Békés Megyei Népújság, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

1979. április 1., vasárnap ■ttNiUMTrf Egy kisközség orvosa — Az apám is körzeti or­vos volt. Beszöktem a ren­delőjébe és néztem, hogyan dolgozik. Éjjel is gyakran elkísértem a betegekhez. Édesanyám is ragaszkodott hozzá, hogy orvos legyek. A középiskola befejezése után rögtön jelentkeztem az egye­temre, de nem sikerült. Má­sik vágyam a Színművészeti Főiskola felé húzott. Oda sem vettek fel. A következő évben újra az orvosira je­lentkeztem, most már siker­rel. Az egyetemen az utolsó két évben már törtük a fe­jünket: ki hol szeretne dol­gozni. Mindig körzeti orvos akartam lenni falun. így ké­szültünk menyasszonyommal az életre is. Amikor eljöttem ide, gyorsan meg is egyez­tünk a tanáccsal. Az utolsó két évben ösztöndíjat kap­tam és boldogan írtam alá az öt évet. — Mi tetszett meg ebben a faluban? — tettem fel a kérdést dr. Sárosi Tibornak, a dombiratosi körzeti orvos­nak. — Amikor végignéztem az utcákon, az akácfák éppen virágaikat bontották. A tisz­ta, friss levegő magával ra­gadott. Az első benyomás ez volt a faluról. Azután több­ször eljöttem ide. Szigorló orvosként előadásokat tartot­tam az alkohol, a dohányzás káros hatásairól. Láttam: várakozással néznék rám az emberek. Az utcán minden második ember köszönt. Vártak. A falunak a felsza­badulás óta nem volt állandó orvosa, mindig valaki he­lyettesített. így azután 1963- ban feleségemmel ideköltöz­tünk, aki kórházi nővér volt Szegeden, majd írnokom lett Dombiratoson. Nehezen teltek az első évek, a munkakörülmények, a lakás nem az ígéretek sze­rint nézett ki. A járás or­vosai hidegen fogadták az idegent. Mondták is öreg kollégái: „Megunod te ezt, fiam”. Szívós, szorgalmas, ki­tartó embernek bizonyult a fiatal orvos. De nemcsak Dombiratoson kellett helytállnia, hanem Kevermesen is. Ott még egy körzet gondja-baja várt az orvosra. Szánkón, hintón, kordén, motorkerékpáron, majd Trabanttal járt át Ke­verni es re 11 évig. Mindössze 5 éve, hogy Dombiratoson lett önálló körzeti orvos. Részt vesz a falu társadal­mi életében. Volt sportköri- vezető, most a Vöröskereszt' elnöke. — önművelés, szórakozás, kikapcsolódás? — Az én munkám nagyon sokrétű. A csecsemőktől az idős korúak gondozásáig mindenkivel foglalkozom. Fogat is húzok. Korábban kisebb műtéteket is csinál­tam, sőt belgyógyászati fel­adatokat is ellátok. A falusi orvosnak univerzális ember­nek kell lenni. A szakmai művelődésre jut idő, ener­gia, hiszen ha akarom mű­velhetem magam. Minden szakmai irodalom rendelke­zésre áll. A kikapcsolódásra, a szórakozásra azonban csak most van módunk, hogy a gyerekek már nagyobbak. Most -már velük is köny- nyebben és nélkülük is el­jutunk színházba, vagy egy- egy túrára. — Emberi kapcsolatai a faluban? — Szeretem az embereket, szeretek barátkozni, megér­tem az embereket. Amikor egy 15 éves gyermek meg­halt, belebetegedtem. Nem tudtam már rajta segíteni. — A falubeliek tiszteletben tartják a tudásomat — azt, hogy orvos vagyok. Soha nem hallottam, nem tapasz­taltam, hogy más körzetbe járnának az emberek. Első­ként mindig az én vélemé­nyemre kíváncsiak. — Gondjai? — Szeretnék jobb munka- körülmények között dolgoz­ni és többet tenni az embe­rekért. Kibontakozásra vá­gyom. Szeretnék élvezettel dolgozni. Néha elkeserítenek a mindennapos gondok. Ha harcolok valamiért, gyakran azt kapom vissza, hogy ma­gamért, az én sikeremért küzdők. Ha a falut nem is fejlesztik tovább, akkor. is szükség van korszerű rende­lőre, modem felszerelésekre. Az idősek itt maradnak. Az egészségügy nem állhat meg ezen a ponton. — Szeret itt élni? — Ezeknek az embereknek épp olyan szükségük van or­vosra, mint a más helyen élőknek, összenőttem velük. \ Számadó Julianna MHSZ-oktatás Élénk szervezeti élet fo­lyik a Magyar Honvédelmi Szövetségnél. Az 1978—79-es kiképzési évben