Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1919. AUGUSZTUS 1., SZERDA Ára: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM Befejeződött a gyermektalálkozó nemzetközi szemináriuma fl küldöttek záródokumentumot fogadtak el A gyermekek körében végzett mozgalmi munka új módszereivel, hasznos formáival ismerkedtek meg töb­bek között a kedden zárult háromnapos nemzetközi sze­minárium résztvevői, akik az európai gyermektalálkozón 34 országnak 44 haladó és demokratikus gyermekszerve­zetét képviselik. Általános vélemény alakult ki arról, hogy hazatérve kontinensünk és más földrészek küldöttei is kamatoztatják majd itt szerzett ismereteiket, hogy még eredményesebben munkálkodhassanak a gyerme­keknek a békére, a barátságra, a szolidaritásra nevelésé­ben — jelentette ki Horváth Éva, a Gyermek- és Ifjú­sági Mozgalmak Nemzetközi Bizottsága (CÍMEA) fő­titkára. A hétfői záróülést követően több delegáció veze­tője sajtókonferencián tájékoztatta az újságírókat a ta­nácskozás eredményeiről. összesen 33 hozzászólás hangzott el, s a résztvevők őszinte, reális képet kaptak az európai földrészen, Afri­kában, Ázsiában és Latin- Amerikában élő gyermekek egészségügyi, szociális, poli­tikai és társadalmi helyzeté­ről — mondotta el a CIMEA főtitkára. A nyílt, alkotó lég­körben folytatott eszmecse­rék égető társadalmi gon­dok, igazságtalanságok tükré­ben vázolták például a fej­lett európai tőkés országok­ban élő gyermekek lehetősé­geinek korlátáit. Nem ken­dőzték el az igazságot, hogy még az iskolarendszer is a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének eszköze, a szegényebb rétegek, az ala­csony jövedelműek gyerme­kei nem jutnak megfelelő ta­nulmányi lehetőségekhez. A gyermekekért, a társadalmi haladásért vívott harc ösz- szefonását tükrözték a mun­kanélküli szülők családjában felnövekvő fiatalok körülmé­nyeit ecsetelő hozzászólások. A szocialista országokból ér­kezett küldöttek örömmel, de nem a megelégedettség hang­ján szóltak a' gyermekeket körülvevő társadalmi gon­doskodásról, amely az álla­mi politika természetes és szerves része. Elmondták, az anyagi lehetőségekhez mér­ten hogyan kívánják tovább­fejleszteni a gyermekintéz­mények hálózatát, miként se­gítik hozzá a legkisebb kor­osztályt ahhoz, hogy a csalá­dok még eltérő életkörülmé­nyei ellenére is azonos lehe­tőségeket teremtsenek fejlő­désük, tehetségük kibonta­koztatásához. A függetlenségükért küzdő, a fasiszta elnyomó rezsimek, a faji megkülönböztetés igá­ja alatt súlyos nélkülözések között élő népek sorsáról és a velük vállalt szolidaritás erejéről, s szükségességéről sok szó esett a tanácskozá­son. Nemcsak a nemzetközi gyermekévben, hanem min­denkor szívükön viselték a haladás, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tar­tásának hívei, köztük a ha­ladó és demokratikus gyer­mekszervezetek is az elnyo­mott népek sorsát. A nem­zetközi szemináriumon meg­fogalmazódott, hogy a jövő­ben még szorosabbra kíván­ják fűzni a szolidaritási ak­ciókban együttműködésüket. A békéért, a fegyverek nél­küli világ megteremtéséért, a biztonságos jövő megalapo­zásáért, a népek közötti ba­rátság elmélyítéséért folyta­tott harcba aktívan bevon­ják a legfogékonyabb kor­osztályt, a kisdiákok sok-sok milliónyi táborát. A CIMEA főtitkára meggyő­ződését fejezte ki, hogy a há­romnapos tanácskozás — amelyen ott voltak a szövet­ség európai és tengerentúli tag- és baráti szervezetei — több nemzetközi szövetség, de bekapcsolódott a széles körű párbeszédbe több szo­ciáldemokrata, vagy polgári szervezet is — egy akarattal formálta, és fogadta el a zá­ródokumentumot : legyen szebb, boldogabb a világ minden gyermekének élete. A nemzetközi gyermekév kontinensünkön eddig legje­lentősebb eseménye az euró­pai gyermektalálkozó. Jólle­het, világszerte számos or­szágban tartottak már regio­nális és nemzetközi fórumo­kat a gyermekek helyzetének feltárására, 1979 végéig to­vábbi találkozókra kerül sor. A nem kormányközi szerve­zetek világméretű párbeszé­dére készül Moszkva: szep­tember 7—11. között világ- konferencián foglalkoznak majd a gyermekek békés és biztonságos jövőjének meg­teremtésével. A sajtókonferencián Helga Labs, az Ernst Thälmann Űt- törőszövetség elnöke, arról szólt: az NDK.-ban, amely az imperializmus és a szocializ­mus választóvonalán terül el kontinensünkön, nagy súlyt helyeznek arra, hogy a gyer­mekeket hazafiságra és in­ternacionalizmusra, szocia­lista hazájuk védelmére és a világ más tájain elnyomás vagy nyomorúság körülmé­nyei között élő gyermekek­kel való cselekvő szolidari­tásra neveljék. Francois Cureau, a francia úttörők képviselője elmond­ta, hogy a francia gyermek­mozgalomban a szolidaritás, a világ gyermekeivel való együttérzés olyan meghatá­rozó erő, amely nélkülözhe­tetlen ahhoz, hogy nem csak testben, hanem lélekben is egészséges, politikailag érett emberekké növekedjenek majd a gyerekek. Sajnos — mint mondotta — hazájában sokat beszélnek a gyermekek individualizmusáról, s már csak ezért is tűzi zászlajára a francia gyermekmozgalom az egymásért érzett felelős­ségre nevelés, a testvériség eszméinek elmélyítését. Az utóbbi esztendőkben tovább bővült, színesebbé vált a finn centrumpárt gyer­mekszervezetének és a szo­cialista országok gyermek- szervezetei közötti kapcsolat — mondotta Markku Kaup- pinen, a Finn Centrista Párt gyermekszervezetének kép­viselője. Kari Asikhinen, a Finn Úttörők Demokratikus Szövetségének alelnöke hozzá­fűzte: Jóllehet, Finnország­ban rendkívül sokféle gyer­mekszervezet foglalkozik a kicsinyek nevelésével, kom­munisták. szociáldemokraták, ateisták és különféle vallási ideológiát képviselők egysé­ges álláspontot foglalnak el a legfőbb kérdésben: a gyer­mekszervezeteknek is cse­lekvőén hozzá kell járulniuk a békepolitika sikerre vite­léhez, az enyhülés erőinek támogatásához, a teljes, le­szerelés megvalósulásához. * Az európai gyermektalál­kozón részt vevő delegációk, a gyermek- és ifjúsági szervezetek képviselői a há­romnapos nemzetközi szemi­náriumon záródokumentu­mot fogadtak el, amelyet el­juttatnak az ENSZ nemzet­közi gyermekévbizottságához és az UNICEF-hez is. A záródokumentum hang­súlyozza: a nemzetközi gyer­mekév előkészületei, eddigi és várható eseményei meg­felelő keretet biztosítanak a földkerekség különböző ré­szein élő gyermekek helyze­tének elemzéséhez, és a húsz évvel ezelőtt elfogadott gyer­meki jogok deklarációja vi­lágméretű érvényesítéséért' folytatott harc szélesebb ala­pokra helyezéséhez. A gyermekek, a felnövek­vő nemzedék jelene és jövő­je elválaszthatatlanul kap­csolódik korunk alapvető társadalmi és politikai prob­lémáinak megoldásához, amelyek közül a béke és a leszerelés elsőrendű fontos­ságú — hangsúlyozza a köz­lemény. A résztvevők megál­lapították, hogy a jelenlegi körülmények között nincs, és nem is lehet más ésszerű alternatíva, mint a béke és az enyhülés. E mély meg­győződés alapján megerősí­tették a különböző gyermek- és ifjúsági szervezetek együttes elkötelezettségét a béke és a haladás erői által folytatott közös harcban, amelynek célja a nemzetkö­zi helyzet pozitív változásai­nak elmélyítése. Ez az elkö­telezettség ma annál is in­kább fontos, mivel a reakci­ós, militarista és háborús körök nem adják fel az eny­hülési folyamat megakadá­lyozására, fegyverkezési ver­seny fokozására tett kísérle­teiket. A résztvevők üdvözöl­ték a hadászati támadófegy­verek korlátozásáról, a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok között létrejött szerző­dés, a SALT—II. aláírását, határozottan elítélik a külön­böző reakciós erők felelőtlen kísérleteit, amelynek célja az egyezmény ratifikálásá­nak megakadályozása. A szemináriumon kifejezésre jutott sürgős feladat, a kato­nai konfrontáció csökken­tése Európában. A résztve­vők kifejezték meggyőződé­süket, hogy ezen a téren ha­ladást jelentene egy politikai konferencia összehívása az európai országok, valamint az Egyesült Államok és Ka­nada részvételével. A világ minden gyermeké­nek boldog gyermekkora ne­vében, méltó és békés jövő­jük nevében meg kell fékez­ni és meg kell állítani a fegyverkezési versenyt, és tartós békét kell teremteni mindenütt a világon — hangsúlyozza a záróközle­mény. É feladat nemes volta és fontossága annál is inkább nyilvánvaló, mivel a háborúk, a fegyveres konf­liktusok, az agressziók és az erőszak áldozatai mindig a gyermekek. Az újabb pusz­títások Vietnam mártír föld­jén, az újabb özvegyek és árvák, a lerombolt bölcsődék, iskolák, kórházak, az elraga­dott életek olyanoktól, akik csak most kezdtek élni — a kínai vezetés vietnami nép elleni agressziójának követ­kezményei; a palesztinai, li­banoni, dél-afrikai gyerme­kek tragikus sorsa mind megannyi bizonyíték erre. — hangsúlyozza a dokumen­tum. Megnyílt a IV. békéscsabai alkalmazott grafikai míívésztelep Tegnap délelőtt Békéscsa­bán, a városi tanács épületé­ben ünnepélyes keretek kö­zött megnyitották a IV. al­kalmazott grafikai művész­telepet. Dr. Virág Lászlónak, a városi tanács művelődés- ügyi osztálya vezetőjének üd­vözlő szavai után Sasain Já­nos, az MSZMP városi bi­zottságának titkára mondott megnyitót. Beszédében töb­bek között utalt arra a lehe­tőségre, amelyet az alkal­mazható grafikai alkotások megtervezéséhez, kivitelezé­séhez és sokszorosításához tud adni a világhírű csabai Kner Nyomda. Ezt kihasz­nálni, a nyomdai formater­vezés, a plakátművészet fej­lődését szolgálni: ezt célozza a negyedik alkalommal meg­rendezésre kerülő művészte­lep. Tizenöt művész dolgozik majd az augusztus 17-én egy kiállítással záruló mű­vésztelepen, az előre meg­hirdetett témákban, illetve egyéni alkotásokon. A napi munkát közös kirándulások, esztétikai viták, művészet- történeti előadás teszi válto­zatossá. Sasala János megnyitó be­szédében üdvözli a részt vevő művészeket, köztük a két zrenjanini vendég grafikust is Fotó: Kovács Erzsébet Országos zenebaráttábor kezdődött Gyopároson A komoly zenei ismeretter­jesztés jegyében nyitotta meg a szakmunkástanulók II. or­szágos ifjú zenebaráttáborát hétfőn este az orosháza- gyopárosfürdői napközis tá­borban Cs. Tóth János, a KISZ Békés megyei bizott­ságának politikai munkatár­sa. A péntekig tartó együtt- lét anyagi-technikai feltéte­leit a megyei KlSZ-bizott- ság, a megyei tanács, az Ifjú Zenebarátok Szervezetének magyarországi tagozata, va­lamint az orosházi Városi Tanács biztosította. Győri, mohácsi, érsekvad­kerti, békéscsabai, nagyszé- nási szakmunkástanulók, szám szerint huszonötén, ér­keztek a táborba. Már az el­ső este nagyszerűen sikerült: az érsekvadkerti iskolások énekkara dalokra tanította a többieket. A négy nap alatt a fiata­lok a romantika és a klasz- szicizmus legnevesebb szer­zőinek életével, művészeté­vel, jellemző szerzeményeivel ismerkednek meg a délelőtti előádásokon és a délutáni ka­marahangversenyeken. A koncertek vendégművészei a zenetörténeti előadáshoz kap­csolódó zeneművekből állít­ják össze műsorukat. Esténként Békés megye népdalkincsével ismertetik meg a résztvevőket. A ter­vek szerint arra is lesz alka­lom, hogy hangszeres foglal­kozásokat tartsanak. A prog­ramok közötti szabad órák­ban — ha az időjárás is ke­gyes lesz a táborlakókhoz — a gyopárosi tó nyújt majd kellemes perceket. Csütörtök estére egy vetélkedőt is ter­veztek, amelynek kérdéseit a ’ zenetörténeti előadások anya­gából állították össze. A leg­jobbakat hanglemezekkel ju­talmazzák. A Bartók Béla és Kodály Zoltán által megteremtett ze­nepedagógia szellemében ösz- szeállított gazdag programú zenebaráttábor bizonyára sok új élménnyel, ismerettel fogja gyarapítani a részt vevő szakmunkástanuló fiatalokat. Zöldbabfajta- és betakarítási bemutató Zöldbabfajta- és betaka­rítási bemutatót rendeztek tegnap az Országos Mező- gazdasági Fajtakísérleti In­tézet és a Békéscsabai Ag­ráripari Egyesülés kísérleti telepén, Fürjesen. Az 1968 őszétől működő kísérleti te­lep 9 hektáron szántóföldi és kertészeti növények termesz­tését vizsgálja. A terület 80 százalékán cu­korrépa, búza, burgonya, ku­korica, 20 százalékán vörös­hagyma, zöldborsó, paradi­csom, görögdinnye fajtakí­Munkában a betakaritógép Fotó: Veress Erzsi sérletét folytatják. A keddi zöldbabbemutatón a szak­emberek azt vizsgálták, hogy mely fajták termeszt­hetők a leggazdaságosabban és a feldolgozó ipar számára is elfogadható minőségben. Az agráripari egyesülés gazdaságai zöldség-vetéste­rületük 15—20 százalékán termesztenek zöldbabot. Az utóbbi években tért hódított a gépi betakarítás, a ter­mesztés olyan bázisai jöttek létre, mint a békéscsabai Május 1. Termelőszövetkezet, amely 650 hektáron vetette el a zöldbabvetőmagvait. Az eddig fejlődés ellenére is szegényesnek mondható azon­ban a zöldbab fajtaválaszté­ka. A minősített 11 fajta kö­zül csupán négyet termesz­tenek a megyében. A bemu­tató résztvevői megtekintet­ték a Május 1. Termelőszö­vetkezetben folyó gépi beta­karítást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom