankönyv­beszerzési tájékoztató szolgá­latánál, a 176-452-es telefon­számon. (MTI) A fiatal tiszthelyettesek avatásán Pacsek József ve­zérőrnagy, honvédelmi mi­niszterhelyettes mondott ün­nepi beszédet. Felolvasták a honvédelmi miniszter dísz­parancsát, elhangzott a foga­dalom, majd az új tiszthe­lyettesek díszmenete zárta az ünnepséget. Ezt követően a miskolci sportcsarnokban fogadást rendeztek a felava­tott tiszthelyettesek és hoz­zátartozók részére. Újabb itiimkaverseny-vállalások a munkásgyűléseken Fotó: Gál Edit Érkeznek a tankönyvek Tiszthelyetteseket avattak Miskolcon

Next

/
Oldalképek
Tartalom