az MHSZ békési rádiósklub szervezett a sorköteleseknek általános híradótanfolyamot. A 67 fia­talnak az oktatást Pető Má­tyás tartalékos főhadnagy tartotta. Az eredményes mun­kát bizonyítja, hogy a közel­múltban valamennyi sorkö­teles eredményes vizsgát tett a bizottság előtt. Ami külön örvendetes, valamennyi tan­folyamhallgató a KISZ-cso- port felhívására 10 órás tár­sadalmi munkát vállalt, amit teljesített is. □ □ Békéscsabán a hadkiegé­szítő és területvédelmi pa­rancsnokság, a tanács szak- igazgatási szerve és az MHSZ városi vezetősége 80 órás általános honvédelmi oktatást szervezett a sorkö­teleseknek. A tanfolyamon 40 fiatal vett részt. Ennek keretében megismerkedtek a katonai élet alapjaival. A foglalkozásokat a katonai is­mereteket jól ismerő Kiss Sándor tanár és Rajkó Mi­hály nyugalmazott őrnagy vezette. A 80 óra alatt lö­vészeti, szabályismereti, te­reptani, katonapolitikai, alaki és polgári védelmi ismere­tekből kaptak ízelítőt a fia­talok. A tanfolyam a közel­múltban ért véget, amikor is a hallgatók honvédelmi zá­rógyakorlaton tettek tanúbi­zonyságot felkészültségükről. A 6 kilométeres menetvona­lon 7 'különböző feladatot kellett megoldaniuk. A fiatalok túlnyomó több­sége becsülettel teljesítette a kitűzött célokat. Az ünne­pélyes zárófoglalkozáson Bé­res János, az MHSZ városi titkára'értékelte a tanfolya­mot és a zárógyakorlatot, majd a legjobbak elismerés­ben részesültek. Beszélgetés a személyi számokrél A népesség-nyilvántartás új médszere Kosztolányi a Bús férfi pa­naszaiban így kesereg: „Be­írtak engem mindenféle Könyvbe, és minden módon számontartanak.” Valljuk be, elgondolni is rossz: mekkora pesszimizmus kerítette volna hatalmába a költőt, ha mondjuk fél évszázaddal ké­sőbb születik. A hetvenes évek elején lebonyolított fel­mérés szerint hazánkban mintegy 100-120 helyen tar­tották nyilván az állampol­gárok adatait. A születés napjától a munkahely pon­tos címéig. Ebben csupán az a különös, hogy a nyilván­tartó szervek egymástól el­különülve dolgoztak, nem tudtak hozzájutni a már egyszer valahová beírt ada­tokhoz. Tehát tenni kellett valamit. De mit? Erről be­szélgettünk dr. Ribai Ist­vánnal, a megyei tanács igazgatási osztályának népes­ség-nyilvántartási csoportve­zetőjével. „Beszélő” számjegyek — Az államigazgatási munka egyszerűsítésére, korszerűsítésére az utóbbi években nagy figyelmet fordítottak a tanácsok. Csökkentették a kézi nyil­vántartásokat, áttértek a gépesített feldolgozásra. Ebben a folyamatban me­lyik intézkedést tartja a legjelentősebbnek? — Feltétlenül az 1974-ben megjelent 8-as számú tör­vényerejű rendeletet, amely az állami népesség-nyilván­tartás új módszerét szabá­lyozta. Ennek a roppant bo­nyolult és nehéz munkának az alapjait az 1975 januári országos népesség-összeírás teremtette meg. Mi történt azóta? A helyi tanácsok szakigazgatási szervei ren­dezték, ellenőrizték a szemé­lyi kartonokat, s megkezdő­dött a lyukkártyás feldolgo­zás, majd a központi számí­tógépek segítségével mág­nesszalagon rögzítették a fel­vett adatokat. A masina a legkorszerűbbek közül való: adatokat gyűjt, tárol, átve­zet. Júniusban kezdődik — Tulajdonképpen mi­lyen titkokat rejteget ez a 11 számjegy, és kik kapnak személyi számokat? — Semmiféle titokzatos­ságról nincs szó. Voltakép­pen ezek a számok emlékez­tetik a gépet, hol keresse az adatainkat. Az első szám­jegy kifejezi, hogy az illető férfi-e, vagy nő; magyar ál­lampolgár, vagy külföldi. A második és a harmadik számjegy a születési év két utolsó számát jelenti. A ne­gyedik-ötödik a születési hó­napot, a hatodik-hetedik a születés napját, a nyolcadik­kilencedik az egy napon szü­letettek országos sorszámát, a tizenegyedik pedig a sze­mélyi számok sorrendjének és alakjának valódiságára utaló gépi, technikai ellen­őrző szám. Ezzel lényegében meg is mondtam, hogy sze­mélyi számot kap