Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-05 / 182. szám

NÉPÚJSÁG! 1979. augusztus 5., vasárnap Kockás ötletek... Az idei nyár divatos anya­ga a kockás mintájú kelme. Néhány nyári ötletet adunk azok részére, akik üdülni ké­szülnek, vagy szívesen stran­dolnak, kirándulnak a he­gyekbe. Széltől frizuránkat, naptól szemünket védi az ellenzős sapka, amely hat egyforma cikkelyből és ellenzőből áll. Jobb tartása és formája lesz. ha erősebb vászonnal bé­leljük. A vállkendő szükség szerint jó szolgálatot tehet hűvösebb idő, vagy hirtelen zápor esetén. Szélére horgol­junk színes csipkét, de ké­szen is vásárolhatunk mé­terben hímzett szegélyt vagy cérnacsipkét hozzá. Akinek jól áll és szívesen viseli, fej­kendőt is szabhat az anyag­ból. A nagyméretű strandtáska házilag is elkészíthető, csak egy ügyes barkácsoló férj segítsége szükséges, aki a felső részét vékony falemez­ből vagy műanyagból ki­szabja. A fogóját vastag sodrott zsinórból fűzzük be. A 3 darabos garnitúra az üdülés legkihasználhatóbb öltözéke lehet. Részei: a melltartó, a bermudanadrág és az egyetlen, hosszú lapból álló szoknya, amelyet ma­gunk köré csavarunk és megkötünk. B. K. HUMOR — Jackson, mi történt a, karjával? — kérdezte a tiszt, amikor észrevette, hogy egyik katonájának a karja gipsz­ben van. — Két helyen eltörtem a karomat, Sir. — Ezentúl legyen óvato­sabb, a jövőben kerülje az ilyen helyeket! * * * A gazdag embernek halála után özvegye síremléket ál­líttatott, ezzel a felirattal: „Nyugodj békében!” Nemso­kára kihirdették a végren­deletet, és kiderült, hogy az asszony nem szerepelt az örökösök között. Ekkor a bús özvegy megparancsolta, hogy a síremléken levő feliratot a következő szavakkal egészít­sék ki: „Amíg utánad nem jövök." * * * — Felháborodtam, amikor hallottam, hogy Pierre meg­szökött a feleségeddel. Azt gondoltam, hogy a legjobb' barátod! — Valóban a legjobb ba­rátom — csak szegény fiú még nem tudja! * * * A házaspár beszélget: — Tegnap azt mondtad, hogy Wilsonnál töltötted az estét — kezdi az asszony. — Az imént találkoztam a fe­leségével. És kiderült, hogy ti a „Trocadéro” mulatóban voltatok. Miért hazudtál? — Drága szívem — feleli a férj —, amikor hazaértem, egyszerűen képtelen voltam kiejteni a „Trocadéro” szót! * * * A szegény ember az Úr­istenhez fordul: — Istenem, add, hogy a sorsjátékon autót nyerjek! — Rendben van, Durant — válaszol az Úristen —, csak várj. Elmúlik néhány húzás, de Durant az égvilágon semmit sem nyer. — De hát ura vagy-e a szavadnak? — fordul Durant megint az Istenhez. — Hát legalább egyetlen esélyt adj! — válaszol inge­rülten az Isten. — Legalább egyetlenegy sorsjegyet vásá­rolj! * * * — Hallottam, hogy a fele­séged ikreket szült. Kisfiúk vagy kislányok? — Szerintem az egyik fiú, a másik lány — de az is lehet, hogy fordítva! * * * Smith közlegény parancsot kapott, hogy tisztítson meg egy vödör krumplit. — Kozmikus korszakunk­ban már burgonyatisztító gépnek kellene lennie a had­seregnél — dohog Smith. — Hát persze, és te kép­viseled a legújabb modellt! — feleli az őrmester. * * * Felperes: Az alperes sza­márnak nevezett, tisztelt bí­ró úr! Bíró: Talán dühkitörésé­ben tette? Felperes: Dehogy! Előbb hosszasan és figyelmesen rámnézett! * * * Két csavargó beszélget: — Ha akarod, elhiszed, ha akarod nem, de én olyan ha­mis 100 dolláros bankjegye­ket tudok készíteni, hogy senki nem veszi észre a ha­misítást. — Hát akkor miért nem csinálod? — Mert sehogyan sem tu­dok eredetit szerezni! * * * A kisfiú beállít a tanyára: — Anya egy liter friss te­héntejet kér. — De hát a korsód kicsi ehhez. — Akkor tessék egy liter kecsketejet adni. * * * — Az én orrom a mamá­mé, a szemem pedig a papá­mé — magyarázza egy kis­fiú. — Az én homlokom pedig szakasztott olyan, mint a nagyapámé, a fülem pedig, mint a nagybátyámé — ló­dítja a másik. — Én pedig a bátyám nad­rágját viselem! — jegyzi meg a harmadik. Tudományos érdekességek MŰSZÁL, MINT SEBÉSZETI SEGÉDESZKÖZ Egy új beültetési eljárás­sal, amelyet eddig csak az állatgyógyászatban alkalmaz­tak, brit orvosok most múr elszakadt vagy sérült embe­ri inakat is helyre tudnak állítani. A betegekbe hajlé­kony szénszálat ültetnek be, ez szolgál támaszul az újra kifejlődő szöveteknek. David Jenkins ortopéd szakorvos, valamint Allen Goopship ál­latorvos együtt dolgozták ki az új eljárást. A legjobb eredményt az íntámasztó szálakkal eddig egy verseny­lónál sikerült elérni: egy te­livér, tíz hónappal az után, hogy két mellső lábának ina elszakadt, egy verseny ne­gyedik helyezettje lett. ELFELEJTETT SZÍV ATT YŰK Az amerikai kormány a legutóbbi években keréken 80 millió barrel (több mint 12 milliárd tonna) olajat tar­talékolt az ínséges időkre el­hagyott sóbányákban. Most azonban, amikor a napi 500 000 barrel iráni olajszál­lítás kiesése miatt a tartalé­kokhoz kell nyúlni, a követ­kező derült ki: Azokat a szivattyúkat, amelyekkel a tartalékot fel­színre lehetne hozni, még meg sem rendelték, a felsze­relésről nem is szólva. Egy szükségszivattyú-rendszert, amely azonban csak az olaj egy részét tudja felszínre hozni, ez év szeptemberéig felszerelnek. A szivattyú- hiány oka: az amerikai ener­giaügyi minisztérium egyet­len szükséghelyzet-tervében sem számoltak 1980-ra ener­giaválsággal. „TRIPLEX’-ÜVEG A szilánkmentes biztonsá­gi gépkocsi-ablaküvegeiről ismert francia „Triplex” cég nemrég újfajta, több réteges szélvédöüveget készített. Ez az üveg külső ütés hatására gyakorlatilag nem reped szét, ha azonhan belülről a vezető vagy a mellette levő utas feje hozzáütődik — ap­ró szemcsékre hull szét, amelyeknek nincsenek éles szélei. A belülről az üvegei széttörő utas egyáltalán nem sérül meg, és rendszerint alig érzi az üdődést. PÉNZFORGÁS A szó igazi értelmében nemzetközi méretű pénzfor­gás zajlott le egy pénzösz- szeg elvesztése, elsajátítása, majd előkerülése során. Az ausztriai Achensee egyik szállodájában egy turista- útón tartózkodó svájci hölgy a szálló teraszán fe­lejtette a táskáját. A táská­ban benne volt a pénztár­cája is, abban jelentős sum­ma. Amikor a hölgy észre­vette feledékenységét, azon­nal értesítette a rendőrséget, és elmondta a gyanúját is, hogy szerinte ki vihette el a táskáját. A táskát közben valóban megtalálta egy bel­ga házsapár, de azt nem juttatták vissza, hanem a pénz a férfi levéltárcájába vándorolt. A férfi azonban a reggelinél az étteremben felejtette a tárcáját, és azt tévedésből egy már elutazó csoportnak adták oda. A csoport pedig az első állo­máson átadta a tárcát a pénzzel együtt a rendőrség­nek. Ilyen körforgás után jutott vissza a svájci hölgy tulajdonába a saját pénze. A dalnak lenge szárnyán Rejtvényünkben öt — a rádióban és hangversenyeken gyak- rak hallható — dal címét helyeztük el. VÍZSZINTES: 1. Schumann­dal. 13. „Nem ismer...” (fék­telen,) 14. Nem fel. 15. ,,A temp­lom ...” 17. Utca — Pozsony­ban. 19. Indulatszó. 21. „ . . .el­beszélés” (ária Wagner: Lo­hengrin című operájában). 22. Papagájnév. 23. Japán színházi játék. (Körszínház.) 25. Egymást előző betűk az ábécében. 26. Kávéfajta. 27. Nagy költőnk. 29. Jugoszláv gépkocsik jelzése. 30. Kerti munkát végez. 31. Kézfo­gás. 32. Filmek fényérzékenysé­gének mértékegysége. 34. Ta­lált gyermek. 35. Szódavizes üveg. 37. Nyugat-szibériai folyó. 39. Indián bocskor. 41. ,, . . . mit tud”. 42. Budapesti pályaudvar. 44. Táncos tea. 45. Görög betű. 46. „Ez ... ”, képes folyóirat, főleg nők olvassák, 47. Kisgye­rek köszönés. 48. Keresztül. 50. Méretre vágat. 51. Kalpag szé­lei! 52. A Tisza mellékvize. 54. Szintetikus műszál. 55. „ . . . Já­nos”, Kodály Zoltán daljátéka. 56. Utakat szegélyezi. 58. Kor­jelző rövidítés. 59. A szükséges­nél hamarább. 60. E néven két aranyérmes úszóolimpikonunk is volt Helsinkiben: Éva és Ilonka. 62. Kis folyóvíz. 64. „ . . . király”, Ránky György vígoperája. 65. De Curtis olasz dala. FÜGGŐLEGES: 1. Egy Srtiu­bert-dal. (Zárt betűk: M, H.) 2. Francia uralkodó1 dinasztia (1328—1589). 3. Egyszerűsített könyvelés. 4. Becézett Ignác. 5. Katedra része! 6. Fontos kor­mányhivatalunk nevének rövidí­tése. 7. Mértani testek lapjainak találkozása. 8. Leos Janacek operája. 9. Ellenben. 10. Előre­haladott korú. 11. Kiegyenlít. 12. Proporció. 16. Liszt Ferenc egyik dala. 13. A „Bánk bán” írója. 20. Vonatkozó névmás. 23. Vá­logatott labdarúgónk. 24. Ezzel a címmel Mendelssohn is, Brahms is szerzett dalt. 27. Díszes épü­let. 28. Egyházi személyek ér­tekezlete. 31. JEz a fű gyógynö­vény. 32. Az okmány. 33. Fran­cia légitársaság névjele. 35. „ . . . róla” (beszélik). 36. Indíték. 38. A szobába. 40. 1395—1402-ig er­délyi vajda, majd Zsigmond ki­rály diplomatája és hadvezére. 43. Érett gyümölcsből csurog. 46. Ez évben. 47. Ceremónia. 49. „Közös lónak ... a háta.” 50. Dohányzik. 51. Sokat, lármásan fecseg. 53. Szigorú intő. 55. Fővárosi színművész (Pál). 57. Anyagi veszteség. 59. Kő — sürgönynyelven. 61. Régi apró­pénzünk rövidítése. 63. Tőkés cégtársulás. 64. A Ludolf-féle szám. F. B. Beküldési határidő: augusztus l.">. Megfejtéseket csak leve­lezőlapon fogadunk el. A helyes megfejtők között hat darab 50 forintos könyvutalványt sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el. A július 22-i rejtvénypályázat helyes megfejtése: „S a vég­telen mezőkön szőke fényben / Kazlak hevülnek tikkatag kö­véren.” Nyertesek: Égető Lajos, Hódmezővásárhely; Szilágyi Lász- lóné, Gyula; Kun Lajosné, Békés; Tóth Jánosné, Orosháza; Major János, Szeghalom; Apáti Nagy Péter, Békéscsaba. MŰSOR MŰSOR TELEVÍZIÓ VASÁRNAP BUDAPEST: I. műsor: 9.05 Té­vétorna. (ism.) (sz.) 9.10 Óvodá­sok filmműsora. 9.30 Játsszunk együtt! 9.35 A kincses sziget. Angol ifjúsági kalandfilm. (sz.) 11.05 Hírek. 11.10 Sport és játék. Helyszíni közvetítés Zánkáról. (sz.) 14.05 Franciaország madár­távlatból. (ism.) (sz.) 14.25 Mű­sorainkat ajánljuk! (sz.) 14.50 Reklámműsor. 14.55 Kiss Manyi- sorozat: Sziget a szárazföldön. 16.05 Lehet egy kérdéssel több? 16.45 A közönségszolgálat tájé­koztatója. 16.50 Atlétikai Európa Kupa. „A” döntő, (sz.) 18.50 Es­ti mese. 19.00 A Hét. (sz.) 20.00 Hírek. 20.05 Anna ezer napja. Magyarul beszélő angol film. (sz.) 22.05 Telesport. (sz.) 22.45 Hírek. BUKAREST: 6.45 Otthoni test­nevelés. 7.25 Óvodások műsora. 7.35 Folytatásos film, gyerme­keknek. A fekete nyil. 12. rész. 8.00 A falu élete. 9.45 A zene örömei. 11.05 Vasárnapi album. 14.00 Telesport. 15.55 Folytatásos film. Golgota. 7. rész. 16.45 A négy M. 17.00 Tv-híradó. 17.15 Románia állandó újrafelfedezése. (VIH.) 18.05 A játék. Francia film. 19.35 Tv-híradó, sport. BELGRAD: I. műsor: 9.00 Ba­rázdák. 10.00 Barátkozás. 10.30 A fonott kosár titka. 11.00 Népi muzsika. 11.30 Földművelőknek. 15.00 Nyári délután. 17.45 Ha­szontalanok. 18.15 Sinj: Lovas­játékok. 19.15 Rajzfilm. 20.00 Utak és tévutak. 22.20 Sport­szemle. 22.50 Spartakiád. H. műsor: 16.25 Torino: Atlé­tikai Európa Kupa. 19.00 Fenn­tartott idő. 20.00 A maorik ma. 20.45 Huszonnégy óra. 21.00 Mo­dern vígjátékok: A nagy kaland. Francia film. HÉTFŐ BUKAREST: 14.00 Magyar nyelvű adás. 16.50 Esti mese. 17.00 Tv-híradó. 17.15 Az energia- dosszié. 17.30 R. K. P. — az új élet tervezője. (I.) 18.20 Világhír­adó. 18.40 Folytatásos film. Pol- dark. 24. rész. 19.35 Tv-híradó. BELGRAD: I. műsor: 17.40 Ma­gyar nyelvű tv-napló. 18.15 Mí­toszok és legendák. 18.45 Fiata­lok fiataloknak. 19.15 Rajzfilm. 20.00 Láncok. 21.05 Kiválasztott pillanat. 21.10 Találkozások. 22.10 Művészek és szerepek: Dusica Tomié. II. műsor: 18.00 Dokumentum­film. 19.00 Válogatás. 20.30 Sport karikatúrában. 20.35 Tapasztala­tok — belpolitika. 21.05 Huszon­négy óra. 21.15 Házi mozi: A győzelemig és tovább. RÁDIÓ VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ: 8.26 Ope­rettek. 8.55 Zenés reklámturmix. 9.00 Kulturális magazin. 10.08 Kék Duna kergető. Mesejáték. 10.49 A képzelet varázspálca. 11.11 A Magyar Állami Hangver­seny-zenekar Schubert-hangver- senye az Erkel Színházban. 12.42 Tiszta szívvel. 12.52 A Magyar Rádió és Televízió gyermekkó­rusa énekel. 13.10 Népdalok. 13.40 Részletek Verdi Macbeth című operájából. 14.40 Pillantás a nagyvilágba. 15.12 Daloló, mu­zsikáló tájak. 15.52 Honthy Han­na énekel. 16.00 A hosszú út. Családregény. 17.10 Azt beszélik. 17.40 Schumann: fisz-moll szo­náta. 18.15 Hol volt, hol nem volt. . . 18.45 Básti Lajos rádió­szerepeiből. 20.16 A külpolitikai rovat műsora. 20.35 Bruno Wal­ter öröksége. 22.20 Jascha Heifetz 1917—1955. között készült lemez- felvételei. 22.47 A jó akarni kell. 23.00 A kegyencnő. Részletek. 0.10 Magyar művészek rézfúvók­ra. PETŐFI RÁDIÓ: 10.33 Offen­bach operettjeiből. 11.21 Magnó­ról magnóra 12.06 Jó ebédhez szól a nóta. 13.03 A három test­őr. III. rész. 14.00 Reklámparádé. 14.05 Újdonságainkból. 14.33 Tás­karádió. 15.30 Sanzonok. 16.35 Külföldről érkezett. . . 17.00 öt­órai tea. 18.00 Orosz internacio­nalisták a Magyar Tanácsköztár­saságért. I. rész. 18.33 örökzöld dallamok. 19.31 Szellemi térkép- olvasás. 19.56 Közvetítés a Duna Intercontinentál Szálloda Csárda étterméből. 20.16 Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 20.33 Szí­nes Színpad. Aranyifjú. 21.32 A Rádió Dalszínháza. Pompadour. 23.10 Kellemes pihenést! SZOLNOKI STÜDIÓ: 17.00 Nyugdíjasok magazinja. Szerk: Kardos Ernő. (A tartalomból: Sárguló emlékkönyv. Viharvert nyaralóban. — Doktor úr, a maga szíve sose fáj? — Nyárfák alatt. — 18.00 Operettalbum.) 18.30—19.00 Sport és muzsika. Szerk.: Vágási Kálmán. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ: 8.25 Nép­dalcsokor. 9.00 Pipacsok útján. 9.10 A hét zeneműve. 9.40 Főer­dőben. 10.05 Nyitnikék. 10.35 Ra­meau: Pygmalion. 11.18 Magyar fúvószene. 11.40 Magányos uta­zás. 12.35 Válaszolunk hallgató­inknak. 12.50 Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. 14.36 Fütyül a vonat. 14.54 Édes anya­nyelvűnk. 15.10 Kóruspódium. 15.29 MR 10—14. 16.05 Valdauf- polkák fúvószenekarra. 16.12 Ma­gyar előadóművészek. 17.10 Ze­nés beszélgetés egy ormánsági parasztzenekar tagjaival. 17.32 Van új a nap alatt. 17.47 Ma­gyar tenoristák operettfelvételei­ből. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 19.15 Ludas Fórum. A Ludas Matyi szerkesztőségének vendégjátéka a Rádió Kabaré­színházában. 20.25 Jascha Hei­fetz 1917—1955. között készült le­mezfelvételei. 21.00 Csak arra vagyok kíváncsi... — hogyan nyaralunk. 22.20 Amerika 1979. 4. rész. 22.30 Szabolcsi Bence ta­nít . . . 23.30 Sáry László művei­ből. 0.10 Idrányi Iván táncdalai­ból. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05 Tánczene Pozsonyból. 8.33 A koldúsdiák. Részletek. 9.40 Bolíviai dalla­mok. 9.50 A megszokás hatalma. 10.00 Zenedélelőtt. 12.00 Fátyol József klarinétozik, Kovács Ár­pád népi zenekara játszik. 12.33 Kis magyar néprajz. 12.38 Tánc­zenei koktél. 13.25 Könnyűzene az orgonamuzsika kedvelőinek. 14.00 Kettőtől ötig. 17.00 Képes­ség és személyiség. II. rész. 17.30 ötödik sebesség. 18.33 Zeneközei­ben. 19.31 A Magyar Rádió san­zonpódiuma. 20.33 Édes — sós — víz. 21.50 Barátság slágerexp- ressz. 22.20 Sherman zenés játé­kából. 23.15 Dzsesszfelvételek- ből. SZOLNOKI STÜDIÓ: 17.00 Hí­rek. — 17.05 Nyugdíjasok maga­zinja. (ism.) 18.00 Alföldi króni­ka. — Ritmikus percek. — 18.26 —18.30 Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. MOZI VASÁRNAP Békési Bástya: 4 órakor: A holnap lovasai, 6 és 8 órakor: Rosszemberek. Békéscsabai Kert: Az ártatlan. Békéscsabai Szabadság: de. 10 órakor: Púpos lovacska, 4, 6 és 8 órakor: Fé­lénk vagyok, de hódítani aka­rok. Békéscsabai Terv: A bűn­ügyi nyomozó. Gyulai Erkel: fél 4 és 7 órakor: Papucs és ró­zsa. I., II. Gyulai Kert: Keoma. Gyulai Petőfi: 4 órakor: Az ezüst tó kincse, 6 és 8 órakor: Az amerikai barát, 22 órakor: Üvegház. Orosházi Béke: Leszá­molás a kocsmában. Orosházi Partizán: fél 4 órakor: Az orosz­lán ugrani készül, fél 6 és fél 8 órakor: Agyő, haver! Szarvasi Táncsics: Sugarlandi hajtóvadá­szat. HÉTFŐ Békési Bástya: A maláji tigris. 22 órakor: Egy kaland utóélete. Békéscsabai Kert: Az ártatlan. Békéscsabai Szabadság: de. 10, du. 4, 6 és 8 órakor: Félénk va­gyok, de hódítani akarok, 22 órakor: Szandakan 8. Békéscsa­bai Terv: fél 6 órakor: Az akasztanivaló bolond nő, fél 8 órakor: Sógorok, sógornők. Gyu­lai Erkel: fél 6 órakor: Papucs és rózsa. I., II. Gyulai Kert: Keoma. Gyulai Petőfi: 4 órakor: Az ezüst tó kincse, 6 és 8 óra­kor: Az amerikai barát, 22 óra­kor: Uvegház. Orosházi Béke: Leszámolás a kocsmában. Oros­házi Partizán: Agyő, haver! Szarvasi Táncsics: Sugarlandi hajtóvadászat. Mai rádió­tévéajdnlatunk Kossuth Rádió: 9.00: „Kul­turális magazin — Szege­den.” Az egyórás műsor Szeged kulturális életéről, a régi és az új Szegedről ad érdekesnek ígérkező metsze­tet. Petőfi Rádió: 18.00: „A ti és a mi szabadságunkért!” A Tanácsköztársaság védelmé­ben a Magyarországon élő hadifoglyok közül sokan fegyvert fogtak. Belőlük ver­buválódott a 80. nemzetközi dandár. Honnan jöttek, mi lett velük? □ □ Televízió: 14.55-kor a köz­kedvelt Kiss Manyi-sorozat- ban a „Sziget a szárazföl­dön” 1969-ben készült filmet láthatjuk, este 20.05-kor a történelmi filmeket kedvelők az „Anna ezer napja” című angol filmet nézhetik meg, amelyet a korhű helyszín és neves színéskejt tesznek em­lékezetessé. Előtte 19.00 órá­tól a már megszokott érdek­lődéssel várt „A hét” egy­órás műsorát ajánljuk fel­tétlenül megnézni. 4 * I t s

Next

/
Oldalképek
Tartalom