Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-07 / 183. szám

o 1979. augusztus '7., kedd MNilUJlrati Rhodesiái rendezési tervet fogadott el a lusakai konferencia HÍREK HÍREK HÍREK TELEI ^ MALABO Egyenlítői Guineában, ahol a hét végén katonai pucs- csal megfosztották hatalmá­tól Macias Nguema köztár­sasági elnököt, az ország ve­zetésére forradalmi katonai tanácsot hoztak létre. A tes­tület élén Theodore Nguema Menzogo ezredes, hadügy­miniszter-helyettes áll. A malabói rádió híradása sze­rint valamennyi katonai helyőrség csatlakozott a for­radalmi katonai tanácshoz, és a lakosság országszerte támogatásáról biztosította az új vezetést. A forradalmi katonai tanácsot — a rádió szerint — több afrikai or­szág, valamint az ott élő egyenlítői guinei emigránsok is táviratban üdvözölték. LA PAZ A legfrissebb hírügynök­ségi jelentés szerint a bolí­viai parlament váratlanul leállította a Walter Guevara Arze elnökké jelölésére irá­nyuló folyamatot, miután hirtelen éles ellentét lángolt fel a bal és balközép párto­kat tömörítő Demokratikus és Népi Egység (UDP), va­lamint a Nemzeti Forradal­mi Mozgalom (MNR) között. HAIFA Szadat egyiptomi elnök szeptember 5-én Izraelbe lá­togat — jelentétte be hétfőn a látogatás előkészítése vé­gett Izraelben tartózkodó Hasszán Ahmed Kamel, az egyiptomi elnöki iroda ve­zetője. A bejelentés szerint Szadat saját jachtján, egyip­tomi . hadihajók kíséreté­ben érkezik majd meg Haifa kikötőjébe. # TOKIÓ A japán kormány felújít­ja a Vietnamnak nyújtott gazdasági segély folyósítá­sát. A Kyodo hírügynökség értesülései szerint a szakér­tők már a segély folyósítá­sának részletein dolgoznak. A jelenlegi pénzügyi évben Japán előreláthatólag 14 milliárd jen értékben nyújt pénzügyi támogatást Viet­namnak. # TEHERÁN Iránban folytatódik a pén­teki választásokon leadott szavazatok összeszámlálása. Amint arról az első hivata­los részeredmények tanús­kodnak, Khomeini segédei és hívei, a főpapot követő párt, és az Iszlám Köztársa­sági Párt jelöltjei elsöprő győzelmet arattak. HANOI A vietnami Binh Tri Thi- en tartomány népi bírósága ítéletet hozott egy bűnbanda ügyében, amelynek tagjait gyilkosság elkövetésével, és az ország illegális elhagyásá­nak szervezésével vádolták. Mint a VNA hírügynökség bejelentette: a csoport veze­tőjét, bizonyos Tran Minh Chant halálra ítélték, míg a többiek két évtől életfogy- tiglanig terjedő börtönbün­tetést kaptak. Üt MADRID Tizennégy, - Észak-Spanyol- országban fogva tartott, fel­tételezett baszk gerillát baszkföldi börtönökbe szál­lították át — jelentették be hétfőn spanyol hivatalos személyek. Az ETA baszk szeparatista szervezet poli­tikai-katonai szárnya által a múlt hónapban végrehajtott merényletsorozat hátterében az a követelés állt, hogy szállítsanak át Baszkföldre mintegy száz, gerillának te­kintett foglyot. A szervezet múlt csütörtökön vetett vé­get a merényleteknek. Ek­kor bejelentették, hogy a július 29-én hat ember életét kioltó, és több mint kilenc­ven személyt megsebesítő utolsó pokolgépet azért rob­bantották fel, mert a kor­mány megszegte ígéretét, és nem szállította át a foglyo­kat a megállapodás szerinti időpontban. A kormány cá­folta, hogy megvitatta volna a kérdést a gerillákkal. Csütörtökön mutatkozik be Cossiga kormánya Csütörtökön mutatkozik be a parlamentben Francesco Cossiga olasz miniszterel­nök programbeszédével az új olasz kormány. Cossiga — miután előtte már hárman sikertelenül kísérleteztek kormányalakítással —; 48 óra alatt alakította meg keresz­ténydemokratákból, szociál­demokratákból, liberálisok­ból és pártonkívüli szakér­tőkből álló kabinetjét, amelynek tagjai vasárnap tették le a hivatali esküt. Cossiga biztosítékot kapott a szocialista párttól, hogy képviselői tartózkodni fog­nak a bizalmi szavazásban, így a kisebbségi kormány számíthat arra, hogy meg­kapja a bizalmat. A kor­mánynak tagja két, a szo­cialista párthoz közel álló és nem parlamenti képviselő gazdasági szakember. Az új kormányfő, aki Al­do Moro kereszténydemokra­ta pártelnök elrablása és meggyilkolása idején bel­ügyminiszter volt az Andre- otti^kormányban, jelenleg a kormányprogramon dolgo­zik. Első hivatali napját az­zal töltötte, hogy hosszabb megbeszélést folytatott Giu- lio Andreotti leköszönt ügy­vezető miniszterelnökkel. Római megfigyelők Cossiga kormányát csak átmeneti megoldásnak tartják, amely valószínűleg csak az ősszel esedékes kereszténydemok­rata pártkongresszusig ma­rad hivatalban. Rz afgán kormány nyilatkozata Mint ismeretes, az afgán fővárosban augusztus 5-én ellenforradalmi kísérletet hiúsítottak meg. A Bakhtar hírügynökség közzétette az Afgán Demok­ratikus Köztársaság kormá­nyának ezzel kapcsolatos nyilatkozatát. A dokumen­tum megállapítja, hogy el­lenforradalmár csoportok — közöttük pakisztániak — behatoltak Kabulba, s a he­lyi reakció támogatásával lá­zadást akartak provokálni, zűrzavart kelteni a főváros­ban. A biztonsági erők és az afgán hadsereg alegységei rövid idő alatt úrrá lettek a helyzeten és leverték a lá­zadókat. Afganisztán kor­mánya elismerését és kö­szönetét tolmácsolja a fő­város mindazon lakosainak, akik teljes szolidaritásukról biztosították a népi hatal­mat, és felszólítja őket: még szorosabban tömörüljenek az ország vezetése mellett. A forradalmi vívmányok és a függetlenség védelme olyan hősiességet és szolida­ritást követel meg a fegyve­res erők tagjaitól és a nép­től, amelyet a pakisztáni reakció és a helyi hazaáru­lók ellenforradalmi kísérle­tének leverésekor tanúsítot­tak. A történtek is bizonyít­ják, hogy az áprilisi forra­dalom legyőzhetetlen — szö­gezi le a kormány nyilatko­zata. Vérontás nélkül fejeződött be hétfőn délután Genfben a spanyol idegenlégió három dezertált katonájának gépel­térítése. A három légikalóz a svájci város repülőterén sza­badon engedte a repülőgé­pen maradt túszokat, és megadta magát a svájci rendőrségnek. Mint jelentettük, a spa­nyol idegenlégió három szö­kött katonája vasárnap este a Kanári-szigetek Puerto Ro­sario repülőterén hatalmába kerítette az Ibéria spanyol légitársaság egy DC—9-es repülőgépét, és a fedélzetén tartózkodó 24 személyt tú­szul ejtette. A géprablók eredetileg Dél-Afrikába akartak repülni, de mivel A Brit Nemzetközösség lu­sakai csúcsértekezletének résztvevői vasárnap este egyhangúlag elfogadták azt a Rhodesiára vonatkozó ha­tározatot, amely kilenc pontban foglalja össze a rendezésre vonatkozó komp­romisszumos javaslatokat. Eszerint a csúcsértekezlet af­rikai tagországainak sike­rült a Zimbabwei Hazafias Front szerepének korlátozott elismerésére, késztetniük az angol konzervatív kormányt. London — hangoztatják egyes hírügynökségek — a lusakai értekezleten is meg­győződhetett arról, hogy London szempontjából sem lehet célravezető a rhodesiai Smith-rendszer örökébe • lé­pett Muzorewa-kormányzat egyoldalú elismerése. That­cher angol miniszterelnök- asszony viszont elérte, hogy a nemzetközösségi konferen­cián elfogadott határozat rhodesiai tűzszünetet szor­galmaz, és a rendezés egyik fő célkitűzéseként határozza meg a Rhodesia elleni an­gol szankciók feloldását. A határozat fontosabb pontjai: A résztvevők megerősítik elkötelezettségüket a valóban afrikai érdekeket képviselő fekete többségi kormányzat létrehozása mellett; egyet­értenek abban, hogy a belső rendezés alkotmánya több fontos kérdésben nem kielé­gítő; nyomatékosan hang­súlyozzák a brit kormány alkotmányos felelősségét a többségi kormányzáson ala­puló függetlenség biztosí­tásában; elismerik, hogy a tartós rendezés kidolgozásá­ban minden érintett félnek részt kell vennie. Hangsúlyozzák, hogy a kormánynak szabad válasz­tások eredményeként kell megalakulnia, az alkotmány­Mint a VNA vietnami hír- ügynökség jelenti, Kína to­vábbra is súlyos provokáció­kat követ el a vietnami—kí­nai határon. A kínai fél az elmúlt napokban is soroza­tosan ágyú- és aknavető- tűzzel árasztotta el a határ menti vietnami területeket, kínai alegységek pedig be­hatoltak Ha Tuyen nevű tar­tományba. Az akciónak több áldozata volt a vietnami la­kosság körében és jelentős anyagi károk is keletkeztek. Emellett a kínai fél az utób­bi időben sorozatosan inci­denseket idézett elő a határ menti Guang Ninh tarto­mánybeli Bacluan-híd körze­tében. Vasárnap este Algírban há­romnapos tárgyalás után egyezményt írt alá Mauritá­nem volt elegendő gz üzem­anyag, először Marokkó felé vették útjukat, majd miután Casablanca a leszállási en­gedélyt megtagadta, a lissza­boni repülőtéren szálltak le. Lisszabonban a légikaló­zok szabadon engedték tú­szaik többségét, és csupán a személyzetet, valamint há­rom, a gépen ragadt takarí­tót, köztük két nőt vittek magukkal tovább Genfbe. A géprablók itt fegyverte­lenül hagyták el a repülőgé­pet, miután ígéretet kaptak arra, hogy nem adják ki őket Madridnak. A svájci rendőr­ség letartóztatta az idegen- légiósokat. A rendőrség je­lentése szerint mindhármu­kat bíróság elé állítják. nak pedig megfelelő jogi biztosítékokat kell tartal­maznia a kisebbségek szá­mára. Elismerik, hogy a ren­dezés fő célja az ellenséges­kedés megszüntetése, s a tartós megegyezés részeként a szankciók feloldása. * * * A Brit Nemzetközösség lu­sakai csúcsértekezletén va­sárnap elfogadott rendezési tervre igen különböző mó­don reagáltak az érintett felek. Muzorewa püspök el­ső, hétfői állásfoglalásában elutasította a tervezetet, de nyitva hagyta esetleges ké­sőbbi beleegyezésének le­hetőségét. A püspök-minisz­terelnök sértőnek nevezte a határozat azon részét, amely új választások kiírását irá­nyozza elő, megkérdőjelez­ve a „belső rendezés” ré­szeként tartott választások tisztaságát. Ugyanakkor ki­jelentette, hogy a rendezési terv tartalmaz néhány po­zitív elemet, és a határozat teljes anyagának áttanul­mányozása után nyilvánít végleges véleményt. Sithole tiszteletes, Muzo­rewa egyik fő belpolitikai ellenfele üdvözölte a hatá­rozatot. A Zimbabwei Hazafias Front Joshua Nkomo által vezetett szárnya hétfői nyi­latkozatában elutasította a határozatot. A ZAPU szó­vivője a tervezetet irreális­nak és elfogadhatatlannak nevezte. Kijelentette: Nagy- Britannia továbbra is csu­pán saját érdekeit tartja szem előtt. A nyilatkozat szerint a volt gyarmattartó csökkenteni próbálja a ha­zafias front súlyát, és mint érdekelt fél, elfogultsága miatt nem ellenőrizheti az újonnan megtartandó vá­lasztásokat. Július 28-a és augusztus 1. között több száz kínai kato­na fedezete alatt több tucat­nyi kínai katona nyomult a hídon át vietnami területre. Közülük többen behatoltak a vietnami területen található határőrségi épület helyisé­gébe. A vietnami határőrök megfelelő intézkedésekkel a kínai területre való visszaté­résre kényszerítették a beto­lakodókat. Mint a vietnami hírügy-, nökség rámutat: teljesen nyilvánvaló, hogy a Vietnam elleni provokációkat a kínai fél glőre megfontolt szándék­kal követte el. viselője. Ennek értelmében Mauritánia a maga részéről kötelezettséget vállal arra, hogy nem támaszt semmi­lyen területi igényt Nyugat- Szaharára. Az egyezmény le­szögezi, hogy a Polisario és Mauritánia véglegesen békét köt egymással. A TASZSZ hírügynökség emlékeztet rá: a Mauritániái Nemzeti Megújulás Katonai Bizottsága a múlt héten köz­zétett nyilatkozatában beje­lentette, hogy Mauritánia kész mielőbb elősegíteni a nyugat-szaharai béke bizto­sítását. A nyilatkozatot kö­vetően — mutattak rá a nyugati hírügynökségek — a vasárnap aláírt egyezmény nem tekinthető különösebb meglepetésnek: megfigyelők Mauritánia és a Polisario Front között már hosszabb ideje érvényben levő tűzszü­net hivatalos jogi megfogal­mazásának tartják a megál­lapodást. Ma: Ibolya napja A Nap kél 4.28 — nyugszig 19.10 órakor. A Hold kél 18.36 — nyugszik 3.27 órakor. ÉVFORDULÓ Kétszáz évvel ezelőtt, 1779- ben született és 1859-ben halt meg Carl Ritter német földrajztudós, aki a termé­szeti földrajz egyes ágait egységes földrajztudományba foglalta össze. * — GYULÁN a SZOT—ME- DOSZ Szálló társalgójában augusztus 11-én, szombaton, délután 5 órakor kiállítás nyílik. A kamaratárlaton Balogh Ferenc és Pápai Éva közösen készített fotografi- kai műveit láthatja a közön­ség. Megnyitót mond Ibos Éva,, a gyulai Kohán-gyűjte- mény igazgatója. — TIZENKÉT NAPIG ÉLT VIZEN egy 70 éves francia turista. A Svájci Alpokban egy szikláról zárt katlanba zuhant és csak 12 nap múlva találták meg a hegyi men­tők. Kórházba szállították, s bár 35 kilogrammot fogyott, állapota nem életveszélyes. — A KÖRÖSLADÁNYI Ma­gyar—Vietnami Barátság Tsz munkavédelmi eszközök gyártására alkalmas bőröket készít. A terv szerint az idén 300 ezer négyzetméter kikészített anyagot adnak át aj Újpesti Bőrgyárnak. A féléves előirányzatot siker­rel teljesítette az üzem. — AZ ÁLLAMI BIZTOSÍ­TÓ Békés megyei Igazgató­sága az első félévben 32 mil­lió 560 ezer forint kártérítést fizetett ki a lakosságnak. Ez az összeg 22 százalékkal több, mint 1978 hasonló idő­szakában. — KIRÁNDULTAK A NYUGDÍJASOK. A bélme­gyeri nyugdíjasok klubja va­sárnap, augusztus 5-én este közösen tekintette meg a gyulai Várszínház Born Miklós által rendezett elő­adását, a Vendég járás című folklórműsort. — A PIPASOK VILÁGBAJ­NOKSÁGÁT rendezték meg az Egyesült Államokban a közelmúltban. A nyertes egy óra 38 perc 5 másodpercig füstölt megállás nélkül. Ez­zel nem érte el az eddigi vi­lágcsúcsot, amely több mint két óra. — GYEREKEKNEK .Augusz­tus 9-én, csütörtökön két program is várja a békés­csabai gyerekeket. A Len- csési úti lakótelepieket könyvtárlátogatásra várják délután; találkozó 5 órakor a 3. toronyház mellett. A Mokri lakótelepi úttörők ugyancsak délután 5 órakor a játszótéren „Gyere velünk, csináld velünk!” címmel sportváltóversenyt rendez­nek. — TIGRISVESZÉLY. Csü­törtök óta három, ketrecéből kiszabadult tigris veszélyez­tette az egyik japán fürdő­hely lakóit. A szökevények elfogására 800 rendőrt, vala­mint vadászokat és mester- lövészeket mozgósítottak. Az egyik tigrist azóta sike­rült lelőni, a második ön­szántából visszatért ketrecé­be, a harmadiknak azóta sem akadtak nyomára. — KÖNYVTÁR A ROMÁN GIMNÁZIUMBAN. Új álta­lános és középfokú taninté­zet épül Gyulán, a román nemzetiségieknek. A tervek szerint, ha jelenlegi helyük­ről átköltöznek az új iskolá­ba, a volt gimnáziumban a Mogyoróssy Könyvtár kap helyet. Derült idd Várható időjárás ma estig: derült, száraz idő. Időnként megélénkülő déli, délkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9—14, legmagasabb nappali hőmér­séklet 26—30 fok között. Távolabbi kilátások szer­dától szombatig: túlnyomóan napos idő, a nappali felme­legedés tovább erősödik. Az időszak végén többfelé vár­ható záporeső, zivatar. Leg­alacsonyabb hajnali hőmér­séklet 13—18 fok között. Legmagasabb nappali hő­mérséklet 30 fok körül. Je­lentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék az ország területének 30 száza­lékán várható. * — ELÉRTE KÍNA PARTJA­IT AZ A TÁJFUN, amely az elmúlt napokban a Fülöp- szigeteken pusztított. Az orkán és a hatalmas zápor Huang Tung tartományban 12 ember halálát okozta, a rizsmezőkön és a cukornád- ültetvényeken jelentős károk keletkeztek. | — Ez már hihetetlen s S — mondja a férj a fele- j t ségének. — Megint el- i 1 vesztetted a kesztyűdet. ! S Mire a válasz: — Ne ide- S ■ ■ 2 geskedj, csak az egyiket 2 S vesztettem el. a ■ — TÜZESETEK. Az elmúlt héten a megye területén le­aratott táblákon két esetben történt szalmatűz, melynek során 650 mázsa szalma égett el, jelentős károkat okozva. A tűzesete^ oka a szabálytalan tarlóégetés, il­letve dohányzás volt. Mind­két esetben termelőszövet­kezet volt a károsult. A me­gyei tűzoltó-parancsnokság felhívja a figyelmet, hogy a learatott táblák 30 méteres körzetében nem szabad égő gyufát eldobni, illetve dohá­nyozni. A gazdaságok veze­tőinek figyelmét ismételten felhívják a tarlóégetéssel kapcsolatosan kiadott sza­bályzatban foglaltak mara­déktalan érvényesítésére, il­letve az égetése^ ellenőrzé­sére. — RENDŐRSÉGI HÍREK. Me- gyénkben öt baleset történt a hétvégén, melyből az egyik ha­lálos kimenetelű volt. Augusztus 4-én, a késő délutáni órákban közlekedett Békéscsaba és Gyu­la között Bányai László 19 éves békéscsabai lakos, motor- kerékpárjával. A vezetésre nem figyelt oda kellőképpen, s ké­sőn vette észre, hogy az előtte haladó személygépkocsi balra kanyarodik, amelybe így bele­szaladt. Bányai László és uta­sa, Cziboja Vilmos könnyebb sérülést szenvedtek. A jármű­vekben keletkezett kár mintegy 10 ezer forint. Ugyancsak szombaton, a dél­utáni órákban Kondoros és Nagyszénás között vezette sze­mélygépkocsiját Csató Erika 21 éves békéscsabai lakos. Mivel sebességét nem az útviszonyok­nak megfelelően választotta meg, kocsija felett elvesztette uralmát, áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol fának ütközött, majd az útmenti árok­ba borult. Csató Erikát súlyos, nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Vasárnap három baleset tör­tént megyénk közútjain, így a délutáni órákban Gyula belte­rületén a Sarkadi úton Balogh István, 56 éves gyulavári lakos motorkerékpárjával nem tartotta meg a követési távolságot, s egy autóbusznak ütközött. A motorkerékpár vezetője súlyos, nem életveszélyes sérülést szen­vedett. A délutáni órákban történt baleset Csanádapáca belterüle­tén is. Herczeg János 18 éves csanádapácai lakos motorkerék­párjával elütötte az úttesten gyalogosan áthaladó Bencze Já­nos csanádapácai lakost. A bal­eset során Bencze János súlyos, nem életveszélyes sérülést szen­vedett. Az éjszakai órákban Békéscsa­ba és Murony között Such Mi­hály 35 éves füzesgyarmati la­kot személygépkocsijával elütöt­te Medovarszki János gyalogost, 41 éves békéscsabai lakost. Me­dovarszki János sérüléseibe a helyszínen belehalt. A balesetek ügyében a vizsgá­lat folyik. Véget ért az idegenlégiés túszdráma Újabb kínai provokációk A Polisario és Mauritánia békéje

Next

/
Oldalképek
Tartalom