minden hazánkban élő magyar ál­lampolgár és a lakhatási en­gedéllyel itt-tartózkodó kül­földi. A honismereti mozgalomról A Hazafias Népfront me­gyei művelődéspolitikai bi­zottságának honismereti cso­portja Krisztoff Andrásné titkár elnökletével március 29-én kibővített ülést tartott Békéscsabán. Ezen Töltési Imre, a HNF Országos Ta­nácsa honismereti bizottsá­gának titkára az időszerű tennivalókkal kapcsolatban megemlítette, hogy 1980-ban lesz 20 éves a honismereti mozgalom. Ebből az alka­lomból országos konferenciát és kiállítást rendeznek, ahol a Békés megyeiek is számot adhatnak eredményeikről. A földrajzi és a ragadványne-. vek gyűjtésén kívül fontos célnak tekinti a bizottság az irodalmi topográfia elkészí­tését. Ugyancsak sok előké­szítő munkát igényel a jövő évben megrendezendő ün­nepségsorozat, amelyet Beth­len Gábor születésének 400. évfordulója tiszteletére tar­tanak. Itt elsősorban az a legfontosabb feladat, hogy ezt a kiemelkedő történelmi személyiséget sokoldalúan mutassák be a világnak. Egyébként a magyar nép legjobb fiairól, lányairól va­ló megemlékezésekbe a tu­dományos intézkedésekkel közösen be kell vonni az if­júságot is. Legutóbb Egerben került sor a III. országos honismereti diákkonferenciá­ra, s ezen több értékes dol­gozatot is felolvastak a rész­vevők. A szakemberek talál­COOPTOURIST-hírek A COOPTOURIST Szövet­kezeti Iroda ebben az évben is igen nagy forgalmat bo­nyolít le. Nemrég érkezett haza az opatiai nőnapról a magyarbánhegyesi SERTÖV, a TSZKER és a nagybánhe- gyesi Zalka Termelőszövet­kezet egy-egy csoportja. A három csoport a nőnapi prog­ramon kívül látogatást tett Rozsnyóba, Poprádra és Kassára. A nagyszénási művelődési ház Gujdár Katalin vezetésé­vel április 4-én ötnapos ma­gastátrai kirándulásra in­dul. Ebben a programban Zakopanéi kirándulás és hegymászás is szerepel. Ezen a héten hétfőn, már­cius 26-án, a tótkomlósi ta­karékszövetkezet 42 dolgozó­ja pozsony—bécsi kirándulás­ra indult. Az ötnapos prog­ramban a csehszlovákiai tá­jak megtekintése után az osztrák hegyvidék szépségei­vel ismerkedhetnek a kirán­dulók. Orvoskongresszusok A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének nemzetközi te­kintélyét jelzi, hogy az el­következő években hazánk­ban rendezik meg a Nemzet­közi Élettani Társaság kong­resszusát, a XII. fül-orr-gége világkongresszust, és a hae- matológus- és vértranszfuzi- ós világkongresszust. A tavalyi év legfontosabb feladata volt a lakosság egészségi állapota alaku­lásának felmérése, az anya-, a csecsemő- és a gyermekvé­delem, az iskolaegészségügy, a közegészségügy és a jár­ványügy helyzetének vizs­gálata, s a továbbfejlesztést biztosító feladatok reális meghatározása. A szövetség tavaly 15 kongresszust ren­dezett, s számos konferenci­án, szimpozionon, ankéton, tudományos ülésen foglalko­zott az orvostudomány egyes részterületeivel. A bárányok napi vizsgálata már a szabadban történik a Fő , városi Állat- és Növénykertben ) koztak olyan pályázatokkal is, amelyek elérték a dokto­ri értekezések színvonalát. A HNF OT honismereti bizott­sága szerint az épülő szabad­téri néprajzi múzeum számá­ra szükséges 80 ezer tárgy begyűjtésében is sokat segít­hetnek a fiatalok. Az előadó ezután a honis­mereti országjárás, a króni­kaírás és az üzemtörténeti monográfiák jelentőségéről szólt. Ez utóbbi elkészítése céljából — a szocialista bri­gádok tagjainak bevonásával — ajánlatos létrehozni eav külön alkotó közösséget. Bő­ven akad tennivaló, hiszen nagyon sokféle területen fejt­hetik ki tevékenységüket a mozgalom aktivistái. Ezt bi­zonyítják azok a munkacso­portok is (néprajzi és anya­nyelvi, hely- és üzemtörténe­ti, táj- és műemlékvédelmi, stb.), amelyek a HNF OT honismereti bizottságának irányításával dolgoznak. A tájékoztató után dr. Lo­vász György titkár ismertet­te a Békés megyei honisme­reti munkacsoport 1979. évi programját és feladatait. Ezek közül kiemelkedik az októberben Szarvason sorra kerülő megyei honismereti tanácskozás megszervezése. Az egy-, vagy kétnaposra tervezett rendezvényen elő­adások hangzanak el a me­gye felszabadulásáról és 35 éves fejlődéséről, valamint a honismereti mozgalom orszá­gos helyzetéről. Az egyes té­makörökre vonatkozó javas­latok között szerepel a me­gye ifjúsági és munkásmoz­galmának feldolgozása, a ma­gyarok és a nemzetiségek hagyományaival, tárgyi em­lékeivel összefüggő gyűjtő­munka elemzése, az iskolák a művelődési házak helytör­téneti és honismereti tevé­kenységének vizsgálata. Az őszi tanácskozás egyúttal alkalmat teremt ahhoz, hogy a szakemberek felmérhessék a honismereti mozgalom je­lenlegi állását és eredménye­it a megyében. — y—n — Arra már utaltunk: az előkészítő munka pró­bára tette az államigazga­tásban dolgozókat. Most elérkezett a hajrá, hogyan készültek fel a feladat si­keres megoldására? — Kétségtelen, alapos munkára van szükség. Az mindenképpen megnyugtató, hogy a személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak. Az egységes értelmezés és eljá­rás érdekében megyei érte­kezletet tartottunk, ahol megjelent az Állami Népes­ségnyilvántartó Hivatal kép­viselője is. Mindenképpen az állampolgárok érdekeit tart­juk elsődlegesnek. — Miben nyilvánul ez meg? — Elöljáróban annyit: Bé­kés megyében a személyi számokat júniustól november 30-ig adják ki a helyi ta­nácsok. A jogszabályok le­hetőséget teremtenek arra, hogy az ügyeket minél egy­szerűbben intézzék, ne ve­gyék túlzottan igénybe a la­kosság idejét. Könnyítés, hogy a tanácsi dolgozók a külterületeken, a társközsé­gek tanácsi kirendeltségein ragasztják be a személyi iga­zolványba a számokat. Ugyanakkor az együtt élő családtagok személyi számát a 18. életévet betöltött, ér­vényes személyi igazolvány­nyal rendelkezők egyike át­veheti. — Kik kapnak úgyneve­zett személyi lapot? — A 14 éven aluliak, és a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állókat a személyi számot is tartalma­zó lappal látják el, amelyet a törvényes képviselő (gyám, gondnok) köteles megőrizni. Megjegyzem: a személyi lap: okirat, a személyi számon kí­vül igazolja tulajdonosának születési helyét, anyjának családi és utónevét, állam- polgárságát és lakcímét. Közös érdek — Hogyan szerezhetünk tudomást a személyi szá­mok átvételének idejéről, helyéről? — Minden család egy ér­tesítést kap, ezenkívül ter­mészetesen a helyi tanácsok plakátokon, hangosbeszélőn és egyéb módon értesítik az állampolgárokat. A szakigaz­gatási szervek mindent meg­tesznek azért, hogy ez a munka folyamatos, hibátlan legyen. Jó példa erre: a hét minden napján, szabad szombaton is az ügyfelek rendelkezésére állnak. — Mi történik akkor, ha a személyi szám kiadásá­nak a napján igazoltatnak valakit, és nincs nála a személyi igazolvány? — Akkor a személyi iga­zolványt a személyi szám át­vételére felszólító értesítés helyettesíti. A személyi lap átvételekor a gyermek ada­tait a szülő személyi igazol­ványával, a cselekvőképessé­get kizáró gondnokság alá helyezett adatait a születési anyakönyvi kivonattal és a gondnokká jelölésről szóló hivatalos irattal igazolhatják. — Előfordulhat, hogy a személyi igazolvány adatai nem felelnek meg a való­ságnak, esetleg elvesztette valaki a sárga igazolóla­pot. Ilyenkor mi a teen­dő? — Amint említettem: a gyors, pontos ügyintézés az állampolgárok és a tanácsi dolgozók közös érdeke. Ép­pen ezért azt javasoljuk: ha a bejegyzett adatok nem a valóságot tükrözik, még a személyi szám bejegyzése előtt ezt jelezzék az illeté­kes hatóságnál, hogy a hibát idejében ki lehessen javíta­ni. Arról, hogy a hibás ada­tokat melyik szerv pótolja, módosítja, a helyi tanácsok adnak tájékoztatást. — Köszönjük a beszélge­tést. Seres Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom