Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

o 1979. augusztus l., szerda TELEX • MADRID Az ETA baszk terrorszer­vezet cinikus módon a madridi kormányt vádolta „bűnös felelőtlenséggel” azért, mert — úgymond — nem intézkedett az öt halá­los, és több mint száz sebe­sült áldozatot követelő va­sárnapi bombarobbantások esetében a színhely gyors kiürítéséről, holott a szerve­zet „idejében előre jelezte a merényleteket.” • LIEGE A belga hírügynökség je­lentése szerint kedden egy Liége-i központú anarchista szervezet vállalta magára Zuhair Mohszen palesztinai vezető múlt héten Cannes- ban történt meggyilkolását. A „Liége-i Anarchista Front” elnevezésű szervezet közle­ménye hozzáteszi, hogy a PFSZ katonai osztályának vezetője, az El Szaika főtit­kára ellen a gyilkos merény­letet a szervezet Marseille- ben működő, libanoni anarchistákat tömörítő szár­nya hajtotta végre. • BEJRŰT összetűzés robbant ki hét­főn a libanoni fővárosban az arabközi békefenntartó erők Szíriái egységei és a libano­ni jobboldal fegyveresei kö­zött. A szembenálló felek aknavetőkkel és páncéltörő rakétákkal lőtték egymást a város kikötő- és kereskedel­mi negyedében. A harcokat az váltotta ki, hogy a bejrúti kikötőben egy orvlövész meggyilkolt egy munkást. • LATINA Sandro Sacucci volt neo­fasiszta parlamenti képvise­lőt, aki három évvel ez­előtt részt vett egy kommu­nista fiatalember meggyilko­lásában, hétfőn a közép­olaszországi Latina városban távollétében 12 évi börtön- büntetésre ítélték. A jelenleg Argentínában élő Sacuccit 1976-ban történt újraválasz­tása után foszotta meg a parlament képviselői men­telmi jogától. • HINCKLEY A szakadó esőben egymás­ba rohant egy mikrobusz és egy teherautó Chicagótól 80 kilométerre. A baleset kö­vetkeztében hat középiskolás meghalt, nyolc társuk meg­sebesült. • JERUZSÁLEM Izraeli arabok ezrei tüntet­tek hétfőn Jeruzsálemben az ellen, hogy az izraeli kor­mány arab tulajdonban le­vő földeket sajátít ki izraeli félkatonai települések céljá­ra, és olyan törvényt ké­szül elfogadtatni, amelynek értelmében a Negev-sivatag- ban a beduin arabok földje­in katonai repülőtereket épí­tenének. Baktiar visszatér? flz OBT nyilatkozata Sandinista nyilatkozat Fort Péter, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Az agrárreformról, a san­dinisták politikájáról, a ha­talom kérdéséről, valamint a lakosság különböző rétegeit érintő, esetenként nyugtala­nító híresztelésekről adott a rádió és,a tv által közvetí­tett tájékoztatást hétfőn este a sandinista front egyesített vezetőségének három tagja- A tájékoztatásra meghívták a Managuában tartózkodó külföldi sajtótudósítókat is. Jaime Weelock, a nicara- guai ideiglenes újjáépítési kormány földművelődésügyi minisztere, az egyesített ve­zetőség tagja, miután vázol­ta az agrárreform fő vona­lait, összegezte a front filo­zófiáját, politikai hitvallását. Értékelése szerint a sandi­nisták forradalma a széles néptömegek támogatásával, azok javára született, a dol­gozók boldogulását szolgálja. A front széles társadalmi egység létrehozásán munkál­kodik, amelyet létfontosságú­nak tart az újjáépítés szem­pontjából. Ezen belül fontos szerepet szánt a magánszek­tornak, amennyiben az nem a dolgozók érdekeivel ellen­tétesen és nem az állam biz­tonságát veszélyeztető módon működik. Érdekességek a nagyvilágból Svájc északkeleti részén figyelmeztették az autósokat az autógumikat fenyegető menyétveszélyre. A kis rág­csálókat a meleg levegőben terjengő gumiszag vonzza az autókhoz, s a gumicsövek és gumi szigetelésű elektromos hálózatok után most már az autóabroncsokban is kárt tesznek. A dögvész — ahogy a helyi hatóságok nevezik — egyelőre megfékezhetetlen- nek látszik, mivel sehogy sem sikerül távol tartani a me­nyéteket újonnan felfedezett „kábítószerüktől". Több mint 70 millió év­vel ezelőtt élt dinoszaurusz csontvázát találták meg Adi- labad közelében indiai ős­lénykutatók. A tudósok sze­rint az állat mintegy 16 mé­ter hosszú és 6 méter ma­gas lehetett. Dr. Germanus Gyula pro­fesszort a nápolyi Accademia Internazionale di „Pontzen’’ a nemrég megtartott irodal­mi versenyen, tudományos munkássága elismeréséül, a Palma D’Oro aranyjelvényé­vel tüntette ki, és az erről szóló díszoklevéllel együtt el­juttatta hozzá. Sapur Baktiar volt iráni miniszterelnök kedden Pá­rizsban most jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy februárban eltűnt Iránban. Baktiar mindenekelőtt ta­gadta azt a kedden elterjedt hírt, amely szerint tevékeny szerepet kíván játszani ha­zája politikai életében. Le­szögezte, hogy nem akar emigránskormányt vagy po­litikai pártot létrehozni. Közölte, hogy a közelgő iráni alkotmányozó nemzet- gyűlési választásokon maga és hívei semmiféle listán nem indulnak, mint jelöltek. „Nem hiszek az iszlám köztársa­ságban” — jelentette ki. Iránban általános vissza­tetszést keltett a februári el­tűnése óta először felbuk­kant Sapur Baktiarnak, a megdöntött sah utolsó mi­niszterelnökének, Párizsban kedden elhangzott nyilatko­zata. A Khomeini híveit tömö­rítő iráni Iszlám Köztársaság Pártjának szóvivője szerint Baktiar „politikai visszatéré­sének” egyáltalán „nincs je­lentősége”. A Polgári Nem­zeti Front — ennek soraiban küzdött Baktiar két évtize­den át a sah uralma ellen — nyilatkozatban emlékeztetett arra, hogy a volt kormányfőt kizárták a mozgalomból, és ezen a tényen Baktiar újbóli felbukkanása nem változtat­hat. Az irodalmi ultrabalosság ellen rántott kardot kedden a Zsenmin Zsipao, újabb adalékkal gyarapítva a téma körül hónapok óta zajló, leg­alább-annyira politikai, mint amennyire kulturális jellegű Vitát.' A KKP központi lapjában olvasható kritika tárgya ez­úttal a Peking melletti Ho- pej tartomány irodalmi fo­lyóirata volt, amely júniusi számában — kimondatlanul is — az elmúlt évtizedben egyetlenként megtűrt, lak­kozó és illusztratív irodal­mat vette pártfogásába, és kikelt az olyan írók ellen, akik a pártlap szavaival él­ve „szembe mernek nézni a valósággal, s olyannak fes­tik le az életet, amilyen va­lójában”. A hopeji folyóirat, a ko­rábbi dogmatikus irodalom- politika szellemében „mun­kás-paraszt hősöket”' köve­telt, a „szocializmus dicsére­tét” kérte számon azoktól, akik szerinte „csak a vér- és sárszagot szeretik”, „moró­A politikai enyhülés je­lentős állomásának, a törté­nelmi jelentőségű helsinki záróokmány 1975. augusztus 1-i aláírásának negyedik év­fordulóján az európai biz­tonság és együttműködés ma­gyar nemzeti bizottságának elnöksége és az ország béke- tanácselnöksége nyilatkoza­tot tett közzé. Nagyra értékeljük a hel­sinki záróokmány aláírása óta megtett utat, amely iga­zolja a békés egymás mel­lett élés és az enyhülés poli­tikájának történelmi helyes­ségét — hangsúlyozza a nyi­latkozat. A Szovjetunió és a Szocialista országok követ­kezetes elvi politikájának köszönhető, hogy — a hideg- háborús reakciós erők akti­vizálódása ellenére — Euró­pában ma egészségesebb a politikai légkör, mint koráb­ban bármikor, s a kontinen­sünkön lezárult a feszültsé­gekkel terhes korszak. A to­vábbi előrehaladáshoz azon­ban szükséges, hogy az alá­író országok még következe­tesebben, és teljesebben va­lósítsák meg a Helsinkiben elfogadott záróokmány vala­mennyi elvét és ajánlását, s az együttműködés lehetősé­geinek újabb területeit mun­kálják ki az össz-európai ér­tekezleten részt vevő orszá­gok képviselőinek jövő évi madridi találkozójára. (Lásd kommentárunkat a <3. olda­lon.) zusan tekintenek a nép nagy ügyére”, „elszakadnak a dol­gozó tömegektől”. A szivárványszínű iroda­lom azonban a Zsenmin Zsi­pao szerint nem volna egyéb „az emberek becsapásánál”, hiszen Kína még mindig „a romokat takarítja el” Lin Piao és a négyek bandája után, és ereiben hordozza az elmúlt tíz év kínjait”. A Zsenmin Zsipao súlyo­san megbírálja a kérdéses irodalmi folyóiratot azért is, mert Lin Piaót és a négye­ket „egyetlen szóval sem említette”. Kijelentette: a bírálatot e csoport ultraba­los vonala ellen folytatni kell, „nehogy visszatérhes­sen”. A pártlapnak ez a tétele egybecseng korábbi megnyi­latkozásokkal. Alig két hete a hadsereg pekingi katonai körzetének pártbizottságán hangzott el az, hogy „Lin Piao és a négyek ultrabalos vonalának még mindig alap­vető befolyása van néhány elvtárs gondolkodására”. j. „Irodalmi” viták Kínában Ma nyílik meg a zambiai fővárosban a Brit Nemzelközösség csúcsértekezlete Lusakai malomkövek • TEL AVIV Hétfőn éjszaka egy izraeli börtönőr holttestére buk­kantak az Izraelt és Ciszjor- dániát elválasztó egykori ha­tárvonal közelében, egy el­hagyott autóbuszban. Az ak­ciót a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításá­ért (DFLP) palesztin szer­vezet hajtotta végre — adja hírül a szervezet katonai pa­rancsnokságának közlemé­nye. • WASHINGTON Henry Kissinger volt ame­rikai külügyminiszter ked­den a szenátus külügyi bi­zottságában kiállt a Szovjet­unió és az Egyesült Államok SALT—II. megállapodása mellett, bár a szerződés tá­mogatását számos feltételhez kötötte. Kissinger, aki maga is részt vett a SALT—II. előkészíté­sében, figyelmeztette a sze­nátus tagjait: ne próbálja­nak olyan módosításokat esz­közölni a szerződés szövegé­ben, amelyek azt elfogadha­tatlanná tennék a Szovjet­unió számára. ■Az egykori brit gyarmat- birodalom utódállamainak ez a sajátos, rendkívül ellent­mondásos és nem kevésbé heterogén gyülekezete mind a színhelyet, mind az idő­pontot illetően kényes körül­mények között ül össze. Az értekezlet legizgalma­sabb témája ugyanis nyil­vánvalóan a Rhodesiával kapcsolatos dilemmaszöve­vény lesz, és a konferencia színhelye, Zambia, az úgy­nevezett frontállamok egyi­ke. Kenneth Kaunda zam­biai elnök a Rhodesiával szomszédos államok vezetői­vel, Machel mozambiki, Ne- to angolai, Nyerere tanzániai és Serethse Khama bots- wanai államfővel — együtt nem véletlenül időzítette a frontállamok külön csúcsér­tekezletét a lusakai konfe­rencia előestéjére — ugyan­csak a zambiai fővárosban. A cél nyilvánvaló volt: kö­zös álláspontot kidolgozni a nemzetközösségi értekezlet­re. Az itt várható viták egyik legfőbb gerjesztője és cél­pontja az egykori „anyaor­szág”, Anglia lesz. Nem ne­héz megjósolni, hogy Mar­garet Thatcher miniszterel­nök-asszony Lusakában újabb leckét kap a régi igaz­ságból, amely szerint sokkal könnyebb ellenzéki pozíció­ból „kemény dolgokat” mondani, mint a bársony­székből gyakorlati eredmé­nyeket elérni a kül- és bel­politika veszélyes vizein. Tekintélyes angol kom­mentátorok szerint a kor­mányfő két malomkő között kénytelen megpróbálni a lehetetlent Lusakában: ösz- szeegyeztetni az összeegyez- tethetetlent, vagyis saját pártja „héjái”, és az afrikai országok igényeit. Thatcher asszony megválasztásához nagy segítséget kapott a fe­hértelepes rezsim angliai vé­delmezőitől, és ez a csoport elég nagyhatalmú ahhoz, hogy tartani kelljen tőle. Ugyanakkor Rhodesia ügyé­ben egész Afrika — érthe­tően — elsősorban Angliát teszi felelőssé azért, hogy a dolgok idáig fejlődhettek, és egy csaknem össz-afrikai el­lenérzés alapos gondokat je­lenthet hosszabb távon is a brit külpolitikának. London ráadásul azt a Nyugatot képviseli egy el­söprő többségében „harma­dik világbeli”, résztvevőkből álló konferencián, amelynek kulcsszerepe van a másik fe­hér bástya, a Dél-afrikai Köztársaság apartheid-re- zsimjének prolongálásában. Lusakában meglehetősen ne­héz lesz megakadályozni, hogy a brit delegáció szék­sora a vádlottak padjává váljon. Harmat Endre —C222SS ♦ HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Péter napja A Nap kél 4.21 — nyugszik 19.19 órakor A Hold kél 12.36 — nyugszik 23.14 órakor ÉVFORDULÓ Harminc évvel ezelőtt, 1949. augusztus 1-én államo­sították hazánkban a színhá­zakat, a kulturális forrada­lom kibontakozásának fon­tos részeként. — BÉKÉS új óvodája a ter­vek szerint idén szeptember­ben már benépesülhet. A lé­tesítményben száz apróság kaphat helyet. Az építkezé­sek kivitelezője a helyi épí­tőipari szövetkezet kollektí­vája. — AZ ENDRÖDI Szabók Szövetkezete az idén 40 ezer kabát összevarrását vállalta a francia WEK-cégnek, bér­munkában. Mivel bizonyos mennyiségű szabad kapaci­tása is maradt a szövetke­zetnek, az év utolsó két hó­napjára további 25 ezer ha­sonló kabát kiszállítását is elvállalták. — A GYULAI Kötőipari Vállalatnál az idén a mun­kakörülmények javítására 30 ezer forintot költöttek. Töb­bek között az öltözőket ala­kították át. — AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ békéscsabai városi fiókjánál három szocialista címért küzdő brigád dolgozik. A kollektívák kétszer már el­nyerték a Kiváló Munkáért kitüntetést. Céljuk most az, hogy harmadszor is megkap­hassák az elismerést, s jobb munkával kiérdemeljék a szocialista brigád címet is. — NAGYOBB A HAL, mint horgásza, a 11 esztendős pé­csi Antal Barnabás. A fiú ötéves kora óta pecázik, s most az egyik mecseki tóból tizennégy kilós, több mint egyméteres amuróriás akadt horgára. A zsákmányt édes­apjával közösen emelte part­ra a szerencsés horgászpa­lánta. — SPORTOLJ! — szólítja fel a békéscsabai úttörőket egy-egy szabadtéri program. Ma, augusztus 1-én délután a Lencsési úti lakótelep har­madik toronyháza előtt vár­ják azokat a gyerekeket, akik egy horgászversenyen sze­retnének részt venni. Hol­nap, csütörtökön délután pe­dig a Gábor Áron—Szigli­geti utcai lakókörzetben élő kisdobosoknak és úttörőknek kocogó-, ugró-, dobó- és fu­tóversenyt rendeznek. Mind­két rendezvény öt órakor kezdődik. — ÉNEKESKÉPZÉS. A Bar­tók Béla Zeneművészeti Szakiskola érettségizett fia­talok részére, magánének szakra, felvételt hirdet. A 4 éves szakiskolára augusz­tus 15-ig lehet jelentkezni az iskola budapesti tanulmányi osztályán. — EZER DIÁK. A nyáron öt turnusban ezer diák dolgo­zik a Békéscsabai Konzerv­gyárban. A fiatalok főleg az üveges áruk kiszerelésében, csomagolásában segédkeznek. — A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA közművelődési osztálya szervezésében pályá­zat kezdődik amatőrfilme­seknek. Képző- és iparmű­vészeti, valamint építészeti tárgyú hangos diasorozatot, vagy amatőr kisfilmet vár­nak szeptember 1-ig a Ga­lériába. A beérkezett alkotá­sokból bemutatót rendeznek az októberi múzeumi hó­napban. Meleg idő Várható időjárás ma estig: időnként felhősödés, elszór­tan zivatarok, záporesővel. A Dunántúlon élénkebb dél­nyugati, déli szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 14—19, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 28—33 fok között. — A NAPOKBAN TÉRT HAZA a káptalanfüredi út­törőtáborból 40 okányi út­törő. A községi tanács az üdülő építéséhez- 100 ezer forinttal járult hozzá. Július 25-én újabb 20 okányi isko­lás gyerek indult a Balaton környékére 15 napos váltó­táborozásra. — A MEZÖKOVÁCSHÁZA ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ évente csaknem 6 millió palack al­koholmentes üdítő italt állít elő. Az országos megrende­lőkön kívül a járás 22 köz­ségében is igen szívesen fo­gyasztják ezeket. — OKÁNYBAN 1978-ban több mint 200 ezer forintot fordítottak szociális segélye­zésre. Ez az összeg az idén megközelíti a negyedmillió forintot. ■ m \ I I — Jelentsen be az igaz- • ; gatónak! ■ ■ — Az igazgató szabad- ■ S ságra utazott. » e ■ — De engedjen be, én ; ! a felesége vagyok! — Jó vicc! Mindenki ■ ■ ezt mondja!... — HÉT KILÓ tiszta heroint talált Isztambulban a török rendőrség egy NSZK-rend- számú gépkocsiban. A 23 nylonzacskóban elrejtett narkotikum kereskedelmi ér­téke megközelíti az 5 millió dollárt. — ORSZÁGOS HALÁSZLÉ- FÖZÖ-VERSENYT rendez­nek augusztus 4-én, szomba­ton Szegeden, a Tisza part­ján. A halászati szövetkeze­tektől és a tógazdaságoktól eddig harmincnégy nevezés érkezett. Ennyi bográcsban főzik majd szabad tűzön a szakma legjobbjai a kedvelt ételkülönlegességet. Vala­mennyi versenyző maga vé­gez minden munkafolyama­tot a „szabadtéri konyhán”. — AZ ELMÚLT NAPOK­BAN az Egészségügyi Mi­nisztérium illetékes szervek­kel kerestette azt az NDK- ból érkezett két német csa­ládot, akiknek gyermekei egy Drezda melletti tábor­ban veszett macskával érintkeztek. A minisztérium a sajtó, a rádió, a televízió útján a lakosság segítségét is kérte. Sikerült mindkét családot megtalálni. Az Egészségügyi Minisztérium köszönetét fejezi ki mind­azoknak, akik a két család felkutatásához segítséget nyújtottak. — A VILÁG legnagyobb gép­kocsi-gumiabroncsát a japán Yokohama cég készíti. Át­mérője 3,6, méter, súlya 3,5 tonna. Ezeket a gumiabron­csokat a Szovjetunióban készülő 200 tonnás billenő teherautókon alkalmazzák. — HALLÓ, ITT BALATON! — GYULÁN. A nyári szó­rakoztató ORI-műsorok ke­retében augusztus 2-án csü­törtökön Gyulán Halló, itt Balaton! címmel rendeznek estet. A szabadtéri színpa­don 8 órakor kezdődő mű­sorban fellép Sárosi Kata­lin, Izsmán Nelli, Bontovics Kati, Payer András, Mikes György és Somogyi Pál, kí­sér az Apostol együttes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom